Noworosja – Rosjanie zdradzili Rosję

Noworosja – Rosjanie zdradzili Rosję

 

Rosja

 

To jest zdrada nowego pokolenia…
Świat się nie zmienił. To my musimy się zmienić. Zbytnio , ostatnio, zgnuśnieliśmy. Po tragicznych wydarzeniach z 2 maja 2014 roku w Odessie nie wolno nam łudzić się jeszcze iluzjami. „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”. Trzeciej drogi nie ma. Od Odessy 14 roku do Leningradu 41 roku jest niebezpiecznie blisko (krasnojarski architekt-konserwator Jewgienij Giebiel).
Rosyjskie powstanie przeciwko antyrosyjskiemu Majdanowi, który zwyciężył na Ukrainie, powstanie przeciwko państwowej rusofobii i nazizmowi-zdradzono i skazano na zagładę.   Nadzieja jeszcze się tli, nadzieja tylko na Boga. Ale okazało się, że prawdziwa, rosyjska Rosja, sami Rosjanie jako naród-nikomu nie potrzebni. Ani Kremlowi. Ani Cerkwi Rosyjskiej, jej ziemskiej części, większości jej ziemskich członków. Wówczas Niebieskie Jeruzalem, Święta Ruś, triumfujące zgromadzenie i Cerkiew pierworodnych (Hebr.12:22-23)-z powstańcami pospolitego ruszenia. Starcie za rosyjską pamięć historyczną, za rosyjską kulturę, za język rosyjski, za rosyjską moralność i zwyczaje-utopiono w rosyjskiej krwi przy obojętności i apatii większości Rosjan. Nadszedł czas kaźni. „Śmierdziele”, „kufajkarze”, „stonka”, „ochlapusy”-rusaki będą wiedzieć gdzie ich niewolnicze miejsce! Miejsce „ruskomownich” mniejszości narodowych z łaskawym prawem rozmawiania po rosyjsku w domu, prawem przyznanym przez gauleitera. I z zakazem, dla untermensch’ów, publicznego występowania, pisania i nauczania w „moskalskij mowi”. Opornych czeka śmierć.   Po nalocie ukraińskiego lotnictwa na wioskę Staraja Kondraszowka w obwodzie Ługańskim. 2.07.2014. To uśmiercają moich najbliższych, mój naród, moich rodaków, moich domowników i krewnych. Rosjan zabijają za to, że ośmielili się zapragnąć pozostać Rosjanami na własnej ojcowiźnie i powiedzieli o tym. Rosjan zabijają za separatyzm, za to, że ośmielili się zapragnąć oddzielić się od swoich wrogów i ciemięzców, od tych, którzy z odrazą proponują Rosjanom miejsce w wychodku swego ukraińskiego domu. Za próbę rozdziału i wydzielenia przestrzeni życiowej z byłej, do rewolucji, własności, a obecnie komunalnego mieszkania, które przejął i zarejestrował na siebie rusofob. W stosunku do tej kaźni Rosjan Rosjanie są obojętni. W przeciwnym razie nie przeżywaliby niepowodzenia drużyny Federacji Rosyjskiej na Mistrzostwach Świata Piłki Nożnej ani nie jechaliby na wakacje za granicę kiedy w Ojczyźnie toczy się wojna. I nie 15 tysięcy powstańców, ze 150-milionowej Rosji, sprzeciwiałoby się ludobójstwu Rosjan w Noworosji. Rosjanie zdradzili Rosję. To jest zdrada nowego pokolenia, ludzi nie skażonych udziałem w zdradzie z 1991 roku. 23 lata temu byli oni zbyt młodzi. Teraz oni, pokolenie naszych dzieci, muszą, tak jak my w 90-tych latach, pokutować i gryźć palce przez następne ćwierć wieku. Po raz kolejny nie poznał czasu swego nawiedzenia.
Protojerej Władimir  Pieriesliegin
Za: http://3rm.info/48866-russkie-predali-rossiyu.html Data publikacji: 12.07.2014
Przekład: RX
==============

Русские предали Россию!
<sape_index>

Мир не изменился. Меняться предстоит нам. Слишком мы разбаловались в последнее время. После трагических событий второго мая 2014 года в Одессе — нельзя уже жить иллюзиями. «Не можете служить Богу и мамоне». И третьего не дано. От Одессы 14 года до Ленинграда 41 года – опасно близко (красноярский архитектор-реставратор Евгений Гевель).   Русское восстание против антирусского Майдана, победившего на Украине, восстание против государственной русофобии и нацизма – предано и обречено.       Надежда еще теплится, надежда на одного Бога.   Но оказалось, что подлинная, русская Россия, сами русские как нация – не нужны никому.   Ни Кремлю.   Ни Русской Церкви – ее земной части, большинству земных ее членов. Тогда как Небесный Иерусалим, Святая Русь, торжествующий собор и Церковь первенцев (Евр. 12:22-23) – с ополченцами.   Ни – увы — самой России. Ни – о горе — самому русскому народу.   Сражение за русскую историческую память, за русскую культуру, русский язык, русский нрав и обычай – потоплено в русской крови при равнодушии и безразличии большинства русских. Наступило время казней. «Смерды», «ватники», « колорады», « алкаши» – русаки будут знать свое рабское место! Место «русскомовних» нацменьшинств с милостивым правом общения на русском в быту, предоставленном гауляйтером. И с запретом для унтерменшей выступать публично, писать и преподавать на москальской мове.   Несогласным предписана смерть.   Это казнят моих ближних: мой народ, моих сродников, моих домашних и родных.   Русских казнят за то, что посмели захотеть остаться русскими на собственной Родине и заявили об этом.   Русских казнят за сепаратизм: за то, что посмели захотеть отделиться от своих ненавистников и поработителей, от тех, кто брезгливо предоставляет русским место у параши в своем украинском доме. За попытку раздела и выделения жилплощади из бывшей до революции в собственности, а ныне — коммунальной квартиры, доставшейся и зарегистрированной на русофобов.   К этой казни русских русские безразличны.   Иначе не переживали бы за неудачу сборной РФ на чемпионате мира по футболу, не ехали бы отдыхать за рубеж, когда на Родине война.   И не 15 тысяч ополченцев от 150-ти миллионной России насчитывала бы противостоящая геноциду русских Новороссия.   Русские предали Россию.   Это предательство нового поколения – людей, не запятнанных участием в предательстве 1991 года. 23 года назад они были слишком юны.   Теперь и им – поколению наших детей – предстоит, как и нам в 1990-е, каяться и кусать локти следующие четверть века. В очередной раз Иерусалим не познал времени посещения своего.   Протоиерей Владимир Переслегин
No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE