Ukraina – Gigantyczna czystka etniczna ludności Noworosji

Ukraina – Gigantyczna czystka etniczna ludności Noworosji

0_88c

Ukraina – Donbass: gigantyczna czystka etniczna rosyjskiej i rosyjskojęzycznej ludności.

 

Na terytorium Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej trwa totalna operacja pacyfikacyjna armii ukraińskiej. Chaotyczne ostrzeliwanie ludzkich osad i miejscowości pociąga za sobą coraz to nowe ofiary wśród ludności cywilnej.

W rezultacie ciężkiego ostrzału artyleryjskiego miasta Nikołajewki, za pomocą baterii artylerii rakietowej „Grad”, „Uragan”, „Smiercz”, miejscowość ta została praktycznie starta z powierzchni ziemi. Liczba ofiar, praktycznie, nie jest możliwa do ustalenia, łączności z Nikołajewką nie ma. Ogniem artyleryjskim systematycznie są niszczone dzielnice mieszkalne Siemienowki i Sławiańska.

W Sławiańsku zniszczone zostały obiekty użyteczności publicznej, miasto okrążone i całkowicie zablokowane. Samochody, które próbują przerwać się przez okrążenie, są rozstrzeliwane. Przyczyny dokonywanej w Donbassie masakry trzeba tylko szeroko upublicznić i nagłośnić. W styczniu 2013 roku, pod rządami prezydenta Wiktora Janukowycza, korporacja Royal Dutch Shell podpisała z rządem Ukrainy umowę na okres 50 lat, o podziale produkcji, na poszukiwanie, opracowanie i wydobycie, na ulgowych warunkach, złóż gazu łupkowego na obszarze Juzowskim, które znajdują się na granicy obwodu donieckiego i obwodu charkowskiego w dnieprowsko-donieckim gazowo-roponośnym regionie. W czerwcu 2014 roku kierownictwo Shell potwierdziło, że plany koncernu pozostają niezmienne. Planuje się wznowienie poszukiwań złóż po zakończeniu konfliktu i po ustabilizowaniu sytuacji. Według warunków umowy informacja o niej jest ściśle poufna przez cały okres jej obowiązywania. Po upływie tego okresu rząd Ukrainy nie ma prawa odmowy przedłużenia jej, w niej znajdują się dokładne współrzędne obszaru przeznaczonego do wydobycia gazu. Jest to obszar o powierzchni 7886 kilometrów kwadratowych, obszar na którym leży miasto Sławiańsk (znajdujące się w centrum złoża), Izium, duża część Kramatorska a także setki mniejszych miejscowości takich jak Krasnyj Liman, Siewiersk, Jasnogorka, Kamysziewka i inne. Zgodnie z artykułem 37.2 umowy, mieszkający tutaj ludzie powinni zgodzić się na sprzedaż swojej własności ziemskiej a w przypadku odmowy nastąpi przymusowe pozbawienie ich tejże własności na rzecz Shell. Wszystkie koszty koncernu poniesione na „zagospodarowanie terenu” będą skompensowane przez państwo ukraińskie na rachunek wydobytego gazu. Jednocześnie państwo zobowiązane jest do zapewnienia podjęcia wszelkich niezbędnych decyzji przez organy władz lokalnych.

Inne firmy zajmujące się poszukiwaniami gazu łupkowego na Ukrainie to:

-Eurogaz Ukraina, której część udziałów posiada angielski koncern McCallan Oil & Gas (UK) Ltd, należący z kolei do amerykańskiego koncernu EuroGas.

-Burisma Holdings, którego członkiem zarządu został niedawno syn wice-prezydenta USA Hunter Biden.

Głównym zadaniem tych, którzy rozpoczęli i kontynuują „operację antyterrorystyczną”, a prościej mówiąc, rzeź Donbassu, jest ustanowienie pełnej kontroli nad obwodem donieckim i obwodem ługańskim i totalna czystka (etniczna-tłum.) terytorium w celu umożliwienia nieograniczonego wydobycia gazu łupkowego (przewidziana ilość, na oczyszczonym z mieszkańców terytorium, to od 80 tysięcy do 140 tysięcy odwiertów gazowych). Oznacza to zniszczenie obszarów zasiewowych, zniszczenie zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych, miejsc kultu religijnego przy jednoczesnym zachowaniu infrastruktury gazowej.

Co się tyczy miejscowego czarnoziemu (Ukraina posiada 27% czarnoziemu całego świata) to planuje się go sprzedać w ręce zagraniczne. W czasach pokojowych niemożliwością jest dokonanie tego ale wojna pozwala na wszystko. Ale najważniejszą kwestią jest drastyczne zmniejszenie liczby miejscowej ludności, pozostawienie na obszarze wydobywania złóż tylko tylu ludzi ilu niezbędnych jest do realizacji wydobycia gazu (nowy mer Krasnego Limanu, mianowany przez Turczinowa po zdobyciu go przez wojska ukraińskie, już obiecał miejscowym mieszkańcom, w niedalekiej przyszłości, „nowe miejsca pracy” zamiast tych utraconych w wyniku zniszczenia przemysłu). Stłumienie oporu mieszkańców Doniecka i Ługańska i ustanowienie kontroli nad tym terytorium w konsekwencji pozwoli na całkowite, w opinii niektórych, odcięcie Rosji od znacznej części europejskiego rynku gazowego. Eksperci uważają, że „wyłożenie kart” nastąpi jesienią 2014 roku. Jest to symptomatyczne, że Sekretarz Generalny NATO, A.F. Rasmussen, występując 20 czerwca w Chatham House w Londynie, już oskarżył Rosję o spisek z zamiarem niedopuszczenia do wydobycia gazu łupkowego a do Kongresu USA wniesiono 1 maja projekt ustawy pod nazwą „Akt o zapobieganiu agresji Rosji-2014″. Właśnie w  ten sposób dążenie do zapewnienia kontroli ponadnarodowych korporacji nad złożami dnieprowsko-donieckiego ropo-gazowego regionu przekształciło wojnę przeciwko mieszkańcom Doniecka i Ługańska w wojnę eksterminacyjną.

Masowa eksterminacja ludności cywilnej, wytworzenie atmosfery strachu zmuszającego ludzi do porzucania ojczyzny i stawania się uchodźcami, stały się głównymi instrumentami realizacji interesów ponadnarodowych korporacji dla których władza ustanowiona w Kijowie po przewrocie państwowym to zaledwie dekoracja służąca do ukrycia gigantycznej czystki etnicznej rosyjskiej i rosyjskojęzycznej ludności Donbassu.

Ludzkie życie dla organizatorów realizowanej w Donbassie rzezi, nic nie znaczy, dokładnie tak jak nie istnieją dla nich ani normy prawa międzynarodowego ani zasady prowadzenia wojny. Niektórzy eksperci (E. Guilbaud) twierdzą, że już ustalono ile ludności może pozostać na terytorium poddanym czystkom etnicznym. 4 lipca w sieci internetowej pojawiło się orędzie video ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej, Igoria Striełkowa, który powiedział, że

„jeżeli Rosja nie osiągnie zawieszenia broni albo nie rozpocznie operacji wprowadzenia sił pokojowych to Sławiańsk z jego ponad 30-tysięczną ludnością będzie zniszczony w ciągu tygodnia, maksimum dwóch”.

Olga Czietwierikowa

Za: http://3rm.info/48644-olga-chetverikovadonbass-grandioznaya-etnicheskaya-chistka-russkogo-i-russkoyazychnogo-naseleniya.html

Data publikacji: 6.07.2014

Przekład: RX

==

Донбасс: грандиозная этническая чистка русского и русскоязычного населения

Ольга ЧЕТВЕРИКОВА | 05.07.2014 | 00:00

На территории Донецкой и Луганской народных республик продолжается полномасштабная наступательная операция украинской армии. Беспорядочные обстрелы населённых пунктов приносят всё новые жертвы среди мирного населения. В результате ожесточённого обстрела города Николаевки установками «Град», «Ураган», «Смерч» этот населённый пункт практически стёрт с лица земли. Число жертв установить невозможно, связи с Николаевкой нет. Артиллерийским огнём систематически разрушаются жилые кварталы Семёновки и Славянска. В Славянске выведены из строя системы жизнеобеспечения, город окружён и полностью блокирован. Машины, которые пытаются вырваться из города, расстреливаются. 

Причины учинённой на Донбассе бойни только ещё предстоит сделать достоянием по-настоящему широкой гласности. В январе 2013 г., при президенте В.Януковиче, корпорация Royal Dutch Shell подписала с правительством Украины соглашение сроком на 50 лет о разделе продукции на разведку, разработку и добычу на льготных условиях сланцевого газа Юзовского месторождения, находящегося на границе Донецкой и Харьковской областей, в Днепровско-Донецком нефтегазоносном районе. В июне 2014 г. руководство Shell подтвердило, что планы компании остались неизменными: разработку месторождения планируется возобновить после деэскалации конфликта и стабилизации ситуации.

По условиям сделки информация о ней является строго конфиденциальной на протяжении всего срока действия соглашения. По истечении этого срока правительство Украины не имеет права отказаться от продления договора, в котором даны точные координаты участка, выделяемого для добычи газа. Это территория площадью 7886 кв. км, в которую входят города Славянск (находящийся в центре месторождения), Изюм, большая часть Краматорска, а также сотни более мелких населенных пунктов: Красный Лиман, Северск, Ясногорка, Камышевка и др.

В соответствии со ст. 37.2 соглашения, проживающие здесь люди должны по договору продать свою собственность на земельные участки, а в случае отказа – лишаются их в принудительном порядке в пользу Shell. Все расходы компании по «освоению территории» будут ей компенсированы Украинским государством за счёт добытого газа. При этом государство обязано обеспечить принятие всех необходимых решений органами местного самоуправления.

Другими компаниями, занимающимися разработкой месторождений сланцевого газа на Украине, являются: 

– Еврогаз Украина, часть долей которой находится в руках английской компании Mc Callan Oil & Gas (UK) Ltd, принадлежащей, в свою очередь, американской Euro Gas;

– Burisma Holdings, членом правления которой стал недавно сын вице-президента США Хантер Байден. 

Главная задача тех, кто начали и продолжают «антитеррористическую операцию», а проще говоря, бойню на Донбассе, – установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями и тотальная зачистка территории для беспрепятственной добычи сланцевого газа (предусмотрена установка на зачищенной от жителей территории 80-140 тысяч скважин). Это означает уничтожение посевных площадей, разрушение промышленных объектов, жилых строений, культовых сооружений при сохранении объектов газовой инфраструктуры. Что касается местного чернозёма (Украина обладает 27% чернозёма всего мира), то его планируется продавать за рубеж. В мирное время это сделать невозможно, но война спишет всё. Самое же главное – требуется резко сократить численность местного населения, оставить на территории разработки месторождения столько людей, сколько необходимо для обслуживания добычи газа (новый мэр Красного Лимана, назначенный сюда Турчиновым после захвата украинскими войсками, уже пообещал местным жителям в недалеком будущем «новые рабочие места» вместо тех, что они потеряли в результате разрушения промышленности).

Подавление сопротивления донетчан и луганчан и установление контроля над этой территорией впоследствии позволит, по мнению некоторых, отсечь Россию от значительной части европейского газового рынка. Эксперты предполагают, что «раскрытие карт» состоится осенью 2014 года. Показательно, что генеральный секретарь НАТО А. Ф. Расмуссен, выступая 20 июня в Chatham House в Лондоне, уже обвинил Россию в заговоре с целью сорвать добычу сланцевого газа, а в конгресс США 1 мая был внесён проект закона под названием «Акт о предотвращении агрессии со стороны России – 2014».

Таким образом, именно стремление обеспечить контроль транснациональных корпораций над месторождениями Днепровско-Донецкого нефтегазоносного района превратило войну против народа Донецка и Луганска в войну на уничтожение. Массовое истребление мирных жителей, создание атмосферы страха, вынуждающего людей покидать родину и превращаться в беженцев, стали основными инструментами реализации интересов ТНК, для которых власть, установленная в Киеве после государственного переворота, – это всего лишь декорация для прикрытия грандиозной этнической чистки русского и русскоязычного населения Донбасса. Человеческие жизни для организаторов происходящей на Донбассе бойни ничего не значат точно так же, как для них не существует ни норм международного права, ни правил ведения войны. Некоторые эксперты (Е. Гильбо) утверждают, что уже точно установлено, сколько населения может остаться на зачищаемой территории. 

4 июля в сети Интернет появилось видеообращение министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова, который заявил, что, «если Россия не добьется прекращения огня или не начнет миротворческую операцию, Славянск с его более чем 30-тысячным населением будет уничтожен за неделю, максимум две».

Метки: США Украина Shell Новороссия
No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE