CZY POLSCY NAJEMNICY WALCZĄ NA UKRAINIE W RAMACH TAJNEJ OPERACJI CIA?

CZY POLSCY NAJEMNICY WALCZĄ NA UKRAINIE W RAMACH TAJNEJ OPERACJI CIA?

W dniu 11 maja na lotnisku w Kijowie w ścisłej tajemnicy wylądował samolot, który został odprawiony przez personel wojskowy a nie cywilny. Wyładowano z niego mundury wojskowe NATO, 500 paczek amfetaminy i pojemniki oznaczone jako substancje trujące. Zgodnie z postanowieniem dyrekcji SBU w Kijowie personel i sprzęt wojskowy oraz pojemniki z trucizną opuściły lotnisko niekontrolowane – w samochodach z przyciemnianymi szybami. Ładunkowi towarzyszył agent CIA Richard Michael. Na pokładzie samolotu byli także ochotnicy z Prawego Sektora oraz najemnicy z prywatnej polskiej firmy wojskowej ASBS [Analizy Systemowe Bartłomiej Sienkiewicz], utworzonej kilka lat temu przez obecnego Ministra Spraw Wewnętrznych Polski B. Sienkiewicza. Według dostępnych danych firma ta straciła 6 ludzi w trakcie operacji we wschodniej Ukrainie [pozostałe ofiary spośród zagranicznych najemników pracujących dla junty pochodziły z amerykańskiej Academi PMC i jej spółki PMC Greystone Limited, które straciły odpowiednio 50 i 14 ludzi a także 13 osób z CIA i FBI].

Polacy aktywnie uczestniczą w tworzeniu szwadronów śmierci na Ukrainie od września 2013 r., kiedy to minister spraw zagranicznych Radek Sikorski zaprosił 86 członków Prawego Sektora, aby mogli trenować w centrum szkolenia policji w Legionowie, 23 km od Warszawy. Bojownikami, którzy przybyli pod pretekstem programu wymiany uniwersyteckiej, przybyło ich około 40 i przeszli oni miesięczny kurs w organizowaniu masowych protestów, wznoszenia barykad, zajmowania budynków rządowych, taktyki i techniki walki ulicznnych, w tym strzelania z karabinów snajperskich, itd. Polski tygodnik NIE opublikował zdjęcia z Legionowa pokazujące tzw. „bojowników” ukraińskich ubranych w wojskowe mundury wraz z ich polskimi instruktorami w ubraniach cywilnych.

ukra134

Podczas gdy polskie służby specjalne szkoliły przyszłych uczestników operacji na terenie Ukrainy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wydało oficjalne oświadczenie [02-02-2014]:

«Popieramy twarde stanowisko zajęte przez Prawy Sektor … Radykalne działania Prawego Sektora i innych grup demonstrantów oraz użycia siły przez protestujących było uzasadnione… Prawy Sektor przyjął pełną odpowiedzialność za wszystkie akty przemocy podczas ostatnich protestów. Takie stanowisko jest uczciwe i my je szanujemy. Politykom nie udało się załatwić sprawy pokojowo. Oznacza to, że jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest radykalne działanie Prawego Sektora. Nie ma innej alternatywy».

Jednocześnie, polski premier Donald Tusk ostrzegł prezydenta Janukowycza przed «niewspółmiernym użyciem siły» na Majdanie. Dzisiaj Donald Tusk, którego dziadek Józef Tusk służył w Wehrmachcie, domaga się, aby junta z Kijowa postępowała «surowo ze wschodnimi tzw. rebeliantami», «tak jak z terrorystami».

W połowie maja Tusk zażądał, aby węgierski premier Orban – który uważa, że Ukraina jest «wyzwaniem dla Unii Europejskiej» – by powstrzymał się od wydawania takich oświadczeń, tak aby nie odwracać uwagi od walki z głównym wrogiem – Rosją. Ale kilka tygodni wcześniej [04-24-2014], polski premier stwierdził, że Europa musi przygotować się na rozpad Ukrainy.

«Problemem jest to, że polityka wschodnia Warszawy jest w dużym stopniu reżyserowana przez polski wywiad, który ściśle współpracuje z amerykańskimi i brytyjskimi agencjami wywiadowczymi» – stwierdził Leszek Sykulski, szef Instytutu Geopolityki w Częstochowie. Na początku kwietnia, dyrektor CIA John Brennan odwiedził Kijów. Już następnego dnia po wizycie, szef reżimu w Kijowie, Turchynov, ogłosił początek «operacji antyterrorystycznych na dużą skalę w związku z wydarzeniami w południowo-wschodniej Ukrainie». W tej operacji pojawili się nie tylko amerykańscy, ale również polscy najemnicy.

21-22 kwietnia po szefie CIA również wiceprezydent USA Joseph Biden odwiedził Kijów. Przemawiając w Radzie Najwyższej Biden oświadczył, że Waszyngton popiera rząd ukraiński w obliczu «upokarzających zagrożeń», oczywiście myśląc o Rosji. Odpowiedź na pytanie o to czego Stany Zjednoczone szukają we wschodniej Ukrainie jest prosta: Miasta, które junta rozpaczliwie próbuje ujarzmić znajdują się w Basenie Dniepr-Don, który ma ogromne złoża gazu łupkowego. Royal Dutch Shell już wyraził zainteresowanie tymi złożami.

«Chciałbym powiedzieć, że interesy ekonomiczne doprowadziły do zamachu stanu w Kijowie oraz rozpoczęcia działań wojskowych przeciwko własnym obywatelom, ponieważ mogą one osiągnąć zyski z umów podpisanych przez poprzedni rząd», twierdzi amerykański espert od spraw zagranicznych Nebojsa Malic.

Robert Hunter Biden, syn wiceprezydenta USA, który stał się częstym gościem w Kijowie, został niedawno powołany do Rady Dyrektorów jednego z największych prywatnych producentów gazu na Ukrainie, Burisma Holdings, który jest zarejestrowany na Cyprze i posiada licencje na eksploatacje pól gazowych w basenie Dniepr-Donieck. W kwietniu, Devon Archer, przyjaciel rodziny Sekretarza Stanu USA, który był współlokatorem pasierba Kerry’ego w College oraz starszym doradcą w trakcie kampanii prezydenckiej Johna Kerry’ego w 2004 roku, otrzymał również stanowisko w firmie.

Amerykańscy wysocy urzędnicy i ich bliscy krewni mają wielki interes osobisty we wszystkich krajach opanowanych przez amerykańskie siły okupacyjne, zaczynając od wojen przeciwko Jugosławii i Irakowi.

Na przykład poprzedniczka Kerry’ego jako sekretarz stanu, Madeleine Albright, ma firmę w „niezależnym” Kosowie, a poprzednik Bidena Richard Cheney i jego rodzina a także kolejna sekretarz stanu USA Condoleezza Rice, mieli swoje interesy w Irackich zasobach surowców energetycznych poprzez Halliburton i Chevron. Te same motywy pojawiają się u tych, którzy służą interesom Izrael-Amerykanów w Europie Wschodniej. Na przykład, na Ukrainie były Minister Ekologii Mykoła Zlochevsky i były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski są w Radzie Dyrektorów Burisma Holdings.

Jednym z potencjalnych terenów gdzie znajdują się złoża gazu łupkowego, do których prawa zostały przekazane Burisma Holdings jest pole Yuzivska. Poza Sławiańskiem i częścią sąsiedniego Kramatorska, liczącego 160 tysięcy mieszkańców, Shell otrzymał licencje na obszar obejmujący miasta Krasny Łucz i Svyatogorsk w rejonie Doniecka, a także Balakeya i Izyum w sąsiednim rejonie Charkowa. Umowa o wydobycie gazu łupkowego jest tak napisana, że ukraiński rząd jest zobowiązany, aby na siłę odebrać nieruchomości prawowitym właścicielom, jeżeli Shell będzie planował wykonać odwierty na tych ziemiach. Sławiańsk został wybrany jako lokalizacja dla pierwszych odwiertów gazowych.

Terenami, na których koncentruje się ukraińska armia, wspierana przez Prawy Sektor, prywatne bataliony oligarchy Igora Kołomojskiego oraz amerykańskich i polskich najemników – zainteresowane są nimi elity polityczne USA i Polski a reżim w Kijowie służy ich interesom gospodarczym.

Wokół Sławiańska i Kramatorska doszło do najbardziej brutalnych starć między karnymi siłami a ludźmi z Zagłębia Donieckiego. Izyum jest główną bazą wojsk ukraińskich uczestniczących w tych działaniach. Oto jakie środki są stosowane w tych działaniach:

– helikoptery, pojazdy opancerzone, haubice 122 mm, system wyrzutni rakiet Grad, których salwa jest w stanie zniszczyć życie na obszarze 14,5 ha,

– bombardowanie miast z moździerzy, w wyniku którego zginęło więcej cywilów niż bojowników samoobrony,

– działania snajperów, którzy, zabijają nawet dzieci,

– korzystanie z helikopterów z symbolami ONZ do ataków lotniczych na Kramatorsk. Te śmigłowce pilotowane były przez polskich najemników w sytuacji kiedy ich ukraińscy koledzy nie chcieli naruszać międzynarodowych norm korzystania ze sprzętu wojskowego z wykorzystaniem oznakowania ONZ.

Mamy więc odpowiedź na pytanie jakiego rodzaju ładunki były transportowane na Ukrainę w pośpiechu przez polskich najemników pod nadzorem amerykańskiego wywiadu i dlaczego „Polak” Kwaśniewski jest w Radzie Dyrektorów spółki, dla której działają grupy zbrojne ukraińskich banderowców oraz amerykańscy i polscy najemnicy zabijający bojowników i cywilów. Wydaje się, że junta z Kijowa i jej zachodni protektorzy nie cofną się przed żadną prowokacją, włącznie z użyciem bojowych środków chemicznych przeciwko miejscowej ludności, jak to się stało ostatnio w Syrii, a wcześniej w Iraku gdzie „Polacy” specjalizowali się w takich akcjach.

Tłumaczył: Jan Saski

http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10443&Itemid=56

0000000000

On May 11 a plane arrived at Kiev’s airport in strict secrecy; it was met by the airport’s military personnel rather than the civilian staff. NATO military uniforms, 500 packages of amphetamines, and containers marked as poisonous substances were unloaded from the plane. By order of the Kiev directorate of the SBU, the fighters, the cargo and the containers of poison were not inspected and left the airport in cars with tinted windows. The cargo was accompanied by CIA agent Richard Michael. Aboard the plane were also fighters from the Right Sector and the Polish private military company ASBS (Analizy Systemowe Bartlomiej Sienkiewicz) Othago, created several years ago by Poland’s current Minister of the Interior, B. Sienkiewicz.

According to available data (5), this Polish PMC lost 6 men during a punitive operation in Eastern Ukraine (the remaining casualties among foreign mercenaries working for the junta came from the American PMC Academi and its subsidiary PMC Greystone Limited, which lost 50 and 14 fighters, respectively, as well as the CIA and the FBI, with 25 casualties, 13 of whom were killed).

The Poles have been participating actively in the formation of death squads in Ukraine since September 2013, when Foreign Minister R. Sikorski invited 86 members of the Right Sector to train at the police training center in Legionowo, 23 km from Warsaw. The fighters, who came on the pretext of a university exchange program, were mostly men of around 40; they received a month-long training course in organizing mass protests, erecting barricades, seizing government buildings, street fighting tactics, shooting techniques, including from sniper rifles, etc. The Polish weekly Nie published a photo from Legionowo showing Ukrainian fascists dressed in Nazi uniforms alongside their Polish instructors in civilian clothing.

While the Polish special services were training the future participants of punitive operations, the Polish Ministry of Foreign Affairs made this official statement (02-02-2014):

«We support the hard line taken by the Right Sector… The radical actions of the Right Sector and other militant groups of demonstrators and the use of force by protestors are justified… The Right Sector has taken full responsibility for all the acts of violence during the recent protests. This is an honest position, and we respect it. The politicians have failed at their peacekeeping function. This means that the only acceptable option is the radical actions of the Right Sector. There is no other alternative». 

At the same time, Polish Prime Minister Donald Tusk cautioned President Yanukovich against «disproportionate use of force» against the Maidan. Donald Tusk  demands that the Kiev junta deal with the «eastern rebels» harshly, «as with terrorists».

In mid-May Tusk demanded that Hungarian Prime Minister Orban, who considers fascist Ukraine a «challenge to the European Union» refrain from making such statements so as not to divert attention from the fight against the main adversary – Russia. But several weeks earlier (04-24-2014), the Polish prime minister stated that Europe must prepare for the disintegration of Ukraine.

«The problem is that Warsaw’s eastern policy is to a great degree directed by Polish intelligence, which collaborates closely with American and British intelligence agencies», asserts Leszek Sykulski, head of the Czestochowa Institute of Geopolitics.

In early April, CIA director John Brennan visited Kiev. The very next day after his visit, the head of the Kiev regime, Turchynov, announced the beginning of «large-scale antiterrorist operations in connection with events in the Southeast». Not only American, but Polish mercenaries showed up for this operation.

After the head of the CIA, on April 21-22 U.S. Vice President Joseph Biden visited Kiev. Speaking in the Verkhovna Rada, Biden stated that Washington supports the Ukrainian government in the face of «humiliating threats», obviously with Russia in mind. The answer to the question of what the United States needs in eastern Ukraine is simple: The cities which the junta is desperately trying to subjugate are located in the Dniepr-Donets Basin, which has enormous deposits of shale gas. Royal Dutch Shell has already staked a claim on these tracts.

«I would say that the economic interest in this case is what’s driving the coup regime in Kiev to launch military actions against its own citizens, because they stand to make a profit from these contracts signed by the previous government», asserts American foreign affairs expert Nebojsa Malic.

Robert Hunter Biden, the son of the U.S. vice president, who has become a frequent visitor to Kiev, was recently appointed to the Board of Directors of the largest private gas producer in Ukraine, Burisma Holdings, which is registered in Cyprus and holds licenses for developing the gas fields of the Dniepr-Donetsk Basin. In April, Devon Archer, a family friend of the U.S. Secretary of State who was the college roommate of Kerry’s stepson and a senior advisor during John Kerry’s 2004 presidential election campaign, also received a post in the company.

U.S. top officials and their close relatives have a great personal interest in all the countries invaded by American occupation forces, starting back in the days of the wars against Yugoslavia and Iraq. For example Kerry’s predecessor as Secretary of State, Madeleine Albright, has business in «independent Kosovo», and Biden’s predecessor as vice president, Richard Cheney, and his family, as well as yet another U.S. secretary of state, Condoleeza Rice, latched onto Iraq’s energy resources through Halliburton and Chevron. The same kinds of interests are appearing in those who serve the interests of Americans in Eastern Europe, as well. For example, Ukraine’s ex-Minister of Ecology Mykola Zlochevsky and former president of Poland Aleksander Kwasniewski are on the Board of Directors of Burisma Holdings.

One of the potential shale gas fields for which development rights were given to Burisma Holdings is the Yuzivska shale field. Besides Slavyansk and part of neighboring Kramatorsk, with a population of 160,000 people, the tract given to Shell includes the cities of Krasny Luch and Svyatogorsk in the Donetsk region, as well as Balakeya and Izyum in the neighboring Kharkov region. And the shale gas extraction contract is written such that the Ukrainian government is obligated to forcibly take property away from its lawful owners if Shell states that it plans to drill on those lands. The vicinity of Slavyansk has been selected as the location for the drilling of the first gas wells…

 

The place where the Ukrainian army is concentrated, supported by the Right Sector, the private punitive battalions of fascist oligarch Igor Kolomoisky and mercenaries from American and Polish PMCs, points directly to one of the main reasons for the punitive operation: that the Kiev regime is serving the business interests of the commanding elite of the U.S. and Poland. It is around Slavyansk and Kramatorsk that the most violent clashes between the punitive forces and the people of the Donets Basin have taken place, while Izyum is the main base for Ukrainian forces participating in the punitive operation.

The following speak of what methods are being used in the punitive operation:

-the attackers’ losses, which include attack and transport helicopters, armored vehicles, 122-mm howitzers, and «Grad» rocket launcher systems, a salvo from which is capable of destroying all life in an area of 14.5 hectares,

-bombardment of cities from mortars, as a result of which more civilians are killed than self-defense fighters,

-sniper activities, killing even children,

-the use of helicopters with UN symbols on them for air attacks on Kramatorsk. These helicopters were piloted by Polish mercenaries, as even their Ukrainian colleagues refused to violate international norms of using military equipment bearing United Nations symbols.

All of this can be considered an answer to the question of just what kind of cargo is being hurriedly transported to Ukraine by Polish mercenaries under the supervision of U.S. intelligence, and why the Pole Kwasniewski is on the board of directors of a company for whose activities the way is now being cleared by armed groups of Ukrainian fascists (the «national guard») and American and Polish mercenaries, killing militants and civilians. It seems that the Kiev junta and its Western masters are prepared to resort to any provocations, up to and including using chemical warfare agents on the local population, as happened recently in Syria, and earlier in Iraq, where it was the Poles who specialized in such matters.

 

http://www.globalresearch.ca/polish-death-squads-fighting-in-ukraine-cia-covert-operation/5384210

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE