Rusofobię Polaków zabije bliska znajomość z Zachodem

Rusofobię Polaków zabije bliska znajomość z Zachodem

kp

 

Nasz felietonista – o liście otwartym, popierającym politykę Rosji w stosunku do Ukrainy

Autorzy listu potępiają “awanturniczą politykę polskiej klasy politycznej i ich znaczący udział w wydarzeniach na Majdanie, pomocy w przygotowaniu i uzbrojeniu faszystowskich banderowców”.

W rosyjskich źródłach informacyjnych rozeszła się informacja o tym, że grupa polskich działaczy  publicznych wysłała do mediów lokalnych list otwarty, wspierający politykę Rosji wobec Ukrainy.

Autorzy listu potępiają “awanturniczą politykę polskiej klasy politycznej i ich znaczący udział w wydarzeniach na Majdanie, pomocy w przygotowaniu i uzbrojeniu faszystowskich banderowców… Polityka taka zasługuje na najwyższe potępienie”, – wskazują autorzy dokumentu. “Tysiące Polaków, pozbawionych prawa głosu i dostępu do mediów, wykazują solidarność z władzami Rosji” – stwierdzają na zakończenie autorzy listu”.

Na ile takie nastroje są typowe w Polsce, a biorąc szerzej, w Europie Zachodniej jako całości? To pytanie “Komsomolska Prawda” omawia z Dmitrijem Babiczem, publicystą politycznym Międzynarodowej Agencji Prasowej “Rosja Dzisiaj” (ros. – «Россия сегодня»).

– Takie nastroje są wśród niewielkiej części ludności polskiej. Ci ludzie znajdują się pod silną presją i są postrzegani jako nie patrioci. To w Rosji można przez dziesięciolecia polewać swój kraj określoną substancją i żyć beztrosko … W Poznaniu w ostatnim czasie odbyła się pikieta, popierająca politykę rosyjską na Ukrainie. Natychmiast pikieta ta została ochrzczona jako zdradziecka, powiedziano, że uczestnicy zapraszają rosyjskie czołgi. Organizatorem pikiety był młody człowiek – student Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu w Poznaniu. Takich ludzi należy cenić, przykładowo tak samo, jak w 1968 roku, gdy wielu w ZSRR było dumnych z ludzi, którzy wyszli na demonstrację przeciwko inwazji sowieckich wojsk na Czechosłowację.

Natomiast gdy chodzi o przedstawicieli klasy politycznej, to klasa ta z obowiązku jest antyrosyjska.  Jeśli ktoś zaświadcza o swoich sympatiach dla Rosji, z wyjątkiem miłości do dysydentów, to ta osoba po prostu staje się wyrzutkiem. To jest tak samo, gdyby na plaży nudystów zacząć się ubierać. Wszyscy rozumieją, że Rosja nie jest zagrożeniem, ale ustalono, że należy mówić, że jest zagrożenie, że należy mówić o zaproszeniu wojsk amerykańskich lub NATO – wskich na terytorium Polski. W środkach masowego przekazu największe wydawnictwa, takie jak “Gazeta Wyborcza” czy “Rzeczpospolita”, mogą się ze sobą kłócić na jakiekolwiek sprawy, ale boją się nie tylko, aby wyrazić sympatię dla Rosji, ale nawet oświadczyć o tym, że rozumie się jej pozycje.

– Czy jest nadzieja, że sytuacja ulegnie zmianie?

– Taka nadzieja jest. To będzie w dużej mierze zależeć od sytuacji gospodarczej na Zachodzie. Wybuch sympatii do Rosji obserwuje się w krajach, które najbardziej ucierpiały z powodu polityki gospodarczej Unii Europejskiej. To Grecja. To wiele ludzi w Hiszpanii, niektórzy ludzie we Włoszech. Nawet i w Polsce, gdzie własna produkcja została zniszczona w wyniku przystąpienia do UE i kraj stał się dużą halą montażową dla sąsiednich Niemiec; takie nastroje, powtarzam, są.

Jak niegdyś antysemityzm w świecie został skompromitowany polityką antysemitów w osobie Hitlera i nazistów niemieckich, tak i dziś rusofobię zniszczy całkowicie niekompetentna polityka Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Obecne ich błędy i skandale stopniowo będą zasłaniać te wszystkie negacje o Rosji. Ludzie patrzą na obecne swe życie i mówią: a dlaczego życie wcale nie staje się spokojniejsze w tej Unii Europejskiej? Dlaczego cały czas są jakieś kryzysy finansowe? skandale korupcyjne? Dlaczego w żaden sposób nie udaje się zrobić tak, aby polska przedsiębiorczość funkcjonowała stabilnie, a nie była niszczona okresowo na skalę masową?

Dlatego rusofobię w Polsce zabije bliższe zapoznanie się Polaków z Zachodem oraz z wynikami jego zarządzania.

Artykuł niniejszy odzwierciedla wyłącznie opinie autora i nie zawsze pokrywa się z opinią redakcji “Komsomolskiej Prawdy”.

http://www.kp.ru/daily/26233/3115905/

Dmitrij Babicz (21.5.2014 r., 13:10)

Tłumaczył Janusz Sielicki

25.5.2014 r.

======================

 

Tekst w języku rosyjskim:

 

«Русофобию поляков убьет близкое знакомство с Западом»

 

http://www.kp.ru/daily/26233/3115905/

 

Дмитрий БАБИЧ (21.5.2014 r., 13:10)

 

 

Авторы послания осуждают «авантюрную политику польского политического класса и их весомое участие в событиях на Майдане, помощь в подготовке и вооружении фашистских бандеровцев

 

 

Фото: Люков Максим

 

Наш колумнист – об открытом письме в поддержку политики нашей страны по отношению к Украине

 

По российским информационным лентам разошлась информация о том, что группа польских общественных деятелей направила в местные СМИ открытое письмо в поддержку политики России по отношению к Украине.

 

Авторы послания осуждают «авантюрную политику польского политического класса и их весомое участие в событиях на Майдане, помощь в подготовке и вооружении фашистских бандеровцев… Такая политика заслуживает самого высокого осуждения», – указывают авторы документа. «Тысячи поляков, лишенных права голоса и доступа к СМИ, выказывают солидарность с властями России», – заключают составители письма».

 

Насколько типичны такие настроения в Польше и, если взять шире, в Западной Европе в целом? Этот вопрос “КП” обсуждает с Дмитрием Бабичем, политическим обозревателем международного информационного агентства «Россия сегодня».

 

– Такие настроения есть среди небольшой части польского населения. Эти люди находятся под сильным давлением и воспринимаются как непатриоты. Это в России можно десятилетиями поливать свою страну определенной субстанцией и жить припеваючи… В городе Познань недавно прошел пикет в поддержку российской политики на Украине. Его тут же окрестили предательским, сказали, что участники приглашают российские танки. Организатор пикета – молодой человек, студент факультета политологии Познанского университета. Таких людей нужно ценить примерно так же как в 1968 году многие в СССР гордились людьми, вышедшими на демонстрацию против введения советских войск в Чехословакию.

 

Что касается представителей политического класса, то он по обязанности является антироссийским. Если вы заявляете о своих симпатиях к России за исключением любви к диссидентам, то вы просто становитесь изгоем. Это все равно, что на нудистском пляже начать одеваться. Все понимают, что Россия не угроза, но положено говорить, что угроза, положено высказываться за приглашение американских или натовских войск на польскую территорию. В масс-медиа крупные издания вроде «Газеты Выборчей» или «Речи Посполитой», могут спорить друг с другом по каким угодно вопросам, но опасаются не то, чтобы выражать симпатии к России, но даже заявлять о понимании ее позиции.

 

– Есть ли надежда, что ситуация изменится?

 

– Такая надежда есть. Во многом это будет зависеть от экономической ситуации на Западе. Всплеск симпатий к России набюдается в странах, которые больше всего пострадали от экономической политики Евросоюза. Это Греция. Это многие люди в Испании, некоторые люди в Италии. Да даже и в Польше, где собственное производство было уничтожено в результате вступления в ЕС и страна превратилась в большой сборочный цех для соседней Германии, такие настроения, повторю, есть.

 

Как когда-то антисемитизм в мире был дискредитирован политикой антисемитов в лице Гитлера и германских нацистов, так и сегодня русофобию погубит совершенно некомпетентная политика Евросоюза и Соединенных Штатов. Нынешние их ошибки и безобразия постепенно будут заслонять весь тот негатив, который идет о России. Люди смотрят на нынешнюю свою жизнь и говорят: а почему жизнь никак не становится спокойной при этом Евросоюзе? Почему все время какие то финансовые кризисы? коррупционные скандалы? Почему никак не удастся сделать так, чтобы польское предпринимательство работало устойчиво, а не разорялось массово периодически?

 

Поэтому руссофобию в Польше убьет более близкое знакомство поляков с Западом и с результатами его управления.

 

Авторская колонка отражает исключительно личное мнение автора, не всегда совпадающее с мнением редакции «Комсомольской правды»

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE