Władimir Putin odznaczył Naczelnego Rabina Rosji Berela Lazara kolejnym orderem

 

“Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansji Rosji, że walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu zdobył swoją wolność, podczas gdy całkowicie wpada w zależność od nas.

Tak samo będą myśleć również Rosjanie, że niby bronią oni swoich interesów narodowych, odzyskują  “bezprawnie” zabrane u nich ziemie i tp. Wszystko to my będziemy robić pod pretekstem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie na podstawie wartości i tradycji narodowych.

W tej wojnie głupców słowiańskie bydło samo będzie się osłabiać i umacniać nas, głównych dyrygentów zamieszek, rzekomo stojących na uboczu i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie mieszających się do nich. Ponadto, my w pełni zapewnimy sobie bezpieczeństwo. W świadomości Słowian – profanów założymy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem stanie się słowo “antysemita”. Słowo “Żyd” będą wymawiać szeptem.”

 

 

Władimir Putin odznaczył Naczelnego Rabina Rosji Berela Lazara kolejnym orderem

 

 

Орден хабаднику Берлу Лазару. «В эти дни, когда "все царства мира восстают друг на друга", мы должны знать и верить, что война между царствами народов мира не коснётся, избави бог, евреев. Напротив, все происходящие события пойдут только на пользу еврейскому народу...» (глава секты «Хабад-Любавич» «ребе» Менахем Мендел Шнеерсон).

Орден хабаднику Берлу Лазару. «В эти дни, когда “все царства мира восстают друг на друга”, мы должны знать и верить, что война между царствами народов мира не коснётся, избави бог, евреев. Напротив, все происходящие события пойдут только на пользу еврейскому народу…» (глава секты «Хабад-Любавич» «ребе» Менахем Мендел Шнеерсон).

 

03 maja 2014

 

Z rosyjskiego portalu Институт высокого коммунитаризма / Instytut Wysokiego Komunitaryzmu:

 

http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/v_putin_nagradil_glavnogo_ravvina_rossii_berl_lazara_ocherednym_ordenom_03052014/?sphrase_id=12927227

 

Order dla chabadnika Berela Lazara. “W tych czasach, gdy “wszystkie królestwa świata powstają jedno przeciw drugiemu”, musimy wiedzieć i wierzyć, że wojna między królestwami świata nie dotknie, zbaw Boże, Żydów. Wręcz przeciwnie, wszystkie zachodzące wydarzenia będą korzystne tylko dla narodu żydowskiego … ” (przywódca “Chabad – Lubawicz” Rabin “Rebe” Menachem Mendel Schneerson ) .

 

 

Władimir Putin odznaczył Naczelnego Rabina Rosji Berela Lazara kolejnym orderem.

 

O odznaczeniu orderem “Za Zasługi dla Ojczyzny” IV stopnia, odpowiedni dokument został w środę umieszczony na oficjalnym portalu informacji prawnej.

 

Należący do sekty lubawiczerskich chasydów Berel Lazar urodził się w 1964 roku we Włoszech , studiował w Nowym Jorku, gdzie otrzymał dyplom rabina.

 

Po raz pierwszy Lazar przybył do Rosji w 1988 roku. Rok później, przywódca sekty “Chabad -Lubawicz” Rabin “Rebe” Menachem Mendel Schneerson, wysłał go do pracy w Moskwie, gdzie w 1991 roku został rabinem moskiewskiej synagogi w Maryjnym Gaju (ros. Марьиной Роще).

 

Na pierwszym zjeździe Chasydzkiej Federacji Żydowskich Wspólnot Rosji”, który został otwarty 15 listopada 1999 roku, został wybrany Głównym Rabinem Rosji. 29 maja 2000 roku otrzymał obywatelstwo rosyjskie od Putina, a po kilku miesiącach na podstawie dekretu Putina Lazar został członkiem “Rady do spraw współpracy ze związkami wyznaniowymi przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej”.

 

W latach 2005 – 2010 Lazar, zgodnie z dekretem Prezydenta Rosji, został członkiem Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej . W tym czasie z udziałem B. Lazara zostały odtworzone gminy żydowskie w ponad 350 miastach Rosji i WNP, żydowskie szkoły i przedszkola, w kilkudziesięciu miastach funkcjonują synagogi.

 

W 2004 r., dekretem Putina Lazar został odznaczony Orderem Przyjaźni “za zasługi w rozwoju kultury duchowej i umacniania przyjaźni między narodami.”

 

Na tle tego, co dzieje się na Ukrainie, interesujące jest przypomnienie, co powiedział założyciel sekty, do której należy B. Lazar:

 

“Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansji Rosji, że walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu zdobył swoją wolność, podczas gdy całkowicie wpada w zależność od nas.

Tak samo będą myśleć również Rosjanie, że niby bronią oni swoich interesów narodowych, odzyskują  “bezprawnie” zabrane u nich ziemie i tp. Wszystko to my będziemy robić pod pretekstem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie na podstawie wartości i tradycji narodowych.

W tej wojnie głupców słowiańskie bydło samo będzie się osłabiać i umacniać nas, głównych dyrygentów zamieszek, rzekomo stojących na uboczu i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie mieszających się do nich. Ponadto, my w pełni zapewnimy sobie bezpieczeństwo. W świadomości Słowian – profanów założymy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem stanie się słowo “antysemita”. Słowo “Żyd” będą wymawiać szeptem.”

 

To przemówienie „Lubawiczerskiego Rabina” Menachema Mendela Schneersona, wygłoszone w 1994 roku, zostało opublikowane w Wołogodzkiej gazecie “Słowianin”, nr – 4 ( 32 ), 2001 rok. Po publikacji sąd nie zdołał “przyszyć” Redaktorowi Naczelnemu W. F. Popowowi artykułu 282, ponieważ operował on faktami, i wystąpili w jego obronie uczeni rosyjscy: Akademik J. K. Biegunow i dr nauk prawniczych  O. G. Korotajew.

 

Można długo dyskutować o wiarygodności wyżej powiedzianego, tak jak niegdyś spierano się o autentyczność “Protokołów Mędrców Syjonu”, ale niezaprzeczalnym faktem jest to, że praktycznie wszystkie postawione przez Żydów cele i zadania, postawione przez Schneersona, dzisiaj już są  zrealizowane.

 

Charakterystyczne, że Eduard Hodos w ​​swojej książce “Żydowskie Tornado” poświadcza te słowa        “Lubawiczerskiego Rebe”: „W tych dniach, gdy “wszystkie królestwa świata powstają jedno przeciw drugiemu”, musimy wiedzieć i wierzyć, że wojna między królestwami świata nie dotknie, zbaw Boże, Żydów. Wręcz przeciwnie, wszystkie zachodzące wydarzenia będą korzystne tylko dla narodu żydowskiego … “.

 

Tłumaczył Janusz Sielicki

17.5.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

В. Путин наградил главного раввина России Берл Лазара очередным орденом

О награждении орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, соответствующий документ размещен в среду на официальном портале правовой информации

Принадлежащий секте любавических хасидов Берл Лазар родился в 1964 году в Италии, учился в Нью-Йорке, где получил диплом раввина.

Впервые Б.Лазар прибыл в России в 1988 г. Через год глава секты «Хабад-Любавич» «ребе» Менахем Мендел Шнеерсон отправил его на работу в Москву, где в 1991 г. он становится раввином московской синагоги в Марьиной Роще.

На первом съезде хасидской Федерации еврейских общин России», открывшемся 15 ноября 1999 г., был избран главным раввином России. 29 мая 2000 года получил гражданство России от В.Путина, и через несколько месяцев по Указу Путина Б.Лазар вошел в состав «Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации».

В 2005 – 2010 г.г. Лазар, согласно указу президента России, являлся членом общественной палаты РФ. За это время при участии Б. Лазара были  воссозданы еврейские общины более чем в 350 городах России и СНГ, еврейские школы и детские сады, в десятках городов функционируют синагоги.

В 2004 году указом Путина Б. Лазар был награжден орденом Дружбы «за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами».

На фоне происходящего на Украине,  интересно при этом вспомнить, что говорил основатель секты, к которой относится Б. Лазар:

«Украинец будет думать, что борется против экспансии России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрел свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас.
То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Все это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций.
В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных дирижеров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в кровавых событиях, но и не вмешивающихся в них. Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-профанов мы заложим такие стереотипы мышления, при которых самым страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут произносить шепотом».

Эта речь, произнесенная «любавическим ребе» Менахемом Менделем Шнеерсоном в 1994 году, была опубликована в Вологодской газете «Славянин», N-4(32), 2001 год. После публикации суд не смог «пришить» ее редактору В.Ф. Попову 282 статью, т.к. он оперировал фактами, и за него вступились русские ученые академик Ю. К. Бегунов и доктор юридических наук О.Г. Коротаев.

Можно много спорить о достоверности произнесенного, как некогда спорили о достоверности «Протоколов сионских мудрецов», но неоспоримым является то, что практически все поставленные жидами цели и задачи, поставленные Шнеерсоном, сегодня уже решены.

Характерно, что Эдуард Ходос в своей книге «Еврейский смерч» свидетельствует о таких словах «любавического ребе»: «В эти дни, когда “все царства мира восстают друг на друга”, мы должны знать и верить, что война между царствами народов мира не коснётся, избави бог, евреев. Напротив, все происходящие события пойдут только на пользу еврейскому народу…».

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE