Dla katolików rzymskich integralnych

Dla katolików rzymskich integralnych

“CAHIERS ROMAINS”

 

––––––––

 

Deus… da Ecclesiae tuae, eorum (SS. Apost. Petri et Pauli) in

omnibus sequi praeceptum. (Boże… udziel Kościołowi Twemu, iżby

we wszystkim spełniał nakazy ich (św. Apostołów Piotra i Pawła)).

– (Nabożeństwo na uroczystość św. Piotra i Pawła).

 

Dobrzy katolicy, pragnący być integralnie wiernymi dyrektywom papieskim, niejednokrotnie wyrażali życzenie, by mogli mieć podane w streszczeniu wytyczne punkty swych przekonań i akcji. Z drugiej strony, przeciwnicy nasi usiłują punkty te zaciemnić dwuznacznością, a to w celu wypaczenia i ośmieszenia tego, co nazywają pogardliwie “integryzmem”.

 

Wydaje się więc nam na czasie zwrócić uwagę przyjaciół naszych na punkty następujące (1):

 

1) Katolik rzymski integralny przyjmuje integralnie doktrynę, karność, dyrektywy Stolicy Świętej i wszystkie należne konsekwencje, wypływające z nich zarówno dla jednostki jak dla społeczeństw. Jest on “papistą”, “klerykałem”, antymodernistą, antyliberałem, antysekciarzem. Jest zatem integralnym kontrrewolucjonistą, będąc przeciwnikiem nie tylko rewolucji jakobińskiej i sekciarskiego radykalizmu, lecz także liberalizmu religijnego i społecznego. Każdy katolik powinien być wiernym i czynnym wyznawcą katolicyzmu rzymskiego integralnego.

 

2) Katolik rzymski integralny walczy o zasadę i poszanowanie władzy, tradycji, oraz porządku religijnego i społecznego, w katolickim znaczeniu tych słów i w jego wynikach logicznych.

 

3) Uważa on za plagę ludzkiego pierwiastka Kościoła liberalizm rzekomo katolicki i awatar jego – demokratyzm rzekomo katolicki, jak również modernizm teoretyczny i praktyczny, radykalny lub umiarkowany, z ich konsekwencjami, a mianowicie: fałszywą tolerancją religijną, międzywyznaniowością, “minimalizmem” katolickim, etc., – i wobec tych błędów postępuje odpowiednio.

 

4) Co do zastosowania karności katolickiej w praktyce, katolik rzymski integralny czci i słucha Biskupów, których “Duch Święty ustanowił, aby rządzili Kościołem Bożym”, pod kierunkiem i kontrolą Namiestnika Chrystusowego, z którym katolik rzymski integralny chce być zawsze, przede wszystkim i mimo wszystko.

 

5) Charakter Kościoła Katolickiego wskazuje, a historia kościelna potwierdza, że Stolica Święta jest żywotnym centrum katolicyzmu: wskutek tego więc, pod pewnym względem, a zwłaszcza z powodu niektórych okoliczności, chwilowe stanowisko Stolicy Świętej jest także wynikiem położenia religijnego i społecznego. Toteż jest rzeczą zrozumiałą, że Rzym może niekiedy milczeć i czekać, z powodu samegoż położenia, jak ono w danej chwili się przedstawia. W takich wypadkach katolik rzymski integralny nie bierze sobie tego za pretekst do pozostawania nieczynnym wobec niebezpieczeństwa położenia. Przeciwnie, w każdym takim wypadku, zrozumiawszy i zbadawszy najdokładniej istotę rzeczy, usiłuje on jak najlepiej przeciwdziałać niebezpieczeństwu, zawsze i wszędzie według woli i życzenia Papieża.

 

6) W swych poglądach i w swej akcji katolik rzymski integralny trzyma się przede wszystkim punktu widzenia katolickiego, tj. powszechnego, bądź co do czasu – poprzez różne momenty historyczne, bądź co do przestrzeni – poprzez wszystkie kraje. Wie on, że w walkach chwilowych i miejscowych jest zawsze, przynajmniej w gruncie rzeczy, wiekowa i wszechświatowa walka między dwiema wielkimi siłami organicznymi: jedynym Kościołem Bożym, Katolickim Rzymskim integralnym – z jednej strony, a przeciwnikami jego zewnętrznymi i wewnętrznymi – z drugiej. Przeciwnicy zewnętrzni (sekty żydowsko-masońskie i ich bezpośredni sojusznicy) znajdują się w rękach centralnej władzy tajemnej; przeciwnicy wewnętrzni (moderniści, demokraci katoliccy, liberałowie katoliccy, etc.) służą jej, wiednie czy bezwiednie, za narzędzia infiltracji i rozkładu wśród katolików.

 

7) Katolik rzymski integralny zwalcza sektę wewnątrz i zewnątrz, zawsze, wszędzie i pod wszelką postacią, wszystkimi uczciwymi środkami, będącymi na czasie. W osobach sekciarzy wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich sprzymierzeńców zwalcza on jedynie konkretne urzeczywistnienie sekty, jej życia, akcji i planów. Czyni to zaś bez urazy względem braci zbłąkanych, lecz także bez słabości i dwulicowości, podobnie jak dobry żołnierz traktuje na polu bitwy osoby, walczące pod nieprzyjacielskim sztandarem, oraz ich pomocników i sprzymierzeńców.

 

8) Katolik rzymski integralny jest całkowicie:

 

przeciw międzywyznaniowości, neutralności i minimalizmowi religijnemu w organizacji i akcji społecznej, w nauczaniu, we wszelkiej działalności jednostek i grup, zależnej od prawdziwej moralności, a zatem od prawdziwej religii, czyli katolicyzmu rzymskiego integralnego;

 

za wyznaniowością we wszystkich wypadkach, przewidzianych wyżej; w wypadkach zaś wyjątkowego i przejściowego tolerowania przez Stolicę Świętą związków międzywyznaniowych – za ścisłą kontrolą stosowania tej wyjątkowej tolerancji, oraz za jak największym ograniczeniem tego stanu rzeczy co do czasu i co do miejsca według intencji Stolicy Apostolskiej.

 

9) Przeciw wszelkim usiłowaniom umniejszania, usuwania na drugi plan i systematycznego przemilczania rewindykacji papieskich w Kwestii Rzymskiej, uchylania społecznego wpływu Papiestwa i propagowaniu laicyzmu;

 

za niezmordowaną rewindykacją Kwestii Rzymskiej według praw i dyrektyw Stolicy Świętej, oraz za nieustannym usiłowaniem, by życie społeczne jak najbardziej poddać słusznemu i dobroczynnemu wpływowi Papiestwa i w ogóle Kościoła Katolickiego.

 

10) Przeciw syndykalizmowi jawnie lub domyślnie areligijnemu, neutralnemu, amoralnemu, który z konieczności prowadzi do antychrześcijańskiej walki klas według brutalnego prawa pięści; przeciw demokratyzmowi, choćby nawet zowiącemu się chrześcijańskim, zawsze jednak mniej lub więcej zarażonemu demagogią; przeciw liberalizmowi, choćby nawet zwanemu ekonomiczno-społecznym, który jednak przez swój indywidualizm prowadzi do rozkładu społecznego;

 

za harmonią chrześcijańską tak między klasami, jak między jednostką, klasą a społeczeństwem całym; za organizacją korporacyjną społeczeństwa chrześcijańskiego według zasad i tradycji sprawiedliwości i miłości społecznej, których nauczał i według których żył Kościół i świat katolicki podczas długich wieków, a które zatem doskonale nadają się do każdej epoki i każdego społeczeństwa prawdziwie cywilizowanego.

 

11) Przeciw nacjonalizmowi pogańskiemu, który odpowiada syndykalizmowi areligijnemu, uważając narody (podobnie jak ostatni uważa klasy społeczne) za zbiorowości, z których każda może i powinna, nie troszcząc się o zasady moralne, dochodzić swych interesów bez żadnego względu na interesy innych, a nawet wbrew takowym, według brutalnego prawa, o którym mówiliśmy wyżej; jak również przeciw antymilitaryzmowi i utopijnemu pacyfizmowi, wyzyskiwanym przez sektę w celu osłabienia i uśpienia społeczeństwa pod jarzmem żydowsko-masońskim;

 

zapatriotyzmem zdrowym i moralnym, patriotyzmem chrześcijańskim, którego historia Katolickiego Kościoła dawała nam zawsze wspaniałe przykłady.

 

12) Przeciw feminizmowi, który przesadza i wypacza prawa i obowiązki kobiety, wyjmując je z pod prawa chrześcijańskiego; przeciw koedukacji i “uświadamianiu” młodzieży;

 

za polepszeniem moralnego i materialnego położenia kobiety, młodzieży, rodziny według doktryny i tradycji katolickiej.

 

13) Przeciw rozdziałowi Kościoła od państwa, religii od nauki, która to doktryna i jej urzeczywistnienie są z gruntu antychrześcijańskie;

 

za lojalnym i serdecznym związkiem między państwem, cywilizacją, nauką, a Kościołem, religią, wiarą.

 

14) Przeciw studiom filozoficznym, dogmatycznym i biblijnym zmodernizowanym, które, nie będąc nawet całkowicie modernistycznymi, są co najmniej podobne do studiów archeologicznych lub anatomicznych, jak gdyby tu chodziło o mumie, nie zaś o doktrynę nieśmiertelną i ożywiającą, którą całe duchowieństwo, bez wyjątku, winno poznać przede wszystkim dla pełnienia urzędu kapłańskiego;

 

zastudiami duchownymi, czerpiącymi natchnienie i kierunek w chwalebnej tradycji scholastyki, świętych doktorów Kościoła i najlepszych teologów z czasów Kontrreformacji, a korzystającymi ze wszelkich poważnych pomocy metody i dokumentacji naukowej.

 

15) Przeciw fałszywemu mistycyzmowi o tendencjach indywidualistycznych i illuministycznych;

 

za życiem duchowym intensywnym i głębokim według doktryny i przykładu Świętych mistycznych i autorów, zalecanych przez Kościół.

 

16) W ogólności przeciw wyzyskiwaniu duchowieństwa i akcji katolickiej przez wszelką partię polityczną lub społeczną; w szczególności zaś przeciw “demokratyzacji” duchowieństwa i akcji katolickiej, oraz przeciw manii “społecznej”, jaką usiłują w nie wszczepić pod pretekstem “wyjścia z zakrystii”, do której następnie powraca się tylko z rzadka, lub ukradkiem, lub co najmniej z umysłem, zaabsorbowanym czym innym;

 

zautrzymaniem akcji duchowieństwa, a względnie akcji katolickiej w jej całości, przede wszystkim na terenie jawnie religijnym, wolnym od wszelkich manii “społecznych” lub innych podobnych.

 

17) Przeciw manii czy słabości wielu katolików, co chcą uchodzić za “postępowych”, “idących z duchem czasu i rozumiejących jego potrzeby”; co wobec nieprzyjaciela, brutalnego czy układnego, zawsze jednak nieubłaganego, odgrywają rolę naiwnych dzieci; co popisują się swą rzekomą tolerancją, która im każe wstydzić się aktów słusznej surowości, spełnionych przez Kościół lub dla Kościoła, a nawet akta te potępiać; co z systematycznym optymizmem odnoszą się do sideł, zastawianych przez przeciwnika, a całą nieufność i surowość zachowują dla katolików rzymskich integralnych;

 

zastanowiskiem sprawiedliwym i szlachetnym, zawsze jednak śmiałym, energicznym i niezmordowanym wobec nieprzyjaciela, jego gwałtów i podstępów.

 

18) Przeciw wszystkiemu, co sprzeciwia się doktrynie, tradycji, karności i uczuciom katolicyzmu rzymskiego integralnego;

 

zawszystkim, co z nimi się zgadza.

 

N. B.Rozumie się, naturalnie, że, mówiąc: “katolik rzymski integralny”, nie chcemy bynajmniej w jakikolwiek bądź sposób modyfikować nazwy autentycznej i chwalebnej: “katolik rzymski”. Wyrażenie: “katolik rzymski integralny” oznacza tylko: “integralnie katolik rzymski”, czyli: “całkowicie i prosto katolik rzymski” bez dodatków lub restrykcji, odpowiadających (nawet poza intencją tych, co ich używają) wyrażeniom: “katolik liberalny”, “katolik socjalny” itp.

 

(“Cahiers Romains”)

 

–––––––––––

 

 

“Myśl Katolicka”, 1913, nr 41, ss. 322-323. (a)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) “Myśl Katolicka” od samego początku swego istnienia uważała wszystko, co wyszczególnione jest w niniejszym wybornym, podstawowym artykule, za swój program, któremu wierna aż po dziś została, mimo prześladowań i niezrozumienia. “Myśl Katolicka” szczyci się tą swoją rolą pioniera zasad, tu wyłuszczonych. W 1908 roku, gdy “Myśl” ukazała się, była ona jedynym pismem nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie, które całości zasad tych strzegło i o całość ich walczyło. Dziś, dzięki Bogu, nie staje już sama do walki; jest już więcej pism i ludzi, w tym kierunku działających; słowa Ojca Świętego, w tylu Encyklikach i Motu Proprio do całego świata zwrócone, nadały zasadom tym, o które zawsze walczyliśmy, największą sankcję, gdyż te same zasady w tych kapitalnych dokumentach papieskich były zawarte.

 

Warto, by czytelnicy i przyjaciele nasi zechcieli głębiej nad tym artykułem się zastanowić i rozważyć, czy ich działalność kwadruje z ideałem, tu zaznaczonym.

 

(a) Por. 1) “Myśl Katolicka”, a) O katolików integralnych (I). b) O katolików integralnych (II). c) Po czym poznać liberała? d) Kościół a kremacja. e) O wolność kobiety.

 

2) Ks. Umbero Benigni, Ultramontanizm.

 

3) Św. Pius X, Papież, a) Encyklika “Pascendi dominici gregis”, o zasadach modernistów. b) Przysięga antymodernistyczna.

 

4) Henryk Hello, a) Nowoczesne wolności w oświetleniu encyklik. Wolność sumienia – wolność wyznania – wolność prasy – wolność nauczania. b) Syllabus w wieku XX.

 

5) a) Mały katechizm o Syllabusie. b) Mały katechizm o Nieomylności Najwyższego Pasterza.

 

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Ks. Walenty Gadowski, Nauka Kościoła. Wybór orzeczeń dogmatycznych Kościoła katolickiego i jego praw kanonicznych.

 

8) Ks. Andrzej Dobroniewski, Modernizm i moderniści.

 

9) Ks. Ernest Jouin, Papiestwo i masoneria.

 

10) Bp Władysław Krynicki, Dzieje Kościoła powszechnego.

 

11) Ks. Marian Morawski SI, Filozofia i jej zadanie.

 

12) O. Józef Schryvers CSsR, Zasady życia duchowego.

http://www.ultramontes.pl/dla_katolikow_rzymskich.htm

 

3 Responses to Dla katolików rzymskich integralnych

 1. dziadkjack 17/05/2014 at 08:17 #

  Obserwując coraz szybszy ześlizg Kościoła w kierunku Kościogogi doszedłem do przekonania, że ostatnim rzymskim katolikiem był Prymas Wyszyński -- obecnie mamy do czynienia najwyżej z katolami watykańskimi, a reszta to kościelne pomyje.

  Ma ktoś jeszcze wątpliwości do czego ten błazen, przebrany za papieża, doprowadzi Kościół?
  Są jacyś wierni, którzy zdobędą się na odwagę cywilną I powiedzą swemu proboszczowi:
  Wybacz, Ojcze, ale nie dam ani grosza na tacę, dopóki są w Kościele obchodzone Dni Judaizmu -- niema takich wiernych, niema katolików, zamienili się w bezrozumne sziple,
  mające gdzieś przyszłość Kościoła i Polski.

 2. Adm 17/05/2014 at 09:53 #

  Nadziei co do polskiej zdolności odbicia się od dna już dawno nie ma.

  Jeżeli Polacy nie potrafili usadzić się w siodle po 1989 roku , gdzie była i gospodarka i wojsko, i policja, no i my polska inteligencja pracująca , która reprezentowała silę na skalę całego globu. Gdzie mogliśmy wywrócić świat do góry nogami -- tacy byliśmy mocni! Brak nam było jednak wodza! To co można zatem teraz?!

  Wtedy nie spostrzegliśmy -- na czas -- tego , ze JPII był naszym śmiertelnym wrogiem, który uśmiechami gestami ustawiał cały naród w stan uśpienia.
  Kiedy Polacy popadli w ten hipnozę Wojtyły, to żydzi robili swoje, kradli, niszczyli, skrytobójczo mordowali co trzeźwiejszych Polaków lub kandydatów na liderów.
  Nawet taka prostą i niegroźną Walentynowicz próbowali otruć i ledwo się ona uratowała z tego zamachu.

  Teraz nie ma ani gospodarki, ani wojska , ani policji, są gigantyczne długi, czyli nie ma ani państwa ani niczego co daje grunt do oparcia.

  Nawet pierwsze wolne wybory do Sejmu odbywały się pod presja nieantysemityzmu -- bo “naszemu papieżowi jest bardzo przykro”. No i do Sejmu nie weszły partie i ludzi, którzy mieli jakiś kierunek narodowy.
  Wiemy, ze w ciągu 25 lat wódz potrafi zrobić z niczego jakiś naród czy społeczeństwo i ludzie zacznę żyć po ludzku -- z niczego, lub nędzy i głodu.
  Wojtyła zaś odwrotnie, będąc bezustannym pretendentem do ręcznego sterowania Polską -- z państwa i narodu zrobił jedynie pośmiewisko żydowskie, mięso armatnie Amerykanów i tanią silę roboczą Niemców czy Anglików.

  Jak się nie najadałeś , to i się nie naliżesz!

  A ten błazen?!

  Może się gdzieś zagalopował w swym antykościelnym obłąkaniu, bo wszyscy bez najmniejszych zahamowań piszą o jego obłędzie czy głupocie i zdecydowano, ze trzeba go sprzątnąć.

  KOŚCIOŁA NIE MOŻNA ZNISZCZYĆ OTWARCIE, ALE TYLKO PO CICHU.

  Możliwe, ze Bergoglio jest juz truty, bo od kliku dni widać u niego zmiany na twarzy, jest blady i nie ma typowych sobie odruchów mimiki.

  Adm

  Adm.

 3. radoslaw 17/05/2014 at 16:41 #

  Jakież to dziecinnie proste, gdy ma się pasterza!

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE