Polska – trampoliną dla amerykańskich i natowskich planów podboju?

Dzisiejszego ranka w programie pierwszym polskiego radia, po raz kolejny można było usłyszeć typową dla obecnego czasu porcję rządowej propagandy; „Prezydent czy też Premier (to się zmienia) zapewniał Polaków, że są bezpieczni, a rząd robi wszystko co możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo krajowi w tych trudnych czasach”, lub coś w tym rodzaju.

„Zapewnianie obywateli, że są bezpieczni” przetłumaczone na normalny język, oznacza wyprzedaż polskich interesów cudzoziemskim instytucjom, które mają ukryte interesy w rozlokowaniu się na polskiej ziemi albo przynajmniej zamiar zrobienia z niej bazy wypadowej dla eksploatacji innych terenów dawnego bloku wschodniego. Pretekstem dla panoszenia się w Polsce tych przedstawicieli obcych interesów jest rzekoma pomoc, jakiej mają udzielić w odpowiedzi na wezwania polskiego rządu. Chodzi ponoć o pomoc w odparciu wojskowej agresji Federacji Rosyjskiej lub popieranych przez Rosję terrorystów działających z terytorium Ukrainy.

I ten tok narracji skutecznie działa na Polaków, którzy nie potrafią zapomnieć o dawnych okrucieństwach kojarzonych z tamtymi stronami.Tak więc dzień w dzień powtarza się tę mantrę w radiu, w telewizji i we wszystkich mediach głównego nurtu, podczas gdy pan premier Tusk z uwagą śledzi rosnące słupki popularności swojej partii (PO) w sondażach opinii publicznej.

Gdyby jednak ci, którzy idą na lep tej propagandy, zastanowili się przez chwilę i postarali się o głębszy wgląd w sytuację, wtedy dostrzegliby, że Polska już od pewnego czasu jest przygotowywana do odgrywania roli eksponenta NATO i hegemonistycznych ambicji USA w Europie Wschodniej i poza nią.Długofalowym celem USA, który realizowali między innymi George Bush, Henry Kissinger, Zbigniew Brzeziński, George Soros i David Rockefeller jest ustanowienie rządów globalistycznej elity, która rządziłaby światem za pomocą potężnego międzynarodowego systemu bankowego, wspieranego przez siły zbrojne.

Chodzi o Nowy Porządek Światowy, tak jak jest to wypisane po łacinie na rewersie amerykańskiego dolara ; „Novus Ordo Seculorum”, a zostało udokumentowane w Projekcie na Nowy Amerykański Wiek około roku 1999, jak również w pracach Komisji Trójstronnej począwszy od roku 1973.W sytuacji gdy media głównego nurtu na całym świecie są całkowicie w posiadaniu bankiersko militarystycznej kliki, nikt kto śledzi newsy nie ma wglądu w rzeczywistość. To z czym ma do czynienia, to jedynie propaganda, której machina, zanim pozwoli na opublikowanie czegokolwiek co trafiłoby do publicznej wiadomości, pieczołowicie preparuje wszelkie treści, nie gorzej, niż działo się to w powieściach George’a Orwella,

Dlatego Polacy są prowadzeni po spreparowanych dla nich przez własny rząd fałszywych ścieżkach myślenia, przez rząd, który przestał rozumieć znaczenie słowa patriotyzm i nie ma jakiegokolwiek zrozumienia czy miłości do swoich własnych obywateli oraz ich historycznych zmagań o wolność. Rząd, który stał się zwyczajnym narzędziem Nowego Porządku Światowego.

Tymczasem Federacja Rosyjska ogłosiła 3 letni zakaz na import i uprawę nasion modyfikowanych genetycznie, obracając tym samym wniwecz ambitne plany Monsanto i Cargilla w tej dziedzinie. Tego samego Monsanto, które zadeklarowało niedawno swoje zamiary zbudowania ogromnej wytwórni nasion na Ukrainie, co pozwoliłoby temu koncernowi przejąć kontrolę nad jednym z najbardziej żyznych obszarów na kontynencie europejskim.

Drodzy Polacy – wystarczy trochę mądrości by zorientować się, że to nie Putin jest tym, który planuje podbój Waszego kraju, ale złudna femme fatale zwana amerykańskim marzeniem. Marzeniem, które nie ma w sobie nic romantycznego, o ile oczywiście nie tęsknicie do świata zdominowanego przez Monsanto, Mac Donalda, Cargilla, KFC i Coca Colę.

Jeżeli powinniście się obawiać nowego zaboru, to zagraża on Wam z Zachodu, a nie ze Wschodu. Zachodni zaborcy wiedzą, że w to nie wierzycie, bo znają Wasze obawy wobec Wschodu i to jest ich największy atut. Grać na zadawnionych lękach i w ten sposób otworzyć drzwi dla „ochrony” – to znany mechanizm stosowany przez mafię.

To właśnie dlatego, kontrolowane przez przekupiony rząd media głównego nurtu grają swoją codzienną melodię, obliczoną na rezonans zakorzeniony w podświadomości i kulturze. Przypominają więc dzień w dzień, że „Wasz rząd robi wszystko co możliwe, aby Was zabezpieczyć przed tymi niebezpiecznymi wydarzeniami.”

Dopóki ta stara śpiewka będzie znajdywać w Polsce posłuch i wywoływać zakorzeniony od czasów komunizmu lęk, dopóty amerykańskonatowska klika będzie nad Wisłą odnosić sukcesy, a otumaniona przez architektów Nowego Porządku Świata Polska powita swoich uzbrojonych w rakiety zaborców jak bohaterów.

Wasz rząd przygotowuje Was dokładnie na taki scenariusz.

Obudźcie się Drodzy Polacy! Obudźcie się natychmiast!

Sir Julian Rose – polski patriota*.

*O autorze. Sir Juian Rose, angielski arystokrata, zaangażowany w walkę o zdrowe, naturalne uprawy rolnicze. W roku 2000 Julian został zaproszony do pracy jako wicedyrektor w Międzynarodowej Koalicji na rzecz Ochrony Polskiej Wsi i Krajobrazu, współprowadząc wraz z Jadwigą Łopatą, m.in. mającą liczne sukcesy kampanię „Polska wolna od GMO”. Prowadzi także głośną kampanię obrony tradycyjnych rolników, których uważa za autentycznych strażników bioróżnorodności na całym świecie.  Więcej nt Sir Juliana Rose: http://renesans21.pl/?page_id=12

 

http://www.monitor-polski.pl/polska-trampolina-dla-amerykanskich-i-natowskich-planow-podboju/comment-page-1/

 

Poland: Theatre for US/NATO Hegemonic Goals?

This morning, on Polish Radio 1, we heard once again the by now standard piece of government propaganda “The President/Prime Minister (it varies) assures Polish citizens that they are safe and that the government is doing all it can to ensure the security of the Country at this difficult time” or words to that effect.

“Ensuring that citizens are safe” when translated into reality, means selling out Polish interests to foreign bodies with secret interests in establishing themselves on Polish soil, or at the very least, in using Poland as a base from which to exploit other Eastern Block land masses.

The pretext for these outside interests gaining access is that they are responding to a Polish government call for help. Help to guard Poland against military intervention by the Russian Federation or Russian backed terrorists operating within Ukraine. And this line works well with Poles who cannot forget past atrocities attributable to that region.

So it is repeated every day on the radio and television and all main-stream news media. While Pan Tusk and his advisers eagerly watch out for an improvement in opinion poll ratings for Civic Platform (PO).

But if those who swallow this hook would stand back a little and take a deeper look at the situation they would soon find out that Poland has, for some time now, been groomed to become the voice of NATO and US hegemonic ambitions in Eastern Europe and beyond.

The long established US goal, pushed forward by George Bush, Henry Kissinger, Zbigniew Brzenski, George Soros and David Rockefeller, amongst others, is to permanently establish a globalist elite who rule the world through the medium of an all powerful international banking system backed by military force: ‚A New World Order’ as inscribed in Latin on the back of the US dollar “Novus Ordo Seclorum”, and documented in ‚The Project for the New American Century’ circa 1999, as well as in the work of the Trilateral Commission back in 1973.

With mainstream media around the world completely bought-out by this banker/military dominated cabal, nobody following ‚the news’ is getting the real story, only the propaganda. A propaganda machine which carefully edits all texts and only allows the manicured Orwellian edition for public consumption.

And so it is that Poles are being led up a false trail designed for them by their own government which no longer understands the meaning of the word patriotism or indeed possesses any love for its people and their historic struggle for freedom. Government that is simply a tool of ‚The New World Order’.

Meanwhile the Russian Federation has declared a three year ban on the import/planting of genetically modified seeds, thwarting the ambitions of Monsanto and Cargill in the process.

The same Monsanto which recently declared an ambition to establish a large seed processing factory in Ukraine and thereby take a controlling interest in the management of one of the most fertile crop producing areas on this Continent.

Dear Poles – only a drop or two of wisdom is needed to recognize that it is not Putin who is planning to take you over, but that illusive ‚femme fatale’ called the American Dream. A dream of nothing at all romantic – unless of course you long for corporate domination by Monsanto, MacDonalds, Cargill, KFC and Coca Cola.

If yet another ‚partition’ is feared, look West not East. Western interests do not believe you will because they know that the old fear is associated with looking East – and that is the Ace card in their pack. Play on the old fear enough and the doors will swing open for ‚protection’ – a well known Mafia formula.

That is why the bought-out government controlled mainstream news is playing a daily psychological game with the subconscious of Polish culture. Reminding, again and again, that “your government is doing its best to ensure your safety from these dangerous events.”

Until that phrase ceases to provoke the old Communistic ‚fear factor’ the US/NATO cabal will get its way and Poland will welcome its secret missile bearing oppressors like old heroes, and thus be undermined by the architects of The New World Order.

Your government is preparing you for exactly this scenario.

Wake up, dear Poland. Wake up now.

Sir Julian Rose – Polish patriot

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE