Żydziak nie chce Putina w Polsce

Prezydent Rosji zaproszony do Polski.

PiS: Putin niemile widziany

 

Żydziak nie chce Putina w Polsce

Zbi­gniew Gi­rzyń­ski, Wła­di­mir Putin pro­wa­dzi po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną "wzo­ru­jąc się na Sta­li­nie i Hi­tle­rze".

Zbi­gniew Gi­rzyń­ski, Wła­di­mir Putin pro­wa­dzi po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną “wzo­ru­jąc się na Sta­li­nie i Hi­tle­rze”.

 

Wi­zy­ta pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na w Pol­sce jest moż­li­wa w związ­ku z przy­szło­rocz­ny­mi ob­cho­da­mi 70. rocz­ni­cy wy­zwo­le­nia obozu Au­schwitz-Bir­ke­nau – stwier­dził Grze­gorz Sche­ty­na. Re­ak­cja PiS była bły­ska­wicz­na. Par­tia Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go jest prze­ciw­na wi­zy­cie pre­zy­den­ta Rosji. Jak stwier­dził poseł Zbi­gniew Gi­rzyń­ski, Wła­di­mir Putin jest nie­mi­le wi­dzia­ny w na­szym kraju.

Prezydent Rosji zaproszony do Polski. PiS: Putin niemile widziany Foto: ALEXEI NIKOLSKY / AFP

– Z tego co wiem, za­pro­szo­no pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Rosji i Izra­ela – po­wie­dział Sche­ty­na. Dodał, że ob­cho­dy będą miały wy­miar świa­to­wy. Jego zda­niem, trud­no sobie wy­obra­zić, by obec­na sy­tu­acja zwią­za­na z Ukra­iną mogła te uro­czy­sto­ści stor­pe­do­wać.

PiS: nie powinniśmy wpuszczać Putina do Polski

PiS jest prze­ciw­ne udzia­ło­wi pre­zy­den­ta Rosji w 70. rocz­ni­cy wy­zwo­le­nia obozu Au­schwitz-Bir­ke­nau. Jak mówi poseł Zbi­gniew Gi­rzyń­ski, Wła­di­mir Putin pro­wa­dzi po­li­ty­kę za­gra­nicz­ną “wzo­ru­jąc się na Sta­li­nie i Hi­tle­rze”. – Dla­te­go ro­syj­ski przy­wód­ca nie po­wi­nien uczest­ni­czyć w tego typu uro­czy­sto­ściach. Do­pó­ki Rosja nadal bę­dzie na­pa­da­ła na są­sied­nie pań­stwa, to Putin po­wi­nien być per­so­na non grata w każ­dym kraju za­chod­nim – mówił Gi­rzyń­ski.

Po­li­tyk dodał, że w cza­sie II wojny świa­to­wej, woj­ska so­wiec­kie były takim samym agre­so­rem, jak woj­ska hi­tle­row­skie, a więc mor­do­wa­ły Po­la­ków i pol­skich ofi­ce­rów. Jego zda­niem, pre­zy­dent Rosji mógł­by przy­je­chać do Pol­ski, ale tylko po to, by wy­ra­zić skru­chę.

Obóz Au­schwitz-Bir­ke­nau ist­niał w la­tach 1940-45. Nie wia­do­mo, ile do­kład­nie zgi­nę­ło tam osób, po­nie­waż hi­tle­row­cy znisz­czy­li więk­szość do­ku­men­ta­cji. We­dług róż­nych sza­cun­ków życie stra­ci­ło tam od dwóch do pię­ciu mi­lio­nów ludzi. Byli to głów­nie Żydzi, Po­la­cy i Ro­mo­wie.

Nie­chęć do Wła­di­mi­ra Pu­ti­na po­dyk­to­wa­na jest za­cho­wa­niem pre­zy­den­ta Rosji wobec Ukra­iny w ciągu ostat­nich mie­się­cy. Spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa prze­ko­na­na jest o tym, że se­pa­ra­ty­ści ro­syj­scy są wspie­ra­ni przez Kreml. Ich celem ma być de­sta­bi­li­za­cja re­gio­nu oraz nie­do­pusz­cze­nie do przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rów pre­zy­denc­kich, które mają odbyć się 25 maja.

2 Responses to Żydziak nie chce Putina w Polsce

 1. dziadkjack 10/05/2014 at 06:48 #

  Bez “wzorowania się na Stalinie i Hitlerze” pozostaniemy gołodupkami Europy… az do rytualnego zaszlachtowania.

  Chyba tak wygląda serce pisowczyków:
  http://theuglytruth.files.wordpress.com/2014/05/tumblr_mh163czv0g1qh7km6o1_500_1_test_by_melodic_enigma-d70puf5.png

 2. Adm 10/05/2014 at 07:20 #

  Kierownictwo PIS to autentyczne pachołki żydowskie -- wzorem Jarosława, reszta dotknięta jest syndromem sztokholmskim. Robią wszystko , aby przegrać następne wybory i pozostać w opozycji.

  ADM

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE