Lista nagłych zgonów: 20140430 Mieczysław Wilczek

Tajemnicza śmierć Mieczysława Wilczka.

“Ojciec” ustawy o działalności gospodarczej popełnił samobójstwo?

Mie­czy­sław Wil­czek, mi­ni­ster prze­my­słu w ostat­nim rzą­dzie PRL, autor słyn­nej usta­wy o dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej z 1988 roku, praw­do­po­dob­nie po­peł­nił sa­mo­bój­stwo. Po­stę­po­wa­nie w tym kie­run­ku pro­wa­dzi war­szaw­ska pro­ku­ra­tu­ra.

Mieczysław Wilczek

Mieczysław Wilczek

Mie­czy­sław Wil­czek po­niósł śmierć tuż przed dłu­gim week­en­dem. Jego ciało zna­le­zio­no w środę, 30 kwiet­nia, przed jed­nym z blo­ków na Sa­skiej Kępie w War­sza­wie. Na miej­scu na­tych­miast po­ja­wi­ły się wszyst­kie służ­by. Le­karz stwier­dził zgon.

Po­stę­po­wa­nie w spra­wie śmier­ci by­łe­go mi­ni­stra wsz­czę­ła Pro­ku­ra­tu­ra Re­jo­no­wa War­sza­wa Pra­ga-Po­łu­dnie. – Wszyst­ko wska­zu­je na to, że było to sa­mo­bój­stwo. Świad­czą o tym za­rów­no ob­ra­że­nia, jakie stwier­dzo­no na ciele, jak i oko­licz­no­ści zda­rze­nia. Pro­wa­dzą­cy spra­wę pro­ku­ra­tor stwier­dził, że nie było pod­staw do zle­ce­nia prze­pro­wa­dze­nia sek­cji zwłok – mówi One­to­wi Re­na­ta Mazur, rzecz­nicz­ka Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej War­sza­wa-Pra­ga.

– Nie stwier­dzo­no udzia­łu osób trze­cich w tym zda­rze­niu, dla­te­go po­stę­po­wa­nie pro­wa­dzo­ne jest wła­śnie w kie­run­ku sa­mo­bój­stwa. W prak­ty­ce, zgod­nie z prze­pi­sa­mi prawa, wy­glą­da to tak, że spraw­dza­my, czy ktoś nie na­kło­nił osoby, która tar­gnę­ła się na swoje życie, do po­peł­nie­nia tego czynu. To stan­dar­do­wa pro­ce­du­ra w ta­kich sy­tu­acjach – do­da­je Re­na­ta Mazur.

Na razie nic nie wia­do­mo o mo­ty­wach, ja­ki­mi kie­ro­wał się były mi­ni­ster. Bę­dzie to jesz­cze wy­ja­śnia­nie.

Mie­czy­sław Wil­czek to nie tylko były mi­ni­ster i po­li­tyk. Był też przed­się­bior­cą, praw­ni­kiem, che­mi­kiem i wy­na­laz­cą, au­to­rem wielu pa­ten­tów. Spe­cja­li­zo­wał się w che­mii or­ga­nicz­nej – syn­te­ty­kach za­pa­cho­wych, kre­mach i prosz­kach do pra­nia. Był m.​in. dy­rek­to­rem fa­bry­ki ko­sme­ty­ków Viola w Gli­wi­cach i dy­rek­to­rem tech­nicz­nym Pol­le­ny w War­sza­wie. W 1965 roku wy­pu­ścił na rynek słyn­ny pro­szek do pra­nia IXI 65. Póź­niej był też wła­ści­cie­lem m.​in. la­bo­ra­to­rium bio­che­micz­ne­go, fa­bry­ki kon­cen­tra­tów pa­szo­wych czy za­kła­dów prze­twór­stwa mię­sne­go.

W la­tach 1988-89 był mi­ni­strem prze­my­słu w rzą­dzie Mie­czy­sła­wa Ra­kow­skie­go. Za­sły­nął jako go­rą­cy zwo­len­nik wpro­wa­dze­nia w Pol­sce go­spo­dar­ki wol­no­ryn­ko­wej. Jest uzna­wa­ny za „ojca” usta­wy o przed­się­bior­czo­ści, dzię­ki któ­rej w ostat­nich la­tach PRL za­czę­to w na­szym kraju ma­so­wo za­kła­dać drob­ne przed­się­bior­stwa. Mówi się, że „uwol­nił ener­gię mi­lio­nów Po­la­ków”, któ­rzy w krót­kim cza­sie za­ło­ży­li ok. 2 mln firm.

W chwi­li śmier­ci Mie­czy­sław Wil­czek miał 82 lata.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE