Archive | 08/05/2014

Żydziak nie chce Putina w Polsce

Prezydent Rosji zaproszony do Polski. PiS: Putin niemile widziany   Żydziak nie chce Putina w Polsce   Wi­zy­ta pre­zy­den­ta Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na w Pol­sce jest moż­li­wa w związ­ku z przy­szło­rocz­ny­mi ob­cho­da­mi 70. rocz­ni­cy wy­zwo­le­nia obozu Au­schwitz-Bir­ke­nau – stwier­dził Grze­gorz Sche­ty­na. Re­ak­cja PiS była bły­ska­wicz­na. Par­tia Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go jest prze­ciw­na wi­zy­cie pre­zy­den­ta Rosji. Jak stwier­dził poseł […]

Read full story Comments { 2 }

Lista nagłych zgonów: 20140430 Mieczysław Wilczek

Tajemnicza śmierć Mieczysława Wilczka. “Ojciec” ustawy o działalności gospodarczej popełnił samobójstwo? Mie­czy­sław Wil­czek, mi­ni­ster prze­my­słu w ostat­nim rzą­dzie PRL, autor słyn­nej usta­wy o dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej z 1988 roku, praw­do­po­dob­nie po­peł­nił sa­mo­bój­stwo. Po­stę­po­wa­nie w tym kie­run­ku pro­wa­dzi war­szaw­ska pro­ku­ra­tu­ra. Mie­czy­sław Wil­czek po­niósł śmierć tuż przed dłu­gim week­en­dem. Jego ciało zna­le­zio­no w środę, 30 kwiet­nia, przed jed­nym […]

Read full story Comments { 0 }

MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

HISTORIA BIBLIJNA MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA Opr. ks. Józef Stagraczyński Żywot chwalebny Jezusa Chrystusa Zmartwychwstanie (Ewangelia św. Jana, rozdział XX, wiersz 1-19; Ewangelia św. Mateusza, rozdział XXVIII, wiersz 1-6; Ewangelia św. Marka, rozdział XVI, wiersz 1-11; Ewangelia świętego Łukasza, rozdział XXIV, wiersz 1-13) A pierwszego dnia szabatu, Maria Magdalena przyszła rano, gdy jeszcze […]

Read full story Comments { 0 }

ŻYWOT ŚWIĘTEGO STANISŁAWA

ŻYWOTY Ś W I Ę T Y C H PATRONÓW POLSKICH   X. PIOTR PĘKALSKI ŚW. TEOLOGII DOKTOR, KANONIK STRÓŻ ŚW. GROBU CHRYSTUSOWEGO Na dzień 8 maja ŻYWOT ŚWIĘTEGO STANISŁAWA biskupa i męczennika (1) ~~~~~~~~~~~   Wioska Szczepanów blisko miasteczka Bochni a 7 mil od stołecznego miasta Krakowa leżąca, wyłoniła męża, co pierwszy po przyjęciu wiary chrześcijańskiej […]

Read full story Comments { 1 }

Czechy i Słowacja nie akceptują wszechstronnych sankcji wobec FR

Premier Czech Bohuslav Sobotka oznajmił, że władze Czech i Słowacji sceptycznie podchodzą do wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec Rosji oraz uważają, że sankcje negatywnie odbiją się na gospodarce krajów unijnych. Zgodnie ze słowami premiera Czech, decyzję w sprawie wprowadzenia dodatkowych sankcji należy podejmować na szczeblu przywódców państw europejskich i rządów. W takim razie Czechy będą opowiadać […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE