Komisarz papieski o. Volpi zakazuje o. Manelliemu FI odwiedzin grobu rodziców i odprawienia za nich Mszy św.

Komisarz papieski o. Volpi zakazuje o. Manelliemu FI odwiedzin grobu rodziców i odprawienia za nich Mszy św.

Jak podają włoskie media komisarz papieski o. Volpi nie pozwolił sędziwemu i schorowanemu o. Manelliemu (81 l.) – bez wyroku sądowego i bez oficjalnych zarzutów zamkniętemu w areszcie domowym – założycielowi zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej na odwiedzin grobu swoich rodziców i odprawienia w ich intencji Mszy św.

 

Neapol, 2 maja – ojciec religijna nie może odwiedzić grób.
Ojciec Manelli założyciel FFI, ​​zablokowany przez komisarza Zakonu.
Założyciel Braci Franciszkanek ‘Niepokalanej Ojciec Stefano Maria Manelli, 81, została zakazana przez komisarza apostolskiego Zakonu Fidenzio Volpi, aby przejść do 1 maja w Frigento (Avellino), aby odwiedzić grób rodziców, uznanego przez Kościół jako słudzy Boga i świętować masę.
Zostało to ogłoszone przez “adwokata Bruno Lucianelli.
Zakaz prowokuje silne reakcje.
Niektórzy członkowie rozważają skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, “człowiek”.

Manelli 2

Urodziny księdza Stefano Maria Manelli, człowieka wielkiej wiary, przykładowego kapłana, stan zapalny z miłości do Niepokalanego Poczęcia NMP, Świętego Kościoła i Papieża był 1 maja pierwszego dnia miesiąca Maryi.
W wielu nienawiść Ojciec Manelli i Zakon Franciszkanów Niepokalanej, bogate w powołania, ponieważ ci Sanctified i poświęcamy tych, którzy żyją na cele charytatywne odwracając się jedynie do tego, który został przebity na krzyżu dla naszego zbawienia.
Uparte poszukiwanie uświęcenia, w prostocie i ubóstwie innych czasach, Bracia i Siostry Franciszkanki Niepokalanej, którzy czerpią z wysokiej duchowości Ojca Franciszka Serafickiego i św Maksymiliana Marii Kolbego, doprowadza do furii, z niemal diabolicznego nienawiści, wszystkich tych, którzy chcieliby przeciągnąć Sanctified ku otchłani sterilissima nirea i światowości, duchowego rozpadu przedsionku kościoła przez zwykłego hiper – szacunek do nowoczesności dokonane korekty i aktualizacji …
Dlatego nie bacząc na kaprysy mijania i przejściu braci Niepokalanej (jak ludność lubi je nazywać) są szacunkiem autentycznego Magisterium Kościoła wszystkich czasów, nigdy nie wpaść w pułapki spektaklu życia religijnego.
Modlimy się za starego człowieka Bożego P.Stefano Manelliego dla jego cierpienia, posłusznie przyjętej w absolutnej tajemnicy, aby pocieszyć NMP Niepokalanej; w tym miesiącu, choć Marian Obowiązkiem chrześcijanina do modlitwy za prześladowców P.Manelli, kilka małych ludzi poszukujących widoczności, ponieważ zmartwychwstały Pan zmierzyć im odnaleźć prawdziwą drogę w radości braterskiej miłości i miłosierdzia.

P.Stefano Manelli : il “regalo” del Commissario P. Volpi per l ’81°compleanno

(ANSA) – NAPOLI, 2 MAG – Religioso non può visitare tomba padre. 
Padre Manelli fondatore Ffi, bloccato da Commissario Ordine.
Al fondatore dei Frati Francescani dell’ Immacolata, Padre Stefano Maria Manelli, 81 anni, è stato vietato dal Commissario apostolico dell’Ordine, Fidenzio Volpi, di recarsi il 1 maggio a Frigento (Avellino) per visitare la tomba dei genitori, riconosciuti dalla Chiesa come Servi di Dio e celebrare una Messa. 
Lo ha reso noto l’ avvocato Bruno Lucianelli. 
Il divieto sta provocando forti reazioni. 
Alcuni fedeli stanno valutando una denuncia alla Corte europea dei diritti dell’ uomo”.
Il compleanno di Padre Stefano Maria Manelli, , uomo di grande Fede, sacerdote esemplare, infiammato di amore per l’Immacolata, la Santa Chiesa ed il Papa è stato il 1 maggio, primo giorno del mese mariano.
In molti odiano P. Manelli e l’Ordine dei  Francescani dell’Immacolata, ricco di vocazioni, perché quei Consacrati e quelle Consacrate  vivono  di carità volgendo lo sguardo solo a Colui che è stato trafitto sulla Croce per la nostra salvezza.
La cocciuta ricerca di santificazione, nella semplicità e nella povertà di altri tempi, dei Frati e delle Suore Francescani dell’Immacolata  che attingono la loro alta spiritualità dal Serafico Padre San Francesco e da San Massimiliano Maria Kolbe,  fa infuriare, con odio quasi diabolico, tutti quelli che vorrebbero trascinare i Consacrati  verso la voragine della sterilissima e nirea mondanità, anticamera della dissoluzione spirituale della Chiesa attraverso il solito iper – ossequio alla modernità fatto di adeguamenti e di aggiornamenti …
Disprezzando dunque le mode effimere e passeggere i frati dell’Immacolata ( come il popolino ama chiamarli ) sono ossequiosi del Magistero autentico della Chiesa di sempre senza giammai cadere nelle trappole della spettacolarizzazione della vita religiosa.
Preghiamo per l’anziano uomo di Dio P.Stefano Manelli affinchè la sua sofferenza, obbedientemente accettata nel più assoluto riserbo, riceva la consolazione dalla Madonna Santissima Immacolata;  in questo mese mariano abbiamo però il dovere di pregare cristianamente  anche per i persecutori di P.Manelli , pochi e piccoli uomini in cerca di visibilità ,  perchè  il Signore Risorto faccia loro riscoprire  la vera via nella  gioia e nella carità dell’amore fraterno.
 http://blog.messainlatino.it/2014/05/pstefano-manelli-il-regalo-per-l81-suo.html
No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE