J-23 i JP-2 świętymi Dnia Holocaustu

Dzień 27 Kwietnia – to dzień  HOLOCAUSTU

“Yom Hashoah” lub po hebrajsku: Yom HaZikaron laShoah ve-laG’vurah 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

Warto o tym pamiętać, modląc  się do np JP-2  trzeba – najlepiej – modlić się po hebrajsku, ale żargon też ujdzie…… .

(-) Red Gazeta Warszawska.

 

Pope of Holocaustianity to be Canonized Saint of Holocaustianity on High Holy Day  of Holocaustianity, “Yom Hashoah”

Holocaust Remembrance Day

Holocaust Remembrance Day

 

 

JPII will be canonized a saint of the ‘Noahide’ church of Holocaustianity on the High Holy day of Holocaustianity, Yom Hashoah, April 27, 2014. Yom Hashoah, a High Holy day of Israeli origin, now observed internationally, is the day when the Judeomasonic establishment prostrates itself before ‘The Holocaust’ much more than it does every other day of the year.This Yom Hashoah canonization date is very fitting. One of JPII’s first public papal acts was to prostrate himself at ‘The Death Wall’ at Auschwitz and then proclaim, “I kneel at this Golgotha of the modern world.”

http://mauricepinay.blogspot.se/2014/04/pope-of-holocaustianity-to-be-canonized.html

‘Noahide’ Pope Saint John Paul II kneeling at “The Death Wall” at Auschwitz, June 1, 1979


“Auschwitz, along with so many other concentration camps, remains the horribly eloquent symbol of the effects of totalitarianism. It is our duty to make a pilgrimage to these places, in mind and heart, on this 50th anniversary

One Response to J-23 i JP-2 świętymi Dnia Holocaustu

 1. veritas 02/05/2014 at 09:12 #

  Zgodnie z edyktami Kongregacji ds. Świętych Kościoła wydawanymi przed procesami beatyfikacji i kanonizacji, z których jeden publikowano w tyg. Roma sette w 1992 r., a którego fragment brzmi: „Zachęcamy wszystkich wiernych do przekazywania nam lub nadsyłania do sądu diecezjalnego Wikariatu Rzymu wszelkich informacji, z których będzie można w jakiś sposób wyciągnąć wnioski sprzeczne z opinią świętości wspomnianego ‘Sługi Bożego’”; ( 6 – s. 17) -- zgłaszamy sprzeciw wobec zamierzonej kanonizacji papieża Jana Pawła II, pomimo formalnej beatyfikacji, która została zakwestionowana. (1 – s. 2) Podzielamy zresztą w całości stanowisko z Magazynu Chiesa viva – (Kościół żywy), nr 430 z września 2010 r. pt. ”Karol Wojtyła beatyfikowany? … nigdy!” Magazyn ten, na czele z księdzem Luigi Villa – swoimi publikacjami – skutecznie powstrzymał beatyfikację Pawła VI.
  http://radio.radiopomost.com/publicystyka/2852-otwarty-sprzeciw-katolikow-i-polakow-wobec-kanonizacji-papieza-jana-pawla-ii

  Stefan Kosiewski , Warszawa, dnia 15 grudnia 2013 r.
  Jego Świątobliwość PapieżFranciszek, przez ręce c/o
  Jego Eminencji ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego.
  Sąd Diecezjalny Wikariatu Rzymu (Watykan) + Kongregacja ds. Kanonizacyjnych
  przez ręce Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i Ekscelencji abp. Józefa Michalika
  Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa
  Otwarty sprzeciw katolików i Polaków wobec kanonizacji papieża Jana Pawła II!
  Zgodnie z edyktami Kongregacji ds. Świętych Kościoła wydawanymi przed procesami beatyfikacji i kanonizacji, z których jeden publikowano w tyg. Roma sette w 1992 r., a którego fragment brzmi:
  „Zachęcamy wszystkich wiernych do przekazywania nam lub nadsyłania do sądu diecezjalnego Wikariatu Rzymu wszelkich informacji, z których będzie można w jakiś sposób wyciągnąć wnioski sprzeczne z opinią świętości wspomnianego ‘Sługi Bożego’”; ( 6 – s. 17)
  Zgłaszamy sprzeciw wobec zamierzonej kanonizacji papieża Jana Pawła II, pomimo formalnej beatyfikacji, która została zakwestionowana. (1 – s. 2) Podzielamy zresztą w całości stanowisko z Magazynu Chiesa viva – (Kościół żywy), nr 430 z września 2010 r. pt. ”Karol Wojtyła beatyfikowany? … nigdy!” Magazyn ten, na czele z księdzem Luigi Villa – swoimi publikacjami – skutecznie powstrzymał beatyfikację Pawła VI. Kanonizacja Jana Pawła II to silne uderzenie w Kościół Chrystusowy, które po kanonizacji będzie wykorzystywane przez wrogów Kościoła Chrystusa, zwłaszcza przez żydomasonerię dla wykorzenienia Wiary w Boga w Trójcy Jedynego.
  Motywujemy powyższe następująco: Działalność Jana Pawła II w Kościele Katolickim, zarówno przed wyborem na papieża, jak i po wyborze to; zdrada religii Chrystusowej, zdrada wobec Kościoła Katolickiego, zdrada wobec ojczyzny swego pochodzenia – Polski. Jan Paweł II był bardzo aktywnym i wpływowym twórcą II Soboru Watykańskiego (II SW), a słusznie porównuje się II SW z masońską Rewolucją Francuską. Na II SW została odrzucona Tradycja. Jan Paweł II sprzeniewierzył się przysiędze anty-modernistycznej, którą składa każdy Papież, a która brzmi:
  „Przysięgam, nie zmieniać niczego co było przede mną strzeżone przez moich miłych Bogu poprzedników, ani nie naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany.
  Przeciwnie: z gorącym umiłowaniem Tradycji, będę jej wiernym uczniem i dziedzicem, przysięgam zachowywać przekazane mi dobro z czcią i ze wszystkich moich sił.” Jan Paweł II na II SW nie stosował się do wskazań tej przysięgi, ani jako papież jej nie dochował. II SW przyniósł Kościołowi Chrystusowemu większe szkody niż dotychczasowe schizmy łącznie, zniszczył autorytet moralny Kościoła i powagę, zastępując te podstawy Wiary śmiercionośnym relatywizmem. Najwięcej zła wyrządził i wyrządza pod tym względem ekumenizm i tzw. dialog międzyreligijny siejący spustoszenie w dawnych katolickich narodach. Modernizm potępiony przez papieży przedsoborowych przeniknął do seminariów, na ambony, do książek. Ekumenizm, nowa eklezjologia, kolegializm – są to trucizny – spadek po II SW, które zatruwają Kościół. Liturgia mszy św. jak również liturgia dotycząca sakramentów św. została zdemolowana i przybrała postać luterańską. W decydującym stopniu przyczynił się do tego Jan Paweł II. Zresztą Jan Paweł II był jawnym modernistą, gdyż przez całe swoje życie wyznawał poglądy i stosował metody, które Papież św. Pius X uznał za heretyckie i modernistyczne w encyklice: PASCENDI DOMINICI GREGIS. Innym oczywiście zagadnie-niem jest fakt, CZY Jan Paweł II ważnie sprawował pontyfikat. Święte dogmaty poddawane są dziś w wątpliwość, z czego wynika upadek i zeświedczenie świętej Liturgii, jawny zanik czci dla Boga w Trójcy św. Jedynego, niezliczone profanacje i degeneracje kapłaństwa. Jan Paweł II bezpośrednio i osobiście odpowiada za to co działo się w Kościele Katolickim za jego pontyfikatu. Nawracanie niewiernych na prawdy Wiary – zastąpiono dialogiem i ekumenicznymi zlotami. Świętą Ofiarę zamieniono na protestancką ucztę. Ołtarze wyrzucono, a w ich miejsce wmontowano stoły. Sprofanowano „Confiteor” (spowiedź na początku mszy św.). W odmawianym odtąd wspólnie „Confiteor”, kapłan nie pełni już roli sędziego, świadka i orędownika u Boga. Nie wspomina się odtąd ani słowem władzy kapłana jako ofiarnika ani tego, że to przezeń dokonuje się akt konsekracji i urzeczywistnia obecność Chrystusa w Eucharystii. Kapłan jawi się jako protestancki celebrant (minister). W drugiej części nowego, zbiorowego „Confiteor” aniołowie i święci rozpływają się w anonimowości, zaś w pierwszej znikają ja-ko świadkowie i sędziowie w osobach; Przenajświętrzej Maryi Pan-ny, św. Michała Archanioła, św. Piotra i Pawła. (2 – s. 7,8 pkt. 2, 3) Wiele osób widzi spustoszenie i dramat upadku Wiary, lecz nie rozumie, że źródłem tego zła jest rewolucja jaka ogarnęła Kościół wskutek II SW i reform dokonanych z pobudek ateistycznych> http://gloria.tv/?media=588222 , Wrogowie Jezusa Chrystusa – Boga Człowieka – znajdują się dzisiaj nie poza Kościołem, lecz przeniknęli do jego wnętrza, do najbardziej kluczowych stanowisk. W imię fałszywego posłuszeństwa wymuszają na zdezorientowanych rzeszach katolików milczenie, lub bierną akceptację jawnej herezji. Przytoczymy tu bezprecedensowe słowa trzech duchownych KK. Cytujemy;
  „Zdrada Jezusa Króla i Jego Kościoła szerzy się pośród najwyższej hierarchii. Ks. Gabriel Amorth – egzorcysta Watykanu i diecezji rzym­skiej, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcy­stów, w kwietniu 2010 r. podał do publicznej wiadomości, że w Stolicy Świętej działa sekta satanistów, do której należą księża, biskupi oraz kar­dynałowie. We wrześniu tego samego roku dodał, że Watykan o d d a w n a jest infiltrowany przez satanizm, czego przejawem są kardynałowie, któ­rzy nie wierzą w Jezusa i biskupi, którzy są powiązani z demonem. W szeregach hierarchii Kościoła Katolickiego znalazło się podstę­pnie wielu żydomasonów, którzy są opętani ideologią gnostycko-kabalistyczną, charakteryzującą się nie tyle niewiarą w złego ducha, co przypisującą mu ontologiczne dobro i boskość. Działają oni nie tylko w Watykanie, ale we wszystkich episkopatach, a im dalej od Rzymu, tym sytuacja może bardziej się pogarszać.
  Dotyczy to także Polski, a ponieważ jest to temat wstydliwy, na ogół się o nim milczy. Dlatego chcemy wyrazić wdzięczność ks. profesorowi Czesławowi Bartnikowi, który w sposób szczery i lakoniczny stwierdza: Niektórzy biskupi i niektó­re instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich. Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwo­wane t y l k o dla związanych z Narodem wybranym. Znane są też Polakom nazwiska tych purpuratów-rabinów; którzy szerzą destrukcję wśród wierzących.” Koniec cytatu. (3 – s. 76) Kryzys jest głęboki, zręcznie zorganizowany i kierowany. Sądząc po tym można myśleć, że zainspirował to nie człowiek – lecz szatan. Oto bowiem mistrzowskie posunięcia szatana; w imię posłuszeństwa nakłonić katolików do nieposłuszeństwa wobec całej Tradycji opartej na św. Ewangelii. W tej w skrócie przedstawionej tragicznej sytuacji znacząca jest rola Jana Pawła II. Uważamy, że najbardziej istotną sprawą, którą należy naświetlić i podać wiernym do wiadomości – to angażowanie się (uwikłanie się) Jana Pawła II w sprawy masonerii. Zachodzi konieczność zbadania i rozliczenie kluczowej najważniejszej sprawy dot. związków Jana Pawła II z żydomasonerią – wrogą tajną organizacją – nienawidzącą Kościoła Katolickiego.
  1. Przed wyborem na papieża, jak również jako papież nigdy w swych wystąpieniach i publikacjach nie potępił komunizmu i masonerii, a wręcz miał wobec nich ugodowe stanowisko.
  Jan Paweł II anulował w kodeksie Prawa Kanonicznego ekskomunikę za należenie do masonerii (kan. 2335) oraz dał pozwolenia na udzielanie sakramentów masonom bez wcześniejszego uroczystego wystąpienia z masonerii. Nasuwa się oczywisty wniosek, że był to skandaliczny gest ‘wdzięczności’ za forsowanie i wymuszenie przez masonerię wyboru kardynała Wojtyły na papieża, na konklawe zwołanym w 1978 r. po zamordowaniu w Watykanie papieża Jana Pawła I. O tym otwartym tekstem napisali ks. Luigi Villa i dr Franco Adessa. (4 – str. 24 i 25). Nigdy nie wyjaśniono i nie zdementowano rzekomych słów Karola Wojtyły skierowanych – po wyborze na papieża – do masona Zbigniewa Brzezinskiego o brzmieniu; “Ty mnie wybrałeś, więc musisz się ze mną spotkać”. (1 – s. 33) Jeśli to jest prawdą, to nie potrzeba żadnych innych uzasadnień dot. zaniechania kanonizacji Jana Pawła II! Jak inaczej wytłumaczyć jego stałe kontakty z masonami, a zwłaszcza z żydowską lożą B’nai B’rith, która powstała i działa w celu zniszczenia KK i chrześcijańskiej religii. Jak wytłumaczyć jego wizytę w Palermo w 1982 r., w czasie której był tam podejmowany przez głównego masona – jak jego „brat”. Jak wytłumaczyć jego zafascynowanie Rewolucją Francuską czego dał wyraz wprowadzając masońskie zasady do KK – wolność religijną, ekumenizm i kolegialność, które odpowiadają tym z masońskiej propagandy Rewolucji Francuskiej: „wolność, równość, braterstwo”. Jan Paweł II zdradził Chrystusa, Kościół i Tradycję;
  gdy w Paryżu, 1 VI 1980 r. w siedzibie UNESCO, przed 13 laureatami Nagrody Nobla zaskoczył Francuzów chwaląc masońskie motto Rewolucji Francuskiej mówiąc, że: „wolność, równość, braterstwo’ – to głęboko chrześcijańska koncepcja”. (1 – s. 28). Czy mamy wierzyć, że Jan Paweł II wypowiadając to przesłanie mógł zapomnieć o przykazaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa:
  „Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.Widać zawsze miał nadzieję, że KK uzna te trzy przewrotne i obłudne masońskie zasady. Po wyborze na papieża jego ideały się spełniły. Dowód na to jest w jego przemówieniu „Dyskusje o człowieku” wygłoszonym z mównicy ONZ i UNESCO. Nie należy wierzyć, że Jan Paweł II nie znał zbrodniczych skutków Rewolucji Francuskiej, że 138 biskupów i arcybiskupów, 64 000 księży skazano na porzucenie domów i parafii. Całe duchowieństwo, wszystkie osoby konsekrowane wyeksmitowano z nieruchomości. Świątynie KK zamieniono na więzienia. Tych, którzy pozostali wierni Jezusowi Chrystusowi – zamordowano, albo wypędzono z Francji. Np. na blisko milionowej katolickiej ludności w Wandei dokonano niewyobrażalnych zbrodni. Należałoby również zbadać jego ekumeniczne spotkania i wystąpienia w czasie licznych (247) podróży i zlotów, a zwłaszcza tych w Asyżu, z modłami o pokój w jednym szeregu z czcicielami węży – w świetle listu św. Pawła. (1 Kor 10:20-21). Św. Paweł powiedział, że ci fałszywi ‘bogowie są upadłymi aniołami albo demonami?’ „Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, d e m o n o m składają w ofierze, a nie Bogu.”
  „Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.” św. Paweł dalej napisał: “Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością?, cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?” (2 Kor 6:14-16). Jan Paweł II zabronił wniesienia figury Maryi Matki Bożej Fatimskiej do katedry św. Franciszka w Asyżu i zezwolił na umieszczenie posągu Buddy ponad tabernakulum w czasie tzw. modlitwy ekumenicznej o pokój w Asyżu w 1986 r. To wystarczająco budzi zgrozę o jego związki z herezją i zaprzaństwem wobec Tradycji i ewangelicznych prawd Wiary Chrystusa. (1 – s. 31). Niestety, takie zbezczeszczenie, którego pragnął Wojtyła, miało miejsce również w Bazylice św. Piotra w Rzymie, potem w Brukseli, Bolonii, i w innych diecezjach, jak w katedrze w Amiens. (1 – s. 48). Jak wytłumaczyć, że Jan Paweł II w styczniu 1993 r. w Asyżu – przewodniczył dziwnej modlitwie ze wszystkimi rodzajami heretyków trzymających… “Lampę Alladyna”! (1 – s. 52, zdjęcie). Jak wytłumaczyć, że Jan Paweł II tzw. Maryjny papież (Totus Tuus), po dokonaniu zmiany w doktrynie społecznej Mszy św., katechizmie, prawie kanonicznym, eklezjologii, egzegezie i liturgii… zmienił również doktrynę Maryi Dziewicy. Na audiencji generalnej 25.01.1996, Jan Paweł II powiedział:
  “Komentatorzy są teraz zgodni by uznać, że teksty Ks. Rodzaju, zgodnie z oryginalnym hebrajskim, przypisały działanie wobec węża, NIE bezpośrednio wobec “kobiety”, ale jej potomków”. Jan Paweł II był tu przeciwko doktrynie Kościoła, Pius IX (23.04.1845) napisał jasno:
  “Najświętsza Dziewica, swoją Niepokalaną stopą, miażdży jego głowę”. A św. Pius X (8.09.1903) napisał: “Maryja, która miażdży głowę węża”. Również Pius XII (26.07.1954) w Pont. § 652 napisał: “Niepokalana swoją stopą miażdży piekielnego węża.” (zob. “Osservatore Romano” 26.07.1954). Na audiencji generalnej 30.05.1996 Jan Paweł II powiedział: „Rozdział 12 Apokalipsy, który mówi o “kobiecie odzianej w słońce” (12:1), często cytuje się także jako biblijne świadectwo w imieniu Niepokalanego Poczęcia. Obecna egzegeza zgadza się w postrzeganiu tej kobiety we wspólnocie Narodu Bożego, rodzącej w bólu zmartwychwstałego Mesjasza”.To kolejny przekręt doktryny zawsze nauczanej przez Kościół. Pius XII (1.01.1950) w Pont. § 597 wyraził to następująco, choć inaczej: “W tej kobiecie odzianej w słońce scholastyczni doktorzy widzieli Matkę Boga.” (zob. “Osservatore Romano” 1.01.1950). Na audiencji generalnej 24.04.1997 Jan Paweł II powiedział: “Jezus na krzyżu nie ogłosił formalnie powszechnego macierzyństwa Maryi, ale ustanowił relację macierzyństwa, namaszczoną między Nią i ulubionym uczniem.” (zob. “Osservatore Romano” 24.04.1997). Również ten błędny cios Jana Pawła II jest przeciwko doktrynie maryjnej od niepamiętnych czasów. Papież Leon XIII w “Octobre Canteen” (22.09.1891) napisał: „Jezus ogłosił Ją z krzyża, kiedy zawierzył Jej opiece i miłości cały rodzaj ludzki w osobie Jego ucznia”.Nawet na temat “tytułów maryjnych”, 6. 04.1997 roku, na Między-narodowej Maryjnej Akademii Pontyfikalnej Jan Paweł II miał to do powiedzenia: „Definicja “tytułów maryjnych” – “Orędowniczki”, „WspółOdkupicielki”, “Pośredniczki” nie zgadza się ze wskazówkami wspaniałych tekstów maryjnych II SW.” (zob. “Osservatore Romano” 4.05.1997). Znowu Jan Paweł II był przeciwny doktrynie nauczanej przez Kościół przed II SW. Na przykład 19.02.1805 Pius VII napisał: „…ona zbliża się do tronu Jej Boskiego Syna, jak Orędowniczka błaga, jak Służebnica się modli, ale jak Matka nakazuje”. Pius XI (8.05.1928) w przemówieniu do pielgrzymów z Vocenza – powiedział: „…Odkupiciel, nieuchronnie, włączył w swoją pracę Matkę. To dlatego wołamy do Niej tytułem WspółOdkupicielki. Ona dała nam Zbawiciela, Ona doprowadziła Go do dzieła Odkupienia na Krzyżu”. Pius XII napisał: “…On chciał swoją Matkę uczynić Orędownikiem grzeszników i szafarzem i pośrednikiem łask”. (Za 1- s. 69-70)
  1a. Papież Paweł VI wprowadził w 1968 r., a Jan Paweł II NIE unieważnił nowej formuły święceń biskupich, która jest całkowicie inna od tradycyjnej i przez to – NIEWAŻNA. (5)
  Formuła ta wprowadza w miejsce – Ducha Świętego – nowe pojęcie w postaci Ducha rządzącego, któremu to określeniu przypisywane jest ponad 12 różnych znaczeń, m.in. ducha kierującego, łaskawości, szlachetności, Ducha Świętego. Pojęcie to jest też utożsamiane z Lucyferem. Oto nowy tekst; „Zechciej teraz na swego wybranego wylać moc Twoją, Ducha rządzącego, którego dałeś swemu umiłowanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, który został przez niego zesłany na świętych Apostołów, którzy założyli Kościół w różnych miejscach, aby był Twoją świątynią dla nieustannej świetności i chwały Twojego Imienia”. W nowej formie brak jest nawet wieloznacznego wyrażenia mocy święceń posiadanej przez biskupa, a więc „pełni Kapłaństwa Chrystusowego w urzędzie i stopniu biskupim”, ani pełni czy też zupełności służby kapłańskiej. Biskupi wyświęcani w nowym rycie, nie mają więc sakramentalnej mocy prawdziwych biskupów i nie mogą w ważny sposób wyświęcać innych biskupów, ani księży. Kapłani, których „wyświęcili” tacy biskupi, nie mogą z kolei sprawować ważnej Eucharystii podczas Mszy św., nie mogą ważnie spowiadać, ani udzielać Sakramentów umierającym, gdyż biskup udzielający im święceń nie posiadał pełni kapłaństwa, ale pustkę Ducha rządzącego. Działalność tych kapłanów to grzech przeciwko cnocie wiary, sprawiedliwości i miłości. Papież Pius XII, w swej Konstytucji Apostolskiej Sacramentus Ordinis sprecyzował główne zasady, które przy udzielaniu Sakramentów (święceń) mają występować i „jednoznacznie wskazywać skutki Sakramentu, tzn. moc święceń i łaskę Ducha Świętego”. Jednak zwrot Duch rządzący, nie wyraża i nie może wyrazić drugiego niezbędnego elementu święceń biskupich, a więc mocy udzielania święceń. Moc ta znika całkowicie w nowej formie sakramentalnej, która już nie wskazuje jednoznacznie na zakładany skutek święceń biskupich, a więc nie wyraża pełni kapłaństwa, która jest istotą biskupstwa, dotycząca udzielania mocy święceń kapłańskich. Papież Leon XIII już w bulii Apostolicae curae, uznał przyjętą dziś formułę święceń za nieważną i heretycką. W konkluzji choćby tylko tych opisanych wyżej poczynań Jana Pawła II, stwierdzamy, że zdrajcom, którzy swoim celowym działa-niem z premedytacją i przeświadczeniem w pełni świadomie zdradzili: Wiarę, Ewangelię, Tradycję, którzy oszukiwali katolików pro-wadząc do upadłości Święty Kościół Chrystusowy – należą się potępienie i klątwa do końca świata, a nie beatyfikacje i kanonizacje.
  Pius XII, kończąc w roku 1947 swą konstytucję Sacramentum ordinis napisał: „Niech więc nikt nie waży się naruszać w czymkolwiek tej konstytucji przez Nas wydanej, albo lekkomyślnie się jej sprzeciwiać”. Nie miał oczywiście na myśli uprawnionych zmian wprowadzonych przez swych następców na Stolicy Piotrowej, jednak nie spodziewał się chyba, że zaledwie 20 lat później wszystkie wydane przez niego w sposób uroczysty deklaracje zostaną anulowane. A jednak tak właśnie się stało. 18 czerwca 1968 roku papież Paweł VI swą konstytucją apostolską Pontificalis Romani recognitio promulgował nowy ryt święceń diakonów, prezbiterów i biskupów, a w cztery lata później w motu proprio „Ministeria quaedem” zniósł tonsurę, święcenia niższe oraz subdiakonat. Oznacza to, że przez niemal 2 tysiące lat Kościół używał rytu w pewien sposób okaleczonego, źle – lub co najmniej nie w pełni – wyrażającego skutek sakramentu kapłaństwa! Co więcej, dokument ten przechodzi do porządku dziennego nad promulgowaną zaledwie 20 lat wcześniej konstytucją Piusa XII, całkowicie ją lekceważąc.Tak „święceni biskupi” wystawiają sobie sami świadectwo! Kto z nas słyszał i ile razy, o zachęcaniu przez nich wiernych do życia zgodnie z uczynkami miłosiernymi co do duszy? (grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, itd.). Każdy logicznie i zdroworozsądkowo myślący Polak i Katolik odczuwa na sobie jak pozorowana hierarchia pociesza gnębionych Polaków, jak radzi im, upomina każdego i poucza. Efekty widzimy na co dzień w postaci powszechnego lekce-ważenia praw Bożych i powszechnego, wręcz lawinowego odchodzenia od Kościoła. Znana jest z historii tak obłudna mentalność żydów przechrztów, pozornie nawróconych. Preferowane jest zaś fałszywie pojęte miłosierdzie, pustosłowie przez nikogo z duchowieństwa niemalże nie wyjaśniane. Prostackie i heretyckie miłosierdzie sprowadzano do tego, że i tak wszyscy pójdą do nieba. Prawdziwe miłosierdzie Boga jest uzależnione od spełnienia 5 warunków (sakramentów pokuty). Za takie wypaczone nominacje (sakry) tak pozornych apostołów odpowiada Jan Paweł II. Na potępienie Jana Pawła II, zdaje się wskazywać nie wyjaśnione(y) zjawisko (cud), które miało miejsce podczas nocnego czuwania na górze Matyska, koło miejscowości Ra­dziechowy w Beskidzie Żywieckim – 2 kwietnia 2007, dokładnie o godz. ­21:37 – tj. godzina i minuta oficjalnie podana przez Watykan jako godzina i minuta śmierci Jana Pawła II.
  Nad ogniskiem ukazuje się zarys sylwetki człowie­ka otoczonego krwistymi płomieniami, coraz jaśniejszymi na obrzeżach. Sylwetka przypomina postać papieża Jana Pawła II. Widziały to setki osób obecne na nocnym czuwaniu w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II, a zdjęcia tego zjawiska obiegły świat. Tylko w Polsce nie były publikowane. (1 – s. 96 – zdjęcie). A może Jan Paweł II nie znał, nie rozumiał, czy nie pojmował słów napisanych przez Papieża św. Piusa X:
  „Triumf Boga nad jednostkami i nad całym społeczeństwem, to nic innego, jak powrót zbłąkanych owiec do Boga przez Chrystusa, a do Chrystusa przez Jego Kościół. Oto nasz program.” (6 – s. 22/23) Nasz też! K. Wojtyła mógł nie znać tego przesłania, lub go nie rozumieć. Był on niedouczonym księdzem w konspiracyjnym seminarium, które działało w ukryciu podczas niemieckiej okupacji Polski (1939-1945). Efektem tego niedouczenia była fascynacja wyniesionym z żydowskich środowisk modernizmem i filozofią Steinera, którego doktryna opierała się na człowieku, a nie na Chrystusie. (1 – s. 21) Kolejnym efektem lansowania w młodości modernizmu i doktryn Steinera przez K. Wojtyłę (od których nie odstąpił jako papież) – było odrzucenie jego pracy i nie przyjęcie na studium doktoranckie w Angeliko w Rzymie w 1948 r. i powrót do Polski na uniwersytet krakowski, gdzie został przyjęty. (1 – s. 7). Karol Wojtyła wylansowany został na abpa Krakowa przez głównego ideologa PZPR (komunistycznej partii w PRL) w 1964 r., tj. po śmierci w 1962 r.wielkiego swojego obrońcy arcbpa Krakowa Baziaka i po 2 latach sporów między ks. kardynałem S. Wyszyńskim i przewodniczącym Sejmu PRL – Zenonem Kliszko, głównym ideologiem PZPR. Ks. kardynał S. Wyszyński NIE chciał Wojtyły na arcybiskupa Krakowa. Zenon Kliszko wyraził się jasno, że na arcybiskupa Krakowa zaaprobuje tylko Wojtyłę. (1 – s. 8)
  2. Spuścizna w Polsce po Janie Pawle II.
  Jana Pawła II wylansowano w Polsce jako: ‘Polaka’ i ‘pierwszego Polaka na Watykanie’! Jest to nadużycie i kłamstwo, na które przyzwalał Jan Paweł II. Faktycznie Jan Paweł II był pół-żydem, z matki Żydówki od trzech pokoleń. Matka Karola poślubiła katolika, ale jej nazwisko, Emilia Kaczorowska, było polską adaptacją żydowskiego nazwiska – Katz, popularnego w świecie jydisz. Nazwisko jego babki było Marianna Scizh, kolejne hebrajskie nazwisko (Schulze, Schultz). Nawet jego prababka, Zuzanna Rybicka, miała hebrajskie nazwisko. (1 – s. 22). Odnosząc się do ‘zasad’ tej propagandy należy stwierdzić, że Jan Paweł II NIE był ‘pierwszym Polakiem na Watykanie’. Tym pierwszym Polakiem był – św. Pius X – syn Polaka i matki Włoszki. (7). Fakt, że Wojtyła był Żydem, potwierdza to, że w roku 1940, młody kleryk Karol ukrywał się przed Niemcami w Krakowie, choć gdyby mógł być uznany za Polaka, a zatem “aryjczyka”, ukrywanie nie byłoby konieczne. (1 – s. 22). Amerykański kronikarz Jana Pawła II, nawet przez niego pobłogosławiony, opisując swoją audiencję u Jana Pawła II – określił go wprost jako; „naszego żydowskiego gospodarza”. (13 – s. 423/424). Uwaga! Do dziś brak jest udokumentowanych oficjalnych danych dot. biologicznych rodziców Karola Wojtyły. Niektóre źródłowe in-formacje historyczne podają, że oboje rodzice K. Wojtyły byli czystymi żydami, którzy zginęli w niewyjaśnionych dotychczas okolicznościach, pozostawiając małe sieroty. Owe sieroty zostały adoptowane przez naczelnika więzienia w Wadowicach o nazwisku Wojtyła. W ten sposób Karol Wojtyła – papież – „nabył polskość”. Prywatne źródła z okolic Wadowic podają często, że Jan Paweł II jako młodzieniec przebywał w więzieniu za popełnione przestępstwa w II RP. Tak więc Wojtyłę na ”papieża Polaka” wylansowano nie tylko w mediach, ponieważ w stosunku do papieża Żyda, czy pół-żyda i jego teatralnych wystąpień – Polacy byliby nieufni i trudniej by było zapędzić ich do masońskiej i bezbożnej UE, czego podjął się świadomie Jan Paweł II – jako aktor i rzekomy Polak. Jan Paweł II nigdy nie ujawnił prawdy o sobie, o swoim pochodzeniu, nigdy nie przeprosił Polaków, że się podszywał pod polskie nazwisko. Przepraszał zaś za rzekome winy KK wg wprost chorych teorii. Amerykański kronikarz Jana Pawła II Darcy O’Brien napisał: „Papież nie szczędził pochwał żydowskim myślicielom jak Franz Rosenzweig czy Martin Buber… Ojciec Święty przyznał także, że chrześcijaństwo fałszywymi naukami zaszkodziło wizerunkowi Żydów, czego skutki były katastrofalne.” (13 – s. 350) Czyli niemiecki tzw. holokaust Żydów/żydów. · „Poprzez tworzenie programów edukacyjnych i badawczych papież próbuje zapewnić, że dziedzictwo żydowsko-chrześcijańskiej odnowy nie zostanie zmarnowane. Papież nawoływał chrześcijan do przyznania się do tego, że religijny a n t y s e m i t y z m utorował drogę dla ateistycznego antysemityzmu nazistowskich N i e m i e c i r a d z i e c k i e j Rosji oraz okazania skruchy.”(13 s. 420)
  Jan Paweł II słowami wypowiadanymi publicznie w postaci; „Polska potrzebuje Europy – jak Europa potrzebuje Polski”, czy inną na wskroś prymitywną zachętą przed referendum w sprawie wstąpienia Polski do UE w postaci; „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” wygrał referendum decydujące o losie Polski – wprowadzające Polskę do masońsko-żydowskiej UE. Przecież wiedział, że konstruowana przez ateistów konstytucja UE nie zawiera w preambule nawet wzmianki o chrześcijaństwie, i że będzie ona Polskę obowiązywać politycznie i moralnie. W wyniku tzw. stowarzyszenia i integracji z UE w ciągu 22 lat po tzw. odzyskaniu niepodległości w 1989 r. Polska stała się faktycznie neo-kolonią bezwzględnie wyzyskiwaną przez Zachód, z gospodarką doszczętnie rozgrabioną i zniszczoną. Ekipy rządzące Polską NIC nie budując zadłużyły Polskę na blisko 1000 miliardów (1 bilion) dolarów. Zlikwidowano blisko 8 tysięcy zakładów, doprowadzając 38 milionowy Polski Naród do nędzy, do ponad 7 milionowego bezrobocia, i emigracji zarobkowej (za chlebem) – ponad 3 miliony Polek i Polaków. W Polsce z powodu skrajnego ubóstwa cierpi 2 (dwa) miliony osób, kolejne 5 (pięć) milionów zmaga się z trudnymi warunkami bytowymi. (8 osiem milionów). Wg badań GUS za minimum egzystencji żyło w 2011 r. 6,7 % Polaków. Oznacza to, że w Polsce 800 tysięcy dzieci żyje w skrajnej nędzy. (9) Jan Paweł II jawi się tu na pokaz jako rzekomy obrońca nienarodzonych dzieci, nie zaś jako realny obroń-ca głodujących dzieci zmierzający do systemowego rozwiązania głodu poprzez struktury Kościoła i zlikwidowania go pośród żyjących najbardziej niewinnych członków Kościoła Katolickiego. 120 tysięcy polskich dzieci przychodzi do szkoły głodnych. Dla ponad 70 tysięcy jedynym posiłkiem dziennym jest obiad w szkolnej stołówce. 170 tysięcy dzieci cierpi z powodu niedożywienia. Ponad 200 tysięcy dzieci zaczyna dzień bez śniada-nia. Co 5 dziecko jest żywione w nieprawidłowy sposób. (10) Oto tylko fragment biedy i nędzy w Polsce, autorstwa tych samych sił, które zorganizowały analogiczne warunki bytu Żydów w warszawskim getcie, podczas niemieckiej okupacji Polski. Obecna sytuacja Polaków – otoczonych murem zakłamanej propagandy, przypomina tę Żydów w getcie (otoczonym murem z cegły), która w drastycznym opisie Żyda – kronikarza – Ringelbluma wyglądała tak: „W getcie stępione zostało wszelkie uczucie litości. Z jednej strony powstają tu (w getcie) coraz to nowe restauracje, kawiarnie i lokale rozrywkowe, z drugiej walają się na ulicach mężczyźni, kobiety i dzieci. Puchną z głodu.” (14 – s. 588). Opisując kolaborację elit żydowskich z Niemcami, i zwyrodnienie policji żydowskiej w getcie Ringelblum stawia pytanie: „Kiedy wyhodowaliśmy tyle setek zbójców…” (14- s. 426). Ciekawe gdzie oni – ci zbójcy – się uchowali w czasie i po wojnie i względem kogo obecnie objawiają swoje nabyte zbójectwo? Dziś te same siły propagują mordowaną Polskę, jako zieloną wyspę, w której na oczach Świata unicestwia się Naród Polski.‘Integrację’ z masońską bezbożną UE zawdzięczamy bezpośrednio papieżowi Janowi Pawłowi II, który zamiast zapędzać Polaków do niemieckiej UE – jako rzekomy Polak powinien wykląć ten masoński twór i ogłaszać apele do społeczności międzynarodowej o ratowanie głodujących Polaków i innych Słowian – poddanych eksterminacji przez NPS. W samej Rosji na skutek tzw. pierestrojki zmarło z głodu ok. 15 milionów osób. Dopiero W. Putin przyhamował ten rozbój dokonywany przez żydo-masonów z tzw. Zachodu na Rosjanach. (12 – s. 261) Polacy nie mieli szczęścia mieć Putina czy Orbana – ale za to mieli papieża – rzekomego Polaka na Watykanie, który agitował za niemiecką UE i w konsekwencji za Niemcami – stałymi wichrzycielami w Europie – odwiecznymi wrogami Polski i Polaków. Papież, rzekomy Polak milczał w obliczu tych zbrodni dokonywanych nie tylko na Polakach, ale zmierzających do unicestwienia na świecie 6 miliardów ludzi przez tzw. elity zbrodni-czego masońskiego chowu, lansujące Nowy Porządek Świata. Czy za to ma być on kanonizowany, że walnie przyczynił się do tego, aby w krótkim czasie masoneria mogła (m. in. poprzez UE) unicestwić fizycznie 6 miliardów ludzi w ramach NPS? Episkopat tylko z nazwy Polski – poprawny politycznie – poza umizgami do rządzących – milczy. Zgorszenie wiernych budzi sprzeciw Episkopatu Polskiego wobec intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. A sytuację w Episkopacie zawdzięczamy przede wszystkim Janowi Pawłowi II. Również wielkie zgorszenie wiernych to realizacja – mimo wielu protestów – sprofanowanej masońskiej „Drogi Krzyżowej” w miejscowości Radziechowy ‘poświęconej’ przez biskupa T. Rakoczego przed dwoma laty, gdzie np. w jednej z figur Matka Boża przedstawiona jest jako nierządnica, mająca szósty diabelski pazur na swojej dłoni. Czesław Dzwigaj autor tego skandalicznego dzieła – zwanego w Polsce Golgotą Beskidów – został udekorowany przez ówczesnego Prymasa Polski kard. J. Glempa prymasowskim medalem; „Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu”, pomimo, że stopień bluźnierstw jest tam niewiarygodny. Czegoś podobnego nie ma nigdzie na świecie. Abp J. Michalik zawiadomiony był w porę listem protestacyjnym o tychże poczynaniach. Odpowiedział, że nic takiego się nie dzieje, pozostawiając problem samemu sobie. ‘Kardynał’, mason 33 stopnia loży P2 w Watykanie, prawa ręka papieża Jana Pawła II – St. Dziwisz (7 – s. 265/266) o tym wiedział. Liczne protesty osób świeckich i konsekrowanych opisujące szczegółowo sprofanowanie poszczególnych stacji, były kierowane do Episkopatu. Pomimo to, nie powstrzymano tego bluźnierczego dzieła – lecz je z pompą wyświęcono. Jan Paweł II mianował biskupami Żydów/żydów rozprowadzanych do seminariów katolickich w okresie tzw. Polski Ludowej przez zbrodniczą policję bezpieczeństwa (UB), nad którymi pieczę miała żydowska sadystka Luna Bristygier. Dziś to skutkuje tym, że mamy obecnie nadreprezentację żydowskich biskupów, księży, teologów, wykładowców seminariów i uczelni katolickich, którzy dzierżą bez duchowego prawa podstępnie zdobytą władzę w KK w Polsce. Nieliczni duchowni katoliccy broniący prawdy, czystości Wiary i Tradycji ewangelicznej, są napastowani przez „postępowych” rozmaitych konfratrów, albo psychicznie demolowani i usuwani z koś-cielnych stanowisk przy udziale „biskupa miejsca”. Vide sprawa ks. Jankowskiego w aspekcie poczynań biskupów Gocłowskiego i Życińskiego, ks. Kiersztyna sekowanego przez kardynała masona St. Dziwisza, pomówień arcbp. Wielgusa w Warszawie i wiele innych. Jan Paweł II wyraził zgodę, aby Aleksander Kwaśniewski jechał z nim w papamobile ulicami Krakowa. Tak się złożyło, że ta ‘przejażdżka’ miała miejsce akurat przed wyborami prezydenckimi w Polsce, w których A. Kwaśniewski kandydował. Wierni odebrali ten spektakl jako poparcie przez papieża kandydatury Kwaśniewskiego i w ten sposób został wybrany na drugą kadencję. A. Kwaśniewski – jest synem Żyda Stolzmana z przestępczych służb bezpieczeństwa PRL. Sam jest znanym ateistą i zwolennikiem aborcji. Jan Paweł II zezwalał na nałogi wśród wyższego duchowieństwa: np. na alkoholizm biskupa Alojzego Orszulika, arcbpa Sławoja Leszka Głódzia… Tolerował też homoseksualizm żyda – abpa Józefa Życińskiego i wielu innych, w tym pedofilię i molestowanie.
  3. Skutki II SW w Polsce. Ku zgorszeniu wiernych; narzuca się przyjmowanie komunii św. na stojąco, propaguje się „procesyjne” podchodzenie do „rozdającego” komunikanty – już nawet nie na stojąco, ale „na idąco”, w kościołach usunięto Pana Jezusa – Boga Człowieka – z tabernakulum, z centralnego miejsca w kościele (centralnego ołtarza) i przeniesiono Go na poboczne miejsca, księża w czasie odprawiania mszy św. (!?) i nabożeństw stoją tyłem do Boga Człowieka w Osobie P. Jezusa. Krzyże z ornatów i tiar usunięto, a ich miejsce zajęły masońskie znaki jako ozdoby. Episkopat sprzeciwia się ustanowieniu Jezusa Chrystusa królem Polski, lansując w to miejsce Jezusa Chrystusa króla wszechświata zamiennie z – Jezusem Chrystusem s ł u g ą, haniebnie sprofanowano pogrzeb zmarłego w 2012 roku księdza Tadeusza Kiersztyna w Krakowie, gdzie „biskupem miejsca” jest kard. mason St. Dziwisz… Pomimo wielkiej propagandy i efektownego poparcia masonerii dla „santo subito”, mało kto w Polsce wierzy w naciągane „cuda” Jana Pawła II i dlatego stanowczo występujmy przeciw jego kanonizacji. Przy kanonizacji nie może być miejsca na „santo subito”, tzn. dla zasady: „Vox populi, vox Dei”. Jest to bluźniercze Bogu zawołanie. Właściwe powinno brzmieć: „Vox Dei, vox populi.” Łączenie kanonizacji Jana Pawła II z beatyfikacją papieża Jana XXIII, który nigdy nie uznał czwartego dogmatu o Matce Bożej z 1950 r. dot. Wniebowzięcia – jest kpiną z jego procesu beatyfikacyjnego, tym bardziej, że bez powodu odstąpiono od obowiązku potwierdzenia cudem jego beatyfikacji. (11 – s. 37). Reasumując, podaliśmy tylko niektóre bulwersujące sprawy mogące mieć wpływ na wyniesienie na ołtarze dwóch papieży w 2014 r. Mamy nadzieję, że to tego nie dojdzie, gdyż w przeciwnym razie, byłby to dowód na to, że „Swąd szatana przeniknął do Watykanu” – jak to zauważył papież Paweł VI, który ten swąd do KK wpuścił, a Jan Paweł II utrwalił poprzez tzw. Nową ewangelizację i wydał wiele encyklik liberalizując obyczajność wśród katolików oraz rozluźnił dyscyplinę wśród kleru. Jego pontyfikat to nadmierna tolerancja dla alkoholizmu i homoseksualnych zachowań kleru. Sam dawał przykład do co najmniej niestosownych zachowań (pozwalając, aby w jego obecności) np. na stadionie w Rzymie w 1984 r. odbywał się spektakl z udziałem 1200 nagich kobiet. (1 – s. 84; 92-93 – zdjęcia). Pedofilia stanowi jedynie zasłonę dymną dla rzeczywistego i dość widocznego zdeprawowania części kleru grzechem sodomskim, tj. homoseksualizmem. Np. diecezja lubelska – kierowana była przez wiele lat przez żyda abpa J. Życińskiego, a diecezja łowicka przez żyda bpa A. Orszulika, którzy mieli te zboczenia seksualne. W Polsce niektórzy znani zwolennicy Jana Pawła II lansują z niewiadomych przyczyn Matkę Pana Jezusa Maryję jako – Gwiazdę Nowej Ewangelizacji. A co ze Starą Ewangelizacją? Kiedy to Matka Boża zaniechała popierania Starej Objawionej Ewangelizacji i opowiedziała się za tą – Nową. Kiedy miały miejsce te objawienia.
  Mając na uwadze okropieństwo i wagę zarzutów wobec Jana Pawła II, które przedstawiliśmy w tym sprzeciwie, a które są tylko nie-wielką cząstką tych podniesionych w przypisach – wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zamiaru jego kanonizacji w 2014 r. Wielość zachowań Jana Pawła II było dwuznacznych, budziły one zgorszenie i wywoływały wątpliwości w wierze wśród wiernych, w szczególności, że były dokonywane publicznie i znane powszechnie. Nie odniesienie się do każdego zarzutu w kontekście zamiaru kanonizacji jest niedopuszczalne w sytuacji, gdy; osobę kanonizowaną uważa się za g o d n ą naśladowania. Brak merytorycznej i licującej z rangą dekretu kanonizacyjnego odpowiedzi na podniesione przez nas problemy i zarzuty będzie oznaczało, iż Adresaci protestu, jak również ci, którzy popierają kanonizację i wysławiają osobę Jana Pawła II są kłamliwymi pozorantami, pozbawionymi duchowego prawa do sprawowania funkcji, odpowiednio: papieża, kardynała, biskupa, proboszcza lub księdza. W razie braku odpowiedzi, idąc za przykładem ks. Luigi Villa, kolejnym naszym krokiem, który będziemy realizować konsekwentnie, będzie propagowanie wśród wszystkich chrześcijan i katolików faktu, iż katolik wierny Prawdzie, Kościołowi Katolickiemu i Jezu-sowi Chrystusowi winien wypowiedzieć posłuszeństwo fałszywemu papieżowi, kardynałom i biskupom oraz tym innym kapłanom, którzy jako wilki w owczej skórze każą nam wielbić szatana. Duchowni tacy nie będą bowiem reprezentantami Kościoła Katolickiego, lecz będą faktycznie zaborcami funkcji i godności oraz okupantami dla prawdziwej owczarni („wy z ojca diabła jesteście”, „groby pobielane”). Uznamy, że Chrystusowy Kościół Katolicki jest powszechnie przez nich prześladowany i niszczony.
  W imię braterskiej troski o wiernych żądamy pisemnej odpowiedzi i odniesienia się do poruszonych zarzutów w powyższym piśmie.
  SKRÓTY:
  II SW – II Sobór Watykański
  KK – Kościół Katolicki
  Żyd – pisany z dużej litery oznacza narodowość, z małej wyznawcę religii.
  NPS – Nowy Porządek Świata
  PRZYPSY:
  (1) Magazyn Chiesa viva – (Kościół żywy), nr 430 z września 2010 r. pt. ”Karol Wojtyła beatyfikowany? … nigdy!, (wersja włoska), redagowany w 6 językach od 1971 r. przez ks. Luigi. Villa, powołanego na wniosek Ojca Pio przez papieża Piusa XII, aby pod kierunkiem kardynała A. Ottavianiego specjalizował się w zwalczaniu masonerii i masonów z pośród wyższych hierarchów Kościoła Katolickiego.
  (2) Alfred kardynał Ottaviani – Prefekt Świętego Oficjum, Antoni kardynał Bacci – Krótka analiza krytyczna Novus Ordo Missae, Rzym, 25 września 1969 r. (Święty Krzyż http://swiety.krzyz.org/kak.htm )
  (3) Ksiądz Tadeusz Kiersztyn – Zatrute źródło – masoneria, Non profit, Kraków 2010, wydanie drugie, poprawione.
  (4) Dr Franco Adessa, Who is Father Luigi Villa, The Apostolate of Our La-dy of Good Succes. 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA, website: http://www.ourladyofgoodsuccess.com;
  e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net
  (5) Ksiądz Anthony Cekada, Całkowicie nieważne i pozbawione znaczenia święcenia biskupie wg obrzędu z 1968 r. Ultra montes http://www.ultramontes.pl.
  (6) Ksiądz Luigi Villa, ‘Paweł VI błogosławiony?’, Wydawnictwo ANTYK – Marcin Dybowski.
  (7) Henryk Pająk, Zakazana polskość świętego Piusa X, Wyd. Retro -- 2013.
  (8) Polska Akcja Humanitarna – Ubóstwo i niedożywienie w Polsce. Internet.
  (9) Stewczyk Info W. Realny problem głodujących dzieci w Polsce. Internet.
  (10) Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym (Kawałek Nieba) – Głód dzieci w Polsce. Internet.
  (11) Ksiądz profesor Michał Poradowski, Trzydziestolecie II Soboru Watykańskiego, Wydawnictwo WERS, Poznań 1996
  (12) Albin Siwak, Chciałbym dożyć takich dni, wydawnictwo Autora, Warszawa 2013 r.
  (13) Darcy O’Brien, Papież nieznany w tłumaczeniu Wydawnictwa Jacek
  Santorski, Warszawa 1998 r.
  (14) Emanuel Ringelblum, Kronika getta warszawskiego, wrzesień 1939 –
  styczeń 1943, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1983.
  Otrzymują: biskupi, proboszczowie, księża, wierni.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE