Władze białoruskie próbują powstrzymać rozwój KK na Białorusi

Białoruskie władze próbują powstrzymać ekspansję  katolicka ?

 

Białoruskie władze nie udzieliły zezwolenia na dwóch księży w dystrybucji katolickiej propagandy zagranicznej-heretyckie w kraju, donosi interfax.by. Jednak szef białoruskich katolików powiedział, że w tym roku papież mianował trzech nowych “biskupów” Katolickiego na Białorusi.

“Nie należy nadal służyć księdza rzymsko-katolickiego z Mohylew Schultza i nie otrzymała pozwolenia od franciszkańskiego kapłana Iwieńcu” – powiedział dziennikarzom we wtorek w Mińsku “Metropolitan” Mińsk-Mohylew “arcybiskup” rzymskokatolicki “kościoła” na Białorusi Kondrusiewicz.

“Oni odmówiono wiz. Władze nie wyjaśniły, dlaczego nie chcieli. Księży powiedział obecny “- powiedział T.Kandrusievich. “Patrząc na innych kandydatów” – powiedział szef Kościoła katolickiego na Białorusi.

Powiedział też, że organy ścigania nie są jeszcze zakończone śledztwo przeciwko białoruskiej księdza Vladislav Łazarza. “Jak będzie sprawa, nie wiem, ale w tej chwili może wykonywać swoją funkcję – na co dzień spotyka się z wierzących, ale śledztwo trwa” – powiedział “arcybiskupa”.

Jak wcześniej informowaliśmy, 03 grudzień 2013 Łazarz ksiądz oskarżony o naruszenie rozdział 1, art. 356 Kodeksu Karnego Białorusi (“Zdrada”), został zmieniony środek zapobiegawczy z aresztu na własną kaucja i odpowiedniego zachowania.

Łazarz został aresztowany przez służby bezpieczeństwa i był w areszcie śledczym KGB w Mińsku. W “kościoła” katolickiego Białorusi poinformował, że jest on oskarżony o przekazywaniu pieniędzy i majątku do osoby, która jest oskarżona o szpiegostwo na rzecz innego państwa.

Jednak szef białoruskich katolików powiedział, że w tym roku papież mianował trzech nowych “biskupów” Katolickiego na Białorusi.

“To było 4 bp, a teraz są one 7 Jednym pociągnięciem pióra papieża wzrosła Białoruski katolickich.” Biskupów “75%” – Powiedział T.Kandrusievich.
Należy zauważyć, że w celu rozszerzenia łacińskiego wpływ na terytorium kanonicznego Kościoła prawosławnego papieża Franciszka nie ogranicza się do Białorusi. Przypomnijmy, że na początku 2014 r. szef watykańskiej “błogosławiony” utworzenie greckiego diecezji katolickiej na Krymie. Ale tutaj jego plany, jak wiadomo, nie może być realizowane.

Według analityków, co dzieje się obecnie na Ukrainie – kontynuację katolickich i postkatolicheskoy zachodniej ekspansji na Wschód. W związku z tym nie ma wątpliwości, że katolicy próbują grać mapy ukraińskiej i otwarte przestrzenie z Białorusi, nie jest to konieczne. Chyba, że ​​władze białoruskie uznały ten fakt.

 

======

Белорусские власти пытаются сопротивляться расширению католической экспансии?

 

<sape_index>

Белорусские власти не дали разрешение двум ксендзам-иностранцам на распространение еретической католической пропаганды в стране, сообщает interfax.by. Вместе с тем глава белорусских католиков сообщил, что в этом году папа римский назначил трех новых католических «епископов» в Беларуси.

«Не продолжил служение ксендз Роман Шульц из Могилева, а также не получил разрешение ксендз-францисканец из Ивенца», – сообщил журналистам во вторник в Минске «митрополит» Минско-могилевский «архиепископ» римско-католической «церкви» в Беларуси Тадеуш Кондрусевич.

«Им отказали в визах. Власти не пояснили, почему им отказано. Сказали представить других ксендзов », – уточнил Т.Кондрусевич. «Ищем других кандидатов», – добавил глава РКЦ в Беларуси.

Он также рассказал, что правоохранительные органы еще не завершили расследование уголовного дела в отношении белорусского ксендза Владислава Лазаря. «Как дальше будут развиваться дела, не знаем, но в настоящее время он может выполнять свои функции – каждый день встречается с верующими, но расследование дела продолжается», – рассказал «архиепископ».

Как сообщалось ранее, 3 декабря 2013 года ксендзу Лазарю, обвиняемому в нарушении п. 1 ст. 356 УК Беларуси («Измена государству»), была изменена мера пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Лазарь был задержан спецслужбами и находился в СИЗО КГБ в Минске. В римско-католической «церкви» Белоруссии сообщали, что ему вменяется передача денег и материальных ценностей человеку, который обвиняется в шпионаже в пользу другого государства.

Вместе с тем глава белорусских католиков сообщил, что в этом году папа римский назначил трех новых католических «епископов» в Беларуси.

«Было 4 епископа, а теперь их 7 Одним росчерком пера папа римский увеличил белорусский католический« епископат »на 75%.!», – Отметил Т.Кондрусевич.
Следует отметить, что в стремлении расширения латинского влияния на каноническую территорию Православной Церкви папа Франциск не ограничивается Белоруссией. Напомним, в начале 2014 года глава Ватикана «благословил» создание греко-католической епархии в Крыму. Но здесь его планам, как известно, осуществиться не удалось.

Как утверждают аналитики, всё происходящее сейчас на Украине – это продолжение католической и посткатолической западной экспансии на Восток. Поэтому сомневаться в том, что католики будут пытаться разыгрывать украинскую карту и на просторах Белоруссии, не приходится. Вероятно, белорусские власти это осознали.

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE