Uwaga: ŻYDZI

Tegoroczny Marsz Żywych upamiętni zagładę węgierskich Żydów

 

http://truthrocker.livejournal.com/378404.html

More Photos From Palestine
http://truthrocker.livejournal.com/378404.html

Za­gła­da wę­gier­skich Żydów bę­dzie w spo­sób szcze­gól­ny upa­mięt­nio­na pod­czas te­go­rocz­ne­go Mar­szu Ży­wych w Oświę­ci­miu. W 2014 roku mija 70. rocz­ni­ca ich de­por­ta­cji do nie­miec­kie­go obozu Au­schwitz – po­da­ła mię­dzy­na­ro­do­wa or­ga­ni­za­cja March of the Li­ving.

Trzy­ki­lo­me­tro­wą trasę mię­dzy by­ły­mi obo­za­mi Au­schwitz i Bir­ke­nau Żydzi z ca­łe­go świa­ta po­ko­na­ją 28 kwiet­nia, gdy przy­pad­nie Dzień Pa­mię­ci o Ofia­rach Za­gła­dy (Jom Ha-Szoa). Tra­dy­cyj­nie to­wa­rzy­szy­li im będą Po­la­cy. Za­pro­sze­nie otrzy­ma­ją także wę­gier­scy po­li­ty­cy.

Żydzi z Wę­gier, pod­czas II wojny pań­stwa so­jusz­ni­cze­go Rze­szy, sta­no­wi­li naj­licz­niej­szą grupę de­por­to­wa­nych do Au­schwitz. Niem­cy przy­wieź­li do obozu od maja do lipca 1944 roku ok. 438 tys. wę­gier­skich Żydów i więk­szość z nich zgła­dzi­li. Ogó­łem spo­śród około 800 tys. Żydów ży­ją­cych na Wę­grzech wojnę prze­ży­ło mniej niż 200 tys.

Marsz Ży­wych to pro­jekt edu­ka­cyj­ny, pod au­spi­cja­mi któ­re­go Żydzi z róż­nych kra­jów, głów­nie ucznio­wie i stu­den­ci, od­wie­dza­ją miej­sca Za­gła­dy, które Niem­cy utwo­rzy­li pod­czas wojny na oku­po­wa­nych zie­miach pol­skich. Po­zna­ją także hi­sto­rię Żydów w Pol­sce, spo­ty­ka­ją się z ró­wie­śni­ka­mi i pol­ski­mi spra­wie­dli­wy­mi wśród na­ro­dów świa­ta.

Kul­mi­na­cją pro­jek­tu jest prze­marsz z by­łe­go obozu Au­schwitz I do by­łe­go obozu Au­schwitz II-Bir­ke­nau, by uczcić pa­mięć ofiar Ho­lo­kau­stu. Od­by­wa się tra­dy­cyj­nie w Dniu Pa­mię­ci o Ofia­rach Za­gła­dy (Jom Ha-Szoa), któ­re­go data w ka­len­da­rzu gre­go­riań­skim jest ru­cho­ma. Usta­la­na jest bo­wiem w opar­ciu o ka­len­darz ży­dow­ski. Jom Ha-Szoa przy­pa­da za­wsze 27 dnia mie­sią­ca Nisan.

Pierw­szy Marsz odbył się w 1988 roku. Uczest­ni­czy­ło w nim 1,5 tys. Żydów. Ko­lej­ne były or­ga­ni­zo­wa­ne co dwa lata. Po­cząw­szy od roku 1996 od­by­wa­ją się co­rocz­nie. Naj­więk­szy dotąd Marsz odbył się w 2005 roku, gdy przy­pa­da­ła 60. rocz­ni­ca wy­zwo­le­nia Au­schwitz. Uczest­ni­czy­ło w nim prze­szło 20 tys. osób, w tym de­le­ga­cje z pra­wie 50 kra­jów. We­dług sza­cun­ków or­ga­ni­za­to­rów w ciągu 26 lat trasę mię­dzy by­ły­mi obo­za­mi po­ko­na­ło ponad 150 tys. osób.

W Mar­szach uczest­ni­czy­li mię­dzy in­ny­mi: dwu­krot­nie pre­zy­dent Alek­san­der Kwa­śniew­ski, pre­zy­den­ci Izra­ela – Ezer We­izman i Mosze Kacaw, pre­mie­rzy Pol­ski – Jerzy Buzek i Marek Belka, Izra­ela – Ariel Sza­ron, Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu, a także Wę­gier Fe­renc Gy­urc­sa­ny. W 2005 roku uczest­ni­kiem Mar­szu był no­bli­sta Elie Wie­sel i obec­ny pre­zy­dent Izra­ela Szy­mon Peres. W 2007 roku uczest­ni­kiem był Rafi Eitan, który do­wo­dził akcją uję­cia Adol­fa Eich­man­na, jed­ne­go z naj­więk­szych zbrod­nia­rzy na­zi­stow­skich, od­po­wie­dzial­ne­go za ma­so­wą za­gła­dę Żydów.

Dzień Pa­mię­ci o Szoa (Jom Ha-Szoa) zo­stał usta­no­wio­ny 12 kwiet­nia 1951 roku przez izra­el­ski par­la­ment Kne­set. Jego data zwią­za­na jest z po­wsta­niem w get­cie war­szaw­skim. Pier­wot­nie nazwa świę­ta brzmia­ła Jom Ha-Szoa U’Mered Ha­ge­ta­ot (Dzień Pa­mię­ci o Ho­lo­kau­ście i Po­wsta­niu w Get­cie). Póź­niej dzień ten okre­śla­no jako Jom Ha-Szoa Ve Ha­ge­vu­rah (Dzień Pa­mię­ci o Szoa i Bo­ha­ter­stwie). Obec­nie mówi się po pro­stu o Dniu (Pa­mię­ci o) Szoa.

Niem­cy za­ło­ży­li obóz Au­schwitz w 1940 roku, aby wię­zić w nim Po­la­ków. Au­schwitz II-Bir­ke­nau po­wstał dwa lata póź­niej. Stał się miej­scem za­gła­dy Żydów. W kom­plek­sie obo­zo­wym funk­cjo­no­wa­ła także sieć po­do­bo­zów. W Au­schwitz Niem­cy zgła­dzi­li co naj­mniej 1,1 mln ludzi, głów­nie Żydów, a także Po­la­ków, Romów, jeń­ców so­wiec­kich i osób innej na­ro­do­wo­ści.

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE