Ostoją się tylko te narody, w których Chrystus będzie królował

Ostoją się tylko te narody, w których Chrystus będzie królował

 

 

Parafia jest najlepszym miejscem jednoczenia Rodaków w obronie wiary i Ojczyzny

do Księży Dziekanów

 

Ks. Eugeniusz Miłoś

Zagorzyce

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Czcigodny Księże Dziekanie!

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Księży Dziekanów, a poprzez nich do Księży Proboszczów i wszystkich Księży pracujących w parafiach o pomoc grupom parafialnym w sprawie zbliżających się wyborów.

Jestem kapłanem od ponad 50 lat. Pracowałem jako duszpasterz w wielu parafiach, byłem również wieloletnim proboszczem. Staż kapłański jak i wieloletnia praca duszpasterska upoważnia mnie do zabierania głosu zarówno w sprawach Kościoła, który kocham i staram się mu wiernie służyć, jak i Ojczyźnie, która doznawała wielu cierpień i krzywd w przeszłości, a obecnie zagrożona jest jej suwerenność. Postępująca laicyzacja, wpływ różnych bezbożnych prądów doprowadziły do ogromnej demoralizacji we wszystkich grupach społecznych.

Ojciec Święty Pius XII w Encyklice Summi pontificatus powiedział: Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo i ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, aby pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy. (…) Ratunek i zbawienie dla współczesnego człowieka znajduje się tylko w czci Chrystusa jako Króla, w uznaniu uprawnień, wynikających z władzy, jaką On sprawuje.

Obecnie w świecie, jak i w naszym kraju Jezus Król usuwany jest z życia prywatnego i życia publicznego. Postępowanie takie w życiu publicznym, jakby Boga nie było albo jakby Bóg nie miał na nie wpływu, jest przyczyną demoralizacji w Narodzie, osłabienia wiary, walki z Kościołem – co prowadzi do widocznego rozkładu państwa. Wyzwolone z komunizmu społeczeństwo, zwabione hasłami dobrobytu i pseudo-wolności w UE, w której rynek i pieniądz są bożkami, zapomniało o Bożych przykazaniach w życiu społecznym. Laickie media znajdujące się w niepolskich rękach podsycają i propagują życie w społeczeństwie, w którym przykazania Boże są obciążeniem, a nie kierunkiem każdej działalności. Uśpiony patriotyzm, osłabiona wiara w okresie tzw. transformacji, jak i niejednoznaczna postawa i wsparcie ludzi Kościoła, doprowadziły do tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska.

Krzyż z polskiej ziemi był usuwany tylko przez zaborców, wrogów Polski. Obecnie w rzekomo wolnym i katolickim kraju satanista niszczy Biblię na scenie, pseudoartysta profanuje krzyż. Podobnych wypadków mamy dużo.

Panująca sytuacja w kraju wymaga mobilizacji w obronie wiary i Ojczyzny. Przez całe dzieje Polski krzewicielami wiary i polskości byli zawsze kapłani. Ich wierność Bogu i Ojczyźnie dawała siłę narodowi do trwania w wierze i obronie kraju. Obecna sytuacja wzywa Polaków, katolików do zwierania szeregów w obronie wartości najwyższych, Kościoła i Polski. W obronie tych wartości nie można ulegać żadnym kompromisom. Dlatego też Ojciec Święty Benedykt XVI skierował wezwanie do kapłanów: Miejcie odwagę przeciwstawić się poprawności politycznej w głoszeniu prawdy.

 

Poprawność polityczna oznacza słabość, brak charakteru, zdradę Boga i człowieka. W naszym kraju Chrystus zostaje rugowany z życia społecznego i państwowego. Część Narodu, jak i elit politycznych, okazuje swoją religijność zewnętrznie, na pokaz. Postawa taka przynosi wielką szkodę chwale Bożej i wiele krzywd bliźnim. Od postawy i zaangażowania kapłanów, w szczególności księży proboszczów zależy owocność przywracania Chrystusowi Panu należnemu Mu pierwszego miejsca w społeczeństwie.

Parafia jest najlepszym miejscem jednoczenia Rodaków w obronie wiary i Ojczyzny. Prawdziwi katolicy są również wielkimi patriotami, toteż należy takim osobom pomagać w przyszłych wyborach. W sposób demokratyczny możemy to czynić przy okazji wyborów parlamentarnych czy samorządowych. Tragiczną sytuacją jest to, że w naszym katolickim kraju sprawują władzę ludzie niewierzący lub udający wierzących. Zbliżają się kolejne wybory, dlatego też zwracam się z gorącym apelem do Księży Dziekanów, a poprzez nich do Księży Proboszczów i wszystkich Kapłanów o pomoc ludziom wierzącym w zorganizowaniu się do tych wyborów. Trzeba pamiętać o tym, że Kościół cieszył się wolnością, a mieszkańcy sprawiedliwością, tylko wówczas, gdy władza znajdowała się w rękach ludzi wierzących.

Obecnie w Polsce nie ma żadnej partii czysto narodowo-katolickiej.  Dlatego też w parlamencie zawierane są koalicje ludzi wierzących, z grupami ludzi o poglądach liberalnych, nie przestrzegających w życiu społecznym Bożych przykazań. Ciągle wybieramy mniejsze zło, a przecież zło mniejsze czy większe jest zawsze złem. Nie należy ulegać podszeptom, że ktoś czy jakaś grupa nie ma szans na wybór. Postawa katolików musi być jednoznaczna.

Jednoczmy się w obronie wartości, nawet gdy jesteśmy w mniejszości, gdyż w mniejszości, która jest oparta na trwałych wartościach zrodzi się trwała większość. Osoby aktywne w Radach Parafialnych, Akcji Katolickiej, KSM, grupach oazowych mogą byś dobrymi kandydatami do samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet na posłów. Grupy parafialne niech typują znanych na danym terenie ludzi na kandydatów do Samorządów wszystkich stopni, a w przyszłości na posłów. Przy czym uwaga praktyczna: Zgłoszenie kandydata uważa się za „dokonany wybór”, który głosujący mają tylko potwierdzić, dlatego na jedno miejsce należy zgłaszać tylko jednego kandydata. Gdyby kandydatów było więcej wówczas głosy rozbiją się i zwycięży lewica.

Sł.B. kard. prymas Stefan Wyszyński powiedział: Ojczyznę kocham więcej niż własne serce. Bierzmy przykład z tego wielkiego i świętego Prymasa i wielkiego Polska i łączmy się wokół wartości, jakimi są wiara i Ojczyzna.

Trudna sytuacja w kraju, spowodowana wysprzedażą majątku narodowego, przekazaniem przez Rząd suwerenności kraju w ręce UE, zakorzenione i nierozliczone afery, wkradające się w życie społeczne, wrogie i bezbożne ideologie, różne dewiacje, profanacje miejsc świętych i krzyża, walka z Kościołem – wymagają wielkiej modlitwy i wielkiego działania, aby uratować Polskę przed upadkiem.

Pan Jezus wskazuje drogę ratowania naszego kraju poprzez przekazy kierowane do osób świątobliwych np. św. Siostry Faustyny czy Sł.B. Rozalii Celakówny: Jest ratunek dla Polski, jeżeli uzna Mnie swym Królem, Królem Polski przez Intronizację. I dodał: Ostoją się tylko te narody, w których Chrystus będzie królował.

Nie bójmy się oddać władzy w sferze duchowej nad naszą Ojczyzną Jezusowi Królowi. Ludzie, którzy przyjmą władztwo duchowe Jezusa Króla będą w życiu prywatnym, społecznym i państwowym postępować zgodnie z Bożymi przykazaniami, co daje szansą na sprawiedliwe rządy w kraju. Takich potrzeba nam kandydatów na radnych samorządowych, posłów i przyszłych członków rządu.

Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski to dobrowolne uznanie Jezusa Królem naszego Narodu, to poddanie się Narodu pod władztwo duchowe Jezusa. Chodzi o to, aby sprawowana władza, jak i życie społeczne i państwowe toczyło się zgodnie z Bożymi przykazaniami. Rządzący krajem, kierując się Bożymi przykazaniami w życiu publicznym, dają gwarancję, że nie będą oszukiwać, kraść, otoczą opieką bliźnich i będą dbać o suwerenność Ojczyzny. W Intronizacji społeczeństwo upatruje ratunek dla kraju, gdyż to są słowa skierowane przez Pana Jezusa do Sł.B. Rozalii Celakówny, której proces beatyfikacyjny został zakończony na szczeblu diecezjalnym. Należy uwierzyć słowom Pana Jezusa, gdyż one zawsze się spełniają. Intronizację wspiera wiele osób duchownych, jak i wielu profesorów, teologów. Wsparcia takiego udziela swoim autorytetem wielkiego uczonego i profesora ks. abp Stanisław Wielgus, jak również wielu innych biskupów. Intronizacja jest wsparta przez ks. prof. Jerzego Bajdę, opracowaniem “Trzeba, ażeby Chrystus królował (1Kor 15, 25)”, posiadającym imprimatur wydanym przez kurię tarnowską. Ks. prof. Czesław Bartnik opracował “Opinię teologiczną uzasadniającą prawdę i kult Chrystusa Króla Polski.” A zatem kult Jezusa Króla Polski wypływa z prawdy objawionej, jaką jest Chrystus Król.

Wielce Czcigodni Duszpasterze! Pomagajmy ludziom wierzącym w parafiach łączyć się wokół Intronizacji. W całej Polsce wierni modlą się o łaskę Intronizacji dla naszego kraju. Przed Uroczystością Chrystusa Króla tysiące osób w naszym kraju odprawiało Nabożeństwo Intronizacyjne na cześć Chrystusa Króla. Katolicy wraz ze swoimi proboszczami budują pomniki np. w Kalnej koło Żywca, czy też największy w Polsce pomnik w Świebodzinie. Pomniki te zostały uroczyście poświęcone przez wielu biskupów, a nawet przez kardynała, jak w Świebodzinie. Niech odnowa moralna naszego Narodu będzie programem wyborczym dla Polaków, kochających Kościół i Ojczyznę. Czas najwyższy, aby wyzbyć się poprawności politycznej, a odważnie głosić Jezusa Króla. Dlatego też apeluję, proszę i błagam wszystkich kapłanów, aby pomogli odnaleźć się zagubionym i zbałamuconym Polakom na drodze do wiecznej Ojczyzny, broniąc Ojczyzny ziemskiej pod władztwem Jezusa Króla.

Czcigodni Kapłani! Od Waszej postawy i Waszego zaangażowania zależy los Ojczyzny, Kościoła i powierzonego Wam w opiekę duchową ludu. Obowiązkiem nas, kapłanów jest stawać w obronie prawdy, głosić ją i w tym duchu prowadzić Polaków. Naszym obowiązkiem jest troszczyć się o właściwe kształtowanie sumień ludu Bożego. Tylko ludzie o ukształtowanym sumieniu gwarantują sprawiedliwe rządy i właściwą pracę na każdym stanowisku w kraju. Skoro sam Pan Jezus powiedział do Sł.B. Rozalii Celakówny: Jest ratunek dla Polski, jeśli przyjmie Mnie za swego Króla, Króla Polski – każdy polski katolik, a tym bardziej kapłan powinien wierzyć słowom Jezusa. Pamiętajmy, że Pan Jezus jest miłosierny, ale przyjdzie jako Król sprawiedliwy i będzie rozliczał wszystkich z lekceważenia głosu Boga, zaniedbania czy zaniechania działania na rzecz ratowania Ojczyzny.

Polacy! Jednoczmy się wokół Intronizacji, gdyż to jest najważniejszy program dla Polski, jest to Polska Racja Stanu. Zgłaszajmy kandydatów do Parlamentu takich, którzy opowiadają się za Intronizacją i sami indywidualnie jej dokonują. Tylko wspieranie ludzi, którzy są za Intronizacją daje szansę, że ich wybór będzie owocował sprawiedliwymi rządami w naszym suwerennym kraju.

 

 

         Prośba do Księży Dziekanów!

 

Apel ten kieruję do wszystkich Księży Dziekanów w naszym kraju, których proszę, aby nie lekceważyli tego apelu, a zapoznali z nim Księży Proboszczów i wszystkich współpracujących Księży. Sprawa obrony wiary i Ojczyzny jest najważniejsza w pracy duszpasterskiej, jest to zadanie zlecone nam przez Stwórcę. Aby ratować Polskę przed zagładą, Duszpasterze powinni pomóc ludziom wierzącym, aby mogli przygotować się do przejęcia i sprawowania władzy w Polsce.

Załączam też opinię ks. prof. Czesława Bartnika i inne materiały związane z poruszanymi w tym liście problemami, z gorącą prośbą o ich upowszechnienie wśród podległych Księży Proboszczów, Kapłanów i Wiernych.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie listu, o ustosunkowanie się do tego apelu, jak również o propozycje i uwagi w tym względzie. Sam na własny koszt wysyłam ponad tysiąc sto listów i traktuję to, jako mój wkład do zmiany sytuacji w naszym kraju.

W tej sprawie gorąco się modlę i równocześnie zapraszam do modlitw w tej intencji wszystkich duszpasterzy. Składam serdeczne Bóg zapłać za wszelką pomoc i wyrozumiałość.

 

         Maryjo, Królowo Polski, błogosław wszystkim duszpasterzom, pracującym dla Kościoła i Ojczyzny. Królowo Polski, prowadź naszą Ojczyznę do Swego Syna, Jezusa Króla, którego Naród obwołuje Królem Polski.

 

ks. Eugeniusz Miłoś

 

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12302&Itemid=46

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE