Bp Richard Williamson: Syryjski rozsądek

 

Godne uwagi podsumowanie na poziomie politycznym tego jak i dlaczego świat poszedł dziś w tak złym kierunku przedstawia użytkowniczka YouTube „Syrian Girl Partisan”. Ta młoda syryjska patriotka podała osiem powodów, dla których Nowy Porządek Świata nienawidzi Syrii i robi co tylko może, by obalić obecny rząd syryjski i zastąpić go swoimi marionetkami. Katolicy nie mogą pozwolić, by zachodnie kłamstwa i propaganda zatruły ich umysły, nie mogą też mówić, że polityka nie ma nic wspólnego z religią. Nowy Porządek Świata jest napędzany szalonym marzeniem całkowitego wyeliminowania Społecznego Panowania Chrystusa Króla wraz z naturalnym Bożym porządkiem świata. Oto powody podane przez syryjską dziewczynę:

1)      Syryjski Bank Centralny jest państwowy i jest kontrolowany przez państwo, aby służyć narodowej ekonomii i ludowi syryjskiemu, zamiast wzbogacać międzynarodowych banksterów z Zachodu i Izraela, którzy narzucają prawie wszystkim narodom świata lichwiarskie pożyczki, generujące sztuczne kryzysy zadłużeniowe, przez które te narody są w istocie zniewolone.

2)      Syria nie ma długów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. MFW pełni funkcję policji windykacyjnej międzynarodowych banksterów. Każdy mądry naród stoi z dala od szponów MFW, tak jak udało się to Syrii, ale banksterów taka mądrość wcale nie zadowala.

3)      Syria zabroniła genetycznie modyfikowanych nasion, inaczej „Franken-food”, ponieważ Baszar Assad chce chronić zdrowie swoich obywateli. „Franken-food” oznacza kontrolę żywności, która oznacza kontrolę populacji. Oczywiście Nowy Porządek Świata faworyzuje GMO (USA narzuciły je podbitemu Irakowi).

4)      Syryjska ludność jest dobrze poinformowana o Nowym Porządku Świata, którego dominacja nad światowymi marionetkowymi politykami, poprzez think-tanki i tajne stowarzyszenia, jest otwarcie dyskutowana w syryjskich mediach i na uniwersytetach. Taka otwartość jest przekleństwem dla NPŚ, który musi ukrywać swoje operacje w ciemności.

5)      Syria ma potężne rezerwy ropy i gazu, i pracuje aby wykorzystywać je niezależnie od gigantycznych zachodnich koncernów paliwowych, takich jak Shell czy Texaco. NPŚ kocha ropę, ale nie naftową niezależność.

6)      Syria wyraźnie i jednoznacznie przeciwstawia się syjonizmowi i Izraelowi. W ostatnich latach nawet zakłamane zachodnie media reagowały na faktyczną izraelską zamianę Palestyny w mega-Gułag. Syria potępia izraelski brutalny apartheid. Oczywiście żydowskie lobby na całym świecie zjednoczy się i użyje wszystkich swoich wpływów, by położyć kres takiemu stanowczemu przeciwstawianiu się swoim izraelskich współziomków.

7)      Syria jest jednym z ostatnich świeckich muzułmańskich państw na Bliskim Wschodzie, i odmawia uznania jakiegokolwiek zwierzchnictwa wobec tych ludzi, którzy nadal uważają się za Naród Wybrany (nawet 2 tysiące lat po tym jak Wcielony Bóg, Jezus Chrystus, zaprzestał wybierania swoich ludzi przez rasę, a zaczął wybierać ich przez wiarę – por. Rz 3,4). To samo lobby wychłoszcze każdego za odmowę uznania jego religijnej i rasowej supremacji.

8)      Syria dumnie podtrzymuje i ochrania swoją polityczną i kulturową tożsamość, podczas gdy Nowy Porządek Świata usiłuje roztopić wszystkie narody (za wyjątkiem jednego) w jedną zlepioną masę trzody dla nadchodzącego Antychrysta.

Obejrzyj oryginalny ośmiominutowy film „Syrian Girl Partisan” na YouTube, albo przeczytaj znakomite podsumowanie argentyńskiego komentatora na http://actualidad.rt.com/expertos/salbuchi

Jakiekolwiek by nie były wady narodów muzułmańskich, któż by nie zauważył, o ile więcej robią oni niż zepsute i dekadenckie narody zachodnie dla oporu przeciw bezbożnemu Nowemu Porządkowi Światowemu?

Kyrie eleison.

Bp Richard Williamson

Tłumaczył P.P.

 

==========

 

 Syrian Sense

The excellent “Eleison Comments” of Bishop Richard Williamson.

Number CCCXXXIX (339)

11 January 2014

SYRIAN SENSE

A remarkable summary on the political level of how and why the world has gone so wrong today is presented on YouTube by “Syrian Girl Partisan”. She is a young Syrian patriot giving eight reasons why the New World Order hates Syria and is doing all it can to overthrow the present Syrian government and replace it with NWO puppets. But Catholics must not allow Western propaganda and lies to poison their minds, nor must they say that politics have nothing to do with religion. The NWO is driven by the mad dream of eliminating altogether the Social Kingship of Christ the King, together with God’s natural world order. Here are the Syrian Girl’s reasons:–

1 Syria’s Central Bank is state-owned and state-controlled so as to serve the national economy and the Syrian people, instead of enriching the international banksters of the Western nations and Israel, who force upon almost all nations of the world usurious loans generating artificial debt crises by which these nations are in effect enslaved.

2 Syria has no international Monetary Fund debt. The IMF acts as the debt collection police of the international banksters. Any wise nation stays out of the IMF’s clutches, which is what Syria has succeeded in doing, but the banksters are not happy at all with such wisdom.

3 Syria has banned genetically modified seeds, or “Franken-food”, because Bashar Assad wants to protect his people’s health. “Franken-food” means food control which means population control. Obviously the NWO favours “Franken-food” (the USA imposed it on conquered Iraq.)

4 Syria’s population is well-informed about the NWO, whose domination of the world’s puppet politicians by its think-tanks and secret societies is openly discussed in Syria’s media and universities. Such openness is anathema to the NWO, which must cover its operations in darkness.

5 Syria has massive oil and gas reserves, and it is working to exploit them independently of the giant Western oil companies like Shell and Texaco. The NWO loves oil, but not oil independence.

6 Syria clearly and unequivocally opposes Zionism and Israel. In recent years even the base Western media have reacted to Israel’s virtual turning of Palestine into a mega-Goulag. Syria denounces Israel’s brutal apartheid. Obviously the Jewish lobbies all round the world will unite to use all their influence to put an end to such firm opposition to their fellow-Jews in Israel.

7 Syria is one of the last secular Muslim States in the Middle East, and refuses to recognize any superiority of that people which still claims to be the Chosen People of God (even 2,000 years after the Incarnate God, Jesus Christ, ceased to choose his People by race and began to choose it instead by faith — Romans III, IV, etc.). The same lobbies will chastise any refusal of their religious as of their racial superiority.

8 Syria proudly maintains and protects its political and cultural national identity, whereas the NWO seeks to melt down all nations (except one) into a single conglomerate mass of sheeple for the approaching Antichrist.

Watch the original nine-minute video of “Syrian Girl Partisan” on YouTube, or read the excellent Argentinian commentator’s summary on actualidad.rt.com/expertos/salbuchi. (These “Eleison Comments” draw heavily on Adrian Salbuchi’s text.) Whatever be other faults of the Muslim nations, who cannot notice how much more they are doing than the corrupt and decadent Western nations to resist the godless New World Order ?

Kyrie eleison.

© 2011-2014 Richard N. Williamson.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE