Żydzi wystraszyli się: Światowy Kongres Żydowski przeniósł się z Kijowa do Paryża

Żydzi boją się iść na Ukrainie. Światowy Kongres Żydowski przeniósł się z Kijowa do Paryża

 

Międzynarodowe żydostwo bardzo zaniepokojona sytuacją na Ukrainie i obaw o bezpieczeństwo Żydów mieszkających na Ukrainie w wyniku rewolucji do władzy w kraju, przyszedł do ludzi, znanych ze swoich antysemickich poglądów i wypowiedzi. Jest to określone w uchwale Światowego Kongresu Żydów, który spotkał się w Paryżu w dniu 1 kwietnia, zgodnie z RIA Novosti.

W Kongresie, która zrzesza Żydów z ponad 100 krajów uznały, że obecnie większość WIEKU boi się iść do Ukrainy jako kryzys wybuchł, blisko aktów antysemickich w kraju i wzrost napięcia etniczne. To z tego powodu, że Kongres Żydowski spotkanie odbyło się w Paryżu, choć pierwotnie miał się odbyć w Kijowie.

Nic dziwnego, że jednym z głównych tematów porządku obrad światowego żydostwa były wydarzenia na Ukrainie. Według szefa służby prasowej rosyjskiego Kongresu Żydów, Michaił Savin, przedstawiciele największych międzynarodowych organizacji żydowskich wyrazili zaniepokojenie faktem, że “ultra-nacjonalistyczna partia” Swoboda “jest reprezentowany w nowym rządzie Ukrainy, i inne grupy ekstremistyczne odegrały ważną rolę w ostatnich protestów.”

O sytuacji na Ukrainie Kongres Żydów zgłaszane do głównego rabina Ukrainy Jacob Bleich, szef Żydowskiej Konfederacji Ukrainy Borys Fuhsman i przewodniczącego Waad Ukrainy Joseph Zisels. Po namyśle, niemal jednogłośnie przyjął rezolucję (sprzeciwia się jedynie kilku przedstawicieli Ukrainy), który wyraził zaniepokojenie pozycję ukraińskiego żydostwa, i wezwała władze Ukrainy, aby zapobiec wzrostowi antysemityzmu w kraju.

“Ostatnie wydarzenia polityczne stworzyły trudną sytuację i spowodował poczucie braku bezpieczeństwa, nie tylko wśród Żydów, ale także członkowie innych mniejszości religijnych i etnicznych na Ukrainie”, – oświadczył w WJC. W związku z tym Kongresu Żydów potępił “wszystkie antysemickie ataki na Ukrainie” i wezwał “władze ukraińskie do prawidłowego badania i ścigania winnych.”

Zwracając się do ukraińskiego społeczeństwa i mediów, Żydów wezwał wszystkie strony do ściśle zapobiec antysemickie, bezpodstawne oskarżenia i uniknąć prowokacji, ponieważ może to prowadzić do nieprzewidywalnych skutków. “Wzywamy władze ukraińskie do podjęcia środków w celu ochrony i bezpieczeństwa żydowskich stron i witryn innych mniejszości etnicznych w tym kraju” – jak stwierdzono w dokumencie.

JEWIra

Евреи боятся ехать на Украину. Всемирный еврейский конгресс перенесли из Киева в Париж

Международное еврейство крайне озабочено положением дел на Украине и опасается за безопасность проживающих на Украине евреев, поскольку в результате революции к власти в стране пришли люди, известные своими откровенными антисемитскими взглядами и высказываниями. Об этом говорится в резолюции Всемирного еврейского конгресса, заседание которого состоялось 1 апреля в Париже, сообщает РИА Новости.

В конгрессе, который объединяет евреев более чем из 100 стран, признали, что в настоящее время большинство представителей ВЕК опасаются ехать на Украину в связи разразившимся кризисом, рядом антисемитских акций в стране и ростом межнациональной напряжённости. Именно по этой причине заседание Еврейского конгресса состоялось в Париже, хотя изначально его предполагалось провести в Киеве.

Не удивительно, что одной из главных тем повестки дня мирового еврейства стали события на Украине. По словам руководителя пресс-службы Российского еврейского конгресса Михаила Савина, представители крупнейшей международной еврейской организации выразили тревогу в связи с тем, что «ультранационалистическая партия« Свобода »имеет представителей в новом правительстве Украины, а другие экстремистские группы сыграли важную роль в недавних протестах».

О положении дел на Украине Еврейскому конгрессу доложили главный раввин Украины Иаков Блайх, глава Еврейской конфедерации Украины Борис Фухсман и председатель Ваада Украины Иосиф Зисельс. По итогам состоявшегося обсуждения почти единогласно была принята резолюция (против выступили лишь некоторые представители Украины), в которой выражалось опасение положением украинского еврейства, и содержался призыв к украинским властям не допустить роста антисемитизма в стране.

«Недавние политические события создали сложную ситуацию и вызвали чувство опасности не только среди евреев, но и членов других религиозных и этнических меньшинств Украины», – констатировали в ВЕК. В связи с этим Еврейский конгресс осудил «все антисемитские нападения в Украине» и призвал «украинские власти должным образом расследовать их и привлечь виновных к ответственности».

Обращаясь к украинской общественности и СМИ, евреи настоятельно призвали все стороны строго пресекать любые антисемитские высказывания, необоснованные обвинения и не допускать провокаций, поскольку это может привести к самым непредсказуемым последствиям. «Призываем власти Украины принять меры по защите и безопасности еврейских сайтов и сайтов других этнических меньшинств в стране», – также отмечается в документе.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE