Największe warsztaty Liturgii Tradycyjnej w Polsce

Orga­ni­za­to­rami warsz­ta­tów są księża oraz wierni dzia­ła­jący w die­ce­zjal­nych duszpasterstwach i środowiskach Tradycji Łacińskiej w Polsce.

Ars Celebrandi 2014

 

0280

 

 

zapisy: http://arscelebrandi.pl/zapisy/

 

Patro­nat hono­rowy nad wyda­rze­niem objął:


J.E. bp
Wie­sław Mering
ordy­na­riusz włocławski

Koor­dy­na­tor:
Tomasz Olszyń­ski (Una Voce Polo­nia, Gdań­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Katolickiej)

Opieka duchowa:
Ks. pra­łat Roman Adam Kne­blew­ski
Ks. Mariusz Paru­siń­ski
Ks. Kac­per Nawrot
Ks. Paweł Korupka
Ks. Bar­tosz Gajer­ski
Ks. Jacek Hac

Wspar­cie orga­ni­za­cyjne:
Ks. Rafał Zalew­ski MIC

Współ­praca:
Sank­tu­arium Maryjne w Liche­niu
Sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polo­nia
Fun­da­cja św. Grze­go­rza Wiel­kiego
Gdań­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Kato­lic­kiej
Opol­skie Śro­do­wi­sko Tra­dy­cji Łaciń­skiej
Wierni tra­dy­cji łaciń­skiej Archi­die­ce­zji Poznań­skiej
Dusz­pa­ster­stwo Tra­dy­cji Litur­gicz­nej Usus Anti­qu­ior w Szcze­ci­nie
Dusz­pa­ster­stwo Wier­nych Tra­dy­cji Łaciń­skiej w Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej
Tra­dy­cja Kato­licka para­fii Naj­święt­szego Serca Pana Jezusa w Byd­gosz­czy
Para­fia św. Jana Chrzci­ciela w Osta­sze­wie
Schola litur­giczna “Can­tate Fra­tres“
Ini­cja­tywa “Coetus Fide­lium” — rytdominikański.pl

Spe­cjalne podzię­ko­wa­nia pra­gniemy zło­żyć na ręce ks. Wik­tora Gumien­nego MIC, kusto­sza Sank­tu­arium w Liche­niu.
Dzię­ku­jąc za otwar­tość i życz­li­wość, jaką ks. Kustosz od samego początku oka­zał naszej ini­cja­ty­wie, pra­gniemy zapew­nić o pamięci w modlitwie.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE