“To jest barbarzyński rząd”

“To jest barbarzyński rząd”

00031NSAG9Y3ID98-C116-F4
okupacja sejmu opiekunów

– To jest bar­ba­rzyń­ski rząd,

to są bar­ba­rzyń­skie usta­wy.

To pań­stwo nie ma pre­zy­den­ta,

to pań­stwo nie ma pre­mie­ra.

A cała resz­ta, która tu łazi i nas omija, to są kukły – nie kryje wzbu­rze­nia Elż­bie­ta Ka­ra­siń­ska, jedna z pro­te­stu­ją­cych w sej­mie matek. – Pani Mar­sza­łek, jeśli nas za­pra­sza na roz­mo­wę, to my tu je­ste­śmy. W obec­no­ści kamer i mi­kro­fo­nów. Już nie ma ci­chych roz­mów i głu­pich pu­stych słów – do­da­je zbul­wer­so­wa­na matka nie­peł­no­spraw­nej, 15-let­niej Agaty.

W Sej­mie pro­te­stu­je od środy ok. 20 osób – ro­dzi­ców ze swymi nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi. Do­ma­ga­ją się m.​in. tego, by ich ca­ło­do­bo­wa opie­ka nad dzieć­mi była trak­to­wa­na jako zawód.

Wcze­śniej pro­te­sto­wa­li przed kan­ce­la­rią pre­mie­ra. Do­ma­ga­li się pod­wyż­sze­nia świad­czeń oraz by ich ca­ło­do­bo­wa opie­ka nad nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi trak­to­wa­na była przez pań­stwo jako zawód. Roz­ma­wia­li z mi­ni­strem pracy Wła­dy­sła­wem Ko­si­nia­kiem Ka­my­szem, peł­no­moc­ni­kiem ds. osób nie­peł­no­spraw­nych mi­ni­strem Ja­ro­sła­wem Dudą i rzecz­nicz­ką rządu Mał­go­rza­tą Ki­da­wą-Błoń­ską.

Pro­te­stu­ją­cy przy­je­cha­li m.​in. z To­ru­nia, Po­zna­nia, Kra­ko­wa, Gdań­ska, Byd­gosz­czy i War­sza­wy. Za­pro­sze­ni zo­sta­li do Sejmu przez klub So­li­dar­nej Pol­ski; zanim oświad­czy­li, że roz­po­czy­na­ją pro­test, uczest­ni­czy­li w kon­fe­ren­cji pra­so­wej SP. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej szef klubu SP Ar­ka­diusz Mu­lar­czyk i za­pro­sze­ni go­ście oskar­ża­li pre­mie­ra i po­li­ty­ków PO o nie­speł­nie­nie da­nych im obiet­nic.

Mi­ni­ster­stwo wy­li­cza też, że w 2013 na wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych i ich opie­ku­nów prze­ka­za­ło 11,2 mld zł, w tym na za­sił­ki pie­lę­gna­cyj­ne prze­zna­czo­no 1,7 mld zł, a na świad­cze­nia ro­dzin­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych – 340 mln zł. Do­dat­ko­we 255 mln zł zo­sta­ło prze­ka­za­ne jako uzu­peł­nie­nie świad­czeń.

W grud­niu ze­szłe­go roku TK orzekł, że ode­bra­nie prawa do świad­czeń było nie­zgod­ne z kon­sty­tu­cją.

Obec­nie MPiPS pra­cu­je nad dwoma pro­jek­ta­mi – jeden z nich re­ali­zu­je wyrok TK, drugi ma wpro­wa­dzić jeden ro­dzaj świad­cze­nia (pie­lę­gna­cyj­ne­go) dla wszyst­kich opie­ku­nów zaj­mu­ją­cych się nie­peł­no­spraw­nym człon­kiem ro­dzi­ny, bez wzglę­du na wiek po­wsta­nia nie­peł­no­spraw­no­ści osoby, nad którą spra­wo­wa­na jest opie­ka, w róż­nej wy­so­ko­ści w za­leż­no­ści od stop­nia nie­sa­mo­dziel­no­ści pod­opiecz­ne­go.

Pro­jekt prze­wi­du­je, że naj­niż­sze świad­cze­nie wy­no­sić bę­dzie 846,42 zł (z tego 620 zł świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go i 226,42 – wy­so­kość skła­dek na ubez­pie­cze­nie spo­łecz­ne i zdro­wot­ne), a naj­wyż­sze od­no­sić się bę­dzie do po­zio­mu naj­niż­sze­go wy­na­gro­dze­nia i wy­no­sić bę­dzie w 2017 r. ok. 2 tys. zł (w tym świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne w wy­so­ko­ści 1465 zł).

(op)

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE