W ślad za terrorem fizycznym na Ukrainie uwalnia się terror moralny

W ślad za terrorem fizycznym na Ukrainie uwalnia się terror moralny

 

Czetwierikowa Olga

 

Apel do Patriarchy Moskiewskiego i Wszechrusi Cyryla w związku z wydarzeniami na Ukrainie, przyjęty przez społeczność prawosławną na konferencji “Idea Narodowa Rosji przeciwko Nowemu Porządkowi Światowemu” (NWO), zorganizowanej przez Związek Chrześcijańskie Odrodzenie i Związek Prawosławnych Bractw.

 

Wasza Świątobliwość!

 

1 grudnia na Ukrainie rozpoczęły się masowe protesty, które w połowie lutego weszły w fazę radykalną, która zakończyła się zbrojnym zamachem stanu.

Jednak to, co dzieje się na Ukrainie – to nie tylko zmiana władzy, to nie jest tylko wybór drogi politycznej. Tutaj realizuje się sprawa polityki światowej, istotą której jest – strategiczne zerwanie stosunków Ukrainy z Rosją i stopień której można ocenić jako derusyfikację Ukrainy. To nie jest tylko po prostu naruszenie historycznie ukształtowanych więzi gospodarczych i stosunków, ale rozerwanie więzi duchowych, przeniesienie problemu podzielonego narodu na problem stosunków dwóch wrogich społeczności (wg przykładu Chorwacji i Serbii) .

Pomysł ten można zrealizować, tylko dokonując przewrotu w sferze duchowej, realnie wprowadzając na Ukrainie zachodni światopogląd i system wartości. Do tego konieczne jest wykrwawienie i zniszczenie sił rosyjskich i prorosyjskich.

Mowa tu o wyborze cywilizacyjnym, o tym, czy będzie Ukraina częścią świata zachodniego czy pozostanie częścią cywilizacji rosyjskiej. Mówimy o losie Prawosławia na Ukrainie, ponieważ Prawosławie jest niezgodne z tym nowym porządkiem świata, który tworzy się na Euromajdanie.

Realizacja problemu w sferze duchowej ma bezpośredni wpływ na interesy finansowe największych grup finansowych i politycznych, które planują dokonanie nowego podziału uprawnień, związanych z władzą, w celu zagarnięcia znaczącej pod względem strategicznym własności. Wydarzenia na Ukrainie – to część od dawna realizowanej operacji strategicznej, więc są one prowadzone według tego samego scenariusza, jak w Jugosławii, Libii, Syrii. Ten scenariusz planuje się zrealizować również w Rosji .

Europejskie i światowe siły agresji, wewnątrz których nie ma ideologicznych i religijnych podziałów w wizji przyszłości, nachalnie realizują swoją bezpośrednią ingerencję w wydarzenia na Ukrainie i otwarcie demonstrują swój antyrosyjski charakter. Szczególnie wyraźnie ten antyrosyjski charakter przejawił się w tym, że mobilizacyjnym ideowym jądrem, cementującym siły bojowników, stały się UGKC, UPC KP (Ukraińska Grecko -Katolicka Cerkiew, Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego; ros. – УГКЦ, УПЦ КП – od tłum.) i protestanci. Przedstawiciele tych trzech zgromadzeń religijnych wystąpili jednolitym frontem i nie tylko poparli Euromajdan, ale mobilizowali ludzi do obalenia władzy. Jak przyznało kierownictwo UGKC, prawie połowa obecnych na Majdanie – są byli wierni tej Cerkwi. Dzisiaj świątynie grekokatolików i schizmatyków – filaterowców (w szczególności Sobór św. Michała) zostały zamienione na bazy bojowników. Z ust kapłanów unickich brzmiały jawne nawoływania do przemocy i morderstw. Głowy UGKC i UPC KP otrzymały bezpośrednie instrukcje od przywódców amerykańskich na początku lutego podczas ich udziału w “śniadaniu modlitewnym” z prezydentem Obamą i spotkaniach z amerykańskimi kongresmanami w Waszyngtonie.

Bezczelność i zdecydowanie działań bojowników, napędzane poczuciem absolutnego przyzwolenia na wszystko, tłumaczy się potężnym wsparciem finansowym, informacyjnym i organizacyjnym ze strony Zachodu. Wiadomo, że bojownicy są dowodzeni bezpośrednio przez przedstawicieli zachodnich służb specjalnych i instruktorów wojskowych (w tym żołnierzy izraelskiej armii – IDF). Tym tłumaczy się również agresywne zachowanie unitów i schizmatyków – filaretowców, odczuwających oczywiste poparcie Watykanu, występującego w charakterze ważnego podmiotu globalnego kierowania. Nieprzypadkowo, całkiem niedawno amerykańskie przywództwo otwarcie stwierdziło, że “USA wysoko cenią “kluczową rolę Watykanu na arenie światowej”, jego przywództwo w ​​sprawach międzynarodowych i wysiłkach pokojowych”.

To właśnie papież Franciszek, który pod koniec listopada pozwolił przywódcy UGKC sprawować liturgię przy głównym ołtarzu Bazyliki św. Piotra z okazji Dnia Pamięci Jozafata Kuncewicza, znanego w historii Rosji jako kata narodu prawosławnego, błogosławił grekokatolików na tak zwaną “misyjną” działalność na Ukrainie.

Hipokryzja Watykanu szczególnie widocznie przejawiła się w tym, że, deklarując potrzebę “jedności wysiłków” z RPC (Rosyjską Cerkwią Prawosławną) w ratowaniu chrześcijan w Syrii, on przez palce patrzył (tolerował) i patrzy na udział unitów i schizmatyków – filaretowców w krwawym zamachu stanu na Ukrainie, co stawia pod znakiem zapytania nie tylko bezpieczeństwo, ale również przetrwanie prawosławnych .

Tak samo wyraźnie hipokryzja ta przejawiła się w tym, gdy w przeddzień krwawych wydarzeń ( 18-21 lutego) w dniu 14 lutego Papież ogłosił utworzenie Krymskiego Egzarchatu UGKC, powołanego do wzmocnienia pozycji unitów i innych sił antyrosyjskich w regionie, który jest jednym z potężnych filarów rosyjskiej kultury prawosławnej .

Ale katolicy również otwarcie uczestniczyli w puczu. Wiadomo, że na Majdanie byli obecni członkowie zakonów katolickich – “Opus Dei”, Zakonu Maltańskiego, rozprowadzającego w swoim namiocie na Majdanie broszurę “Modlitewnik rewolucjonisty. Pięć kroków do osiągnięcia duchowego zwycięstwa na Ukrainie”, opowiadający się za bezkrwawym rozpadem Ukrainy. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach również ukraiński Oddział międzynarodowej katolickiej organizacji «Caritas», którego prezydent Andriej Waśkiewicz wzywał Janukowycza do dymisji.

Dnie od 18-21 lutego, stały się apogeum przemocy rewolucyjnej, na czele której stał “Prawy Sektor”. Po obaleniu Janukowycza sytuacja rozwija się według scenariusza „sterowanego chaosu”, w warunkach którego uzasadnione są dowolne działania formującej się dyktatury globalnych elit . Główne mechanizmy jej – to metody najokrutniejszego terroru.

Mowa tu zarówno o terrorze fizycznym, jak i o terrorze moralnym.

Możliwość dokonania terroru fizycznego została wzmocniona tym, że jeszcze 1 października 2013 r. została złamana baza danych Państwowego Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy, w wyniku czego w rękach opozycji znalazły się wszystkie dane osobiste, akty normatywne i prawne, cała informacja na temat nieruchomości itp.

Ale co najważniejsze – realizuje się potężny terror moralny, którego głównym celem jest zmuszenie Ukraińców do podporządkowania się Euromajdanowej dyktaturze. Już pierwsze kroki nowej “władzy” zademonstrowały wyraźnie jej antyrosyjski charakter: 23 lutego Rada Najwyższa Ukrainy zniosła ustawę, przyznającą dla języka rosyjskiego status języka regionalnego. Równie otwarcie wyrażona jest i pozycja Euromajdanu w stosunku do Prawosławia: 22 lutego  – schizmatycy – filaretowcy wysunęli apel -ultimatum o konieczności “przezwyciężenia podziału” Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie oraz zjednoczenia  w jeden Kościół (Cerkiew) .

Można z pełnym uzasadnieniem założyć, że kwestia przezwyciężenia takiego “podziału” została już rozwiązana na samej “górze” rządzącej na Ukrainie wcale nie żywiołowej siły. Zarówno nacjonaliści na Ukrainie, którzy mówią w imieniu Prawosławia i tradycyjnie aktywny w ekspansji na Wschód Watykan, jeszcze nigdy nie byli tak jednomyślni w rozumieniu najbliższych zadań politycznych. Być może, nareszcie, po raz pierwszy zrealizowała się ich tak długo oczekiwana unia.

Oto ona, nowa taktyka Watykanu.

Terror moralny na Ukrainie odbywa się w warunkach, kiedy cała społeczność świata, reprezentowana przez szefów państw i Watykan zwróciła się do Ukrainy z obłudnym żądaniem “zakończenia przemocy i powszechnego pojednania”. Teraz, kiedy zadanie Zachodu zostało zrealizowane, wszyscy, którzy nie zechcą podporządkować się nowemu porządkowi, będą traktowani jako niebezpieczni terroryści.

Widzimy, że za plecami Euromajdanu jest cała potęga Zachodu, który podłączył do realizacji swojej strategii w stosunku do Ukrainy cały, będący w jego posiadaniu potencjał, włącznie z zasobami i strukturami Watykanu.

Chcemy, aby Wasza Świątobliwość powiedział słowo prawdy – żeby od Waszej Świątobliwości wyszedł głos prawdy, pochodzący z głębi Tradycji Świętych Ojców i żeby mógł on przynieść otuchę naszym braciom na Ukrainie, którzy z godziny na godzinę poddawani są przemocy za wyznawanie wiary!

Ваше Святейшество, мы хотим, чтобы Вы сказали слово правды – чтобы от Вас прозвучал голос правды, идущий из глубины святоотеческого Предания, и он смог бы принести ободрение нашим братьям на Украине, которые с часу на час подвергнутся насилию за вероисповедание!

Uczestnicy Konferencji: W.N. Osipow, S.A. Szatochin, E.S. Troickij, A.N. Iwanow, O.N.  Czetwierikowa, I.J. Czepurnaja, T.S. Lemeszewa, N.B. Somin, I.M. Czisłow, E.A. Pawłow, W.I. Sołomonow, A.A. Koreniew, M.M. Obolenskij, D.J. Anin, E.D. Poleżaj i inni (350 osób).

 

23 lutego 2014 r.

 

Tłumaczył: Janusz Sielicki

http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_plany/posle_fizicheskogo_na_ukraine_razvyazyvaetsya_moralnyy_terror_23022014/

 

Вслед за физическим на Украине развязывается моральный террор

 

Четверикова Ольга

 

http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_plany/posle_fizicheskogo_na_ukraine_razvyazyvaetsya_moralnyy_terror_23022014/

 

Обращение к Патриарху Московскому и Вся Руси Кириллу в связи с событиями на Украине, принятое православной общественностью на конференции «Национальная идея России против Нового Мирового Порядка», проведённой Союзом «Христианское Возрождение» и Союзом православных братств.

 

 

Ваше Святейшество!

 

1 декабря на Украине начались массовые акции протеста, перешедшие в середине февраля в радикальную фазу, закончившуюся вооружённым государственным переворотом.

 

Однако, происходящее на Украине – это не просто смена власти, это не просто выбор политического пути. Здесь решается вопрос мировой политики, сущность которого – в стратегическом разрыве отношений Украины с Россией,  уровень которого можно оценить как дерусификацию Украины. Это не просто нарушение исторически сложившихся хозяйственных связей и отношений, но разрыв духовных связей,перевод проблемы разделённого народа в проблему отношений двух враждебных сообществ (по примеру Хорватии и Сербии).

 

Такое можно обеспечить, только совершив переворот в духовной сфере, реально утвердив на Украине западные мировоззрение и систему ценностей. Для этого необходимо обескровить и разгромить русские и пророссийские силы.

 

Речь идёт о цивилизационном выборе, о том, будет ли Украина частью западного мира или останется частью русской цивилизации. Речь идёт о судьбе  Православия на Украине, поскольку Православие не совместимо с тем новым мировым порядком, который строится на евромайдане.

 

Решение вопроса в духовной сфере прямо влияет на материальные интересы крупнейших финансово-политических группировок, которые планируют перераспределение властных полномочий с тем, чтобы захватитьстратегически значимую собственность. События на Украине – это часть давно осуществляемой стратегической операции, поэтому они разворачивается по тому же сценарию, что в Югославии, Ливии, Сирии. Этот сценарий планируют реализовать и в России.

 

Европейские и мировые силы агрессии, внутри которых нет идейно-религиозного разделения в представлении о будущем, нагло осуществляют своё  прямое вмешательство в события на Украине и открыто демонстрируют свой антирусский характер. Особенно явно этот антирусский характер проявился  в том, что мобилизационным идейным ядром, цементирующим силы боевиков, стали УГКЦ, УПЦ КП и протестанты. Представители этих трёх религиозных конгрегаций выступили единым фронтом и не только поддержали евромайдан, но мобилизовали людей на свержение власти. По признанию руководства УГКЦ, до половины присутствующих на Майдане, – это верующие их церкви. Сегодня храмы греко-католиков и раскольников-филаретовцев (в частности, Михайловский собор) превращены в базы боевиков. Из уст униатских священников звучали открытые призывы к насилию и убийствам. Главы УГКЦ и УПЦ КП получили непосредственные инструкции от американского руководства в начале февраля во время своего участия в «молитвенном завтраке» с президентом Обамой и встреч с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

 

Наглость и решительность действий боевиков, движимых чувством абсолютной вседозволенности, объясняются мощной финансовой, информационной и организационной поддержкой Запада. Известно, что боевики непосредственно управляются представителями западных спецслужб и военными инструкторами (включая военнослужащих израильского ЦАХАЛа). Этим объясняется и агрессивное поведение униатов и раскольников-филаретовцев, чувствующих за собой безусловную поддержку со стороны Ватикана, выступающего в качестве важного субъекта глобального управления. Не случайно совсем недавно американское руководство открыто заявило, что «США высоко ценят «ключевую роль Ватикана на мировой арене, его лидерство в международных вопросах и мирных усилиях».

 

Именно папа римский Франциск, разрешив в конце ноября главе УГКЦ отслужить литургию на главном престоле собора св. Петра по случаю дня памяти Иосафата Кунцевича, известного в русской истории как палача православного народа, благословил греко-католиков на так называемую «миссионерскую» деятельность на Украине.

 

Лицемерие Ватикана особенно ярко проявилось в том, что, декларируя необходимость «единства усилий» с РПЦ в спасении  христиан Сирии, он сквозь пальцы смотрел и смотрит на участие униатов и раскольников-филаретовцев в кровавом перевороте на Украине, который ставит под вопрос не только безопасность, но и само выживание православных.

 

Так  же ярко проявилось это лицемерие в том, что в преддверии кровавых событий (18-21 февраля) 14 февраля с.г. папа римский объявил о создании Крымского экзархата УГКЦ, призванного укрепить позиции униатов и других антирусских сил в регионе, являющемся одним из мощных оплотов русской православной культуры.

 

Но католики и открыто участвовали в путче. Известно, что на Майдане присутствовали члены католических орденов – «Опус Деи», Мальтийского ордена, распространявшего в своей палатке на Майдане буклет «Молитвенник революционера. Пять шагов к достижению духовной победы в Украине», ратующий за бескровный развал Украины. Активно участвовал в событиях и украинский филиал международной католической организации «Caritas», чей президент Андрей Васькевич призывал Януковича уйти в отставку.

 

18-21 февраля стали апогеем революционного насилия, возглавляемого «Правым сектором». После свержения Януковича ситуация развивается по сценарию «управляемого хаоса», в условиях которого оправданы любые действия устанавливающейся диктатуры глобальных элит. Основными механизмами её  являются методы жесточайшего террора.

 

Речь идёт как о физическом, так и о моральной терроре.

 

Возможность осуществления физического террора подкреплена тем, что ещё 1 октября 2013 г. была взломана база данных Государственного реестра Министерства юстиции Украины, в результате чего на руках оппозиции оказались все персональные данные, нормативно-правовые акты, вся информация о недвижимом имуществе и пр.

 

Но, главное – осуществляется мощный моральный террор, главная цель которого – заставить украинцев подчиниться диктатуре евромайдана. Первые же шаги новой «власти» продемонстрировали её ярко антирусский характер: 23 февраля Верховная Рада Украины отменила закон, вводивший для русского языка статус регионального языка. Уже явно выражена и позиция евромайдана в отношении Православия: 22 февраля раскольники-филаретовцы выдвинули призыв-ультиматум о необходимости «преодоления разделения» Православной Церкви на Украине и объединения в единую церковь.

 

Можно с полным основанием предположить, что вопрос о преодолении такого «разделения» уже решён на «самых верхах» правящей на Украине отнюдь не стихийной силы. И националисты на Украине, которые говорят от имени Православия, и традиционно активный в экспансии на Восток Ватикан ещё никогда не были так единодушны в понимании ближайших политических задач. Может быть, наконец-то, впервые осуществилось их так долго ожидаемая уния.

 

Вот она, новая тактика Ватикана.

 

Моральный террор на Украине проводится в условиях, когда вся мировая общественность в лице глав государств и  Ватикана обратилась к Украине с лицемерным требованием о «прекращении насилия и всеобщем примирении». Теперь, когда задача Запада решена, всех, кто не желает  подчиниться новому порядку, будут рассматривать как опасных террористов.

 

Мы видим, что за спиной евромайдана – могущество Запада, подключившего для реализации своей стратегии в отношении Украины весь имеющийся в его распоряжении потенциал, включая и ресурсы и структуры Ватикана.

 

Ваше Святейшество, мы хотим, чтобы Вы сказали слово правды – чтобы от Вас прозвучал голос правды, идущий из глубины святоотеческого Предания, и он смог бы принести ободрение нашим братьям на Украине, которые с часу на час подвергнутся насилию за вероисповедание!

 

Участники конференции: В.Н. Осипов, С.А. Шатохин, Е.С. Троицкий, А.Н. Иванов, О.Н. Четверикова, И.Ю. Чепурная, Т.С. Лемешева, Н.В. Сомин, И.М. Числов, Е.А. Павлов, В.И. Соломонов, А.А. Коренев, М.М. Оболенский, Д.Ю. Анин, Е.Д. Полежай и другие (350 человек).

 

23 февраля 2014 г.

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE