Główny Rabin Kijowa nawołuje do świętowania zwycięstwa „rewolucji na Ukrainie”, jako „prawdziwego Purim”.

Główny Rabin Kijowa nawołuje do świętowania zwycięstwa „rewolucji na Ukrainie”, jako „prawdziwego Purim”. 

Rabpur

 

http://communitarian.ru/novosti/v-mire/glavnyy_ravvin_kieva_prizyvaet_prazdnovat_pobedu_revlyucii_na_ukraine_kak_nastoyaschiy_purim_24022014/

(Artykuł na portalu „Институт высокого коммунитаризма”)

24 lutego 2014

“To, co się stało w tych dniach w Kijowie – to są oczywiste cuda miesiąca Adar, kiedy wszystko obraca się ku dobremu. Teraz możemy prawdziwie świętować Purim”.

 

Izraelska gazeta o “lewicowym odchyleniu” Haaretz opublikowała w sobotę, 22 lutego na swojej stronie internetowej artykuł zatytułowany “Ukraiński Rabin nawołuje Żydów do opuszczenia miasta Kijowa”. («Ukrainian rabbi tells Kiev’s Jews to flee city«).

 

W wyniku tego żydowska gazeta “Forum” w Nowym Jorku oburzyła się, że izraelska Haaretz zamieściła materiał 22 lutego, kiedy “Ukraińska Rewolucja już się dokonała” (“Parlament podjął uchwałę o odwołaniu Janukowycza ze stanowiska prezydenta” i wypuścił Tymoszenko – Kapitelman). I z powodu tego u Żydów może powstać “fałszywe wrażenie, że Rabin proponuje Żydom ucieczkę właśnie z powodu upadku reżimu Janukowycza”.

 

Żydowska “Forum” jest oburzona tym, co Naczelny Rabin Kijowa Moshe – Reuven Asman zrobił w  czwartek rano 20 lutego – w samym środku walk w centrum stolicy Ukrainy. Że niby to, apel Rabina zabrzmiał zupełnie w odpowiednim czasie – tym bardziej, że Centralna Synagoga Brodskiego znajduje się kilkaset metrów Kreszczatika. Inna rzecz, że do gazety Haaretz wiadomość ta dotarła dopiero dwa dni później, kiedy sytuacja zmieniła się kardynalnie, kiedy ustała strzelanina w centrum Kijowa, wojska zostały usunięte, a prezydent uciekł.

 

Również żydowska “Forum” oburzyła się na uwagę w publikacji Haaretz, że Rabin Asman “tak jak większość rabinów Chabad-u jest związany z Kremlem” («like most Chabad rabbis, is aligned with the Kremlin»).

 

Portal zwrócił się o komentarz do Rabina Moshe – Reuven Asmana. Powiedział on, że “jest oburzony tendencyjną publikacją materiałów i wypaczeniem faktów w artykule gazety izraelskiej”. Ponadto Naczelny Rabin Kijowa, powiedział: “To, co działo się w tych dniach w Kijowie – to oczywiste cuda miesiąca Adar, kiedy wszystko obraca się ku dobremu. Teraz możemy prawdziwie świętować Purim”. 

 

Przypominamy, że:

 

– PR koordynatorem Majdanu został szef Komitetu Syjonistycznego Ukrainy Joseph Zisels, który za pieniądze żydowskich oligarchów zakneblował usta zarówno społeczności lokalnej, jak i „czysto izraelskich” struktur, takich jak “Centrum Wiesenthala”, które ośmieliły się oburzyć na działania nazistowskich bojówek Tiahnyboka – Frotmana, sponsorowanych przez szefa Europejskiego Związku Żydów miliardera I. Kołomojskiego.

 

– Przed rozlewem krwi, Majdan organizował specjalnie zaproszony z Francji skończony prowokator syjonistyczny Bernard -Henri Levy, który postawił na Ukrainie Krwawy Znak;

 

Właśnie oficer IDF (armii izraelskiej), i dalszych 300 żydowskich bojowników zostało wojskowymi instruktorami “Majdanu” – przy czym zaprosił ich osobiście Naczelny Rabin Kijowa Moshe – Reuven Asman, który w styczniu tego roku odbywał szkolenie w pododdziałach izraelskich sił specjalnych;

 

Ogień do policji i protestujących prowadził “Aszkenazyjski deputowany ludowy” zastępca przewodniczącego partii “Ojczyzna” (ros. «Батькивщина»), Siergiej Paszyński, u którego protestujący znaleźli karabin snajperski z tłumikiem, który jest używany przez siły specjalne;

 

Również “świętowanie Purim” – jednego z najważniejszych świąt żydowskich, obchodzonego na pamiątkę masakry 75.000 Persów wraz z ich dziećmi, przedstawicieli elity rządzącej, którzy bali się powstać przeciwko panowaniu miejscowych kupców – “Żydów”, którzy doszli do wielkich bogactw, a do władzy przeniknęli przez “Instytut Żydowskich Żon”.

 

Tłumaczył: Janusz Sielicki

 

 

Tekst w języku rosyjskim na portalu „Институт высокого коммунитаризма”:

 

Главный раввин Киева призывает праздновать победу «революции на Украине», как «настоящий Пурим»

 

«То, что произошло за эти дни в Киеве — это явные чудеса месяца Адар, когда всё переворачивается к добру. Теперь мы сможем по-настоящему отпраздновать Пурим»

 

Израильская газета с “левым уклоном” Haaretz опубликовала в субботу 22 февраля на своем сайте материал под заголовком «Украинский раввин говорит евреям Киева бежать из города» («Ukrainian rabbi tells Kiev’s Jews to flee city«).

 

В результате врейская русскоязычная газета «Форум» в Нью-Йорке возмутилась, что израильская Haaretz выпустила материал 22 февраля, когда «украинская революция уже свершилась» («Рада составила резолюция об отстранении Януковича с поста президента» и выпустила Тимошенко-Капительман). И из-за этого у евреев может создаться «ложное впечатление, будто раввин предлагает евреям бежать именно из-за краха режима Януковича».

 

Еврейский «Форум» негодует, что главный раввин Киева Моше-Реувен Асман сделал утром в четверг 20 февраля — в самый разгар боев в центре столицы Украины. Мол, призыв раввина прозвучал вполне своевременно — тем более, что Центральная синагога Бродского расположена в сотне метров от Крещатика. Другое дело, что до Haaretz это сообщение дошло только через двое суток, когда ситуация кардинально поменялась, стрельба в центре Киева прекратилась, войска были убраны, а президент бежал.

 

Так же еврейский «Форум» возмутился замечанию в публикации Haaretz, что рав Асман «как большинство раввинов ХАБАДа, связан с Кремлем» («like most Chabad rabbis, is aligned with the Kremlin»).

 

Портал обратился за комментарием к раввину Моше-Реувену Асману. Он заявил, что «возмущен тенденциозной подачей материала и искажением фактов в статье израильской газеты». Кроме того, главный раввин Киева заявил: «То, что произошло за эти дни в Киеве — это явные чудеса месяца Адар, когда всё переворачивается к добру. Теперь мы сможем по-настоящему отпраздновать Пурим».

 

Напоминаем, что:

 

– координатором пиара майдана стал глава Сионистского комитета Украины Иосиф Зисельс, который при помощи денег еврейских олигархов заткнул рот как местной общине, так и «чисто израильским» структурам, вроде «центра Визенталя», посмевших возмутиться действиям нацистских боевиков Тягнибока-Фротмана, спонсируемого главой Европейского еврейского союза миллиардером И.Коломойским.

 

– перед пролитием крови, майдан заводил специально приглашенный из Франции отпетый сионистский провокатор Бернар-Анри Леви, поставивший Украине Кровавую Метку;

 

– именно офицер ЦАХАЛа (армии Израиля) и ещё 300 еврейских боевиков стали военными инструкторами «майдана» – причем их лично рригласил главный раввин Киева Моше-Реувен Асман, проходивший в январе подготовку в частях израильского спецназа;

 

– огонь по милиции и протестующим вел «ашкеназский народный депутат», зампредседателя партии «Батькивщина» Сергей Пашинского, к которого сами протестующие нашли снайперскую винтовку с глушителем, которую используют спецвойска.

 

Да, и «празднование Пурима» – это один из самых главных праздников иудеев, отмечающий массовое убийство 75000 персов вместе с детьми, которые представляли из себя управляющую элиту, побоявшуюся восстать против засилья разбогатевших местных торговцев-«евреев», проникших во власть через «институт еврейских жен».

 

 

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE