Rabin: Majdan to prawdziwy Purim

  Главный раввин Киева: Революция на Украине – настоящий Пурим.

Празднуем!

Główny rabin Kijowa:

rewolucja na Ukrainie to prawdziwy Purim.

ŚWIĘTUJEMY!

1306174

WESOŁEGO MAJDANU!

„To co się w tych dniach stało w Kijowie to są oczywiste cuda miesiąca Adar kiedy wszystko obraca się w dobro. Teraz będziemy mogli naprawdę świętować Purim”-główny rabin Kijowa Moshe Reuven Asman.

Przypominamy, że:

-koordynatorem kampanii pijarowskiej „euromajdanu” był szef Syjonistycznego Komitetu Ukrainy, Josif Eisels (na zdjęciu), który przy pomocy żydowskich pieniędzy żydowskich oligarchów zatkał gębę lokalnej gminie żydowskiej jak i „czysto izraelskim” strukturom w rodzaju „Centrum Wiesenthala”, ośmielających wyrażać oburzenie z powodu działań nazistowskich bojówkarzy żyda Tiahnyboka-Frotmana, który był sponsorowany przez szefa Europejskiej Unii Żydowskiej, miliardera żyda I. Kołomojskiego.

-przed rozlewem krwi „euromajdan” nakręcał specjalnie zaproszony z Francji żydowski warchoł syjonistyczny i prowokator Bernard-Henri Levy, który przyczepił Ukrainie Krwawą Etykietę.

-to właśnie oficer CAHALU-u (armia izraelska) i 300 żydowskich bojówkarzy było wojskowymi instruktorami „euromajdanu” przy czym zaprosił ich osobiście główny rabin Kijowa Moshe Reuven Asman, który w styczniu przeszedł szkolenie w jednostce izraelskich sił specjalnych.

-ogień do milicji i demonstrantów prowadził „aszkenazyjski deputowany ludowy”, wiceprzewodniczący partii „Batkiwszczina”, Siergiej Paszinskij, u którego sami demonstranci znaleźli karabin snajperski z tłumikiem jaki jest używany przez siły specjalne.

Tak więc „świętowanie Purim” to jest jedno z najważniejszych świąt żydowskich upamiętniające masowy mord 75 tysięcy Persów, włącznie z dziećmi, którzy reprezentowali rządzącą elitę obawiającą się powstać przeciwko dominacji wyjątkowo wzbogaconych miejscowych handlarzy-”żydów”, którzy przeniknęli do struktur władzy poprzez „instytucję żydowskich żon”.

Główny rabin Kijowa Moshe Reuven Asman

Izraelskie i ukraińskie judeje dopomogli „euromajdanowi” wszystkim czym dysponowali.

Interesujące, państwo Izrael dokonawszy jakiegokolwiek czynu, może przy tym nie napaskudzić większości narodów innych krajów?

Oto wydarzenia w Kijowie, 2,5 tysiąca kilometrów od Tel Avivu. Wszystkie sondaże na Ukrainie wykazywały, że większość narodu nie chce wejścia do Unii Europejskiej, to znaczy, jeszcze przed radykalizacją Majdanu większość nie popierała wejścia do UE. A już po brukowcach, napalmie przeciwko nie uzbrojonym milicjantom, przytłaczająca większość normalnych ludzi w żaden sposób nie może solidaryzować się z takimi złoczyńcami. Jednakże z Izraela wywiera się presję na Ukrainę poprzez popieranie Majdanu. Tak więc strona internetowa „Stowarzyszenia wspólnot i gmin żydowskich Ukrainy” stwierdziła, że „Dzisiaj czołowe media izraelskie potwierdziły-prawda. Na Majdanie znajduje się grupa izraelskich chłopaków, urodzonych na Ukrainie, którzy przeszli służbę w CAHAL-u”. A na stronie żydowskiej „israel7.ru” pojawił się romantyczny opis działań jednego żydowskiego bojówkarza-instruktora, działań w samym centrum Majdanu. „Tylko w moim oddziale jest czterech izraelczyków z doświadczeniem bojowym, których, tak jak mnie, przywiało na Majdan pragnienie uniknięcia nikomu niepotrzebnych ofiar”. Rozjemcy-gołąbki pokoju, jednym słowem. W Palestynie taki pokój zaprowadzili, że tamci rdzenni mieszkańcy zagnani są do rezerwatu i ogrodzeni są w części własnego kraju potężnym murem. A teraz oto na Ukrainie pokój zaprowadzają. Zajmujący jest także następujący fragment wywiadu udzielonego przez izraelskiego wojskowego instruktora Majdanu: „Pod moim zwierzchnictwem są już dziesiątki bojowców oporu, Gruzini, Azerowie, Ormianie, Rosjanie, którzy nawet nie usiłują mówić po ukraińsku i ani razu nie napotkaliśmy przejawu wzajemnej nietolerancji”. Jaki jest wasz wniosek? A gdzie są Ukraińcy? Kim oni są, ci ukraińscy opozycjoniści Majdanu? Tak, pokój na Ukrainie, oczywiście, zaprowadzają „bojowcy oporu”. Nie mniej jest godne uwagi i zakończenie izraelskiego bojówkarza-gołąbka pokoju: „Uważam, że obecność żydów na Majdanie to nie tylko uczczenie imienia Stwórcy ale i dialog żydów z władzą. To jest to co pozwoli jutro żyć i pracować w tym kraju”. Oznacza to, że izraelscy wojskowi wyraźnie wyznaczyli cel: zmienić prawowitą władzę na Ukrainie na rzecz swoich marionetek. Oprócz czysto wojskowego wsparcia przez bojówkarzy, Izrael nie przestaje okazywać i wsparcia moralnego. Ci „prości ludzie” powiedzieli prosto z serca: „My wspieramy Majdan i wspieramy naszych braci na barykadach i na Majdanie, niezależnie od rasy, narodowości i wyznania. Ukraińcy!, Izrael jest z wami, co by wam nie mówili i nie pisali. Mówimy to z całego serca: „Chwała Ukrainie!”.

Nasze czasy, nasza władza!

To znaczy, że Izrael chwali majdaniarską Ukrainę. Wtedy, kiedy powszechnie wybraną władzę obalają i narzucają narodowi kraju niewolniczą zależność od Zachodu. Zależność we wszystkim: gospodarce, polityce, kulturze, moralności, itp. Oczywiście takie działania żydów Izraela nie pozostawiły obojętnymi i lokalnych współplemieńców w Małorosji. Tak więc we wspólnym oświadczeniu „Kongresu Narodowych Społeczności Ukrainy” i „Stowarzyszenia Organizacji i Wspólnot Żydowskich Ukrainy” (Waada) czytamy: „Wyrażamy swoje oburzenie nieodpowiedzialnymi i oburzającymi działaniami władzy ukraińskiej i organów bezpieczeństwa, które doprowadziły do tej tragedii”. I poniżej: „Wzywamy społeczność międzynarodową do wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniach na Ukrainie pomagając zakończyć przemoc i proces negocjacyjny. Prosimy niezwłocznie o rozpatrzenie kwestii możliwości wprowadzenia sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za dokonanie poważnych przestępstw”.

To znaczy, że wszystkich nieszczęść winny jest Berkut a nie żadni bojówkarze rzucający butelkami z napalmem w milicjantów i nie przebijający szydłem ich gardeł. I w ogóle od początku bezbronnych milicjantów nikt absolutnie nie zabijał. Tak to wygląda jeżeli poczyta się żydowskie oświadczenie!

Za: http://3rm.info/43802-glavravvin-kieva-revolyuciya-na-ukraine-nastoyaschiy-purim-prazdnuem.html

Data publikacji: 26.02.2014

Przekład: RX

«То, что произошло за эти дни в Киеве — это явные чудеса месяца Адар, когда всё переворачивается к добру. Теперь мы сможем по-настоящему отпраздновать Пурим». – главный раввин Киева Моше-Реувен Асман.

Напоминаем, что:

– координатором пиара майдана стал глава Сионистского комитета Украины Иосиф Зисельс, который при помощи денег еврейских олигархов заткнул рот как местной общине, так и «чисто израильским» структурам, вроде «центра Визенталя», посмевших возмутиться действиям нацистских боевиков Тягнибока-Фротмана, спонсируемого главой Европейского еврейского союза миллиардером И.Коломойским.

– перед пролитием крови, майдан заводил специально приглашенный из Франции отпетый сионистский провокатор Бернар-Анри Леви, поставивший Украине Кровавую Метку;

– именно офицер ЦАХАЛа (армии Израиля) и ещё 300 еврейских боевиков стали военными инструкторами «майдана» – причем их лично пригласил главный раввин Киева Моше-Реувен Асман, проходивший в январе подготовку в частях израильского спецназа;

 

– огонь по милиции и протестующим вел «ашкеназский народный депутат», зампредседателя партии «Батькивщина» Сергей Пашинский, у которого сами протестующие нашли снайперскую винтовку с глушителем, которую используют спецвойска.

 

Да, и «празднование Пурима» – это один из самых главных праздников иудеев, отмечающий массовое убийство 75000 персов вместе с детьми, которые представляли из себя управляющую элиту, побоявшуюся восстать против засилья разбогатевших местных торговцев-«евреев», проникших во власть через «институт еврейских жен».

 

Главный раввин Киева Моше-Реувен Асман

 

Израильские и украинские иудеи помогли Майдану всем, чем смогли

 

Интересно, государство Израиль, совершив какое-либо действо, может ли оно при этом не нагадить большинству народов других стран?

 

Вот события в Киеве, за две с половиной тысячи километров от Тель-Авива. Все опросы на Украине показывали, что большинство народа не желает входить в ЕС, т.е. ещё до радикализации Майдана большинство его не поддерживало. А уж после булыжников, напалма против безоружных полицейских – подавляющее большинство нормальных людей никак не может быть солидарными с такими злодеяниями.

 

Однако из Израиля осуществляется давление на Украину через поддержку Майдана. Так, сайт „Ассоциации еврейских общин и организаций Украины” заявил, что „Сегодня ведущие израильские СМИ подтвердили – правда. На Майдане находится группа ребят-израильтян, уроженцев Украины, отслуживших в боевых частях ЦАХАЛа”.

 

А на израильском сайте „israel7.ru” появилось романтическое описание деяний одного еврейского боевика-инструктора. Деяний в самой гуще Майдана. „Только в моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом, которых, как и меня, вывело на Майдан желание избежать никому не нужных жертв.” Миротворцы, одним словом. В Палестине такой мир установили, что тамошние местные жители согнаны в резервации и отгорожены от части своей страны огромной стеной. Теперь, вот, на Украине мир устанавливают.

 

Любопытен и следующий отрывок из интервью израильского военного инструктора Майдана:„ Под моим началом уже десятки бойцов сопротивления –грузины, азербайджанцы, армяне, русские – которые даже не пытаются говорить по-украински, – и ни разу мы не сталкивались с проявлением нетолерантности друг к другу”. Как вам такая констатация? Где украинцы-то? Кто же они, украинские оппозиционеры Майдана??? Да, мир на Украине, конечно, устанавливают „бойцы сопротивления”.

Не менее примечательна и концовка израильского боевика-миротворца: „Я считаю, что присутствие евреев на Майдане – это не просто освящение имени Творца – это диалог евреев c будущей властью. Это то, что позволит завтра евреям жить и работать в этой стране”. Т.е. цель израильскими военными была обозначена чётко: сменить легитимную власть на Украине в пользу своих марионеток.

Помимо чисто военной поддержки боевиками Израиль не прекращает оказывать и поддержку моральную. Вот эти „простые люди” от всего сердца заявили: „Мы поддерживаем Майдан и поддерживаем наших братьев на баррикадах и на Майдане независимо от расы, национальности и вероисповедания.

 

Украинцы, Израиль с вами, что бы там не говорили и не писали. Мы это говорим от всего сердца. Слава Украине!”

 

Т.е. Израиль славит майданную Украину. Это когда всенародно избранную власть свергают силой и навязывают народу страны рабскую зависимость от Запада. Зависимость во всём: экономике, политике, культуре, нравственности и т.д.

 

Конечно, такие действия евреев Израиля не оставили равнодушными их местных соплеменников в Малороссии. Так, в совместном заявлении Конгресса национальных общин Украины и Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины читаем: „Мы выражаем свое негодование и возмущение безответственными и возмутительными действиями украинской власти и правоохранительных органов, приведших к этой трагедии”.

 

И ниже: „Мы призываем международное сообщество активно участвовать в ситуации в Украине, способствуя прекращению насилия и переговорному процессу. Мы просим безотлагательно рассмотреть вопрос о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за совершение тяжких преступлений”.

 

Т.е. во всех бедах виноват „Беркут”, а никакие боевики бутылки с напалмом в полицейских не бросали, шилом горло сотрудникам милиции не протыкали. И вообще, поначалу безоружных милиционеров вообще никто не убивал. Так получается, если почитать еврейское заявление!

One Response to Rabin: Majdan to prawdziwy Purim

  1. Adm 01/03/2014 at 12:08 #

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE