Polski motłoch tłumaczy się przed obcą władzą

Kidawa-Błońska: zbędny nacisk ws. Holokaustu

Na­cisk na Pol­skę w spra­wie Ho­lo­kau­stu zbęd­ny – uważa rzecz­nicz­ka rządu Mał­go­rza­ta Ki­da­wa-Błoń­ska. Cho­dzi o bry­tyj­ską Izbę Lor­dów, która opo­wie­dzia­ła się wczo­raj za re­sty­tu­cją mie­nia ży­dow­skie­go przez Pol­skę.

Kidwa_blonska

Bry­tyj­scy par­la­men­ta­rzy­ści stwier­dzi­li, że nasz kraj jest naj­więk­szym spo­śród tych, które nie ure­gu­lo­wa­ły kwe­stii mie­nia wobec spad­ko­bier­ców Ho­lo­kau­stu i za­po­wie­dzie­li na­cisk na War­sza­wę. Zda­niem rzecz­nicz­ki rządu – zu­peł­nie nie­po­trzeb­nie. Jak mó­wi­ła w ra­dio­wej Je­dyn­ce Mał­go­rza­ta Ki­da­wa-Błoń­ska, Pol­ska ure­gu­lo­wa­ła już więk­szość wy­mie­nio­nych przez Bry­tyj­czy­ków w kwe­stii, także poza na­szy­mi gra­ni­ca­mi.

Rzecz­nicz­ka rządu roz­ma­wia­ła w tej spra­wie z mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych. Ra­do­sław Si­kor­ski uznał te rosz­cze­nia za bez­za­sad­ne. Mał­go­rza­ta Ki­da­wa-Błoń­ska pod­kre­śli­ła, że Pol­ska zro­bi­ła wiele dla ofiar Ho­lo­kau­stu i nie ma sobie nic do za­rzu­ce­nia. – Nasz kraj dba mię­dzy in­ny­mi o miej­sca pa­mię­ci Żydów, pro­wa­dzi sze­ro­ką dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną na temat Za­gła­dy, po­nad­to otwo­rzy­li­śmy Mu­zeum Hi­sto­rii Żydów Pol­skich – mó­wi­ła.

Rzecz­nicz­ka rządu po­dej­rze­wa też, że mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych wyda oświad­cze­nie w tej spra­wie.

Izba Lordów za restytucją mienia żydowskiego w Polsce

Człon­ko­wie bry­tyj­skiej Izby Lor­dów we wczo­raj­szej de­ba­cie nad Ho­lo­kau­stem wska­za­li na Pol­skę jako na naj­więk­sze z eu­ro­pej­skich państw, które do­tych­czas nie ure­gu­lo­wa­ło usta­wo­wo kwe­stii re­sty­tu­cji mie­nia wobec spad­ko­bier­ców ofiar Ho­lo­kau­stu.

Wśród państw, w któ­rych po­stęp w ure­gu­lo­wa­niu kwe­stii zwro­tu ży­dow­skich ma­jąt­ków pry­wat­nych spad­ko­bier­com daw­nych wła­ści­cie­li uzna­no za nie­wy­star­cza­ją­cy, wy­mie­nio­no też Ru­mu­nię, Węgry, Chor­wa­cję i Łotwę.

Uczest­ni­cy de­ba­ty nad prio­ry­te­ta­mi bry­tyj­skie­go prze­wod­nic­twa w Mię­dzy­na­ro­do­wym So­ju­szu na rzecz Pa­mię­ci o Ho­lo­kau­ście (IHRA) wy­ra­zi­li na­dzie­ję, że rząd bry­tyj­ski wy­wrze pre­sję na Pol­skę i inne kraje, by nie zwle­ka­ły dłu­żej z tą spra­wą.

– Pre­mier David Ca­me­ron za­sy­gna­li­zo­wał, że jest za­an­ga­żo­wa­ny nie tylko w spra­wy upa­mięt­nie­nia Ho­lo­kau­stu i na­ucza­nia o nim, lecz także w kwe­stię zwro­tu wła­sno­ści. Sądzę, że sir An­drew (An­drew Burns – peł­no­moc­nik bry­tyj­skie­go rządu ds. pro­ble­mów po Ho­lo­kau­ście – red.) pod­nie­sie tę kwe­stię na szcze­blu kon­tak­tów mię­dzy­rzą­do­wych, a także ka­na­ła­mi UE – po­wie­dział lord Ahmad, rzecz­nik rządu ds. biz­ne­su w Izbie Lor­dów.

– Pol­ska po­strze­ga sie­bie jako ofia­rę wojny, co jest praw­dą, ale to samo można po­wie­dzieć o in­nych kra­jach, np. Bel­gii, która ure­gu­lo­wa­ła kwe­stię re­sty­tu­cji. Być może pol­ski rząd oba­wia się, że skoro Żydów było w Pol­sce przed wojną tak wielu (3-3,5 mln – red.), to skala rosz­czeń może być bar­dzo duża” – za­uwa­ży­ła ba­ro­nes­sa Deech, z ini­cja­ty­wy któ­rej od­by­ła się de­ba­ta.

We­dług niej pol­ski rząd po­wi­nien wziąć przy­kład z Au­strii i Buł­ga­rii, które po­wo­ła­ły do życia ko­mi­sje ds. ure­gu­lo­wa­nia kwe­stii po­ży­dow­skie­go mie­nia i wy­asy­gno­wa­ły na rzecz za­spo­ko­je­nia rosz­czeń fun­du­sze, na pierw­szym eta­pie po­kry­wa­ją­ce je tylko w czę­ści, ale uzu­peł­nia­ne stop­nio­wo i do­ce­lo­wo po­my­śla­ne jako za­my­ka­ją­ce spra­wę raz na za­wsze.

Ba­ro­nes­sa Deech, któ­rej dziad­ko­wie z obu stron mieli nie­ru­cho­mo­ści i za­kła­dy pro­duk­cyj­ne w Pol­sce, w swoim wy­stą­pie­niu zwró­ci­ła uwagę na zna­cze­nie wy­ko­na­nia De­kla­ra­cji z Te­re­zi­na z 2009 roku pod­pi­sa­nej przez ponad 40 państw w tym Pol­skę, choć nie w czę­ści do­ty­czą­cej wy­tycz­nych i tzw. naj­lep­szych prak­tyk.

Lord Wills za­zna­czył, że zwrot mie­nia “to nie tylko przy­zna­nie, że Żydom wy­rzą­dzo­no krzyw­dę, ale także zwrot ich dzie­dzic­twa”. Lord Bo­ur­ne dodał, że “na Pol­skę na­le­ży wy­wrzeć pre­sję, by wy­wią­za­ła się z praw­nych zo­bo­wią­zań”. Zgod­nie za­pew­nio­no, że lek­cja Ho­lo­kau­stu nie może być za­po­mnia­na i wska­za­no na po­trze­bę czuj­no­ści na prze­ja­wy nie­to­le­ran­cji, ra­si­zmu i an­ty­se­mi­ty­zmu.

Celem sojuszu IHRA “dopilnowanie” pamięci o Holocauście

Wiel­ka Bry­ta­nia jest jed­nym z trzech państw za­ło­ży­cie­li so­ju­szu IHRA, utwo­rzo­ne­go w Sztok­hol­mie w 1998 roku. Jej celem jest pro­mo­wa­nie na­ucza­nia o Ho­lo­kau­ście i śle­dze­nie stanu badań w tej dzie­dzi­nie. W ubie­głym ty­go­dniu szef MSZ Wil­liam Hague po­wie­dział, że W. Bry­ta­nia chce być w awan­gar­dzie za­bie­gów ma­ją­cych na celu “do­pil­no­wa­nie, by przy­szłe po­ko­le­nia zro­zu­mia­ły przy­czy­ny Ho­lo­kau­stu i roz­wa­ży­ły jego skut­ki”.

W stycz­niu pre­mier Ca­me­ron po­wo­łał ko­mi­sję z za­da­niem opra­co­wa­nia re­ko­men­da­cji dzia­łań, aby “lek­cja Ho­lo­kau­stu była obec­na w świa­do­mo­ści przy­szłych po­ko­leń i dla nich istot­na”. Ko­mi­sję będą wspie­rać dwie grupy eks­perc­kie.

Pol­skie prawo wy­ma­ga wy­stę­po­wa­nia z in­dy­wi­du­al­nym rosz­cze­niem przed pol­skim sądem. Brak usta­wy re­pry­wa­ty­za­cyj­nej w Pol­sce mimo kilku prób jej uchwa­le­nia, oprócz Żydów kry­ty­ko­wa­li m.​in. spad­ko­bier­cy przed­wo­jen­nych zie­mian.

PAP

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE