Żydzi na Euromajdanie

Żydzi na Euromajdanie

d0b22

Żydzi na Euromajdanie. Oficer CAHAL (armia izraelska) i jeszcze 300 żydowskich bojówkarzy zostało instruktorami euromajdanowskiej tłuszczy. Portal Stowarzyszenia Gmin i Organizacji Żydowskich Ukrainy, którego szefem jest pijarowski menedżer euromajdanu, żyd Josif Eisels, osłaniający nazistów żyda Tiahnyboka-Frotmana, wyhodowanych przez szefa Europejskiego Sojuszu Żydowskiego, miliardera i żyda I. Kołomojskiego, opublikował wywiad korespondenta Michaiła Golda z pewnym żydem izraelskim, którego autor wywiadu przedstawia jako „jednego z głównych ludzi w skomplikowanym systemie  samoobrony Majdanu i barykad na Hruszewskiej”, nie wymieniając go z nazwiska. Chociaż żydowskie media przedstawiają go jako „gołębia pokoju” to trzeba trzeźwo oceniać sytuację przejęcia protestu, kiedy oficer obcej armii przyznaje się do bezpośredniego kierowania „ukraińskim buntem”. Poniżej przytaczamy fragmenty z wywiadu tego anonimowego oficera armii izraelskiej (CAHAL) w przekładzie z języka ukraińskiego z żydowskich portali „israel7″ i „news.israelinfo”: „To co zobaczyłem na początku rozczarowywało, tak wszystko było zdezorganizowane, brak przywódców, spójnej strategii, itp. Wtedy, nieoczekiwanie dla siebie, zacząłem częściowo zarządzać przebiegiem tego oporu, chociaż początkowo nie uważałem go za „swoją wojnę”. Organizowałem obronę, budowę barykad a później, na prośbę ludzi, zacząłem dowodzić jednym z oddziałów”. „Byłem kilka razy na Majdanie, słuchałem nieodpowiedzialnych wypowiedzi przywódców opozycji, rozumiejąc, że ludzie mogą popełniać szaleństwa. Co i się stało kiedy po 7 godzinnych negocjacjach ta trójka wyszła na scenę i zaczęła przygotowywać grunt pod kompromis. Naród wypiął się na nich i ruszył w kierunku ulicy Hrusziewskiego zamierzając przystąpić do szturmu, absolutnie bezsensowne z wojskowego punktu widzenia. Służyłem w armii izraelskiej, mam jeszcze pojęcie w kwestii operacji anty-terrrorystycznych, sam brałem w nich udział i po prostu zrozumiałem, że teraz poleje się dużo krwi. Policzywszy ludzi na barykadach i upewniwszy się, że stosunek sił jest absolutnie nie do przyjęcia w zbliżających się działaniach, zaproponowałem zajęcie pozycji obronnej i wzmocnienie redut. Dzisiaj te barykady wyglądają tak jak powinny wyglądać. Ostateczną pewność co do tego, że jestem właśnie tam gdzie powinienem być, zyskałem po szturmie Domu Ukraińskiego, gdzie ja, mówiąc słowami „Pirkey avot”, próbowałem być „człowiekiem na miejscu gdzie nie ma ludzi”. 1500 osób próbowało przejąć budynek w którym znajdowało się 200 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, głównie świeżo po przeszkoleniu, i gdyby dorwali się oni do tych chłopaków to krew polała by się i po drugiej stronie. Zaczęliśmy proces negocjacji zakończony uwolnieniem Domu Ukraińskiego bez jednego wystrzału i bez rannych”. „Tylko w moim oddziale jest 4 izraelskich bojowców z doświadczeniem wojskowym, których, tak jak i mnie, wyprowadziło na Majdan pragnienie uniknięcia nikomu niepotrzebnych ofiar. Ja nazwałbym całą naszą grupę „niebieskimi hełmami”, analogicznie do sił pokojowych ONZ. Sytuacja na Majdanie jest dość nerwowa, wielu ludzi chce zemsty za krew ofiar, jeszcze więcej jest zmęczonych bezczynnością opozycji, wszystkie te gorące głowy są pełne iluzji w kwestii prawdziwych walk i w konsekwencji nie wyobrażają sobie możliwych następstw. Oni także nie myślą o tym, że po drugiej stronie barykad także są ludzie, dlatego nasze działania nie powinny zhańbić Majdanu z „ludzką twarzą”. „Ja od pierwszych dni obcuję z aktywistami „Prawego Sektora”, UNA-UNSO, ze wszystkimi tymi ludźmi z którymi w czasie pokoju nie znalazłbym wspólnego języka. Przy tym przedstawiam siebie wyłącznie jako żyda, dodatkowo religijnego. Pod moim dowództwem są już dziesiątki bojowców Majdanu, Gruzini, Azerowie, Ormianie, Rosjanie, którzy nawet nie próbują rozmawiać po ukraińsku, i ani razu nie spotkaliśmy się ze zjawiskiem wzajemnej nietolerancji. Wszyscy oni z wyraźnym szacunkiem odnoszą się do mojego wyznania, już wiedzą co jem, czego nie jem, itp., i to nie wywołuje żadnego odrzucenia”. „Dobrze zorganizowani ekstremiści to mit”-zapewnia żydowski aktywista euromajdanu. „Ludzie, którymi ja kieruję są zorganizowani znacznie lepiej niż radykałowie. My reagujemy szybciej i bardziej skutecznie. Pod moim bezpośrednim nadzorem jest 30 ludzi a zmobilizować mogę 300. Ani OUN, ani „Prawy Sektor” na takie luksusy nie mogą sobie pozwolić”-stwierdza żyd. Poglądy wyrażone przez anonimowego, „żydowskiego obrońcę Majdanu” są prawie dosłownie takie same jak opinie rabina Pinchasa Rosenfelda, z którym wywiad został opublikowany przez felietonistę kijowskiej gazety żydowskiej „Haadashot”, Michaiła Golda. Rabin dowodzi, że żydzi zobowiązani są do wsparcia „walki o słuszną sprawę”, którą prowadzi naród Ukrainy: „Naród żydowski powrócił na scenę historii nie po to żeby na niej wypoczywać. Nie trzeba koniecznie stać na czele marszu ale mnie się wydaje, że ważne jest żeby popierać dążenie dźwigające ten naród, a z nim całą ludzkość, na nowy poziom”. I jako podsumowanie przytaczamy słowa tegoż żydowskiego instruktora z CAHAL’u: „Ja uważam, że obecność żydów na Majdanie to nie tylko uczczenie imienia Stwórcy, ale to jest dialog żydów z przyszłą władzą. To jest to co pozwoli jutro żydom żyć i pracować w tym kraju. I to jest ważka przeciwwaga dla tych, którzy krzyczą o „nieżydowskiej sprawie”. Z bożą pomocą, kiedy będę mógł ujawnić swoją twarz, to nikt nie powie, że żydzi stali na boku”.

Data publikacji: 18.02.2014

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/zydzi-euromajdanie-2014-02

Przekład: RX

Офицер ЦАХАЛа (армии Израиля) и ещё 300 еврейских боевиков стали военными инструкторами «майдана»

Глава укро-сионистов И. Зисельс вновь демонстрирует вовлеченность евреев в управление боевиками «майдана»

Сайт Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, главой которого является главный пиар-менеджер «евромайдана» Иосиф Зисельс, покрывающий нацистов Тягнибока (Фротмана),  выкормленных главой Европейского еврейского союза И. Коломойским, опубликовал интервью корреспондента Михаила Гольда с неким израильтянином, которого автор интервью представляет как «одного из главных людей в сложной системе самообороны Майдана и баррикад на Грушевского», не называя его по имени.

Хотя еврейские СМИ и представляют его «голубем мира», нужно трезво оценивать ситуацию перехвата протеста, когда  офицер иностранной армии признается в непосредственном управлении «украинским бунтом».

Ниже мы приводим фрагменты из интервью этого анонима – офицера армии Израиля (ЦАХАЛа) – в переводе с украинского еврейских порталов israel7 и news.israelinfo:

«Увиденное поначалу разочаровало – настолько все было дезорганизовано – отсутствие лидеров, внятной стратегии и т.п. Тогда, неожиданно для себя я стал отчасти управлять ходом этого противостояния, хотя поначалу не считал это «своей войной». Организовал оборону, строительство баррикад, а позднее, по просьбе людей, стал командовать одним из подразделений».

«Я был несколько раз на Майдане, слушал бессвязные речи политиков, безответственные заявления лидеров оппозиции, понимая, что люди могут наломать дров. Что и произошло, когда после 7-часовых переговоров с гарантом эта троица вышла на сцену и начала прощупывать почву для компромисса. Народ их послал и начал двигаться в сторону Грушевского, собираясь идти на штурм, совершенно ничего не смысля в военном деле. Я служил в израильской армии, имею четкое представление о контртеррористических операциях, сам в них участвовал, и просто понял, что сейчас прольется большая кровь. Пересчитав людей на баррикадах и убедившись, что соотношение сил абсолютно неприемлемо для наступательных действий, я предложил занять оборонительную позицию и укрепить редуты. Сегодня эти баррикады выглядят, как они должны выглядеть. Окончательная же уверенность в том, что я именно там, где должен быть, пришла после штурма Украинского дома, где я, говоря словами «Пиркей авот», пытался быть человеком в месте, где нет людей. 1500 человек пытались захватить здание, где находилось 200 бойцов внутренних войск, в основном, курсантов, и доберись они до этих ребят – кровь пролилась бы уже с другой стороны. Мы начали переговорный процесс, завершившийся освобождением Украинского дома без единого выстрела и пострадавших».

«Только в моем подразделении четверо израильтян с боевым опытом, которых, как и меня, вывело на Майдан желание избежать никому не нужных жертв. Я бы назвал всю нашу группу «голубыми касками», по аналогии с миротворцами ООН. Обстановка на Майдане достаточно нервная, много людей хотят отомстить за кровь жертв, еще больше уставших от бездействия оппозиции – все эти горячие головы полны иллюзий в отношении реальных боев и, соответственно, не представляют себе возможных последствий. Они также не задумываются о том, что по другую сторону баррикад тоже люди, поэтому наши действия не должны опорочить Майдан «с человеческим лицом».

«Я с первых дней общаюсь с активистами «Правого сектора», УНА-УНСО – со всеми теми людьми, с которыми в мирное время вряд ли нашел бы точки соприкосновения. При этом позиционирую себя исключительно как еврея, причем религиозного. Под моим началом уже десятки бойцов сопротивления – грузины, азербайджанцы, армяне, русские – которые даже не пытаются говорить по-украински, – и ни разу мы не сталкивались с проявлением нетолерантности друг к другу. Все они с подчеркнутым уважением относятся к моему вероисповеданию – уже знают, что я ем, чего не ем и т.п. и это не вызывает никакого неприятия».

«Хорошо организованные экстремисты – это миф», — заверяет еврейский активист Майдана. — «Люди, которыми я руковожу, организованы гораздо лучше, чем радикалы. Мы реагируем гораздо быстрее и более эффективно. В моем непосредственном подчинении 30 человек, а мобилизовать я могу до 300. Ни ОУН, ни «Правый сектор» такой роскоши позволить себе не могут».

Взгляды, высказанные анонимным «еврейским защитником майдана», почти дословно совпадают с мнениями раввина Пинхаса Розенфельда, интервью с которым опубликовал тот же обозреватель киевской газеты «Хадашот» Михаил Гольд. Раввин доказывает, что евреи обязаны поддержать «борьбу за правое дело», которую ведет народ Украины: «Еврейский народ вернулся на сцену истории не для того, чтобы на ней отсиживаться. Не обязательно стоять во главе колонны, но мне кажется важным поддержать стремление украинцев к свободе и справедливости, стремление, поднимающее этот народ, а с ним и все человечество, на новую ступень».

 

И в заключение мы приводим слова того же еврейского инструктора из ЦАХАЛа: «Я считаю, что присутствие евреев на Майдане – это не просто освящение имени Творца – это диалог евреев c будущей властью. Это то, что позволит завтра евреям жить и работать в этой стране. И весомый противовес тем, кто кричит о «нееврейском деле». С божьей помощью, когда я смогу открыть свое лицо, то никто не скажет, что евреи отсиживались».

 

http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficer_cahala_armii_izrailya_i_esche_300_evreyskih_boevikov_stali_voennymi_instruktorami_maydana_16022014/

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE