Prezydent Izraela o rządzie światowym

Prezydent Izraela o rządzie światowym

axx

Prezydent Izraela o rządzie światowym. „Wierzę, że w ostatecznym rachunku na świecie pojawi się nowe przywództwo. Dlatego, że rządy narodowe stały się słabsze niż były wcześniej. Globalizacja odebrała im władzę nad gospodarką. W rzeczywistości rządy rożnych krajów nie kontrolują w pełni gospodarek swoich krajów”-powiedział prezydent Izraela, Shimon Peres, na spotkaniu z Klubem redaktorów naczelnych krajów WNP, krajów bałtyckich i Gruzji. Uważa on, że zakończył się ten okres historii kiedy narody żyły na rachunek gospodarki rolnej, uprawy ziemi. „Teraz rozpoczął się okres kiedy narody żyją na rachunek nauki a nie rolnictwa. Kiedy żyliśmy z ziemi musieliśmy się nią dzielić. Trzeba było zachowywać naszą narodową tożsamość, trzeba było bronić naszych granic. I z tego powodu rodziły się wojny. Ktoś tam chciał bronić swoich granic, ktoś znowu chciał je powiększyć. Mnóstwo wojen wynikło właśnie z tego powodu. Teraz świat się zmienił. Teraz wojny i armia nie mają takiego znaczenia ponieważ nauki nie można zawojować. Nauki nie można zniewolić, nie można jej podbić. W nauce nie ma granic. W nauce nie ma narodowości. To co obecnie zachodzi jest wstępowaniem przez nas w nową erę. Administracja rozlicznych państw ciągle, w istocie, pozostaje przestarzała. I my teraz powinniśmy poszukiwać sposobu na przystosowanie się do nowej sytuacji”. Według słów Peresa, w świecie jest nadwyżka pieniędzy w kwocie ponad biliona. „Globalizacja nie ma rządu i powstaje pewien paradoks a mianowicie ten, że rządy narodowe nie mają pieniędzy, nie mają finansów a globalne korporacje nie mają rządu. Wytworzyły się jakieś dziwne stosunki pomiędzy rządami a międzynarodowymi korporacjami. W rzeczywistości są dwa rodzaje przywództwa, dwa rodzaje administracji. Pierwszy to narodowe rządy państw, drugi natomiast to międzynarodowe korporacje. Rząd, jako zasada, nie ma finansów, międzynarodowe korporacje mają ogromne ilości pieniędzy ale one nie mają budżetu”-podkreślił prezydent Izraela. Wyraził on nadzieję, że wkrótce powstanie taka sytuacja, że rządy narodowe będą zajmowały się sprawami wewnętrznymi swoich krajów a międzynarodowe korporacje gospodarką, zaś człowiek samym sobą i będzie on odkrywać swoje możliwości. „Wtedy nastąpi nowa era w świecie, nie tylko z punktu widzenia ekonomii i polityki, ale i z punktu widzenia mentalności i my będziemy mogli żyć w nowym świecie”-skonstatował Peres.

Za: http://www.rusimperia.info/news/id18848.html

Data publikacji: 7.02.2014

Przekład: RX

Президент Израиля рассказал о мировом правительстве

“Я полагаю, что в конечном счете у мира возникнет новое руководство. Потому, что национальные правительства стали более слабыми, чем раньше: глобализация отняла у них контроль над экономикой. Фактически правительства разных стран не контролируют полностью свою экономику”, — сказал на встрече с Клубом главных редакторов СНГ, стран Балтии и Грузии президент Израиля Шимон Перес.

Он считает, что закончился тот период истории, когда народы жили за счет сельского хозяйства, обработки земли: “Сейчас начался период, когда народы существуют за счет науки, а не за счет сельского хозяйства. Когда мы жили землей, мы должны были ею делиться. Нужно было сохранять национальное наше самосознание, наши границы нужно было защищать. И из-за этого возникали войны. Кто-то хотел защитить свои границы, кто-то хотел их расширить. Множество войн возникало именно из-за этого. Сейчас мир изменился. Сейчас войны и армия не имеют такого значения, потому что науку нельзя завоевать. Науку нельзя покорить, нельзя ее захватить. В науке нет границ. В науке нет национальности. То, что сейчас происходит, это то, что мы вступаем в новую эру. А администрация различных государств все еще остается старой по своей сути. И мы сейчас должны искать способ приспособиться к новой ситуации”.

По словам Переса, в мире есть излишек денег – более триллиона. “У глобализации нет правительства, и создается некий парадокс – у национальных правительств нет денег, нет финансов, а у глобальных корпораций нет правительства. Возникли некие странные отношения между правительствами и международными корпорациями. Фактически есть два вида руководства, два вида администрации. Первый – это национальные правительства государств, второй – международные корпорации. У правительства, как правило, нет финансов, у глобальных корпораций есть огромные суммы денег, но у них нет бюджета”, – отметил президент Израиля.

Он выразил надежду, что скоро возникнет такая ситуация, что национальные правительства будут заниматься внутренними делами своих стран, международные корпорации – экономикой, а человек – самим собой, он станет открывать свои способности. “Тогда настанет новая эра в мире не только с точки зрения экономики и политики, но и с точки зрения ментальности, и мы сможем жить в новом мире”, – констатировал Перес.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE