ONZ chce rzucić Kościół Katolicki na kolana

United Nations Demands the Catholic Church Drop to Her Knees

For those who read history, the term -Stalinism- comes to mind

Call this a prediction that I bet will come true: The Holy See and the Catholic Church will, in the near future, be called before the International Court of Justice to answer for its history of crimes against children. The United Nations will be the prime mover in this, but liberal elites in the United States will be doing all they can to bring the Church to Her knees.

 


WASHINGTON,DC (Catholic Online) – On Wednesday, February 6, 2014, the United Nations dropped a media bomb on the Catholic Church. One might call it the media equivalent of a nuclear attack: Headlines filled the Internet starting with phrases like:

“UN panel blasts Vatican handling of clergy sex abuse, church teachings on gays, abortion.” (Washington Post)

“Kick out those who sexually abuse children, U.N. panel tells Vatican.”
(CNN)

“UN Blasts Vatican on Sex Abuse.” (Boston Globe)

“Vatican policies allowed priests to rape, molest children, UN committee says.” (Detroit Free Press)

“Vatican systematically allowed priests to rape children, says UN report.”
(Toronto Star)

The number of hits after googling the words, UN report-Vatican-sex abuse,  goes on for dozens of pages, with not a single headline suggesting the UN’s report was inaccurate, nefarious, and, breathtakingly arrogant.

Here are some facts about the 15-page report issued Wednesday by the United Nations Committee on the Rights of the Child (with thanks again to Bill Donohue for sorting out this nonsense, but dangerous nonsense nonetheless):

1.    The report makes a series of accusations against the Holy See without supporting evidence of any footnotes, endnotes, or attributions of any kind. In other words, sheer assertion without either argument or evidence. For those who read history, the term “Stalinism” comes to mind.

2.    The United Nations demands that the Holy See submit itself to UN authority in matters pertaining not only to children’s rights but also to homosexuality and abortion.  As Donohue puts it, the report “does provide plenty of evidence as to its real agenda.”

3.    The United Nations demands the Catholic Church make changes to Canon Law to bring it into conformity with policies and ideology of guess who? – the United Nations. Just when you think you’ve seen the worst of this topsy-turvy world, such as the President of the United States dismissing the dangers of smoking marijuana, you see this. You shake your head, you clear your throat, and you want to throw up, or laugh, either one or the other.

4.    The report, again I am using Donohue’s analysis, says the Holy See should “undertake the necessary steps to withdraw all its reservations and to en-sure the [U.N.] Convention’s precedence over internal laws and regulations.” (the report’s emphasis.)

5.    Just in case the implications of #4 weren\’t clear enough, read this: “The Committee recommends that the Holy See undertake a comprehensive review of its normative framework, in particular Canon Law, with a view to ensuring its full compliance with the Convention.” The Catholic Church must bend Her knee to the authority of the United Nations.

As Bill Donohue puts it, “Hubris is too mild a word to describe this unmitigated arrogance.” To any fair-minded, informed, sensible person, this report should make a laughing stock of the United Nations. The report itself should raise questions about the integrity of the UN and its ideological will-to-power.  But, alas, the media is all too willing to comply.

6.    The report demands that Catholic schools alter their textbooks to eliminate “gender stereotypes.” Although, as Donohue points out, there is no evidence put forward that such stereotypes even exist.

7.    Don’t laugh: The report demands the Vatican initiate “awareness programs” for those who work with children. As Donohue points out, there is no mention of any other religious community or the public schools, where the problem goes largely unreported.

8.    Again, don’t laugh: The report tells the Vatican to amend Canon Law and Vatican City State laws to “end corporal punishment.” Bill Donohue, indeed, does have a sense of humor when he says the UN is “too busy wondering if Sister Mary Alice is taking a ruler to a miscreant student to mention the 10,000 Syrian children who have been killed and tortured the last three years.”

9.    This fact is very telling: The report tells the Catholic Church to eliminate “baby boxes,” those boxes next to orphanages where women who cannot care for their newborns make sure that they will be raised and nurtured. What’s the alternative to a “baby box?” None, other than abortion, which is what the United Nations aggressively promotes worldwide with U.S tax dollars.

10.    Final fact: Call this a prediction that I bet will come true: The Holy See and the Catholic Church will, in the near future, be called before the International Court of Justice to answer for its history of crimes against children. The United Nations will be the prime mover in this, but liberal elites in the United States will be doing all they can to bring the Church to Her knees.

© Deal W. Hudson, Ph.D

—–
Deal W. Hudson is president of the Morley Institute of Church and Culture, Senior Editor and Movie Critic at Catholic Online, and former publisher and editor of Crisis Magazine.This column and subsequent contributions are an excerpt from a forthcoming book. Dr. Hudson\’s new radio show, Church and Culture, will begin broadcasting in February on the Ave Maria Radio Network.

 

 

ONZ domaga się Kościół katolicki spadnie do jej kolanach

Dla tych, którzy czytać historię, termin-stalinizm-przychodzi do głowy

Nazywamy to przewidywanie, że założę się spełni: Stolica Apostolska i Kościół katolicki będzie, w najbliższej przyszłości, być wywołana przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, aby odpowiedzieć na jego historii przestępstw przeciwko dzieciom. ONZ będzie główną siłą sprawczą tego, ale liberalne elity w Stanach Zjednoczonych i będzie robić wszystko, aby doprowadzić Kościół do kolana.

 


WASHINGTON, DC (katolicki Online) – W środę 6 lutego 2014 r., Narody Zjednoczone zrzuciły bombę medialną w Kościele katolickim. Można nazwać to odpowiednik medialnym ataku nuklearnego: Nagłówki wypełnione Internet zaczynające się zwrotów takich jak:

“wybuchy obsługi panelu ONZ Watykan nadużyć seksualnych kleru, nauk kościelnych na gejów, aborcji.” (Washington Post)

“Kick Out tych, którzy seksualnie dzieci, Panel ONZ informuje Watykan.”
(CNN)

“ONZ Uderza Watykan Sex Abuse”. (Boston Globe)

“Polityka Watykanu dozwolone kapłanami gwałtu, molestować dzieci, komisja ONZ mówi.” (Detroit Free Press)

“Vatican systematycznie dozwolony kapłanami dzieci rzepaku, mówi raport ONZ.”
(Toronto Star)

Łączna po googling słowa, Nadużycie sex-Watykan-ONZ, ciągnie się dziesiątki stron, ze nie jeden nagłówek sugeruje raport ONZ było niedokładne, nikczemny, i niesamowicie arogancki.

Oto kilka faktów na temat 15-stronicowego raportu wydanego środę Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka (z Jeszcze raz podziękowania dla Billa Donohue na sortowaniu bzdury, ale mimo to niebezpieczny nonsens):

1. Sprawozdanie zawiera szereg zarzutów wobec Stolicy Apostolskiej, bez dowodów na poparcie jakichkolwiek przypisów, przypisy końcowe lub atrybucji jakiegokolwiek rodzaju. Innymi słowy, sama twierdzenie bez obu argumentów lub dowodów. Dla tych, którzy czytać historię, określenie “stalinizm” przychodzi do głowy.

2. ONZ domaga się, by Stolica Apostolska przedkłada się do władz ONZ w sprawach dotyczących nie tylko do praw dziecka, ale również do homoseksualizmu i aborcji. Jak to ujął Donohue, raport “daje mnóstwo dowodów co do jej prawdziwego porządku obrad.”

3. ONZ domaga się Kościół katolicki wprowadzić zmiany do Prawa Kanonicznego w celu doprowadzenia go do zgodności z polityką i ideologią Zgadnij, kto? – ONZ. Po prostu, kiedy myślisz, że widziałeś najgorsze to do góry nogami świecie, takich jak prezydent Stanów Zjednoczonych oddalenia niebezpieczeństwa palenia marihuany, to zobaczysz. Potrząsnąć głową, to jasne, gardło, i chcesz, aby rzucić się, czy śmiać się, albo jedno albo drugie.

4. Raport, znowu używam analizy Donohue, mówi Stolica Apostolska powinien “podjąć niezbędne kroki w celu wycofania wszystkich zastrzeżeń i en-pewien priorytet w [ONZ] Konwencja nad przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.” (Podkreślenie raportu.)

5. Tylko w przypadku następstwa 4 weren \ ‘t wystarczająco jasny, czytaj ten: “Komitet zaleca, aby Stolica Apostolska przeprowadzenia kompleksowego przeglądu jej ram normatywnych, w szczególności Prawa Kanonicznego, w celu zapewnienia pełnej zgodności z Konwencja. ” Kościół katolicki musi zginać kolana do organu ONZ.

Jak ujął to Bill Donohue, “Pycha jest zbyt łagodne słowo, aby opisać tę prawdziwą arogancję.” Do dowolnego rzetelną, poinformował, rozsądny osoby, sprawozdanie to powinno zrobić pośmiewisko z ONZ. Sam raport powinien budzić wątpliwości co do uczciwości ONZ i jej ideologicznej władzy Woli. Ale, niestety, media są zbyt chętni do wykonania.

6. Raport żąda, że ​​szkoły katolickie zmieniać swoich podręczników w celu wyeliminowania “stereotypów dotyczących płci.” Chociaż, jak Donohue wskazuje nie ma dowodów, które przedstawiła w ogóle istnieją takie stereotypy.

7. Nie śmiej się: raport wymaga Watykan zainicjować “programy informacyjne” dla tych, którzy pracują z dziećmi. Jak Donohue zaznacza, nie ma wzmianki o jakiejkolwiek innej wspólnoty religijnej lub szkołach publicznych, gdzie problem idzie w dużej mierze anonimowe.

8. Ponownie, nie śmiać: Raport mówi Watykan do zmiany przepisów prawa kanonicznego i Watykan do “koniec kar cielesnych.” Bill Donohue, rzeczywiście, ma poczucie humoru, gdy mówi, że ONZ jest “zbyt zajęty, zastanawiając się, czy Siostra Mary Alice bierze linijkę do miscreant studenta wspomnieć 10000 syryjskich dzieci, które zostały zabite i torturowany przez ostatnie trzy lata. ”

9. Ten fakt jest bardzo wymowny: Raport mówi, że Kościół katolicki w celu wyeliminowania “pola dla dzieci,” te pola obok domów dziecka, gdzie kobiety, które nie mogą opiekować się noworodkami upewnij się, że będą one podniesione i pielęgnować. Co jest alternatywą dla “pole dzieckiem?” Brak, poza aborcją, która jest, co ONZ agresywnie promuje na całym świecie z amerykańskich dolarów podatku.

10. Ostateczna Fakt: Call to przewidywanie, że założę się spełni: Stolica Apostolska i Kościół katolicki będzie, w najbliższej przyszłości, być wywołana przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, aby odpowiedzieć na jego historii przestępstw przeciwko dzieciom. ONZ będzie główną siłą sprawczą tego, ale liberalne elity w Stanach Zjednoczonych i będzie robić wszystko, aby doprowadzić Kościół do kolana.

© Deal W. Hudson, dr

—–
Czynienia W. Hudson jest prezes Instytutu Morley Kościoła i Kultury, starszy redaktor i krytyk filmowy w katolickiej Online, i były wydawca i redaktor Kryzys Magazine.This kolumny i kolejnych składek to fragment z nadchodzącej książce. Dr Hudson \ ‘s nowa audycja, Kościół i kultura, rozpocznie nadawanie w lutym na Ave Maria Radio Network.

 

2 Responses to ONZ chce rzucić Kościół Katolicki na kolana

  1. mariaf 12/02/2014 at 20:15 #

    Podpisz sprzeciw: http://www.citizengo.org/pl/4099-onz-atakuje-kosciol

  2. Adm 12/02/2014 at 20:50 #

    podpisem

    chociaż uważam, ze właściwe jest wbijanie na pal

    Adm

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE