Archive | 09/02/2014

Izrael to rak

Przewodniczący irańskiego parlamentu: Izrael to rak regionu Podczas uroczystości z okazji przyjęcia przez Tunezję nowej konstytucji, przewodniczący parlamentu Iranu nazwał Izrael “rakiem regionu”, a USA oskarżył o próbę “sterylizacji” Arabskiej Wiosny. Delegacja USA na znak protestu opuściła uroczystości. Uroczystości przyjęcia przez Tunezję nowej konstytucji odbyły się wczoraj w Tunisie. Uczestniczyły w nim zagraniczne delegacje, europejskich […]

Read full story Comments { 0 }

Świat musi poznać tę historię

Janina Lankau Autorka tego artykułu – Janina Lankau mieszka w Kanadzie, dokąd zaprowadziły ją wojenne losy. W liście do naszej redakcji wspomina dzień 5 maja 1945 r.: „Uwolnieni z obozu pod Wilhelmshaven, niedaleko Hamburga, z szaloną radością witaliśmy naszych oswobodzicieli”. Nastąpiła wędrówka do Anglii, potem do Kanady. „Lata mijały – pisze p. Lankau. Myśl o […]

Read full story Comments { 2 }

Ksiądz Wojtyła odmówił małemu żydowi prawa do zbawienia.

Żyd, którego nie chciał ochrzcić Karol Wojtyła http://info.onet PAP, jkl /2005-01-18   Żyd polskiego pochodzenia o niezwykłym geście ks. Wojtyly Na lamach dziennika “Corriere della Sera” opublikowano wspomnienia amerykańskiego Żyda polskiego pochodzenia, Stanleya Bergera, którego nie chciał ochrzcić młody ks. Karol Wojtyla, mimo ze zabiegała o to opiekująca się nim rodzina. Dzięki temu chłopiec mógł […]

Read full story Comments { 2 }

Żydzi terroryzują zakonników i rabują ziemie klasztorne.

Zakonnice i zakonnicy na Zachodnim Brzegu walczą z murem separacyjnym Sąd Naj­wyż­szy na­ka­zał Izra­elo­wi wy­ja­śnić, dla­cze­go nie roz­wa­ża al­ter­na­tyw­ne­go prze­bie­gu muru se­pa­ra­cyj­ne­go na Za­chod­nim Brze­gu. To dobry znak dla za­kon­nic i za­kon­ni­ków spod Be­tle­jem, któ­rym pro­po­no­wa­ny prze­bieg muru unie­moż­li­wił­by co­dzien­ne życie. – Nasza spra­wa jest słusz­na, cho­dzi o nasze zie­mie, naszą obec­ność, naszą god­ność, naszą […]

Read full story Comments { 0 }
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE