Herzog w Auschwitz wzywa Żydów, aby zawsze być samodzielni

Herzog w Auschwitz wzywa Żydów, aby zawsze być samodzielni

Przez Lahav Harkov , JPOST.COM
27.01.2014 16:17

Opozycja prowadzi szef izraelskiej delegacji, w ​​tym 60 MKS, do ceremonii oznakowania Int’l w Polsce Dzień Pamięci o Holokauście.

 

Lider opozycji Izaak Herzog mówi w Auschwitz-Birkenau na Dzień Pamięci o Holokauście Int’l Zdjęcie: zrzut ekranu

Lider pracy Isaac Herzog nazywa poniedziałek na Żydów do samodzielności i rozwoju silnego społeczeństwa “, to jest po prostu, dzielny” i podtrzymuje “pokój i sprawiedliwość społeczną”.

“Przyjechaliśmy z krainy życia do morza śmierci, do zła, do najniższego miejsca na świecie”, powiedział Herzog podczas oznakowania Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Auschwitz-Birkenau mowy.

Powiedział, że pamięć o Holokauście i Auschwitz nie należy zapominać i powinien służyć do nauczania przeciwko antysemityzmowi.

Największa w historii delegacja MKS plus setki żydowskich Izraelczyków i polityków z całego świata przybyli do Polski na początku poniedziałek rano na wspólnej ceremonii izraelsko-polska na terenie byłego nazistowskiego obozu śmierci.

Przewodniczący koalicji Yariv Levin (Likud Beytenu) i lider opozycji Herzog prowadzi delegacji, jako głośnik Knesetu wyciągnął Juli Edelstein z podróży po śmierci żony w piątek.

“Siedem lat po miliony członków naszego narodu zostali okrutnie zamordowani przez nazistów, to jest mój przywilej i obowiązek prowadzić największą delegację Knesetu, parlamentu niezależnego państwa żydowskiego, w dolinie śmierci Auschwitz-Birkenau, “Levin powiedział w niedzielę. “Będziemy dotrzeć do bramy tego okropnego miejsca ze świadkami, którzy przeszli przez piekło, aby uczcić pamięć ofiar i wyraźnie:. Am Israel Hai [lud Izraela żyje]”

Lider opozycji Izaak Herzog mówi w Auschwitz-Birkenau na Int’l Dzień Pamięci o Holokauście.

Herzog dodał, że “nie ma słów, aby opisać potężne uczucia mamy w wyrażaniu ducha i opinie naszych demokracji. Będziemy pamiętać, przypominać, uczyć się i uczyć, aby zapalić świeczkę w pamięci i odmówić modlitwę. ”

Ponad połowa Knesetu – około 60 parlamentarzystów, w tym czterech ministrów i czterech wiceministrów – wzięli udział w ceremonii, w towarzystwie 24 ocalałych z Holokaustu oraz członków ich rodzin. Delegacja izraelska obejmował również 250 osób publicznych, w tym państwa Kontrolera Joseph Shapira, Sąd Najwyższy Sprawiedliwości Elyakim Rubinsteina i dyrektor Yad Vashem Avner Shalev.

Delegacja parlamentarzystów europejskich wniesionych przez Kongres Żydów izraelskich i europejskich Przyjaciół Izraela obejmie prawodawców z Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Rumunii, Hiszpanii, Polsce i Wielkiej Brytanii, w tym zastępców głośników parlamentu z Niemiec, Grecji, Węgry, Włochy i Litwa.

US Delegacji Izby Reprezentantów Eric Cantor Większość Leader (R-Virginia), którzy dołączą Rep Darrell Issa (R-California) i Patrick McHenry (R-Karolina Północna). Kanadyjski minister Jason Kenney dla wielokulturowości planuje także uczestniczyć.

Wydarzenie jest pomysłem Jonny Daniels, konsultant polityczny i założyciel i dyrektor wykonawczy z głębin (FTD), organizacja, której misją jest przynieść lekcje z przeszłości dla przyszłych pokoleń przez pracę, aby pomóc ocalałych z Holocaustu Żydów i zachowanie miejsc w Polsce.

Po uroczystości, w których Herzog mówił, Izraelska delegacja została ustawiona chodzić do Birkenau, gdzie będzie recytował tradycyjny kadisz i El malei rahamim żydowskie modlitwy.

Później spotkanie międzyparlamentarne był się odbyć w Krakowie, prowadzonej przez Polskie Levin i zastępcy przewodniczącego parlamentu Cezary Grabarczyk i wyposażony Wystąpienia jednominutowe prawodawców z Izraela, Polski, USA, Kanadzie i innych krajach.

Po że izraelska delegacja polskich prawodawców i większość innych ustawodawców odwiedzających zaplanowano do udziału w kolacji sponsorowanej przez FTD i Światowej Organizacji Syjonistycznej, gościnnie występy sławy śpiewak operowy Andrea Bocelli, izraelska piosenkarka Amir Benayoun z specjalnej piosenki napisane z tej okazji i kantora Chaima Adlera. Będzie im towarzyszyć Orkiestra Filharmonii Krakowskiej, prowadzona przez dyrygenta izraelskiego Rafi Bitton.

 

 

                             Herzog at Auschwitz calls on Jews to always be self-reliant

Opposition chief leads Israeli delegation, including 60 MKs, to ceremony in Poland marking Int’l Holocaust Remembrance Day.

Opposition leader Isaac Herzog speaks at Auschwitz-Birkenau on Int’l Holocaust Remembrance Day Photo: screenshot

Labor leader Isaac Herzog called Monday on the Jewish people to be self-reliant and develop a strong society “that is just, brave” and upholds “peace and social justice”.

“We came from the land of life to the sea of death, to evil, to the lowest place in the world,” said Herzog during a speech marking International Holocaust Remembrance Day at Auschwitz-Birkenau.

He said the memory of the Holocaust and Auschwitz should not be forgotten and should serve to teach against anti-Semitism.

The largest-ever delegation of MKs, plus hundreds of Israelis and Jewish politicians from around the world arrived to Poland early Monday morning for a joint Israeli-Polish ceremony at the site of the former Nazi death camp.

Coalition chairman Yariv Levin (Likud Beytenu) and opposition leader Herzog lead the delegation, as Knesset Speaker Yuli Edelstein pulled out of the trip following the death of his wife on Friday.

“Seven decades after millions of members of our nation were cruelly murdered by the Nazis, it is my privilege and responsibility to lead the largest delegation of the Knesset, the parliament of the independent Jewish state, to the valley of death of Auschwitz-Birkenau,” Levin said Sunday. “We will reach the gates of this horrible place with survivors who went through the inferno, in order to honor the memory of the victims and say clearly: Am Yisrael Hai [the people of Israel lives].”

Opposition leader Isaac Herzog speaks at Auschwitz-Birkenau on Int’l Holocaust Remembrance Day.

Herzog added that “there are no words to describe the powerful feelings we have in expressing the spirit and opinions of our democracy. We are going to remember, to remind, to learn and teach, to light a candle in memory and say a prayer.”

Over half of the Knesset – some 60 parliamentarians, including four ministers and four deputy ministers – attended the ceremony, accompanied by 24 Holocaust survivors and their family members. The Israeli delegation also included 250 public figures, including State Comptroller Joseph Shapira, Supreme Court Justice Elyakim Rubinstein and Yad Vashem director Avner Shalev.

A delegation of European MPs brought by the Israel Jewish Congress and European Friends of Israel will include lawmakers from France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, Romania, Spain, Poland and the UK, including deputy parliament speakers from Germany, Greece, Hungary, Italy and Lithuania.

The US delegation was led by House of Representatives Majority Leader Eric Cantor (R-Virginia), who will be joined by Rep. Darrell Issa (R-California) and Patrick McHenry (R-North Carolina). Canadian Minister for Multiculturalism Jason Kenney also plans to attend.

The event is the brainchild of Jonny Daniels, a political consultant and founder and executive-director of From The Depths (FTD), an organization with a mission to bring lessons of the past to future generations by working to help Holocaust survivors and preserve Jewish sites in Poland.

Following the ceremony in which Herzog spoke, the Israeli delegation was set to walk to Birkenau, where the traditional kaddish and El Malei Rahamim Jewish prayers will be recited.

Later, an inter-parliamentary gathering was due to take place in Krakow, led by Levin and Deputy Polish Parliamentary Speaker Cezary Grabarczyk and featuring one-minute speeches by lawmakers from Israel, Poland, the US, Canada and other countries.

After that the Israeli delegation, Polish lawmakers and most of the other visiting legislators were scheduled to take part in a dinner sponsored by FTD and the World Zionist Organization, featuring performances by renowned opera singer Andrea Bocelli, Israeli singer Amir Benayoun with a special song written for the occasion and Cantor Haim Adler. They will be accompanied by the Krakow Philharmonic Orchestra, led by Israeli conductor Rafi Bitton.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE