Żydowski sondaż: antysemityzm w Polsce wciąż żywy

Sondaż: 13% Polaków uważa, Żydzi winni “mordu rytualnego”

WZO sonda znajdzie antysemityzm szerzący się w Polsce; wzywa rząd Izraela do podjęcia przez UE do zadania szerzy antysemityzm istnieje.
AAFont Size

Tovy Dvorin

Pierwszy publikacji: 26.01.2014, 12:49

img328726

Swastyka
Izrael Wiadomości zdjęcie: Flash 90

Niewiele się zmieniło w sposobie antysemityzmu, nowy sondaż ujawnia przed Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

Pan Jakub Hagoel, szef Departamentu Światowej Organizacji Syjonistycznej w odniesieniu do działalności w Izraelu i przeciwko antysemityzmowi, ujawnił niedzielę zdumiewające wyniki nowego sondażu – który wskazuje, że antysemityzm wciąż pozostaje silny w Polsce.

Badanie wykazało, że 63% respondentów uważa, że ​​”jest to spisek żydowski kontrolować systemy banków i mediów międzynarodowych.” 18% respondentów odpowiedziało “tak” na pytanie: “Czy Żydzi odpowiedzialni za śmierć Jezusa Chrystusa?”. 13% procent respondentów stwierdziło, że zgadzają się z tym, że Żydzi wykorzystać chrześcijańskiej krwi do celów rytualnych.

Badanie wykazało również gwałtowny wzrost nastrojów anty-izraelskich. 35% respondentów odpowiedziało “tak” na pytanie “Czy Izrael to kraj, który nie cofnie się przed niczym, aby osiągnąć swoje cele?”, 21% respondentów odpowiedziało “tak” na pytanie “Czy postawa, że ​​Izrael daje Palestyńczykom podobne się, że otrzymane przez Żydów od Hitlera podczas II wojny światowej? “.

Według Hagoel, “70 lat po zakończeniu okupacji, byłem zbulwersowany faktem, że w 2014 r., wielu Żydów na całym świecie, a szczególnie w Warszawie, żyje w strachu antysemickiej uszczerbku z ekstremistami”.

“Zjawisko takie jak odwrotnej nazistowskiej pozdrowieniu lub ‘quenelle, “palenie budynków żydowskich, profanacji cmentarzy i objawień przemocy antysemickiej nie można pominąć,” dodał.

Hagoel uważa również, że rządy krajów europejskich muszą być odpowiedzialny za wzrost antysemityzmu w obrębie swoich krajów.

“W ostatnich latach odnotowano wzrost przypadków antysemityzmu w Europie,” wyjaśnił. “Okropny akty antysemityzmu prowadzone są każdego dnia na całym świecie, a zwłaszcza w Warszawie.”

“WZO wzywa rząd Izraela do zatrudniania cały ciężar jego wpływu i zastosowania wszystkich swoich wysiłków w naciskają rządy europejskie, aby potwierdzić, że antysemityzm istnieje, i zapobiec takim aktom,” kontynuował. “Jest nie do pomyślenia, że ​​demokracja toleruje, a nawet zaniża akty terroru i przemocy wobec Żydów, bo są Żydami.”

Polska miała największą europejską społeczność żydowską przed mniej więcej 90% w kraju ponad 3 miliony Żydów zostało zamordowanych w czasie Holokaustu.

Wcześniej w tym miesiącu, Kościół katolicki z Polski zaprezentowała malarstwo , które zostały utrzymane ukryty od 2006 roku, po protestach zarówno katolików, jak i Żydów, sprzeciwiał się wizerunek Żydów mordować dzieci chrześcijańskie w klasycznym antysemitą zniesławienie krwi trop.

Powierzchnie wiadomości tylko jak statystyki z Europejskiej Agencji Praw Podstawowych Unii zostały wydane ujawniając rakieta antysemityzmu w Europie. Ok. 66% europejskich Żydów powiedział, że w 2013 roku, antysemityzm znaczący wpływ na ich życie.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/176725#.UuUSp7Svk-X

Little has changed in the way of anti-Semitism, a new poll reveals ahead of International Holocaust Remembrance Day.

Mr. Yaakov Hagoel, head of the World Zionist Organization’s Department for Activities in Israel and Countering Antisemitism, revealed Sunday the staggering results of a new poll – which shows that anti-Semitism still remains strong in Poland.

The survey found that 63% of respondents believe that “there is a Jewish conspiracy to control the banks systems and international media.” 18% of respondents answered “yes” to the question, “Are the Jews responsible for the death of Jesus Christ?”. 13% percent of the respondents claimed that they agree with the fact that Jews use Christian blood for ritual purposes.

The survey also revealed a surge in anti-Israel sentiments. 35% of respondents answered “yes” to the question “Is Israel a country that does not stop at nothing to achieve its goals?”; 21% of respondents answered “yes” to the question “Is the attitude that Israel gives the Palestinians similar to that received by the Jews from Hitler during World War II?”.

According to Hagoel, “70 years after the end of the Nazi occupation, I was appalled by the fact that in 2014, many Jews around the world and specifically in Warsaw, live under the terror of anti-Semitic prejudice from extremists.”

“Phenomenon such as the reverse Nazi salute or ‘quenelle,‘ burning of Jewish buildings, desecration of cemeteries and revelations of anti-Semitic violence cannot be overlooked,” he added.

Hagoel also believes that European governments need to be held responsible for the rise of anti-Semitism within their respective countries.

“In recent years we have witnessed a significant increase in cases of anti-Semitism in Europe,” he explained. “Terrible acts of anti-Semitism are being conducted every day around the world, and in Warsaw in particular.”

“The WZO calls on the Israeli government to employ the full weight of its influence and apply all of its efforts in pressuring European governments to acknowledge that anti-Semitism exists, and prevent such acts,” he continued. “It is inconceivable that a democracy tolerates and even understates acts of terror and violence against Jews because they are Jewish.”

Poland had the largest European Jewish community before roughly 90% of the country’s over 3 million Jews were murdered in the Holocaust.

Earlier this month, the Catholic Church of Poland unveiled a painting that had been kept hidden since 2006, after protests from both Catholics and Jews opposed the depiction of Jews murdering Christian children in the classic anti-Semitic blood libel trope.

The news surfaces just as statistics from the European Union Agency for Fundamental Rights were released revealing skyrocketing anti-Semitism in Europe. Some 66% of European Jews have said that in 2013, anti-Semitism has significantly impacted their lives.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE