….o wsparcie mediów w poniższej sprawie.

Szanowni Państwo zwracam się z wielką prośbą o wsparcie mediów w poniższej sprawie. Z waszą pomocą zwycięstwo  będzie możliwe . Liczę na Wasze poparcie, gdyż chodzi o los mojej rodziny , los nas wszystkich  o sprawy istotne dla bytu każdej rodziny, każdego z nas jutro może spotkać to co spotkało mnie . Pamiętajcie, iż brak solidarności w naszym Narodzie zawsze wykorzystywali obcy, co przynosiło Ojczyźnie same katastrofy! Nie pozwólcie aby zagraniczny kapitał  niszczył rodziny Polskich Robotników. Pozdrawiam Mateusz Gruźla 663-262-387

Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację Mateusz Gruźla ws. odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy (dyscyplinarkę) przez firmę Denso Thermal Systems Polska , produkującą nagrzewnicę i deski rozdzielcze do wszystkich samochodów produkowanych w  Fiat Auto Poland oraz nagrzewnice dla fabryki Fiata w Serbii . W tej sprawie została nadana sygnatura sprawy w Sądzie Najwyższym –  IP K 305/13 . Zgodnie z kompetencją w powyżej sprawie Jarosław Kaczyński Prezes Prawo i Sprawiedliwość  wniósł  do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie . Wszystkie dokumenty dostępne w Sądzie Najwyższym pod syg. –  I P K 305/13  i pod numerem telefonu 022-530- 84-54 . Sprawa u Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna pod  syg. RPO 621261- III / 09/JP

Sąd Pracy w Tychach i Katowicach orzekł , że Mateuszowi Gruźli nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania za bezprawne zwolnienie z pracy (dyscyplinarkę) przez Denso Thermal Systems Polska mimo tego że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 listopada 2007r. (sygn. SK 18/05, opubl. w OTK-A 2007/10/128) wskazał, że w przypadku bezprawnego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, odpowiedzialność pracodawcy nie jest ograniczona jedynie do odszkodowania na gruncie przepisów Kodeksu pracy (na podst. art. 58), ale również obejmuje odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów o odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 Kodeksu cywilnego i n.) lub deliktowej (art. 415 K.c. i n.).

Trybunał Konstytucyjny w przywołanym wyroku orzekł, że art. 58 w zw. z art. 300 Kodeksu pracy, rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 58 Kodeksu pracy, roszczeń odszkodowawczych, związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP. Tym samym Trybunał dopuścił możliwość dochodzenia przez pracowników odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia również na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, o ile pracodawca wyrządził swoim działaniem (czyli bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę) szkodę. Przykładowo, pracownik uzyskuje prawo do wystąpienia z powództwem o odszkodowanie za utracone prawo do wcześniejszej emerytury, nagrody jubileuszowej, czy też nawet za okres niezawinionego pozostawania bez pracy wskutek bezprawnego zwolnienia, mając za podstawę art. 300 Kodeksu pracy w związku z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 415 bądź 471).

W związku z tym pracodawca dokonując rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinien wyjątkowo starannie podejmować decyzję, tak aby rozwiązanie nie zostało uznane za bezprawne w postępowaniu sądowym. Co więcej, w piśmiennictwie pojawiają się głosy, że wyrok Trybunału (dopuszczający pracownicze roszczenia o odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego) będzie miał zastosowanie nie tylko w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ale również za wypowiedzeniem. Podstawa prawna: art. 58, art. 300 Kodeksu pracy w zw. z art. 415 i 471 Kodeksu cywilnego

W związku z tym niekorzystnym wyrokiem Mateusz Gruźla skierował sprawę do Sądu Najwyższego i tam zapadnie szczególnie ważny wyrok dla świata pracy. Ale już pada deklaracja. – Jeśli wyrok będzie wciąż niekorzystny sprawę skieruje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zapowiada Mateusz Gruźla .

Prawie pięć lata temu (12 grudnia 2008r.) Mateusz Gruźla został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w Denso Thermal Systems Polska. Postawiono mu pięć zarzutów. Sąd odrzucił wszystkie. 30 marca 2009 roku zapadł wyrok przywracający Gruźlę do pracy. Denso wniosło apelację, którą 15 września 2009r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił. Dzielny bojownik o prawa pracownicze wrócił do pracy. Jednak jego walka o sprawiedliwość nie zakończyła się, bo dyrekcja Denso Thermal Systems Polska nie wypłaciła mu odszkodowania – za bezpodstawne zwolnienie dyscyplinarne i poniesione straty z tym związane – zgodnie z prawem. Jak nie trudno się domyślić skrzywdzony człowiek, pozbawiony środków do życia, walczy z firmą w sądzie. Obecnie rozpoczyna się kolejny etap jego „drogi przez mękę”, ale tym razem w Sądzie Najwyższym.

Pracownik żąda 50.000 złotych odszkodowania za utracone wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze. Jednocześnie kancelaria prawnicza Mariusza Wójcika reprezentująca go w procesie będzie domagać się zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.000 złotych. W piśmie procesowym czytamy – „Jako pełnomocnik powoda wnoszę o skargę kasacyjną od wskazanego wyroku, zaskarżam ten wyrok w całości i zarzucam :

1.) Naruszenie prawa materialnego tj.art 471kc lub art. 415kc w zw . z art .300 kc poprzez ich niezastosowanie w sprawie będące skutkiem błędnej interpretacji wyroku trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.11.2007 r. syg. SK 18 05 oraz Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18.06.2009 syg. IPZP 2/09 i błędne zastosowanie w prawie.
2) mający istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie przepisów postępowania poprzez niewyjaśnienie istotnego dla sprawy zagadnienia czy i w jakim zakresie wskazana powyżej uchwała Sądu Najwyższego może być stosowana do sytuacji roszczeń pracownika wynikających z uznania za niezgodne z prawem i bezzasadne rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę na zasadzie art.52 kp.

Wnoszę o uwzględnienie roszczeń objętych pozwem i o ewentualne uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia”.
Uzasadnienie pełnomocnika prawnego nie budzi wątpliwości.
– „Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy oddalił jako bezzasadną apelację powoda. Tym samym uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego oddalający roszczenia powoda o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania z nim poprzez pozwanego umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zdaniem Sądu Okręgowego słusznym jest wniosek Sądu Rejonowego iż roszczenia powoda nie mają podstawy prawnej. Zaskarżony wyrok nie jest prawidłowy. W sprawie winien zostać zastosowany(…) wyrok Trybunału Konstytucyjnego, powód dochodzi bowiem innych odszkodowań niż wynikających z art. 56 i 58 kp. Bez znaczenia jest w tym zakresie przywrócenie powoda do pracy. Sąd Okręgowy w sposób nieprawidłowy ustalił przy tym granice stosowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27.11.2007r. – stwierdza mecenas Mariusz Wójcik w piśmie kasacyjnym skierowanym do Sądu Najwyższego.

– „Odnosząc się do twierdzeń zawartych w wyroku należy zauważyć , iż nie zasługują one na uwzględnienie . Przywrócenie powoda do pracy u pozwanego w oparciu o orzeczenie sądów nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę w sposób wskazany w pozwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W tym zakresie bez znaczenia pozostaje fakt , iż powód domagał się przywrócenia do pracy a nie odszkodowania. Roszczenia powoda są całkowicie uzasadnione pod względem faktycznym i prawnym. W całkowicie błędny sposób zinterpretowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego i Uchwałę Sądu Najwyższego, dotyczącą odmiennej sytuacji w zakresie sposobu rozwiązania umowy o pracę. Skarga kasacyjna jest w pełni uzasadniona” – podkreśla pełnomocnik prawny Mateusz Gruźli w skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE