Amerykańska inteligencja głosuje za bojkotem Izraela.

ASA Members Vote To Endorse Academic Boycott of Israel

The members of the American Studies Association have endorsed the Association’s participation in a boycott of Israeli academic institutions. In an election that attracted 1252 voters, the largest number of participants in the organization’s history, 66.05% of voters endorsed the resolution, while 30.5% of voters voted no and 3.43% abstained. The election was a response to the ASA National Council’s announcement on December 4 that it supported the academic boycott and, in an unprecedented action to ensure a democratic process, asked its membership for their approval. Please see the ASA website for a collection of supporting documents.

One year ago the ASA Executive Committee was asked to consider a resolution from the Academic and Community Activism Caucus of the Association. The EC then forwarded the resolution to the National Council and, following a lengthy period of careful deliberations, the Council unanimously voted to draft a revised resolution and to recommend members endorse it.

The resolution is in solidarity with scholars and students deprived of their academic freedom and it aspires to enlarge that freedom for all, including Palestinians. The ASA’s endorsement of the academic boycott emerges from the context of US military and other support for Israel; Israel’s violation of international law and UN resolutions; the documented impact of the Israeli occupation on Palestinian scholars and students; the extent to which Israeli institutions of higher education are a party to state policies that violate human rights; and finally, the support of such a resolution by a majority of ASA members.

The National Council engaged and addressed questions and concerns of the membership throughout the process. During the open discussion at the recent convention, members asked us to draft a resolution that was relevant to the ASA in particular and so the Council’s final resolution acknowledged that the US plays a significant role in enabling the Israeli occupation of Palestine. Members asked for clarification about how the resolution would affect the ability of ASA members to engage with colleagues in Israel, and the Council developed guidelines specifying that collaboration on research and publications between individual scholars does not fall under the ASA boycott. Members asked us to deliberate carefully and consider diverse opinions and the Council thus deliberated for 8 days. Members asked that we create spaces for discussion and the Council established a lively Facebook page. Finally, members asked the National Council to put the resolution to a vote and the Council listened.

The ASA National Council thanks all who took seriously the task of debating and discussing the resolution.  As the nation’s oldest and largest association devoted to the interdisciplinary study of American culture and history, the Association’s mission includes the ongoing study and discussion of pressing issues faced by the US and the world. As part of that process and in keeping with the ASA’s commitment to academic freedom, we are thus pleased to announce plans to bring Israeli and Palestinian academics to the 2014 national convention in Los Angeles.

At the same time we look forward to continuing the Association’s other work such as further supporting graduate student travel to the conference. Most important, we are making plans to add a regular DuPont Circle-based staffer who will organize a joint task force with the members of the Departments, Programs and Centers Committee to provide support for programs under review or experiencing other challenges.

Sincerely,

The ASA National Council

http://www.theasa.net/from_the_editors/item/asa_members_vote_to_endorse_academic_boycott/

 

=================

ASA głosowaniu poparli członkowie Akademickiego Izraela BoycottCzłonkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Studiów poparło udział Stowarzyszenia w bojkotu izraelskich instytucji akademickich . W wyborach, które przyciągnęły 1252 wyborców, największą liczbę uczestników w historii tej organizacji , 66,05 % wyborców poparło rezolucję , podczas gdy 30,5 % wyborców nie głosował i 3,43 % wstrzymało się od głosu . Wybory byłyreakcją na zapowiedzi Krajowej Rady ASA 4 grudnia , że popiera bojkotu akademickiego oraz, w bezprecedensowej akcji do zapewnienia procesu demokratycznego , zapytał swoich członków za ich zgodą . Proszę zobaczyć na stronie internetowej ASA do zbioru dokumentów uzupełniających .Rok temuKomitet Wykonawczy ASA został poproszony o rozważenie uchwały z Akademickiego Klubu i wspólnotowe Activism Stowarzyszenia . WE , a następnie przekazywane do rezolucji Rady Narodowej , a po długim okresie starannych rozważaniach ,Rada jednogłośnie przegłosowała projekt poprawionej uchwały i polecam członkowie popierają go .

Uchwała wchodzi w solidarności z uczonych i studentów pozbawionych wolności akademickiej i aspiruje , aby powiększyć , że wolność dla wszystkich , łącznie z Palestyńczykami . Zatwierdzenie przez ASA bojkotu akademickiego wynika z kontekstu amerykańskiego wojskowego i innego rodzaju wsparcia dla Izraela ; naruszenie przez Izrael prawa międzynarodowego i rezolucji ONZ ;udokumentowany wpływ izraelskiej okupacji palestyńskich uczonych i studentów , w jakim stopniu instytucje izraelskie z wyższym edukacja sąstroną polityki państwa , które łamią prawa człowieka i wreszciewsparcie takiej uchwały przez większość członków ASA .

Krajowa Rada prowadzi i skierowana na pytania i wątpliwości dotyczące członkostwa w całym procesie . Podczas otwartej dyskusji na ostatniej konwencji , członkowie poprosili nas o projekt uchwały , który był istotny dla ASA w szczególności , a więc ostateczna uchwała Rady uznała , że USA odgrywa znaczącą rolę w umożliwieniu izraelskiej okupacji Palestyny ​​. Członków poprosił o wyjaśnienie , jakrozdzielczość wpłynie na zdolność członków ASA zaangażowania z kolegami z Izraela , aRada opracowała wytyczne określające , że współpraca w dziedzinie badań i publikacji między poszczególnymi uczonych nie podlega bojkotu ASA . Członkowie poprosili nas uważnie rozpatrzyć i rozważyć różne opinie i Radę w ten sposób obrady na 8 dni . Członkowie zapytał , że tworzymy miejsce do dyskusji i Rada ustanowiły żywą stronę na Facebooku . Wreszcie , członkowie Krajowej Rady poprosił , aby umieścić uchwały pod głosowanie iRada wysłuchała .

ASA Krajowa Radadziękuje wszystkim , którzy wzięli poważnie zadanie debaty i dyskusji na temat uchwały . Jako najstarszy i największy stowarzyszenia narodu poświęconego interdyscyplinarnego studium historii i kultury amerykańskiej , misja Stowarzyszenia obejmuje bieżące analizy i dyskusji na temat palących problemów stojących przed USA i na świecie. W ramach tego procesu oraz zgodnie z zobowiązaniem ASA do wolności akademickiej , mamy więc przyjemność ogłosić plany wprowadzenia naukowców izraelskich i palestyńskich w 2014 National Convention w Los Angeles.

Jednocześnie mamy nadzieję na kontynuowanie innych prac Stowarzyszenia , takie jak dalsze wspieranie doktorant podróż na konferencję . Najważniejsze , że są plany, żeby dodać Dupont Circle staffer regularnego opartego na który zorganizuje wspólną grupę zadaniową z członków departamentów , programów i Komitetu Centra zapewnienie wsparcia dla programów w ramach przeglądu lub doświadczają innych wyzwań .

Z poważaniem,

Krajowa Rada ASA

 

One Response to Amerykańska inteligencja głosuje za bojkotem Izraela.

 1. KSC 18/12/2013 at 12:02 #

  Amerykańscy studenci za bojkotem Izraela
  dodano dnia: 2013-12-17
  boycottStowarzyszenie Amerykańskich Studiów (ASA) zrzeszające profesorów z USA, zdecydowało się poprzeć rezolucje apelującą, by uczelnie w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły bojkot Izraela w proteście przeciwko polityce dyskryminacji jaką ten kraj prowadzi względem Palestyńczyków.

  Rezolucja, którą najpierw poparła jednomyślnie krajowa rada ASA została następnie poddana pod internetowe glosowanie członkom organizacji – poparcie dla niej sięgnęło 66%. Wzywa ona do bojkotu izraelskich uczelni i niepodejmowania z nimi współpracy. Jest też wyrazem solidarności pomiędzy amerykańskimi i palestyńskimi akademikami, gdyż ci drudzy są pozbawieni poprzez politykę Izraela wolności akademickiej.

  Zgodnie z założeniami rezolucji indywidualni akademicy z Izraela wciąż mogliby uczestniczyć w konferencjach naukowych lub wykładać na amerykańskich uczelniach, pod warunkiem że nie reprezentują Izraela ani jego uniwersytetów.

  W sprawie rezolucji zabrał między innymi głos Alex Lubin, profesor Studiów Amerykańskich na American University w Bejrucie. Wyjaśnił on w telewizji Al-Dżazira, że „wolność akademicka oznacza bardzo niewiele, gdy odbywa się w kontekście segregacji i apartheidu”. Dodał również, iż „zmiana systemu apartheidu w Afryce Południowej dokonała się nie poprzez dialog akademicki, ale poprzez protest, opór i międzynarodowy bojkot”.

  W chwili obecnej przegłosowana rezolucja ma czysto symboliczne znaczenie, gdyż bojkotu nie poparła żadna z uczelni w USA. Wystarczyło to jednak, by wzbudzić furię żydowskich środowisk w Stanach Zjednoczonych. Wyraz temu dał przewodniczący Światowego Kongresu Żydów (WJC), Ronald Luader.

  „To głosowanie, wzywające do bojkotu Izraela, jednego z najbardziej demokratycznych i naukowo wolnych narodów na świecie, pokazuje orwellowskie, antysemickie i moralne bankructwo Stowarzyszenia Amerykańskich Studiów” – czytamy w rozesłanym przez Laudera oświadczeniu. Dodał również, że inna z organizacji zrzeszających wykładowców, a mianowicie „Amerykańskie stowarzyszenie profesorów uniwersyteckich” opowiedziało się przeciwko bojkotowi, ponieważ „podważa dokładnie wolności, których chce bronić i jest wymierzona w niewłaściwym celu”.

  na podstawie: PAP

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE