„Boże, błogosław Rosjan!”

„Boże, błogosław Rosjan!”

 

Redakcja Gazety Warszawskiej

Andrzej Leszczyński.

19 listopada 2013

 

Od redakcji: Po odbytym prawicowym „Marszu Niepodległości” 11 listopada w Warszawie, podczas którego miały miejsce antyrosyjskie prowokacje (organizatorzy Marszu natychmiast powiadomili, że nie mieli z nimi nic wspólnego), rosyjskie i polskie środki informacji masowej zaczęły aktywnie piętnować polskich „nazistów”, histerycznie trąbić o rosnącym zagrożeniu europejskiego „faszyzmu”, nie zapominając przypomnieć również odbyty niedawno „Rosyjski Marsz”, a także wydarzenia w Biriulewie.

 

Aby zorientować się w zaistniałej sytuacji i wyjaśnić, czy prawdą jest, że polscy nacjonaliści (narodowcy) i Polacy w ogóle są zajadłymi rusofobami, jak często przedstawia się ich w FR, Rosyjski Ruch Imperatorski skierował do polskich narodowców specjalny Apel , w którym nawoływał do porzucenia antyrosyjskiej retoryki i rozważenia wspólnej współpracy dla dobra dwóch narodów chrześcijańskich.

 

Apel wywołał burzliwą reakcję wśród polskich narodowców. Otrzymaliśmy kilka listów z odpowiedziami. Największy polski prawicowy portal „Polityka Narodowa”, będący tubą głównych polskich organizacji narodowych, organizatorów Marszu Niepodległości – „Ruchu Narodowego” i „Młodzieży Wszechpolskiej” , opublikował w odpowiedzi Apel. Demo-liberalna polska (dokładniej , jak mówią narodowcy, „polskojęzyczna” gazeta „Wyborcza”), również opublikowała artykuł z cytatami z naszego Apelu i odpowiedziami Polaków na niego.

 

Swoje odpowiedzi przysłały również organizacje: Konwent Narodowy Polski i Błękitna Polska oraz Organizacja Polskich Monarchistów.

 

Niżej publikujemy trzy listy, po zapoznaniu się z którymi, nasi czytelnicy będą mogli z pierwszej ręki

poznać stosunek polskich narodowców do Rosji i narodu rosyjskiego.

 

 

Odpowiedź Polaków na list rosyjskich nacjonalistów

 

Opublikowano: niedziela, 17, listopad 2013 17:45

http://narodowcy.net/publicystyka/8341-do-rosyjskich-przyjaciol-odpowiedz-polskich-narodowcow

 

Zamieszczamy odpowiedź kwartalnika Polityka Narodowa na list rosyjskich nacjonalistów do Polaków.

 

Publikowany przez nas wcześniej pod linkiem: List rosyjskich nacjonalistów do Polaków

 

Do rosyjskich przyjaciół!

 

Wielu polskich nacjonalistów i patriotów ze zrozumieniem przyjęło Wasz list. Zgadzamy się, że największymi zagrożeniami dla europejskich narodów jest m. in. liberalizm, globalizacja, laicyzacja i dekadencja. My, ludzie twardych zasad, silnej tożsamości narodowej i szczerych intencji musimy wspólnie stawiać im czoła, niezależnie od dzielących nas różnic narodowych i historycznych zaszłości. Możemy to osiągać tylko wygaszając stopniowo niepotrzebne animozje pomiędzy narodami. Proces ten musi rozpocząć się na poziomie zwykłych ludzi, takich jak Wy i my, gdyż władze nie uczynią tego za nas.

 

Dobrze znamy trudną historię naszych narodów. Nie możemy zapomnieć o ofiarach wielu wojen i długoletnich okresów okupacji naszego kraju. Pamięć o zmarłych i pomordowanych jest naszym obowiązkiem, z którego nigdy nie zrezygnujemy. Przypominanie o tragicznej historii, szczególnie XX wieku, nie może być przez Was postrzegane jako wrogość wobec zwykłych Rosjan.

 

Podobnie jednak jak Wy, my także chcemy skupiać się na wyzwaniach dnia dzisiejszego. W imię lepszej przyszłości musimy więc odrzucić zgubny dla nas wszystkich szowinizm i imperialistyczne dążenia. Tej zmianie nie sprzyjają działania polityków, zarówno polskich (tak rządzących, jak i opozycyjnych), jak i rosyjskich. Dlatego teraz to my musimy wziąć sprawy w swoje ręce.

 

Na łamach naszego pisma od dawna piszemy o tym, co dla wielu naszych rodaków nie jest oczywiste a wśród opinii publicznej niepopularne. Między innymi o tym, że duża część Rosjan, oddanych patriotów słusznie odrzuca Putina i jego reżim, nie przynoszący niczego dobrego Rosji i Rosjanom. Dodajmy, że jest to reżim wykonujący nader często gesty wrogie Polsce.

 

Przypominamy też często tę oczywistą prawdę, iż naród rosyjski był pierwszą ofiarą komunizmu, a prawdziwi rosyjscy patrioci nienawidzą go równie mocno co Polacy. Staramy się od kilku lat na naszych łamach pokazywać różnorodną twarz rosyjskiego patriotyzmu i nacjonalizmu.

 

Choć dostrzegamy istnienie organizacji narodowych o nie szowinistycznym charakterze i odróżniamy je od tych, tkwiących umysłowo głęboko w dawnym imperialistycznym i nierzadko również w komunistycznym dziedzictwie Rosji, to sporo naszych rodaków przez pryzmat tych ostatnich grup postrzega rosyjski nacjonalizm.

 

Zgadzamy się jednak z tym, iż wspólne problemy dnia dzisiejszego, takie jak masowa imigracja, będąca plagą Rosji, emigracja, laicyzacja, dekadencja, wojujący islamizm powinny raczej łączyć niż dzielić ludzi dobrej woli z Polski i Rosji, dwóch słowiańskich narodów.

 

Od Was oczekujemy propagowania wśród swoich rodaków zmiany myślenia o Polsce i zaprzestania postrzegania jej i innych państw naszego regionu jako części swojego imperium. Nie możemy przejść obojętnie nad zdarzającymi się na rosyjskich manifestacjach organizacji nacjonalistycznych imperialistycznymi hasłami (np. „Rosja od Magadanu do Warszawy”) i szowinistycznymi zachowaniami.

 

Eliminacja tego typu zachowań, poglądów i haseł to bezwzględny warunek porozumienia i trwałego pokoju pomiędzy naszymi narodami. Wierzymy, że takie działania pomogą w przyszłości zapobiec niepotrzebnym incydentom, podobnym do tych, które miały miejsce pod ambasadą rosyjską w Warszawie a następnie pod polską ambasadą w Moskwie.

 

Przed nami długa i trudna droga. Ale kto może podjąć jej trud, jeśli nie nacjonaliści – awangarda młodego pokolenia polskich i rosyjskich narodów?

 

Niech Bóg błogosławi Rosjanom!

 

Redakcja „Polityki Narodowej”

 

 

List w języku rosyjskim:

 

Русские друзья!

Многие польские националисты и патриоты с пониманием приняли ваше письмо. Мы согласны, что самая большая угроза для европейских наций – это, между прочим, либерализм, глобализация, секуляризация и декаданс. Мы, люди твёрдых принципов, сильной национальной идентичности и чистых намерений, должны противостоять им вместе, независимо от наших национальных различий и исторических споров. Этого можно достичь, лишь погасив огонь враждебности между народами. Процесс этот должен начинаться на уровне простых людей, как Вы и мы. Власти не сделают этого вместо нас.

Мы хорошо знаем трудную историю наших народов. Не можем забывать о жертвах войн и периодов долгосрочной оккупации нашей страны. Память о погибших и убитых это наша обязанность, от которой мы никогда не откажемся. Напоминание о трагической истории, особенно ХХ века, не может рассматриваться Вами как враждебность к простым русским.

Однако, как и Вы, мы также хотим сосредоточиться на вызовах современности. Ради лучшего будущего мы должны отклонить разрушительные для нас всех шовинистические и империалистические устремления. В этом не помогает деятельность политиков польских (как правящих, так и оппозиционных), а также русских. Поэтому, мы должны взять дело в свои руки.

На страницах нашего журнала, в течение длительного времени, мы пишем о том, что для многих из наших соотечественников является неочевидным и часто непопулярным. Между прочим, о том, что большая часть русских патриотов правильно отвергает Путина и его режим, который не приносит ничего хорошего России и русским. Отметим, что тот же режим слишком часто совершает враждебные жесты в направлении Польши.

 

Мы часто напоминаем эту очевидную истину, что русская нация была первой жертвой коммунизма и настоящие русские патриоты ненавидят его также сильно, как и поляки. Мы пытались в течение последних лет в нашем журнале показывать разнообразные лица русского патриотизма и национализма.

Мы признаем, что существуют националистические организации с нешовинистическим характером и отличаем их от тех, которые до сих пор умственно сидят глубоко в империалистическом, а часто и в коммунистическом наследии России. Много наших людей видят весь русский национализм через призму последней группы.

Мы согласны с тем, что общие современные проблемы, как массовая иммиграция, от которой страдает Россия, секуляризм, декаданс, воинствующий исламизм должны скорее объединять, чем разделять людей доброй воли в польской и русской нации, двух славянских народах.

Мы ждем от Вас того, что русские начнут мыслить по-другому о Польше и перестанут воспринимать её и другие страны региона как часть своей империи. Мы не можем оставаться равнодушными в связи с появляющимися на русских националистических манифестациях лозунгами (например, ” Россия от Магадана до Варшавы”), а также шовинистическими поведенями.

Устранение подобных идей и предложений такого типа являются непременным условием для понимания и прочного мира между нашими народами. Мы считаем, что эти меры помогут в будущем избежать ненужных инцидентов подобных тем, которые произошли возле посольства России в Варшаве и потом возле посольства Польши в Москве.

У нас впереди долгий и трудный путь. Но кто может его начать, если не националисты – авангарда молодого поколения польского и русского народа?!

Боже, благослови русских!

 

Редакция журнала «Национальная политика»

 

—————————————————–

 

List Konwentu Narodowego Polski zablokowany na wordpress’ie

 

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/konwent-narodowy-polski-zablokowany-na-wordpressie-2013-11

 

Opublikowano Listopad 18, 2013Przez a303W PolskaI 216 Views

 

Konwent Narodowy Polski zablokowany na wordpress’ie

 

 

PILNE!!! DZISIAJ, W GODZINACH POŁUDNIOWYCH, ZABLOKOWANO STRONĘ KONWENTU NARODOWEGO POLSKI, PROWADZONĄ NA *wordpress.com*

 

 

Drodzy Polacy,

 

Z przykrością informujemy, że dzisiaj w godzinach południowych czasu polskiego, została całkowicie zablokowana, strona Konwentu Narodowego Polski – http://konwentnarodowypolski.wordpress.com

 

Blokady dokonano bez jakichkolwiek ostrzeżeń czy wcześniejszego powiadomienia i obecnie nie jesteśmy w stanie określić, czy zamieszczone tam publikacje zostaną odzyskane czy też zostały zniszczone.

 

Bardzo prosimy o przekazanie tej wiadomości innym Sympatykom Konwentu Narodowego.

 

Prosimy również wszystkich Polaków o masowe tworzenie własnych stron internetowych i przekazywania ważnych dla Polski informacji.

 

Z poważaniem

 

Zespół Redakcyjny

 

Sieci Informacyjnej

 

Konwentu Narodowego Polski

 

BIURO KOORDYNATORA ds. ORGANIZACYJNYCH

 

KONWENTU NARODOWEGO POLSKI

 

biuro-koordynatora-knp@o2.pl

 

www.konwentnarodowypolski.wordpress.com

 

 

List w języku rosyjskim:

 

Письмо от организации «Конвент Польского Народа».

 

К братьям-русским.  В ответ на Обращение Русского Имперского Движения к польским националистам.

 

Братья русские,

 

Мир, в котором Католическая Польша, как оплот христианских ценностей, которые складывали на протяжении веков Европейскую Цивилизацию, неоднократно становилась жертвами враждебных её существованию государств, на наших глазах находится в упадке.

 

В группу стран, враждебных к полякам, со времен Екатерины Великой, всегда входила Россия, играя решающую негативную роль. Поэтому, если определить цели политики России по отношению к полякам в течение последних двух веков, это была политика, ведущая к полному уничтожению Польши, или приданию оккупированным польским землям все более и более окраинной территории, подобия автономии.

 

Тем не менее, мы не можем игнорировать тот факт, что русские, из-за близорукой политике своей страны, за то, как они относились к католической Польши, заплатили во время большевистской революции огромную цену, и так же, как оккупированные с конца Второй мировой войны поляки, платили за весь период коммунистического террора.

 

Несмотря на эти большие общие страдания, на пороге двадцать первого века нам придется утверждать, что преступная система, которая завладела польским и русским народами, вовсе не утеряла контроль над ними, но только переродилась в результате т.н. «цветных революций» – какими были как перестройка, так и «Солидарность» в даже более широкий тоталитаризм, и еще более антинациональный – была организована в «государства», действующие вопреки интересам обеих народов, которые создают права и экономику, ведущие к их постепенному уничтожению.

 

Как польский, так и русский народы, мы почти не имеем влияния на то, что они делают, наш Голос и Воля провозглашают, что администрации наших стран открыто оккупационные.

 

Конечно, нынешний строй, как и его предыдущая форма, легко может найти для своих целей любого из «националистической» или «патриотической» среды (например, операция «Трест»), которые, с одной стороны, будет успокаивать подлинные национальные движения, а с другой, будут использоваться в качестве инструмента для выявления и нейтрализации реальных лидеров таких движений, что позволит внедрять и создавать на их месте агентов системы.

 

Вот в таких реалиях и приходит к нам сегодня работать; нам в Польше и вам в России; нам, полякам, и вам, русским.

 

Представляется также, что стремясь во что бы остаться у власти и избежать ответственности, новый тоталитарный конгломерат, разработанный и внедренный потомками большевистских преступников, сделает все, чтобы подстрекать к ненависти и антагонизму между поляками и русскими.

 

Следовательно, провокаций и взаимно враждебных актов, осуществляемых через «органы государственной власти», следует ожидать все больше и больше, ни вы, русские, ни мы, поляки, не должны дать снова втянуть нас во взаимную борьбу, которая была в прошлом, но которая сегодня может привести к полному уничтожению двух Великих славянских народов и мира христианских ценностей, который мы совместно исповедуем.

 

Именно в таком измерении, провокаций и разжигания противоречий между нашими народами, следует рассматривать последние события в Польше, которые произошли во время Марша Независимости в Варшаве – сгорела будка охранника и брошены петарды на территорию вокруг посольства РФ, также осуществлена подобная акция, уже на следующий день, в Москве были брошены петарды на территорию вокруг польского посольства. В ответ у «русских националистов» появились лозунги и угрозы очередного раздела Польши и русского плена поляков.

 

Нет никаких сомнений в том, что здравый смысл и реальная оценка сложившейся ситуации должны побудить польский и русский народы тесно сотрудничать и объединяться против угроз и враждебных действий, диктуемых  нам бесчеловечной системой. Это большая задача для польских и русских патриотов, истинный призыв к их мудрости и зрелости, политической мысли, которую мы уже сейчас должны создавать и совместно развивать.

 

Что касается призыва к забвение обид, которые Польша и польский народ понесли от России, это не под силу ни одной политической или религиозной организации, и любого указа, как и возросшие в последние годы акты прощения за чужие преступления, предпринятые от имени польского народа, и вместо поляков. На это будет время, когда польский и русский народы обретут свободу, потому что истинное прощение и истинное раскаяние являются прерогативой свободных народов, а не жителей оккупированных территорий.

 

Обращение русской организации к националистическим организациям в Польше мы принимаем как готовность будущего сотрудничества, взаимодействия на равных, христианских принципах, прав и обязанностей в отношении русского и польского народов, от которого мы не будем уклоняться.

 

По мнению многих польских патриотов и среди националистов, такое сотрудничество, если оно состоится, может быть ключом к свободе и для других славянских народов .

 

Вроцлав, 15 ноября 2013.

 

КОНВЕНТ ПОЛЬСКОГО НАРОДА.

 

www.konwentnarodowypolski.wordpress.com

 

 

A oto treść listu, przetłumaczona z listu w języku rosyjskim:

 

List od organizacji „Konwent Narodowy Polski”

 

Do Braci Rosjan. W odpowiedzi na apel Rosyjskiego Ruchu Monarchistycznego

 

Bracia Rosjanie,

 

Świat, w którym katolicka Polska, jako ostoja wartości chrześcijańskich, które tworzyły na przestrzeni wieków Cywilizację Europejską, i która niejednokrotnie stawała się ofiarą wrogich jej istnieniu państw, na naszych oczach znajduje się w upadku.

 

Do grupy państw, wrogich Polakom, od czasów Katarzyny Wielkiej, zawsze wchodziła Rosja, odgrywając decydującą negatywną rolę. Dlatego, jeżeli określać cele polityki Rosji w stosunku do Polaków w ciągu ostatnich dwóch wieków, była to polityka, prowadząca do całkowitego zniszczenia Polski lub nadaniu okupowanym ziemiom polskim charakteru terytoriów peryferyjnych na wzór autonomii.

 

Tym nie mniej nie możemy ignorować tego faktu, że Rosjanie z powodu krótkowzrocznej polityki swego kraju, za to, jak oni odnosili się do katolickiej Polski, zapłacili w czasie rewolucji bolszewickiej ogromna cenę i podobnie jak okupowani po zakończeniu II Wojny Światowej Polacy, płacili za cały okres terroru komunistycznego.

 

Nie patrząc na te wspólne wielkie cierpienia, na progu dwudziestego pierwszego wieku będziemy musieli stwierdzić, że przestępczy system, który zawładnął polskim i rosyjskim narodami, wcale nie stracił kontroli nad nami, ale tylko przekształcił się w wyniku tzw. „rewolucji kolorowych” – jakimi była zarówno „Pierestrojka” jak i „Solidarność” w nawet jeszcze bardziej szeroki totalitaryzm i jeszcze bardziej antynarodowy system – został zorganizowany w „państwa”, rządzące wbrew interesom obu narodów, i które tworzą prawa i ekonomikę, prowadzące do ich stopniowego zniszczenia.

 

Zarówno polski tak i rosyjski naród, prawie nie ma wpływu na to, co oni robią, nasz Głos i nasza Wola głoszą, że administracje naszych krajów są jawnie okupacyjne.

 

Oczywiście, niniejszy ustrój, jak i jego poprzednia forma, może łatwo znaleźć dla swoich celów każdego ze środowiska „narodowego” lub „patriotycznego” (na przykład operacja „Trust”), które, z jednej strony będą uspakajać prawdziwe ruchy narodowe, a z drugiej – będą wykorzystywane w charakterze narzędzi do wykrywania i neutralizowania realnych liderów takich ruchów, co pozwoli im wprowadzać i tworzyć na ich miejsce agentów systemu.

 

Oto w takich realiach przyszło nam dzisiaj pracować: nam w Polsce i wam w Rosji; nam – Polakom i wam – Rosjanom.

 

Wydaje się również, że dążąc za wszelką cenę, aby pozostać u władzy i uniknąć odpowiedzialności, nowy totalitarny konglomerat, opracowany i wdrożony przez potomków bolszewickich przestępców, uczyni wszystko, aby podjudzać do nienawiści i antagonizmów między Polakami i Rosjanami.

 

A więc, prowokacji i wzajemnie wrogich aktów, realizowanych  przez „organy władzy państwowej”, należy oczekiwać coraz więcej i więcej; ale zarówno wy – Rosjanie, jak i my – Polacy nie możemy dać się wciągnąć do walki wzajemnej, która była w przeszłości, ale która dzisiaj może doprowadzić do całkowitego zniszczenia dwóch Wielkich narodów słowiańskich i świata wartości chrześcijańskich, których wspólnie wyznajemy.

 

Właśnie w takim wymiarze, prowokacji i rozpalania sprzeczności między naszymi narodami, należy rozpatrywać ostatnie wydarzenia w Polsce, które wydarzyły się podczas marszu Niepodległości w Warszawie – spaliła się budka wartownika i rzucono petardy na teren wokół Ambasady FR, a także zrealizowaną podobną akcję, już następnego dnia, w Moskwie zostały rzucone petardy na teren wokół Ambasady Polski. W odpowiedzi u „rosyjskich nacjonalistów” pojawiły się transparenty i groźby kolejnego rozbioru Polski i rosyjskiej niewoli Polaków.

 

Nie ma żadnych wątpliwości w tym, że zdrowy rozum i realna ocena zaistniałej sytuacji powinny pobudzić polski i rosyjski narody do ścisłej współpracy i zjednoczenia się przeciwko zagrożeniom i wrogim działaniom, dyktowanym nam przez nieludzki system. Jest to wielkie zadanie dla patriotów polskich i rosyjskich, prawdziwe wezwanie do ich mądrości i dojrzałości, myśli politycznej, którą powinniśmy już teraz tworzyć i wspólnie rozwijać.

 

Co zaś się tyczy apelu o zapomnieniu krzywd, które Polska i naród polski doznały od Rosji, to jest to nie na siły żadnej organizacji politycznej lub religijnej i żadnej ustawy, jak i sformułowanych w ostatnich latach aktów przebaczenia za cudze przestępstwa, podjęte w imieniu narodu polskiego i zamiast Polaków. Na to przyjdzie czas, kiedy polski i rosyjski narody uzyskają wolność, ponieważ prawdziwe przebaczenie i prawdziwa skrucha i wyznanie grzechów, są prerogatywą wolnych narodów, a nie mieszkańców okupowanych terytoriów.

 

Apel rosyjskiej organizacji do narodowych organizacji w Polsce przyjmujemy jako gotowość przyszłej współpracy, współdziałania na równych chrześcijańskich zasadach, na podstawie praw i obowiązków w stosunku do narodu rosyjskiego i polskiego, od których nie będziemy się uchylać.

 

Według opinii wielu polskich patriotów i środowiska narodowców, współpraca taka, jeżeli nastąpi, może być kluczem do wolności również innych narodów słowiańskich.

 

Wrocław, 15 listopada 2013  r.

 

KONWENT NARODOWY POLSKI .

 

www.konwentnarodowypolski.wordpress.com

 

————————————————

 

Apel o przezwyciężenie polsko-rosyjskich animozji

 

Opublikowano Listopad 17, 2013Przez RXW Polska, RosjaI 99 Views

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/apel-o-przezwyciezenie-polsko-rosyjskich-animozji-2013-11

 

Warszawa, 16 listopada 2013 r.

 

Rozum polityczny wymaga od nas przezwyciężenia animozji!

 

Drodzy Przyjaciele z Rosyjskiego Ruchu Monarchistycznego

 

Kształt stosunków polsko-rosyjskich ma pierwszorzędne znaczenie nie tylko dla obu krajów, ale i dla układu sił w całej Europie. Doskonale rozumieją to ci, którzy podporządkowują nasz kontynent koalicji interesów niemieckich i syjonistycznych. Przymierzu temu służy już cała polityczna elita naszego kraju, zarówno ta aktualnie rządząca, jak i ta będąca w pozornej opozycji. Jedni i drudzy w mistrzowski sposób manipulują emocjami Polaków, wykorzystując do tego ogrom obiektywnych krzywd doznanych najpierw podczas zaborów, a potem ze strony komunistycznego ZSRS. Jednak sprowokowane kilka dni temu antyrosyjskie ekscesy w Warszawie – wbrew intencjom inspiratorów – stały się pretekstem do podjęcia próby nowego otwarcia w stosunkach między naszymi narodami, bo za taki uznajemy Wasz list skierowany do polskich patriotów.

 

Polityczny sojusz narodów Rosji i Polski stał się dziś dziejową koniecznością i jedyną szansą ocalenia duchowej tożsamości Europy. Po raz pierwszy w historii nie dzielą naszych państw spory terytorialne. Łączy nas za to wiele wspólnych zagrożeń. Jednym z nich jest gwałtowny wzrost potęgi niemieckiej, zagrażającej nie tylko integralności państwa polskiego, ale i choćby rosyjskiemu okręgowi kaliningradzkiemu. Nie zapominajmy też, że stoimy po tej samej stronie barykady w wojnie wytoczonej całemu światu chrześcijańskiemu. Polski katolicyzm i rosyjskie prawosławie muszą wspólnie przeciwstawić się barbarzyństwu zalewającemu Europę i poprowadzić do zwycięstwa wszystkich tych, którzy tę walkę podejmują na całym naszym kontynencie.

Drodzy Przyjaciele,

 

w imieniu ruchu „Błękitna Polska” zapraszam do wspólnego, polsko-rosyjskiego zredagowania odezwy skierowanej do naszych obu narodów. Będzie to akt nie mający precedensu we wzajemnych stosunkach, bo zbudowany na gruncie oddolnych przeświadczeń oraz żywotnych interesów politycznych i cywilizacyjnych.

 

Krzysztof Zagozda, Przewodniczący Błękitnej Polski

 

Źródło: konserwatyzm.pl

 

Za: http://redakcjapartyzant.wordpress.com/2013/11/17/apel-o-przezwyciezenie-polsko-rosyjskich-animozji/#more-1296

 

 

Data publikacji: 17.11.2013

 

List w języku rosyjskim:

 

Письмо организации «Синяя Польша»

 

Политический разум требует от нас преодолеть враждебность!

 

Дорогие друзья Русского монархического движения.

 

Форма польско-русских отношений имеет первостепенное значение не только для обеих стран, но и для баланса сил в Европе. Это прекрасно понимают те, которые подчиняют наш континент коалиции интересов Германии и сионизма. Заветом тому служит уже вся политическая элита нашей страны, как правящая в настоящее время, так и та, которая находится в кажущейся оппозиции. И те и другие мастерски манипулируют эмоциями поляков, используя для этого величину объективного причиненного ущерба во время разделов, а затем коммунистического Советского Союза. Однако спровоцированные несколько дней назад антироссийские эксцессы в Варшаве, вопреки намерениям зачинщиков, стали поводом для попытки нового старта в отношениях между нашими народами, именно так мы рассматриваем ваше письмо к польским патриотам.

 

Политический союз русского и польского народа сегодня стал исторической необходимостью и единственным шансом спасти духовную идентичность Европы. Впервые в истории наши страны не разделяют территориальные споры. Объединяет нас много общих угроз. Одной из них является быстрый рост влияния Германии, которое ставит под угрозу не только целостности польского государства, но даже российского калининградского анклава.

 

Не будем забывать, что мы находимся на одной стороне баррикад в войне, ведущейся против всего христианского мира. Польский католицизм и русское православие должны совместно противостоять варварству, наводняющему Европу, и привести к победе тех, кто принимает эту борьбу на всем нашем континенте.

 

Дорогие друзья!

 

от имени движения «Синяя Польша» я приглашаю вас к совместной разработке польско-русского манифеста, обращенного к  двум нашим народам. Это будет акт, не имеющий прецедента во взаимоотношениях, потому что они основаны на возрастающих убеждениях и жизненных политических и цивилизационных интересах.

 

Кшиштоф  Загозда, председатель «Синей Польши».

 

Важно: http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=8285

 

Польское движение «Błękitna Polska» было создано весной 2012 года. Позиционирует себя как консервативно-патриотическое движение. Отстаивает католицизм, как основу польскости. Призывает к подсчёту выгод и невыгод членства Польши в ЕС, т.к. «за границами ЕС тоже есть жизнь». Хотят преобразоваться со временем в политическую партию. Лидер «Błękitna Polska» Кшиштоф Загозда стал известен в европейских СМИ после того, как выступил  в 2009 году против концерта Мадонны в Варшаве в День успения Пресвятой Девы Марии.

 

 

 

i

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE