Makaroniarze napadają na katolickiego kapłana

 Priebke’s Coffin Spat Upon — Hate Must Have Limits, But Catholic Subservience Also

Priebke
Edit: never mind that the celebrant, Father Abrahamowicz, is a convert from Judaism himself, and not in good standing with the SSPX, but they are supporting Father’s decision to bury Priebke anyway. Indeed, Abrahamowicz says Priebke wasn’t a National Socialist, either.Must the SSPX be one of the few forces left in the world to combat these villains?(Rome) The ugly face of hatred was extremely visible during the death and burial of Erich Priebke. Revenge and hatred to be driven as far as to deny the enemy a grave, does not honor the victims of the enemy. Especially when it has nothing to do with justice.The pictures with kicks and punches against the coffin containing the Pribke’s body, which was spat on, are just plain disgusting. They show the grimace of a world without mercy and forgiveness, a world without Christ and without Christianity. That this ugly face appeared around one of the most important Christian acts, a funeral, therefore, seems to be a coincidence. Before the parade of right-wing groups that could exploit Priebke’s funeral, perhaps, they wanted to preserve “the memory of the victims, the families of the victims” and anti-fascist society. What came instead were violent left-wing extremists and the eternal mob that longs to this day after crucifixion.

“Moralizing in Top Form” of the Media

Numerous journalists ran to moralize in top form, but the Nazis could arise once again, almost 70 years after the war, to be defeated. At least in their minds. The opportunities have become scarce. Priebke had to be 100 years old to once again offer the crowd of leftist swells this special kick.

Spiegel and the ORF were outraged about the SSPX, who agreed to hold the funeral Mass for Priebke. Thus, says Austrian state radio and the Hamburg weekly magazine, this only confirms the already known affinity between SSPX and the extremist right. That the SSPX had only buried Priebke, therefore, because the responsible parish priest had not complied with (from the Bishop of Rome himself? From the Pope ) to be excused from his obligation from above or could not fulfill, there was simply a dereliction.

Noteworthy is the phenomenon that the moral radicalism is gaining impetus with temporal distance from the events and generational change to those personally unaffected. As Kappler, the commander of the hostages died, from 1944 to 1978, he could be buried in peace and public. Now that a subordinate has died, this is no longer possible in 2013. The tentacled and spewing demonstrators and the perpetrators of violence in Albano Laziale were born after 1945. The stylized media of 2013 and any political bullies can be drawn even to a funeral to “fight the right”. Sophocles’ Antigone dealt already 500 years before Christ with the moral question of denying someone a grave.

Civilized Society Refuses Burial to the Dead: How Could This Happen?

The question is not, how can there be a Catholic funeral for someone like Erich Priebke. The question must be: How could it happen that a civilized society that the authorities, intellectuals and media put the legality of the funeral of a person in question? Truly no benefit, much more irreverence. However, as reverent as is the Catholic Church in the face of this, which understands the drama of the moment of death and accompanies it. At least then, if they do not exclude themselves out of concern for political correctness.

An Austrian Catholic website went wrote because of the funeral of Priebke an excessively entitled “The Rampage of the SSPX.” Just as hatred should have limits, even Catholic genuflections should have limits. The opposite of a rampage is the case, as the official explanation of the SSPX shows: “A Christian who has been baptized and has received the sacraments of confession and the Eucharist, has, whatever may be his fault and his sins forever, if he dies reconciled to God and the Church, the right to the celebration of Holy Mass and burial. With this declaration we reaffirm our rejection of any form of anti-Semitism or racial hatred, but also all other forms of hatred. The Catholic religion is for mercy and forgiveness. 

Where Diocese Has Failed, the SSPX has Fulfilled Their Priestly Duty

The Society priests bore due respect, that at least they have complied with the priestly duty and did what was supposed to be self-evident. The SSPX knew that their readiness would only expose them to new criticism. It certainly would have been wiser and more selfish to give up. Despite the risks involved, they have fulfilled their priestly obligation without respect of persons. This honors and shames the diocese of Rome and its bishop.

And all of us had signed the guest book: not to spit on a dead man, because we all have a rendezvous with death in front of us and it would be better if everyone were to worry about how he pleads with his Creator. And each of us has to hope that he finds a priest who hears his confession, gives him Extreme Unction and Holy Communion and buries him. Because of the disturbing decision of the “Ordinary” of the Diocese of Rome is what calls this security into question. If Priebke is denied for reasons of political expediency today what every Catholic deserves, then tomorrow others could be denied for reasons not very different from other such “opportunities”. Political correctness is a pennon in the wind, that constantly blows in direction of the wind.

The Ugly Images of Hate

The funeral Mass at the Priory of St. Pius X should take place without media publicity, but be open to the public. But the left mayor of the city made known the time and place, and found himself before the Priorate to cheer on the counter-demonstrators. After protesters tried to storm the site, access was blocked off.

The video shows how a left-wing extremist mob attacked the priest Don Curzio Nitoglio who wanted to enter the priory of the SSPX. The protesters thought he was the celebrant. The heinous insults that were hurled at him, can not be reproduced here. A document of sacrilegious shame. Also belonging to the images of hate, of the hostages who were shot in the Ardeatine caves, is also the 35 German soldiers and Italian victims killed in the bombing by communist partisans.

http://eponymousflower.blogspot.se/

Trumna Priebke za opluty – Nienawiść musi mieć granic , ale również katolicka SłużalczośćEdit : Nieważne, żecelebrans , Ojciec Abrahamowicz , jestnawrócony z judaizmu sam , a nie w dobrym stanie z FSSPX , ale są one wsparcie Ojca decyzję pochować Priebke tak. Rzeczywiście, Abrahamowicz mówi Priebke nie byłnarodowym socjalistą , albo.
MusiFSSPX być jednym z nielicznych sił pozostawionych na świecie do zwalczania tych złoczyńców ?( Rzym ),brzydkie oblicze nienawiści był bardzo widoczny podczas śmierci i pogrzebu Erich Priebke . Zemsta i nienawiść do jazdy tak daleko, aby zaprzeczyćwrogiemgrób , nie czci ofiar wroga . Zwłaszcza, gdy nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością .

Na zdjęciach z kopnięć i uderzeń przeciwko trumny zawierającego Pribke ciała , który został opluty , są po prostu obrzydliwe. Pokazują one grymas świecie bez miłosierdzia i przebaczenia ,świat bez Chrystusa i bez chrześcijaństwa . To ta brzydka twarz pojawiła się wokół jednego z najważniejszych dokumentów chrześcijańskich ,pogrzeb , w związku z tym , wydaje się byćprzypadek. Przed paradą prawicowych grup, które może wykorzystać pogrzeb Priebke jest , być może , chcieli zachować ” pamięć ofiar , rodzin ofiar ” i anty- faszystowskie społeczeństwo. Co było , a nie były gwałtowne lewicowi ekstremiści iwieczne mob , że pragnie tego dnia po ukrzyżowaniu .

” Moralizowania w najwyższej formie ” mediów

Liczne dziennikarze pobiegli do moralizowania w najwyższej formie , alenaziści znowu mogą pojawić się prawie 70 lat po wojnie , być pokonany . Przynajmniej w ich umysłach . Możliwości stały się rzadkością . Priebke miał być 100 lat , aby po raz kolejny oferują lewicowych kibiców z pęcznieje ten specjalny płodowych.

Spiegel iORF byli oburzeni o FSSPX , który zgodził się trzymać mszy żałobnej za Priebke . Dlatego mówi austriacki Radia iHamburg tygodnika , to tylko potwierdza znane już powinowactwo między FSSPX i prawo ekstremistów . ToFSSPX dopiero pochowany Priebke , dlatego , boodpowiedzialny proboszcz nie zastosowała się (od Biskupa Rzymu sam ? Od papieża ) o zwolnienie z obowiązku z góry lub może nie spełnić , było po prostuzaniedbanie .

Na uwagę zasługujezjawiskomoralne radykalizm nabiera impetu z doczesnego odległość od wydarzeń i zmiana pokoleniowa do tych osobiście nienaruszone. Jak Kappler ,dowódca zakładników zginęło , 1944/78 , nie mógł być pochowany w pokoju i społeczeństwa . Teraz,podporządkowane umarł , nie jest to już możliwe w 2013 roku. W Tentacled i wypływa demonstrantów i sprawców przemocy w Albano Laziale urodziły się po 1945 roku. Stylizowane media 2013 i wszelkich politycznych zbirów można wyciągnąć nawet na pogrzeb do ” walki o prawo ” . Antygona Sofoklesa zajmuje już 500 lat przed Chrystusem z moralną kwestii odmowy kogośpoważnego .

Cywilizowane społeczeństwo odmawia Burial do the Dead : Jak to się stało ?

Nie chodzi o to , jak może istniećkatolicki pogrzeb dla kogoś takiego jak Erich Priebke . Pytanie musi być: Jak to się stało , żecywilizowane społeczeństwo , że władze, intelektualistów i media umieścić legalności pogrzebie osoby w pytaniu ? Naprawdę nie ma korzyści , wiele więcej brak szacunku . Jednak, jak czci jakKościół katolicki w obliczu tego , co rozumie dramat chwili śmierci i jej towarzyszy . Przynajmniej wtedy , jeśli nie wyklucza się w trosce o poprawność polityczną .

Austriacki strona katolicka poszedł napisał powodu pogrzebu Priebkenadmiernie zatytułowany “Rampage z FSSPX . ” Tak jak nienawiść powinna mieć granic , nawet katoliccy klękania powinna mieć granic. Przeciwieństwem szał jest, jakooficjalne wyjaśnienie z FSSPX pokazuje : “Chrześcijanin, który został ochrzczony i otrzymał sakramentów spowiedzi i Eucharystii , ma , co może być jego wina i jego grzechy zawsze, jeśli umiera pojednany z Bogiem i Kościołem , prawo do celebracji Mszy świętej i pochówku . Dzięki tej deklaracji potwierdzamy nasze odrzucenie jakiejkolwiek formy nienawiści, antysemityzmu czy rasowej , lecz także wszystkie inne formy nienawiści .religia katolicka jest dla miłosierdzie i przebaczenie . ”

Gdzie Diecezja nie powiodło ,FSSPX wypełnił swe kapłańskie Duty

Kapłani Society urodziła szacunkiem, że przynajmniej oni spełnili kapłańskiej służbie i zrobił to, co miało być oczywiste. Bractwo wiedzieli, że ich gotowość tylko narazić je na nowej krytyki . To na pewno byłby mądrzejszy i bardziej egoistyczny zrezygnować . Pomimo ryzyka, spełnili swój kapłański obowiązek , bez względu na osoby . Te honory i zawstydzadiecezji rzymskiej i jego biskupa.

I każdy z nas podpisał Księga gości: nie pluć na zmarłego , bo wszyscy mamy spotkanie z śmiercią przed nami i byłoby lepiej gdyby wszyscy się martwić , jak twierdzi on ze swoim Stwórcą. I każdy z nas ma nadzieję, że znajdzie księdza, który słucha jego spowiedzi , daje mu ostatnie namaszczenie i Komunia święta i zakopuje go . Ze względu na niepokojący decyzji”Ordinary ” z diecezji rzymskiej, jest to, co nazywa to bezpieczeństwo w ​​wątpliwość. Jeśli Priebke jest zabroniony dla względów politycznych dziś co każdy katolik zasługuje , to inni jutro można odmówić z przyczyn nie bardzo różni się od innych takich ” możliwości” . Polityczna poprawność jestpennon w wiatr , który nieustannie wieje w kierunku wiatru .

The Ugly Images of Hate

Mszy pogrzebowej w Zakonie św Piusa X powinno odbywać się bez rozgłosu mediów , ale jest otwarta dla publiczności. Alelewej burmistrz oznajmił czas i miejsce , i znalazł się przedPriorate dopingować na kontr- demonstrantów. Po protestujący próbowali szturmować stronę , dostęp został zablokowany .

Film pokazuje, jaklewicowe mob ekstremistą zaatakował księdza Don Nitoglio Curzio , który chciał wprowadzić Zakon FSSPX . Protestujący myślał, żecelebrans . Te ohydne obelgi , które rzucił na niego , nie może być powielana tutaj . Dokument świętokradczego wstydu. Również należące do zdjęć nienawiści , zakładników rozstrzelanych w Ardeatine jaskiniach , jest również 35 żołnierzy niemieckich i włoskich ofiar zabitych w zamachu przez komunistycznych partyzantów .

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE