Le Pen: zakazać żydom noszenia mycek !

 

Le Pen calls for ban on veils and skullcaps in public

kippah

Wearing the full face-covering veil is already banned in public places in France and now the leader of France’s far-right National Front party wants this to apply to all veils as well as Jewish skullcaps.

 

By FRANCE 24  (text)

French far-right leader Marine Le Pen said Friday that she wanted a complete ban on Muslim veils and Jewish skullcaps in public places.

In an interview with French daily Le Monde, 44-year-old Le Pen called for all religious headgear to be outlawed “in shops, on public transport and on the streets.”

Asked if the ban would also apply to Jewish skullcaps, known as kippah, as well as Muslim veils, she said: “Obviously, if the veil is banned, the kippah should be banned in public as well.”

Le Pen also repeated calls for bans on prayers in public places, the serving of kosher and halal foods in schools and an end to foreign investment in French mosques.

‘Anyone can tell the difference’

The wearing of religious symbols such as veils, skullcaps – and also crucifixes – is already banned in state schools in France, although they remain a common sight in public places.

And a law banning the full face-covering niqab or burqa-style veils in public places came into force in 2011, ostensibly to help police with identity checks.

But Le Pen said that the ban she wanted would be aimed directly at religious symbols.

“Clearly, the religious veil should be banned,” said the head of France’s anti-immigration party. “Anyone can tell the difference between a veil worn for religious reasons and one that is not.”

On Friday French President Francois Hollande denounced Le Pen’s comments.

“Anything that divides or opposes people is clumsy and inappropriate,” he said. “The French Republic already has rules on secularism.”

Le Pen’s love-hate relationship with satirical mag

Le Pen, who has called for an end to immigration to France, shocked the country’s elite in May when she took 18% of the vote in the first round of the presidential election.

Her latest comments risk adding to tensions in the Muslim world after French satirical weekly Charlie Hebdo published cartoons of the Prophet Mohammed on Wednesday.

French embassies, consulates, cultural centres and schools in some 20 Muslim countries were closed on Friday – the Muslim holy day – for fear of retaliatory violence following weekly prayers.

The cartoons in Charlie Hebdo have exacerbated anger among Muslim communities after more than a week of deadly protests sparked by the US-made amateurish video “Innocence of Muslims”.

In the same interview with Le Monde, Le Pen said she supported Charlie Hebdo’s lampooning of religious figures – even though she is currently suing the weekly paper for an extremely unflattering portrayal of herself and her supporters [Link show caricature of excrement accompanied by the text “Le Pen, the candidate that resembles you”]

 

Le Pen wzywa do zakazu welony i mycki publicznie
Le Pen wzywa do zakazu welony i mycki publicznie
Noszenie pełnej zasłony pokryć twarz jest już zakazane w miejscach publicznych we Francji , a obecnielider skrajnie prawicowej partii we Francji Frontu Narodowego chce to mieć zastosowanie do wszystkich welony oraz mycki żydowskie.
Przez France 24 (tekst )Francuski przywódca skrajnej prawicy Marine Le Pen powiedział w piątek , że chce pełnego zakazu muzułmańskich zasłon i mycki żydowskich w miejscach publicznych .

W wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Monde , 44 -letni Le Pen nazwie Wygasła dla wszystkich religijnych nakryć głowy , aby zostać zdelegalizowana ” w sklepach , w środkach transportu publicznego i na ulicach . ”

Pytany, czybank aussi dotyczy żydowskich mycki , znanych jako kippah , a także welony muzułmańskich , powiedziała : “. Oczywiście, jeśliwelon jest zakazane , to powinności kippah być zakazane w miejscach publicznych , jak również ”

Le Pen aussi powtarza wezwanie do zakazu modlitwy w miejscach publicznych, przy obsłudze koszerne i halal żywności w szkołach i zakończenia inwestycji zagranicznych w francuskich meczetach .

” Każdy może powiedzieć różnicę ”

Noszenia symboli religijnych : takich jak welony , mycki – aussi i krzyże – jest już zakazane w szkołach państwowych we Francji , altho pozostajączęsty widok w miejscach publicznych .

Aprawo zakazujące pełną twarzą obejmujące nikab lub burkę stylu welony w miejscach publicznych cam do władzy w 2011 roku , rzekomo pomóc w kontroli tożsamości czcionek.

Purpose Pen powiedział, że zakaz chciała byłyby skierowane bezpośrednio symboli religijnych .

” Oczywiście, religijne powinności welon być zakazane “, powiedziałszef partii anty- imigracyjnej Francji . ” Każdy może powiedziećróżnica pośredników zasłonę noszone z powodów religijnych i to nie jest jeden . ”

W piątek prezydent Francji Francois Hollande Denuncjował Le Pena komentarz .

” Wszystko, co dzieli ludzi jest przeciwny lub niewłaściwe i niezdarny, ” powiedział. “Republika Francuska ma już zasady świeckości “.

Le Pen miłość – nienawiść z satyrycznym mag

Le Pen , który powołał Wygasła do zakończenia imigracji do Francji , wstrząśnięty tym kraju elity w maju, kiedy wzięła 18 % głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich .

Jej ostatnie komentarze ryzyko Dodawanie do napięć w świecie muzułmańskim Efektywna francuski tygodnik satyryczny Charlie Hebdo opublikował karykatury proroka Mahometa w środę.

Francuska ambasady, konsulaty , centra kultury i szkoły w ok. 20 krajach muzułmańskich były zamknięte w piątek -Muslim dzień święty – z obawy przed przemocą odwetowych następstwie cotygodniowe modlitwy.

Bajki w Charlie Hebdo pogorszyły gniew Wśród społeczności muzułmańskich Skuteczne ponad tydzień śmiertelnych protestów wywołała przez US- made ​​amatorskiego wideo ” Innocence muzułmanów . ”

W tym samym wywiadzie dla Le Monde , Le Pen powiedział, że wspierany lampooning Charlie Hebdo za religijnych postaci – mimo że jest obecnie pozywa tygodnik dla bardzo niepochlebny portret siebie i kibiców [Pokaż link karykatura ekskrementów towarzyszy tekstu ” Le Pen ,kandydat , który przypomina You ” ]

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE