Żydzi rządzą katolickimi pogrzebami

“Sueddeutsche Zeitung”: Niemcy mają obowiązek pochowania Priebkego

Nikt nie chce po­cho­wać w Rzy­mie hi­tle­row­skie­go zbrod­nia­rza wo­jen­ne­go Eri­cha Prieb­ke­go, który zmarł w pią­tek w wieku 100 lat w aresz­cie do­mo­wym, gdzie od­by­wał karę do­ży­wo­cia. Na żadną uro­czy­stość nie zga­dza­ją się ani wła­dze Wiecz­ne­go Mia­sta, ani Ko­ściół. “Hi­tle­row­ski zbrod­niarz wo­jen­ny Erich Prieb­ke, który do­ko­nał pod­czas wojny ma­sa­kry wło­skich cy­wi­lów, był nie­miec­kim ofi­ce­rem dzia­ła­ją­cym na nie­miec­ki roz­kaz, dla­te­go Niem­cy mają mo­ral­ny obo­wią­zek po­cho­wa­nia go” – na­pi­sał dzien­nik “Su­ed­deut­sche Ze­itung”.

“Zwło­ki Prieb­ke­go trak­to­wa­ne są tak, jakby były wy­jąt­ko­wo nie­bez­piecz­ny­mi ska­żo­ny­mi od­pa­da­mi” – stwier­dza naj­więk­sza nie­miec­ka ga­ze­ta opi­nio­twór­cza.

Prieb­ke od­by­wał w Rzy­mie karę do­ży­wo­cia w aresz­cie do­mo­wym za udział w ma­sa­krze 335 miesz­kań­ców Wiecz­ne­go Mia­sta w marcu 1944 roku. Z po­wo­du gwał­tow­nych pro­te­stów i starć we wto­rek w mia­stecz­ku Al­ba­no pod Rzy­mem prze­rwa­no uro­czy­ści ża­łob­ne. Zwło­ki prze­wie­zio­no na woj­sko­we lot­ni­sko w Rzy­mie. Nie wia­do­mo, gdzie zo­sta­ną po­cho­wa­ne. Nie­miec­ki Hen­nings­dorf, gdzie się uro­dził, od­ma­wia przy­ję­cia trum­ny.

“Prieb­ke przy­czy­nił się do za­tru­cia sto­sun­ków mię­dzy Niem­ca­mi a Wło­cha­mi. O jego czy­nach pa­mię­ta się do dziś” – pisze “SZ”. “Jed­nak Prieb­ke po­zo­sta­je czło­wie­kiem i także po śmier­ci na­le­ży trak­to­wać go jak czło­wie­ka” – za­zna­cza autor ko­men­ta­rza. “Nie trze­ba nawet po­wo­ły­wać się na an­tycz­nych bogów, wy­star­czy zwy­kły sza­cu­nek dla god­no­ści czło­wie­ka” – uważa “SZ”, do­da­jąc, że za­słu­gu­je na nią także naj­gor­szy zbrod­niarz.

Zda­niem “SZ” trud­no wy­ma­gać od Wło­chów, by po­grze­ba­li Prieb­ke­go. Je­że­li gmina ży­dow­ska w Rzy­mie do­ma­ga się, by zwło­ki po­cho­wa­no w miej­scu uro­dze­nia prze­stęp­cy, to Niem­cy po­win­ny – zda­niem “SZ” – przy­chy­lić się do tej proś­by. Ga­ze­ta przy­po­mi­na obu­rze­nie Wło­chów, gdy wła­dze nie­miec­kie sprze­ci­wia­ły się za­dość­uczy­nie­niu by­łych wło­skich żoł­nie­rzy zmu­sza­nych do pracy przy­mu­so­wej. W spra­wie Prieb­ke­go RFN mo­gła­by wy­ka­zać dobrą wolę – su­ge­ru­je ga­ze­ta.

“Ber­lin po­wi­nien pomóc w roz­wią­za­niu pro­ble­mu po­chów­ku Prieb­ke­go i rów­no­cze­śnie za­trosz­czyć się o to, by jego czyny nigdy nie zo­sta­ły za­po­mnia­ne” – kon­klu­du­je autor ko­men­ta­rza na ła­mach “Su­ed­deut­sche Ze­itung”.

One Response to Żydzi rządzą katolickimi pogrzebami

 1. KSC 17/10/2013 at 09:36 #

  By Naomi O’Leary

  ROME (Reuters) – The head of Rome’s Jewish community praised protesters who blocked the funeral of a convicted Nazi war criminal as Italy marked on Wednesday the 70th anniversary of the deportation of Jews from the Rome ghetto.

  Erich Priebke’s final resting place is now unclear after the protesters forced a suspension of his funeral on Tuesday in the Italian town of Albano Laziale. His body is lying at a military airport near Rome pending a decision from the authorities.

  The former German SS officer died aged 100 last week in Rome, where he had been serving a life sentence under house arrest for his role in the killing of 335 civilians in 1944 in caves near the capital, one of Italy’s worst wartime massacres.

  At a ceremony in Rome’s main synagogue, the head of Rome’s Jewish community drew loud applause as he lauded the citizens and mayor of Albano Laziale for resisting Priebke’s funeral.

  “For this we feel proud to be Romans,” the president of the Jewish Community of Rome, Riccardo Pacifici, said at the event to mark the anniversary of the Nazis’ rounding up of 1,000 Jews from Rome’s centuries-old ghetto and their deportation to Auschwitz. Only 16 of them survived.

  “I do not even want to say his (Priebke’s) name, not to profane this sacred place,” said the head of Union of Italian Jewish Communities, Renzo Gattegna.

  “He never repented of his crimes and repeated the most incredible arguments denying the Holocaust.”

  Italian lawmakers debated on Wednesday a bill to outlaw denial of the Holocaust, in which some six million Jews perished. Several other nations already have such a law.

  Italian President Giorgio Napolitano, who attended the ceremony wearing the traditional Jewish cap, the kippah, said the event showed “great solidarity… between Catholics, Muslims, Jews, believers and non-believers”.

  Priebke’s body was moved to the military airport after anti-fascist protesters clashed with neo-Nazis on Tuesday in Albano Laziale outside the Italian headquarters of the Catholic Society of St Pius (SSPX), which had organised the funeral.

  CHRISTIAN FUNERAL

  On Wednesday the SSPX, a fringe right-wing group which has strained ties with the Vatican, defended its decision to agree to hold the funeral for Priebke, saying a baptised Christian has the right to a proper burial “no matter what his sins”.

  “We hereby reiterate our rejection of all forms of anti-Semitism and racial hatred,” the Italian branch of SSPX said.

  Argentina, where Priebke lived after the war, has refused to accept the return of his body to be buried beside his wife.

  Rome’s mayor Ignazio Marino said his burial in the capital would be an “insult” and said he may seek help from the German government to find a solution.

  Priebke’s hometown in Germany has resisted a grave there, fearing it could become a neo-Nazi pilgrimage site.

  A German foreign ministry spokesman told a regular news briefing on Wednesday he knew of no laws preventing a German citizen who had died abroad being buried in Germany, adding such matters were usually for the family of the deceased to sort out.

  “It would be nice if Mr. Priebke’s remains could be laid to rest somewhere without it being used by anyone for political ends,” he added.

  Priebke was in charge of SS troops in March 1944 who executed civilians in the Ardeatine Caves in retaliation for the killings of 33 German soldiers by a partisan group.

  Priebke was deported from Argentina to Italy after he was interviewed on U.S. television and admitted his role in the massacre, which he said had been conducted against “terrorists”.

  He was sentenced to life imprisonment in Italy in 1998.

  Many Italians feel strongly he should not be buried here.

  “It’s right that he is sent out of Italy, he needs to be kicked out of Italy, he doesn’t deserve to be here, particularly in Rome, absolutely not,” said Rome resident Pamela Paiano

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE