PiS w Holandii: Nielegalni policjanci biją po mordzie

Putin żąda przeprosin od Holandii po incydencie z rosyjskim dyplomatą

Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin za­żą­dał prze­pro­sin od Ho­lan­dii po tym, jak – we­dług Mo­skwy – do miesz­ka­nia radcy am­ba­sa­dy Rosji wtar­gnę­li lu­dzie w mun­du­rach po­li­cji i za­bra­li go na po­ste­ru­nek, po­wo­łu­jąc się na skar­gi są­sia­dów, że źle trak­tu­je dzie­ci.

3de230b265a6d46

Władimir Putin Foto: Reuters

 

Dy­plo­ma­ta Dmi­trij Bo­ro­din twier­dzi, że na­past­ni­cy we­szli do jego miesz­ka­nia “pod fał­szy­wym pre­tek­stem” i nie przed­sta­wi­li do­ku­men­tów świad­czą­cych, że są po­li­cjan­ta­mi. Radca am­ba­sa­dy po­wie­dział, że zo­stał po­wa­lo­ny na zie­mię i za­ku­ty w kaj­dan­ki, a także ude­rzo­ny pałką w głowę.

– To po­waż­ne na­ru­sze­nie kon­wen­cji wie­deń­skiej. Ocze­ku­je­my wy­ja­śnień i prze­pro­sin, a także uka­ra­nia win­nych – po­wie­dział Putin na mar­gi­ne­sie szczy­tu or­ga­ni­za­cji Współ­pra­cy Eko­no­micz­nej Azji i Pa­cy­fi­ku (APEC), od­by­wa­ją­cym się na in­do­ne­zyj­skiej wy­spie Bali.

– Nasza re­ak­cja bę­dzie za­leż­na od spo­so­bu, w jaki za­cho­wa się stro­na ho­len­der­ska – dodał.

We­dług Bo­ro­di­na po naj­ściu w nie­dzie­lę wie­czo­rem zo­stał prze­wie­zio­ny na po­ste­ru­nek po­li­cji, skąd do­pie­ro za­brał go przed­sta­wi­ciel am­ba­sa­dy. Nie zo­stał prze­pro­szo­ny za in­cy­dent. MSZ Rosji wy­sto­so­wa­ło “ostrą” notę pro­te­sta­cyj­ną – po­da­je ITAR-TASS.

(JM)

 

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/putin-zada-przeprosin-od-holandii-po-incydencie-z-rosyjskim-dyplomata/974zr

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE