Aleksandrow: jeśli USA wejdą do Syrii, Rosja powinna zająć kraje bałtyckie

Mi­cha­ił Alek­san­drow, eks­pert z In­sty­tu­tu Wspól­no­ty Nie­pod­le­głych Państw w Mo­skwie na­pi­sał na swoim blogu, że “je­że­li Stany Zjed­no­czo­ne wejdą do Syrii, Rosja po­win­na zająć kraje bał­tyc­kie”.

8ac3b58

Aleksandrow twierdzi, że jeśli USA wejdą do Syrii, rosyjskie wojsko powinno zająć kraje bałtyckie Foto: AFP

Aleksandrow twierdzi, że jeśli USA wejdą do Syrii, rosyjskie wojsko powinno zająć kraje bałtyckie Foto: AFP

Ro­syj­ski eks­pert uważa, że w “przy­pad­ku ataku NATO na Syrię, Rosja po­win­na wy­słać żoł­nie­rzy do kra­jów bał­tyc­kich”. “Po­win­na dać do zro­zu­mie­nia Za­cho­do­wi, że w przy­pad­ku ataku na Syrię, będą mu­sie­li za­pła­cić wy­so­ką cenę” – pisze Alek­san­drow.

“Jeśli Syria zo­sta­nie za­ata­ko­wa­na z na­ru­sze­niem prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, Rosja po­win­na zając kraje bał­tyc­kie. Roz­miesz­cze­nie ro­syj­skich wojsk w kra­jach bał­tyc­kich po­win­no odbyć się przy mi­ni­mal­nych stra­tach, a może nawet bez strat. Uwa­żam, że po­ło­wa lud­no­ści Łotwy i Es­to­nii przy­wi­ta woj­ska ro­syj­skie z kwia­ta­mi, jak to było w 1940 roku” – czy­ta­my dalej.

We­dług eks­per­ta mo­skiew­skie­go in­sty­tu­tu, Rosja po­win­na pod­kre­ślić swoje in­ten­cje eks­plo­zją ato­mo­wą. “Rosja po­win­na wy­co­fać się z trak­ta­tu o za­ka­zie prób ją­dro­wych i de­mon­stra­cyj­nej do­ko­nać wy­bu­chu ato­mo­we­go w Nowej Ziemi (grupa wysp na Morzu Ark­tycz­nym – przyp. red.). To po­ka­że Za­cho­do­wi po­wa­gę na­szych in­ten­cji” – uważa Alek­san­drow.

Ro­sja­nin do­da­je rów­nież, że z USA można roz­ma­wiać je­dy­nie “ję­zy­kiem siły”. Żad­ne­go in­ne­go ję­zy­ka nie ro­zu­mie­ją.

Ko­ali­cja prze­ciw­ko re­żi­mo­wi

Ak­tu­al­nie toczą się już roz­mo­wy nad stwo­rze­niem mię­dzy­na­ro­do­wej ko­ali­cji, która ma pod­jąć kroki prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Ba­sze­ra al-As­sa­da. Ko­ali­cji mają prze­wo­dzić USA, które po­in­for­mo­wa­ły o uży­ciu broni che­micz­nej pod Da­masz­kiem i za­po­wie­dzia­ły re­ak­cję na ten krok. Szef Ko­le­gium Po­łą­czo­nych Sze­fów Szta­bów gen. Mar­tin Demp­sey już w ze­szłym mie­sią­cu po­twier­dził, że ame­ry­kań­ska armia jest przy­go­to­wa­na na wy­pa­dek wojny z Syrią.

Ame­ry­ka­nie mają już czte­ry okrę­ty ma­ry­nar­ki wo­jen­nej we wschod­niej czę­ści Morza Śród­ziem­ne­go, a do­dat­ko­wo mogą li­czyć na “go­ści­nę” władz Iraku, gdyby pod­ję­ta zo­sta­ła de­cy­zja o ewen­tu­al­nej in­ter­wen­cji lą­do­wej.

Wy­si­łek zbroj­ny USA wes­prze także Wiel­ka Bry­ta­nia, któ­rej okrę­ty zmie­rza­ją już w stro­nę sy­ryj­skie­go wy­brze­ża. Pre­mier David Ca­me­ron bę­dzie za­bie­gał o po­par­cie par­la­men­tu dla ogra­ni­czo­nej akcji zbroj­nej prze­ciw­ko re­żi­mo­wi al-As­sa­da.

Bry­tyj­czy­cy i Ame­ry­ka­nie ko­or­dy­nu­ją swoje dzia­ła­nia z Fran­cją, pierw­szym za­chod­nim kra­jem, który uznał sy­ryj­ską opo­zy­cję za pra­wo­wi­te­go re­pre­zen­tan­ta tego na­ro­du na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Moż­li­we, że Fran­cja wyśle do akcji swój lot­ni­sko­wiec, który, póki co, znaj­du­je się w por­cie w Tu­lo­nie.

Dzi­siaj do Wa­szyng­to­nu do­tar­ły rów­nież sy­gna­ły z Au­stra­lii i Ka­na­dy, które mogą świad­czyć o tym, że oba kraje przy­łą­czą się do mię­dzy­na­ro­do­wej ko­ali­cji. Udział wezmą w niej na pewno pań­stwa wcho­dzą­ce w skład Rady Współ­pra­cy Za­to­ki Per­skiej, czyli Ara­bia Sau­dyj­ska, Ku­wejt, Oman, Bah­rajn, Katar i Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie.

Rosja, Chiny i Iran prze­ciw­ko in­ter­wen­cji

Reżim Ba­sze­ra al-As­sa­da, który kon­tro­lu­je obec­nie 40 proc. po­wierzch­ni kraju, może li­czyć na wspar­cie Iranu i Rosji. Nie wia­do­mo jed­nak, jak to wspar­cie mia­ło­by w prak­ty­ce wy­glą­dać. Mo­skwa i Te­he­ran, bro­niąc swo­ich in­te­re­sów w re­gio­nie, ogra­ni­czą się praw­do­po­dob­nie do wer­bal­nych pro­te­stów.

Eks­per­ci ostrze­ga­ją jed­nak, że gdyby ope­ra­cja zbroj­na prze­dłu­ża­ła się, Iran mógł­by wy­raź­niej wes­przeć, w sen­sie mi­li­tar­nym, sy­ryj­ski reżim. Swój sprze­ciw na pewno wy­ra­żą także Chiny, które są sta­łym człon­kiem Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ.

We­dług naj­now­szych do­nie­sień Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka od po­cząt­ku re­be­lii w 2011 roku zgi­nę­ło w Syrii ponad 100 tys. ludzi. Ponad 1,8 mln Sy­ryj­czy­ków ucie­kło z kraju od wy­bu­chu po­wsta­nia prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada.

(m-alexandrov.​livejournal.​com/​26151.​html,PAP,Onet/JS)

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE