O. Alessandro Apollonio: Mniejszość należąca do Braci Franciszkanów Maryi Niepokalanej chciała pozbyć się starej mszy

e8feee25ae

Andrea Tornielli, Alessandro Apollonio FFI

16.08.2013

„Vatican Insider” przeprowadził wywiad z prokuratorem generalnym Braci Franciszkanów Niepokalanej, Instytutu poddanego niedawno przez Stolicę Apostolską nadzorowi komisarza.

Decyzja o powołaniu komisarza do nadzorowania Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej i nałożenie obowiązku posiadania specjalnego zezwolenia na celebrację według starego rytu wywołały gorącą dyskusję. Tradycjonalistyczne blogi i strony internetowe wyraziły wobec tych decyzji swój sprzeciw. Rzecznik Watykanu, ksiądz Federico Lombardi, powiedział, że nie są one działaniem wbrew motu proprio Benedykta XVI, ale są odpowiedzią wyłącznie na istniejące napięcia w Instytucie. „Vatica Insider” poprosił o. Alessandra Apollonia, prokuratora generalnego Braci Franciszkanów Niepokalanej, by odpowiedział na kilka pytań odnoście decyzji.

Andrea Tornielli: Dlaczego Watykan zdecyduje się wysłać wizytatora apostolskiego do Ojca zgromadzenia?

Alessandro Apollonio FFI: Ponieważ zwróciło się o to kilku braci, którzy nie zgadzają się ze stylem Ojca założyciela i ministra generalnego. Nie zgadzają się także z jego zapałem w promowaniu vetus ordo w ramach Instytutu, obok novus ordo, zgodnie z motu proprio Summorum pontificum i instrukcją Universae Ecclesiae.

W jakim stopniu kwestia wykorzystania starego mszału wpłynęła na decyzję o wysłaniu wizytatora apostolskiego?

Miała duży wpływ na tę decyzję, ponieważ grupa braci, o których wspomniałem, oskarżyła wcześniej Ojca założyciela o narzucenie vetus ordo całemu Instytutowi. Chociaż to oskarżenie jest całkowicie nieuzasadnione, ludzie w nie uwierzyli, a nasze próby wykazania, że jest fałszywe, okazały się daremne. To fałszywe oskarżenie, przekazywane przez różne czasopisma i agencje informacyjne, rozprzestrzeniło się niczym wyciek ropy. Poważnie naruszyło dobre imię Ojca założyciela Instytutu.

Tradycjonalistyczne blogi i strony internetowe zareagowały na tę wiadomość – oraz na decyzję, że zanim w Instytucie będzie można odprawiać mszę w starym rycie konieczne będzie uprzednie pozwolenie – twierdząc, że te decyzje dezawuują motu proprio Benedykta XVI. Czy zgadza się Ojciec z tą interpretacją? Co można powiedzieć o tej decyzji?

O. Lombardi stwierdził wyraźnie, że decyzje dotyczące naszego Instytutu nie stanowią wyparcia się motu proprio. Jednakże nadal czekamy na autentyczną interpretację dotyczących liturgii warunków, jakie naszemu Instytutowi postawiła Stolica Apostolska. Na przykład nadal nie wiadomo, kim dokładnie są „właściwe władze”, które mogą dać wyżej wymienione zezwolenie. Czy będzie to komisarz, Kongregacja ds. duchowieństwa, Papieska Komisja Ecclesia Dei, miejscowy biskup, jedna z wymienionych instytucji czy wszystkie z nich? Mamy nadzieję, że to tylko tymczasowe warunki dyscyplinarne i że wkrótce otrzymamy pozwolenie, by celebrować w vetus ordo, tak jak czyniliśmy to zawsze. Już bez obecnych ograniczeń, które – jeśli nie znajdzie się lepszej dla nich racji – pozbawiają nas uniwersalnego prawa, przyznanego w motu proprio Summorum Pontificum i instrukcji Universae Ecclesiae.

Czy jacyś członkowie Ojca Instytutu odegrali rolę w rozprzestrzenianiu się powyższej interpretacji?

Nie.

Gdy prosił Ojciec o uściślenia dotyczące niektórych z naszych artykułów, zawsze podkreślał Ojciec, że nie używa wyłącznie starego mszału, a wszystkie decyzje były podejmowane z uwzględnieniem przepisów motu proprio. Czy to prawda, że przed wizytą apostolską Komisja Ecclesia Dei ostrzegała Braci Franciszkanów Niepokalanej, by zachowali rozwagę w wykorzystywaniu starego mszału?

Tak, staraliśmy się o rozwagę i dyskrecję jak to tylko możliwe w korzystaniu z naszej specjalnego prawa, nadanego przez Kapitułę Generalną na posiedzeniu „najwyższa władza w Instytucie”, zgodnie z Konstytucjami (§ 81). Na ostatniej kapitule generalnej, która odbyła się w 2008 roku, ustalono, że Rada generalna (czyli o. Stefano M. Manelli i jego pięciu doradców) ma opracować projekt protokołu wprowadzenia vetus ordo w naszych wspólnotach. Zostało to zrealizowane w formie listu z dnia 21 listopada 2011 roku. Papieska Komisja Ecclesia Dei dokładnie rozważyła ten list, biorąc pod uwagę myśl Benedykta XVI, ale to oficjalne orzeczenie nie zostało uwzględnione podczas działań w naszej sprawie. Nie rozumiemy dlaczego tak się stało i jesteśmy tym wielce zasmuceni. Powierzamy nasze sprawy Matce Bożej Królowej Zakonu Serafickiego.

Przeł. Michał Koza na podstawie „Vatican Insider”.

Minority within Franciscan Friars of the Immaculate wanted to scrap the Old Mass

Fr. Alessandro Apollonio

“Vatican Insider” interviews the Procurator General of the Franciscan Friars of the Immaculate, the Institute the Holy See recently placed under the supervision of a commissioner

andrea tornielli
vatican cityThe decision to appoint a commissioner to oversee the Congregation of Franciscan Friars of the Immaculate and the need for the order to obtain authorisation before it can celebrate Mass according to the Old Rite has sparked a heated debate. Traditionalist blogs and websites have voiced disagreements over this. Vatican spokesman Fr. Federico Lombardi says the decision does not go against Benedict XVI’s Motu Proprio but is exclusively to do with existing tensions within the Institute. Vatican Insider asked Fr. Alessandro Apollonio, the Procurator General of the Franciscan Friars of the Immaculate to answer some questions regarding the decision.

 

 

Why did the Vatican decide to send an apostolic visitor to your Institute?

“Because a few of the friars who don’t agree with the founding Father and Minister general’s style asked for it. They also disagree with his eagerness to promote the Vetus Ordo within the Institute, alongside the Novus Ordo, in accordance with the Motu Proprio Summorum Pontificum and the Instruction Universae Ecclesiae.”

 

 

To what extent did the issue of the use of the old missal influence the decision to send an apostolic visitor?

“It had a big influence on the decision because the group of friars I mentioned before accused the founding Father of imposing the Vetus Ordo on the whole Institute. Although the accusation is completely unfounded, people believed it and our attempts to prove it was false proved futile. This false accusation has spread like an oil slick, with various newspapers and news agencies passing it on. This has seriously harmed the good name of the Institute’s founding Father.”

 

 

Traditionalist blogs and websites have reacted to this news – and to the decision that prior authorisation will have to be obtained before the Institute can celebrate Mass according to the Old Rite – by saying that these decisions disavow Benedict XVI’s Motu Proprio. Do you agree with this interpretation? What can you say about these decisions?

“Fr. Lombardi has clearly stated that the decisions taken regarding our Institute are not a disavowal of the Motu Proprio. However, we are still waiting for an authentic interpretation of the Holy See’s liturgical provisions for our Institute. For example, it is still unclear who exactly the “competent authorities” who will give the aforementioned authorization, are. Will it be the commissioner, the Congregation for Religious, the Pontifical Commission Ecclesia Dei, the local ordinary, one of these or all of these? We hope this is just a temporary disciplinary provision and that we will soon be given authorisation to celebrate according to the Vetus Ordo also, as we have always done. Without all the current restrictions which – unless a better reason can be given – deprive us of the universal right granted to us in the Motu Proprio Summorum Pontificum and the Instruction Universae Ecclesiae.”

 

Have any members of your Institute played a role in spreading the above interpretation?

“No.”

 

 

When you have asked for clarifications regarding some of our articles, you have always stressed that you did not only use the old missal and that all decisions were taken bearing in mind the provisions of the Motu Proprio. Is it true that before the apostolic visit, the “Ecclesia Dei” commission had cautioned the Franciscan Friars of the Immaculate to be prudent in their use of the old missal?

“Yes, we tried to be as prudent and discreet as possible in exercising our special right which gives the General Chapter in session “supreme authority in the Institute”, in accordance with the Constitutions (§ 81). The last General Chapter held in 2008, established that the General Council (that is, Fr. Stefano M. Manelli and his five advisors) was to draft a protocol for the Vetus Ordo to be introduced in our communities. This was done in the form of a letter sent on 21 November 2011. The Pontifical Commission “Ecclesia Dei” considered this letter carefully, taking account Benedict XVI’s thinking, but this official judgement was not taken into consideration during the developments in our case. We do not understand why and are greatly saddened by this. We entrust our cause to Our Lady Queen of the Seraphic Order.”

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE