Declaration of anathema on Francis Bergoglio

One Response to Declaration of anathema on Francis Bergoglio

 1. KSC 09/08/2013 at 08:04 #

  O anatemie Patriarchy Eliasza na Papieża Franciszka < http://dzieckonmp.wordpress.com/2013/08/03/objawienie-mirjany-02-08-2013/>

  Wystąpienie Patriarchy Eliasza na You – Tube jest na stronie Gazety Warszawskiej (około 8 min.)
  http://gazetawarszawska.com/2013/08/04/declaration-of-anathema-on-francis-bergoglio/

  UWAGA: Tu zamieszczono tylko niektóre wpisy. Więcej jest na stronie

  1. Tłumaczenie wystąpienia Patriarchy Eliasza z j.angielskiego na j.polski za pomocą tłumacza-google
  (tłumaczenie mało wiarygodne, poprawiono tylko składnię zdań pod względem gramatycznym, aby uchwycić sens. Prośba, aby nie rozpowszechniać i nie posługiwać się tym „tłumaczeniem”. Jeżeli już – to tłumaczeniem w j. angielskim, podanym niżej).

  Deklaracja anatemy na Franciszka Bergoglio:

  Dziś, w dniu 2 sierpnia 2013 r., Wschodni Kościół Chrześcijański obchodzi uroczystość św. proroka Eliasza. W tym dniu, Bizantyjski Katolicki Patriarchat z mocy Trójjedynego Boga ogłasza anatemę -- przekleństwo Boga (Ga 1:8-9) -- na rzymskiego biskupa Franciszka Bergoglio. Powodem jest to, że nadużył on urzędu Kościoła i złamał prawo Boże. Promuje on amoralne homoseksualne poglądy, co jest sprzeczne z istotą Ewangelii i niszczy wszystkie wartości moralne.

  Franciszek Bergoglio jest zatem wykluczony z Mistycznego Ciała Chrystusa. Obecnie posiada swój urząd w widzialnej organizacji kościelnej bezprawnie.

  Co więcej, przez milczenie byłego Papieża Franciszka zatwierdzone zostały nowoczesne herezje jak też synkretyzm z pogaństwem. Nowoczesne herezje zaprzeczają boskiej inspiracji Pisma Świętego, boskości Chrystusa, Jego odkupieńczej śmierci na Krzyżu oraz Jego prawdziwemu i historycznemu zmartwychwstaniu.

  Homoseksualizm promowany przez Franciszka Bergoglio jest owocem nowoczesnej herezji i synkretyzmu.

  Każdy biskup i kapłan, jak też każdy wierzący katolik jest zobowiązany odciąć się od odstępcy Franciszka. Nie mogą oni nadal być mu posłuszni i strukturom, kierowanym przez niego. Jeśli biskupi czy księża wymieniać będą nadal jego nazwisko w Boskiej Liturgii, to będzie jasne, że są one w duchowej jedności z tym odstępcą. Także na nich również wtedy wchodzi przekleństwo Boga -- anatema. Wierzący są zobowiązani posłuszeństwu Bogu i muszą odciąć się od tych zdrajców Chrystusa i nie słuchać ich więcej. Gdy będą to robić, to wtedy także wchodzi na nich przekleństwo Boga.

  Franciszek Bergoglio wypędził Ducha Świętego i otrzymał ducha antychrysta na długo przedtem. On nigdy nie był widocznym Wikariuszem Chrystusa. On jest sługą antychrysta i prowadzi dusze na wieczne zatracenie.

  + Eliasz
  Patriarcha Katolickiego Patriarchatu Bizantyjskiego

  + Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
  Biskupi sekretarze

  Lwów (Ukraina), 02 sierpnia 2013

  ——————————--
  2. Tekst wystąpienia Patriarchy Eliasza w tłumaczeniu na j. angielski

  KRYSTYNA powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 16:38 11 3 i
  Rate This

  Declaration of anathema on Francis Bergoglio

  Today, on 2 August 2013, the Eastern Christian Church celebrates the feast of St. Prophet Elijah. On this day, the Byzantine Catholic Patriarchate by authority of the Triune God declares an anathema – God’s curse (Gal 1:8-9) – on the Roman Bishop Francis Bergoglio. The reason is that he abused the Church office to break the law of God. He promotes amoral homosexual views, which is contrary to the essence of the Gospel and destroys all moral values.

  Francis Bergoglio is thus excluded from the Mystical Body of Christ. He now holds his office in the visible Church organization unlawfully.

  Moreover, by his silence ex-Pope Francis approved modern heresies and by his gestures he also approved syncretism with paganism. Modern heresies deny the Divine inspiration of the Scriptures, the Divinity of Christ, the unicity of His redemptive death on the cross as well as His real and historical resurrection.

  Homosexuality promoted by Francis Bergoglio is the fruit of modern heresies and syncretism.

  Every bishop and priest as well as every Catholic believer are obliged to dissociate themselves inwardly from the apostate Francis. They must no longer obey him and the structure headed by him. If bishops or priests commemorate his name in the Divine Liturgy, they make it clear that they are in spiritual unity with this apostate. Such ones likewise fall under God’s curse – anathema. Believers are bound by obedience to God and must dissociate themselves from such traitors of Christ and not obey them any more. Unless they do so, they also fall under God’s curse – anathema.

  Francis Bergoglio had expelled the Holy Spirit and received the spirit of antichrist long before. He has never been the visible Vicar of Christ. He is a servant of the antichrist and leads the deceived souls into eternal perdition.

  + Elijah
  Patriarch of the Byzantine Catholic Patriarchate

  + Methodius OSBMr + Timothy OSBMr
  Secretary Bishops

  Lvov (Ukraine), 2 August 2013

  ————————--
  3.A. Ekskomunika Patriarchy Eliasza na papieży Benedykta XVI i Jana Pawła II z 2011 r.

  mc2 powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 19:38 2 2 i
  Rate This

  Tłumaczenie wystąpienia patriarchy Eliasza z Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu we Lwowie (2.5.2011r.) dotyczącej ekskomuniki na papieży Benedykta XVI i Jana Pawła II

  Deklaracja ekskomuniki na papieży Benedykta XVI i Jana Pawła II przez Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat. Autorytetem Apostolskiego i Prorockiego Urzędu w imieniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa zobowiązuje wszystkich katolików w sumieniu i promulguje, że beatyfikacja zmarłego papieża Jana Pawła II jest nieważna. Zmarły papież Jan Paweł II, zgodnie z Listem do Galatów (Rozdział 1: 8-9) ekskomunikował sam siebie z Kościoła Chrystusowego. Przyczyną były jego apostackie działania w Asyżu, którymi otworzył Kościół na ducha Antychrysta. Papież Benedykt XVI przez beatyfikację ducha Asyżu podobnie sam siebie ekskomunikował z Kościoła Chrystusa. W konsekwencji papieskiej apostazji z dniem 1 maja 2011 roku Kościół znajduje się w stanie „sedes vacantis”.

  Każdy ksiądz jest teraz zobowiązany odciąć się od ducha Asyżu w obliczu wiernych. Nie wolno mu dłużej wspominać imienia apostaty Benedykta XVI albo apostackiego biskupa w liturgii. Jeśli pozostanie on zjednoczony z duchem apostazji to wtedy jako apostata sprawuje liturgię nieważnie. Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat jest teraz upełnomocniony przez Boga do obrony prawowiernej nauki Kościoła Katolickiego włącznie z Kościołem Łacińskim aż do czasu kiedy będzie wybrana prawowierna katolicka hierarchia i prawowierny następca na Tronie Papieskim i dopiero wtedy Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat zostanie zwolniony przez Boga z nadanych mu obowiązków.

  Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał.

  +Eliasz

  Patriarcha

  +Metody OSBMr +Tymoteusz OSBMr

  Sekretarze Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

  Lwów – Ukraina, 01 maja 2011 roku
  ———————
  3.B. Drugi wpis tego samego blogera na temat ekskomuniki na Papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, nieco poprawiony:

  mc2 powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 19:50 2 2 i
  Rate This

  Wygłoszenie ekskomuniki na papieża Benedykta XVI i Jana Pawła II ( ten sam kościół który ekskomunikował Papieża Franciszka )

  Bizantyjski Katolicki Patriarchat władzą apostolskiego i prorockiego urzędu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Bogiem zobowiązuje wszystkich katolików w sumieniu i ogłasza:
  1) beatyfikacja zmarłego papieża Jana Pawła II jest nieważna.
  2) zmarły papież Jan Paweł II (według Ga 1:8-9 ) odłączył się od Kościoła Chrystusowego. Przyczyną tego jego apostatyczny gest w Asyżu, którym otworzył Kościół w duchu antychrysta.
  3) Papież Benedykt XVI przez beatyfikację ducha Asyżu – ducha antychrysta, również wyłączył siebie od Kościoła Chrystusowego.

  Konsekwencja apostazji Papieża
  Od 1 maja 2011 r. Kościół jest w stanie sedes vacantis.
  Każdy kapłan jest zobowiązany odłączyć się od ducha Asyżu przed wiernymi. W liturgii już nie wolno wspominać apostaty Benedykta XVI, ani apostaty- biskupa. Jeśli kapłan pozostanie w jedności z duchem apostazji, wtedy, jako apostata, odprawia msze nieważnie.
  Bizantyjski Katolicki Patriarchat jest teraz upoważniony przez Boga do obrony prawowiernej (ortodoksyjnej) doktryny Kościoła katolickiego, a teraz i Kościoła łacińskiego. Dopiero po wybraniu prawowiernej katolickiej hierarchii oraz prawowiernego następcy na papieża, Patriarchat Bizantyjsko-Katolicki zostanie zwolniony z nadanych mu przez Boga obowiązków.

  Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

  + Eliasz
  Patriarcha

  + Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
  Sekretarze Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

  ——————————-
  4. Z wpisu blogera: Kim jest Eliasz?

  Radosław powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:22 2 2 i
  Rate Down

  Jaki kościół unicki??

  Przecież w liście jest podpis “Eliasz – patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu na Ukrainie”

  Kim jest ten Eliasz??

  Eliáš Antonín Dohnal OSBMr, właściwie Antonín Dohnal (ur. 1946) – były czeski duchowny greckokatolicki, bazylianin, tradycjonalista katolicki, patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu na Ukrainie.

  Po wydarzeniach w Czechach nie mogąc się pogodzić z nowym egzarchą wraz z grupą mnichów bazyliańskich wyjechał na Słowację. Następnie na Ukrainę, gdzie osiadł w bazyliańskim klasztorze w Podhorcach. Stanął tam na czele ruchu ojców podhoreckich, który sprzeciwia się wszelkim reformom w Kościołach greckokatolickich.
  Wraz z pozostałymi eparchami z ruchu ojców podhoreckich założył Prawowierny Kościół Greckokatolicki i obłożył wraz z nimi imiennie klątwami kościelnymi wszystkich biskupów katolickich na świecie. 5 kwietnia 2011 roku został wybrany przez synod biskupów Prawowiernego Kościoła Greckokatolickiego na urząd patriarchy Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu na Ukrainie.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%A1%C5%A1_Dohnal

  ———————--
  Radosław powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:26 4 1 i
  Rate This

  To nie jest kościół unicki!!!

  To wystąpienie patriarchy Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu (Antonina Dohnal), byłego czeskiego duchownego greckokatolickiego, który założył Prawowierny Kościół Greckokatolicki i obłożył wraz z nimi imiennie klątwami kościelnymi wszystkich biskupów katolickich na świecie.

  Odpowiedz
  ————————-
  Radosław powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:28 8 3 i
  Rate This

  A czym jest Prawowierny Kościół Greckokatolicki?

  “Ukraiński Prawowierny Kościół Greckokatolicki, UOGCC – sekta powstała w 2008 roku na Ukrainie. Nazywana również grupą Antonina Dohnala lub dohnalowcami”

  Odpowiedz
  ——————————
  Radosław powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:30 7 3 i
  Rate This

  I oto sekciarz, który nie jest w jedności z kościołem katolickim nakłada klątwę na kolejnego już papieża!
  —————————--

  Radosław powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:34 5 4 i
  Rate This

  “Zdaniem Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego tak zwani „ojcowie podhoreccy” nadal publicznie wykazują nieposłuszeństwo wobec władz kościelnych oraz prowadzą destruktywną działalność w Kościele.”

  “Działalność destruktywną „ojców podhoreckich” z Czech niedawno ostro skrytykował w liście otwartym greckokatolicki biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak, który zna ich z pobytu we wspólnocie bazylianów w Polsce.”

  http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x22518/ukraina-nowy-kosciol-greckokatolicki-czy-sekta/
  ——————————

  Radosław powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:37 7 4 i
  Rate This

  W niedzielę 26 grudnia we wszystkich cerkwiach Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) odczytano list-ostrzeżenie jego zwierzchnika kard. Lubomyra Huzara przed „sektą Dohnala”. Ta grupa byłych bazylianów, w tym trzech obywateli Czech, od kilku lat działa na Ukrainie, przedstawiając się jako tzw. Ukraiński Prawowierny Kościół Greckokatolicki, a od 2003 r. pozostaje w konflikcie z władzami kościelnymi.

  Na jej czele stoi 64-letni obecnie o. Eliáš Antonín Dohnal OSBM – Czech, były kapłan rzymskokatolicki, mający za sobą również „epizod polski”.

  http://www.bibula.com/?p=29868

  ———————————

  KRYSTYNA powiedział/a
  4 Sierpień 2013 @ 21:51 6 3 i
  Rate This

  ”Warto też dodać, czego nie ma w tej korespondencji, to fakt, że rozłamowcy sprzeciwiają się także kultowi Bandery i zbrodniarzy z UPA. Sprzeciwiają się także nacjonalizmowi, któremu z kolei sprzyja znaczna część hierarchów ukraińskich.”

  http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3652

  ———————————
  5. Wikipedia nazywa ten Kościół sektą (podobnie było z Lefebrystami…, Bractwem św. Piusa X)

  Z WIKIPEDII: Prawowierny Kościół Greckokatolicki

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawowierny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Greckokatolicki

  Ukraiński Prawowierny Kościół Greckokatolicki, UOGCC (ukr. Українська Правовірна Греко-Католицька Церква) -- sekta powstała w 2008 roku na Ukrainie. Nazywana również grupą Antonina Dohnala lub dohnalowcami (ukr. догналівці).

  Głównym centrum religijnym sekty jest klasztor bazyliański Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Podhorcach. Na czele wspólnoty stoją byli mnisi pochodzenia czeskiego, słowackiego i ukraińskiego nazywani ojcami podhoreckimi. Odnoszą się oni krytycznie do wszelkich reform w Kościołach greckokatolickich w związku z czym od początku XXI wieku znajdują się w ciągłym konflikcie z hierarchią Kościoła katolickiego.

  W 2008 r. po niekanonicznej konsekracji biskupiej czterech ojców podhoreckich Ukraiński Kościół Greckokatolicki uznał grupę za schizmatycką. Podobne stanowisko zajęła Stolica Apostolska, która odmówiła uznania denominacji za katolicką i ekskomunikowała czterech jej biskupów. W ostatnich latach kierownictwo sekty nałożyło anatemę na wszystkich katolickich biskupów na świecie, w tym na papieża Benedykta XVI i jego poprzednika Jana Pawła II. Jednocześnie ojcowie podhoreccy dnia 7 kwietnia 2011 roku ogłosili utworzenie Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu, który składa się z niekanonicznie wyświęconych biskupów pod przewodnictwem Antonina Dohnala.

  Wspólnota znana jest z organizowania częstych manifestacji i procesji w największych miastach Ukrainy (głównie we Lwowie).

  6. Ukraina: nowy Kościół greckokatolicki czy sekta?

  http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x22518/ukraina-nowy-kosciol-greckokatolicki-czy-sekta/

  kcz (KAI Lwów) / maz, 2009-09-23

  Przed gmachem obwodowej administracji państwowej we Lwowie już drugi miesiąc trwa modlitewna akcja protestującej grupy grekokatolików, która domaga się rejestracji na Ukrainie tzw. Prawowiernego Kościoła Greckokatolickiego.

  Na czele Kościoła stoi kilku byłych bazylianów, wśród nich trzech obywateli Republiki Czeskiej, którzy od 2003 r. znajdują się w konflikcie z władzami kościelnymi.

  Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej w Watykanie potwierdził decyzję o wyłączeniu tych osób z zakonu ojców bazylianów oraz o ekskomunice, którą ogłosił trybunał eparchii (diecezji) sokalsko-żółkiewskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Na jej terenie, w Podhorcach k. Brodów znajduje się ośrodek działalności byłych zakonników.

  Zdaniem Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego tak zwani „ojcowie podhoreccy” nadal publicznie wykazują nieposłuszeństwo wobec władz kościelnych oraz prowadzą destruktywną działalność w Kościele. Synod UKGK kolejny raz ostrzegł swoich wiernych od wpływu na nich grupy „ojców pohoreckich”. Kard. Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego jeszcze w 2004 r. oficjalnie prosił władze państwowe, by zakazały byłym bazylianom z Czech wjazdu na teren Ukrainy.

  W sierpniu br. departament państwowy do spraw religii i mniejszości narodowych Ukrainy odmówił „ojcom podhoreckim” rejestracji Prawowiernego Kościoła Greckokatolickiego. 13 sierpnia jego organizatorzy i sympatycy rozpoczęli modlitewną akcję protestu we Lwowie. -- Jest to akcja bezterminowa i domagamy się rejestracji naszej Prawowiernej Cerkwi Greckokatolickiej” – powiedział KAI br. Danyił, były bazylianin.

  Jego zdaniem w odmowie rejestracji urząd państwowy bezpodstawnie zarzucił, że według kanonów Kodeksu Kościołów Wschodnich żadna podobna inicjatywa nie może przypisywać sobie nazwy „katolicka” bez zgody kompetentnych władz kościelnych. Jak powiedział br. Danyił na Ukrainie istnieje kilka zarejestrowanych Kościołów prawosławnych.

  Poinformował także, że obecnie Prawowierny Kościół Greckokatolicki liczy 7 biskupów oraz ma „wielu kapłanów zakonników i sióstr zakonnych”. W Brzuchowicach k. Lwowa pod zwierzchnictwo „ojców podhoreckich” przeszedł kontemplacyjny klasztor bazylianek, liczący ponad 50 sióstr, w tym również ze Słowacji. Codziennie kilka zakonnic klauzurowych bierze udział w akcji protestacyjnej przed gmachem państwowej administracji obwodowej we Lwowie.

  Działalność destruktywną „ojców podhoreckich” z Czech niedawno ostro skrytykował w liście otwartym greckokatolicki biskup wrocławsko-gdański Włodzimierz Juszczak, który zna ich z pobytu we wspólnocie bazylianów w Polsce.

  Badacz współczesnego życia religijnego na Ukrainie dr Andrij Jurasz z Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie określa działalność grupy „ojców podhoreckich” mianem sekty. „Ta mała grupa grekokatolików działa odrębnie, całkiem ignoruje autorytet hierarchii kościelnej, stwierdza, że wyłącznie ona jest Kościołem prawdziwym” – powiedział KAI dr Jurasz.

  Kuria eparchii (diecezji) tarnopolsko-zborowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego ostrzegła wiernych, że jeszcze jedna sekta greckokatolicka powstała niedawno w Tarnopolu. Według rozpowszechnionych na Ukrainie i za granicą ulotek w języku angielskim nazywa siebie Greek Catholic Holy Church (Święty Kościół Greckokatolicki).

  ————————--

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE