….nowe krzyże z osadzoną głową bestii…

Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna – że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego – wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.

_______________

Gazeta Warszawska nie publikuje jakichkolwiek współczesnych objawień, bo jest łatwo rozpoznawalne to, że nie pochodzą one od Pana Boga.

Tu odstępujemy od tej zasady. Tekst ten  – oczywiście – nie powinien być czytany jako  jakakolwiek wizja czy zapowiedź, ale jako opis stanu aktualnego.

I ten szokujący przekaz  powinien być szerzej wyeksponowany. 

(-) Red.

_______________

Moja szczerze umiłowana córko, muszę dotrzeć do Moich kapłanów, którzy teraz zaczynają zdawać sobie sprawę, że Ja mówię do świata przez te Orędzia w tym właśnie czasie.

Musicie być ostrożni. Musicie stosować się do zasad Mojego Kościoła na Ziemi, skoro pozostają one takie jakimi były i nie są zmieniane. Nie czujcie się zniechęceni, ponieważ zostaliście ubogaceni Darem Ducha Świętego. Gdy zostaniecie poproszeni, aby się Mnie zaprzeć, będzie to przeprowadzone w sposób subtelny, ale zabójczy. Zostaniecie poproszeni do przyjęcia doktryny wszystkich religii niezwiązanych z chrześcijaństwem. Powiedzą wam, że jest to dla dobra wszystkich i że to nowe podejście obejmujące wszystkie poglądy jest środkiem do celu, by ludzkość w końcu mogła zostać zjednoczona na drodze pokojowej.

Wszystkie inne religie, wyznania, wierzenia i doktryny, które czczą Mojego Ojca, ale które nie uznają Mnie, Jezusa Chrystusa, będą brane pod skrzydła antypapieża. Wy, przez moc bestii i zgodnie z jego metodą będziecie nakłaniani do objęcia waszych współbraci i współsióstr. Powiedzą wam, że wszystkie religie, które czczą Boga, są w Oczach Boga zjednoczone jako jedna. Kiedy się sprzeciwicie, zostaniecie skarceni. Gdy będziecie wyjaśniać, że jedyna droga do Boga, Mojego Umiłowanego Ojca jest przez Jezusa Chrystusa, to powiedzą wam:

“Nie rozumiecie, że Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, dlatego nie okazując miłości i współczucia dla Jego Kościoła, nie obejmując ich wraz  z ich religiami – jesteście obłudnikami.”

Ponadto wiedzcie o tym. Jeśli przyjmiecie, że wszystkie religie muszą być objęte jako jedna – że musicie się usunąć na bok, aby okazać szacunek do tych wyznań, które nie uznają Syna Człowieczego – wtedy będziecie winni strasznego grzechu. Wówczas wyprzecie się Mnie.

Ci, którzy mogą wpaść w pułapkę tego oszustwa, niech wiedzą, że pojawią się inne znaki, które wskazują na jedno – nie będzie się już głosić Mojej Boskości.

W waszych kościołach będzie się widziało pojawiające się nowe krzyże z osadzoną głową bestii; wasze ołtarze zostaną zmienione tak, by Mnie wyszydzić. Za każdym razem, gdy zobaczycie nowe i nietypowe symbole w Moim Kościele, patrzcie uważnie, gdyż bestia jest arogancki i pyszni się swoją niegodziwością poprzez pokazywanie znaków, które oddają mu cześć.krzybesta

Ci z was, którzy nie będą czujni na to oszustwo, zostaną wciągnięci do praktyk, które nie oddają Mi czci. Będą skrywać prawdziwą intencję – oddawanie hołdu szatanowi i jego złym duchom.

Te znaki już się rozpoczęły. Działania o których mówię mają dopiero nadejść, ale dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki. Musicie mieć oczy otwarte, gdyż ci, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a zamiast tego oddają cześć bestii, już rozwijają skrzydła. Oni rządzą wśród was, ale tak wielu z was nie widzi jeszcze tej obrzydliwości. Lecz, jeśli Mnie kochacie, udzielę wam Łask, abyście zobaczyli Prawdę, ponieważ nigdy was nie opuszczę. Czas jest bliski i musicie się przygotować, gdyż wkrótce zstąpi ciemność. Ci z was, którzy są pobłogosławieni Światłem Boga będą cierpieć z rąk Moich nieprzyjaciół.

Zapamiętajcie te Słowa, odmawiajcie je, a odsłonię wam Prawdę przez Dar Ducha Świętego.

Modlitwa Krucjaty (114) Dla kapłanów, aby otrzymali Dar Prawdy

Mój Panie, otwórz mi oczy.  

Pozwól mi zobaczyć wroga i zamknij moje serce

na oszustwa.

Oddaję wszystko Tobie, drogi Jezu.

Wierzę w Twoje Miłosierdzie. Amen.

Wasz Jezus

http://gazetawarszawska.com/2013/08/01/twarz-demona-na-pektoralu-bergoglio/

http://paruzja.info/lipiec-2013/1147-15-07-2013-17-52-do-kaplanow-dzien-w-ktorym-zostaniecie-poproszeni-aby-zaprzeczyc-mojej-boskosci-nie-jest-daleki

 

 

To priests: The day you will be asked to deny My Divinity is not far away

Monday, July 15th, 2013

My dearly beloved daughter, I must reach out to My priests, who are now beginning to realise that I Am speaking to the world, through these Messages, at this time.

You must be careful. You must adhere to the rules of My Church on Earth, once they remain as they have been and are not changed. Do not feel disheartened, for you have been enriched with the Gift of the Holy Spirit. When you are asked to deny Me, it will be done in a subtle, but deadly way. You will be asked to embrace the doctrine of all religions outside of Christianity. You will be told that this is for the good of all and that this new, all-inclusive approach, is a means to an end – where humanity can finally be united, through peaceful means.

All other religions, creeds, faiths and doctrines, which honour My Father, but which do not acknowledge Me, Jesus Christ, will be taken under the wing of the antipope. You, through the power of the beast – as is his way – will be coaxed to embrace your fellow brothers and sisters. All faiths, which honour God, you will be told, are united as one in the Eyes of God. When you object, you will be scolded. When you explain that the only way to God, My beloved Father, is through Jesus Christ, this is what you will be told:

“You do not understand that God loves all His children, therefore, by not showing love and compassion for His Church by embracing them – including their faiths – you are a hypocrite.”

Now, know this. When you accept that all religions must be embraced as one – that you have to move to one side to show respect to those creeds, which do not acknowledge the Son of man – then you will be guilty of a terrible sin. You will then be denying Me.

To those who may be led into this deceit, know that other signs will emerge, which point to one thing – My Divinity will no longer be proclaimed.

Your churches will see new crosses emerge where the head of the beast will be embedded within them; your altars will be changed and will mock Me. Every time you see new and unusual symbols in My Church, look carefully because the beast is arrogant and he flaunts his wickedness by displaying signs which honour him.

Those amongst you, who are not alert to this deceit, will find yourselves sucked into practices which do not honour Me. They will disguise the true intent, which will be to pay homage to Satan and his wicked spirits.

The signs have begun. The actions I speak of are still to come, but the day you will be asked to deny My Divinity is not far away. You must keep your eyes open for those who say they come in My Name, but who instead honour the beast, for they have already spread their wings. They rule within your midst, but so many of you cannot see the abomination, yet. But, if you love Me, I will grant you the Graces to see the Truth, for I will never forsake you. The time is close and you must prepare yourselves, for the darkness will descend soon. Those of you who are blessed with the Light of God will suffer at the hands of My enemies.

Remember these Words, recite them and I will reveal the Truth to you, through the Gift of the Holy Spirit.

Crusade Prayer (114) For Priests to receive the Gift of Truth

My Lord, open my eyes. 

Allow me to see the enemy and close my heart

to deceit.

I surrender all to You, dear Jesus.

I trust in Your Mercy. Amen.

Your Jesus

9 Responses to ….nowe krzyże z osadzoną głową bestii…

 1. rzymianin 01/08/2013 at 20:26 #

  Przyglądam sie tej coraz większej liczbie NASZYCH zdrad i muszę przyznać, że są one właśnie głównie NASZE.
  To że diabeł robi to do czego jest “powołany”, to jest normalne, on jest wierny swemu “Panu”, ale to, że my tak naprawdę nie podejmujemy żadnej konkretnej z tym walki, to już jest NASZA zdrada. Czy nasza wierność ma się sprowadzać do pacieża, różańca ?
  Wiara bez uczynków jest martwa.
  Gdzieś coś napiszę, poczuję ulgę i na tym się kończy.
  Może zastanówmy się wspólnie, co możemy zrobić, żeby pokazać jakąś naszą siłę i zacznijmy ŻĄDAĆ pewnych zmian, a raczej powrotu do tego co istniało w Kościele naszych młodych lat, naszych rodziców, naszych dziadków.
  Co istniało i było jedynie prawdziwe przez dwa tysiące lat, a bez czego sami się dusimy i
  pozwalamy na to w stosunku do naszych dzieci i wnuków.

  Zastanówmy się. Co jest w tej chwili najważniejsze, co nam zagrabiono z kościołów i jakimi metodami żądać od proboszczów i biskupów, żeby to odzyskać !
  Teologowie niech sobie dyskutują o SVII, a my wracajmy do korzeni.
  Dopiero wtedy będziemy prawdziwie uczniami Jezusa Chrystusa !
  Może dopiero wtedy nas wysłucha… postawi świat na nogi, bo stoi na głowie.

  Dziesiątki stron internetowych tęskniących do wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa zgodnie z Tradycją i co z nich wynika ?
  NIC !
  Samo ględzenie.
  Trudno wymagać od Księży (nie ma ich już wielu) żeby takie działania podjęli, bo łatwo Ich uciszyć i zamknąć usta.
  TO NASZA ROBOTA.

  W Imię Boże -- pomyślmy.

 2. rzymianin 01/08/2013 at 21:10 #

  Czcigodny sługa Boży abp Piotr Jan Fulton Sheen.

  “Na kogo można liczyć w walce o ratunek dla naszego Kościoła? Nie na naszych biskupów, naszych kapłanów ani członków zakonów. To WASZE zadanie, ludu wiernego! Pan Bóg dał wam rozum, oczy i uszy, abyście uratowali Kościół. WASZA misja to pilnować, aby wasi kapłani zachowywali się jak kapłani, biskupi jak biskupi, a zakonnicy jak zakonnicy!”

 3. KSC 01/08/2013 at 22:59 #

  Bergoglio po raz kolejny sięga coraz to nowego dna!.

  Plując na wszystko co święte, prowokuje nas reakcji.

  KSC

 4. mariaf 02/08/2013 at 13:22 #

  “Gazeta Warszawska nie publikuje jakichkolwiek współczesnych objawień, bo jest łatwo rozpoznawalne to, że nie pochodzą one od Pana Boga.”

  To nie takie proste, droga GazWar!
  Po pierwsze: to powyżej, czyli wypociny “Mery idź do cholery” -- to rzeczywiście nic innego tylko sprytna kompilacja tekstów wcześniejszych objawień, zaaprobowanych przez biskupów miejsca.
  Po drugie: już Wam mówiłam, a Wy swoje: trzeba nauczyć się czytać Pismo św. i objaśniające je komentarze oraz odczytywać znaki czasu. Jesteśmy w epoce “obrzydliwości spustoszenia. Jeszcze gdzieniegdzie tlą się resztki Najśw. Ofiary, sprawowanej przez ostatnich ważnie wyświęconych księży, jeśli jenak i oni stracili wiarę w rzeczywiste Przeistoczenie i Obecność Boga w Hostii, Pan Jezus, jak pisała Anna Katarzyna Emmerich, przychodzi z Łaską do wiernych, którzy gorąco wierzą i tego pragną, w sposób duchowy, lecz nie przez Hostię.

  Co do losów Kościoła, wielu wiarygodnych wizjonerów to opisało. Tego dotyczy też druga,
  nie ujawniona część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej. Na tym portalu były dotyczące tego, dobre artykuły.
  W podobnym duchu utrzymane są opisy węgierskiej zakonnicy Marii Natalii (1091-1992):

 5. mariaf 02/08/2013 at 13:24 #

  http://www.skarbiecmilosci.pl/nowenna-do-niepokalanego-serca-maryi

  Przyszłość Kościoła objawiona siostrze Marii Natalii.
  Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 koło Bra­tysławy. Zmarła w 1992 roku. Od najmłodszych lat prag­nę­ła wstąpić do klasz­toru. Prag­nie­nie to zrealizowała w wie­­ku 17 lat. Od 1936 prze­bywała w klasztorze Dobrego Pa­s­terza w Budape­sz­cie. W latach 1936-43 otrzymywała prze­s­ła­nia ważne dla ca­­­łego świata. Niektóre dotyczyły wy­łą­cz­nie losów Wę­gier. Spisała je w książce “Maryja -- Zwy­cię­s­ka Królowa świa­­ta”.

  Doświadczenia Kościoła Świętego
  Pan dał mi poznać, że w Świętym Kościele rozszaleje się wielki strach i wielki zamęt przed nadejściem po­w­szech­nego pokoju, przed wielkim światowym wydarze­niem. Pun­ktem wyjścia tego zamętu jest przeniknięcie atei­zmu aż do nienaruszalnego sanktuarium Kościoła, lai­cy­zacja i odrzucenie świętej tradycji. Ten zamęt powstanie równo­le­g­le z podsycaniem międzynarodowych napięć, z powodu których rozpętają się nowe wojny. Dowiedziałam się też, że wielu zaatakuje liczącą prawie dwa tysiące lat budowlę Ko­ś­cioła. Ich cel polega na oddaleniu wierzących od Koś­cioła, odebraniu im nadziei pokładanej w nim i oddanie ich w ręce szatana.

  Oczyszczony Kościół Święty
  Kościół Święty oczyszczony przez ciężkie doświad­cze­nia zniesione wspólnie przez Jego członków, przyoblecze się w pierwotne ubóstwo, pokorę i prostotę. Już nie będzie w nim można przez faworyzowanie lub pieniądze zdobyć ty­tu­łu lub stanowiska. Duch Święty przeniknie Swą świę­tością każdego członka Kościoła. Kazanie na Górze stanie się regułą życia wiernych. Zrealizuje się i rozszerzy po­wrót do prostoty i praktykowanie życia w ubóstwie. Po wielkim światowym wydarzeniu nie będzie już budowy wielkich pa­łaców ani noszenia okazałych szat. Znikną tytuły. Każdy bę­dzie wiedział, co ma do zrobienia. Konieczne jest, aby to wszystko nastąpiło, ponieważ bez tego nie ma miejsca na Królestwo Niebieskie i Jego chwalebny Pokój.

  • KSC 02/08/2013 at 14:15 #

   Oczyszczony Kościół Święty
   Kościół Święty oczyszczony przez ciężkie doświad­cze­nia zniesione wspólnie przez Jego członków, przyoblecze się w pierwotne ubóstwo, pokorę i prostotę. Już nie będzie w nim można przez faworyzowanie lub pieniądze zdobyć ty­tu­łu lub stanowiska. Duch Święty przeniknie Swą świę­tością każdego członka Kościoła. Kazanie na Górze stanie się regułą życia wiernych. Zrealizuje się i rozszerzy po­wrót do prostoty i praktykowanie życia w ubóstwie. Po wielkim światowym wydarzeniu nie będzie już budowy wielkich pa­łaców ani noszenia okazałych szat. Znikną tytuły. Każdy bę­dzie wiedział, co ma do zrobienia. Konieczne jest, aby to wszystko nastąpiło, ponieważ bez tego nie ma miejsca na Królestwo Niebieskie i Jego chwalebny Pokój.

   “….przyoblecze się w pierwotne ubóstwo, pokorę i prostotę. ”

   Czyli Kosciol Święty ma być POKORNY !!!

   Jego wróg zawsze tak chciał!

   KSC

 6. veritas 02/08/2013 at 14:00 #

  Wolnomularska religia.

 7. rzymianin 03/08/2013 at 00:17 #

  I o tym właśnie próbowałem powiedzieć.
  Mądre wypowiedzi, jakieś objawienia, jakieś godne imienin cioci myśli, no i na czy to stanęliśmy ?
  Znów na niczym ! Gadanina i gadanina. A diabeł i jego masoni się cieszą. Konkrety !

  A może zagrozić jakimś strajkiem, albo wrzucaniem na tacę po 1 groszu, jeżeli nadal do kościołów beda wpuszczane panie i panowie w prawie plażowym stroju ?
  A może zagrozić czymś podobnym proboszczowi, jeżeli nie postawi kilku klęczników dla tych, którzy chcą klękać przed Bogiem, a zabrano im balaski ?
  A może zażądać tego, o czym Ty myślisz, czego Ci brak, albo co trzeba wyrzucić ?
  Ale napisz o tym.
  Może wybierzemy jeden wspólny punkt i wspólnie w niego uderzymy ?

  Ktoś musi dać przykład, może my z GW ?
  Po nas może obudzą się inni i zacznie sie coś dziać, a nie tylko mądre pióra.

 8. KSC 03/08/2013 at 05:48 #

  Jakis ruch musi być powołany, tylko jak dać mu szansę na wyjście z przekazem do mass?

  To trzeba mieć organ na poziomie Trwam , albo większy!

  KSC

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE