Antysemickie tornado w Norwegii

antysemityzm w  norwegii

The anti-Semitic cartoon published in Norway’s Dagbladet, Tuesday (photo credit: screen capture/Dagbladet.no)

 

Norway paper’s cartoon ‘so anti-Semitic it would have made Hitler weep with joy’

Dagbladet daily attacks circumcision with gory caricature that incites hatred and denigrates Jewish rite, says Wiesenthal Center

http://www.timesofisrael.com/norway-paper-rapped-for-anti-semitic-cartoon/

Jewish groups on Wednesday sharply condemned Norway’s third-largest paper, Dagbladet, for publishing a cartoon that one group said was ”so virulently anti-Semitic it would make Hitler and Himmler weep tears of joy.”

—————

W środę grupy żydowskie ostro potępiły norweską – trzecią  co do wielkości  – gazetę Dagbladet, za opublikowanie karykatury, o której  jedna z grup powiedziała, że ​​była “tak jadowicie antysemicka,  iż  Hitler i Himmler popłakaliby się z radości.”

—————

On the cartoon, printed by the paper on Tuesday and meant to oppose the Jewish ritual of circumcising baby boys, the mother of a Jewish child is seen holding a blood-soaked Torah while saying, “Mistreating? No this is tradition, an important part of our belief!”

At the other end of the child, who’s sprawled on the table, a Jewish man — either the boy’s father or a rabbi — is in the midst of stabbing the boy in the forehead with a three-pronged devil’s pitchfork while cutting off his toes.

A policeman who comes through the door responds to the mother by saying “Belief? Oh yes, then it is all right,” and the second officer apologizes for the interruption.

A statement by the Wiesenthal Center denounced “the blood libel cartoon published in Dagbladet.”

Rabbi Abraham Cooper, associate dean of the Simon Wiesenthal Center, who is currently attending the Global Forum on anti-Semitism in Jerusalem, demanded that the Norwegian government condemn the cartoon.

“We call upon Norway’s leaders to denounce this incitement to hate and especially urge the ombudsman for children’s rights to denounce this outrageous denigration of a core Jewish rite dating back to the biblical times of Abraham,” Cooper said.

In an email sent to MIFF, a Norwegian pro-Israel organization, the cartoonist, Tomas Drefvelin, said he did not mean to draw Jews in his caricature, which he meant “not as criticism of either a specific religion or a nation [but] as a general criticism of religions.”

“I gave the people in the picture hats, and the man a beard, because this gives them a more religious character,” he added. “Jew-hatred is reprehensible. I would never draw to create hatred of a people, or against individuals.”

Ervin Kohn, the president of Norway’s Jewish community, told JTA that in Norway, “it is not uncommon to compare brit milah with cutting off limbs and calling it mutilation. This is a form of lying, propaganda.”

The European Jewish Congress said it was “carefully considering” the option of legal action over the cartoon.

“This cartoon has crossed all lines of decency and is dripping with hate and anti-Semitism,” said Dr. Moshe Kantor, president of the European Jewish Congress, in a statement. “We are now studying the possibility that this legally constitutes incitement and even a hate-crime and will therefore require legal action.”

Kantor warned that the cartoon, “meant to inspire hate and contempt against one particular people,” could incite violence against Jews.

“This type of hate, reminiscent of Nazi propaganda, cannot be left unanswered, and it is exactly this type of incitement which is contributing to a very troubling period for minorities in Europe at this time, especially with the rise of the far-Right,” he said.

The past year has seen a sharp uptick in anti-circumcision activity in Europe.

In March, 38 physicians from the continent wrote a paper alleging that “cultural bias” was behind the pro-circumcision stance of the American Academy of Pediatrics. Approximately half of the physicians were from Scandinavian countries, where several political parties have stated their view of circumcision as a form of “child abuse.”

Last year, a local German court criminalized the rite and started a nationwide and international controversy about religious ceremonies versus children’s rights. Three months later the German government approved a bill that legalized ritual circumcisions, if performed by a medical professional.

Raphael Ahren and JTA contributed to this report.

==================

Grupy żydowskie w środę ostro Condemned Norwegii trzecim największym papieru, Dagbladet, za opublikowanie karykatury, że jedna grupa powiedziała, że ​​była “tak jadowicie antysemickich Czy to zrobić Hitler i Himmler płakać łzy radości.”

W kreskówce, drukowane przez papier wtorek i oznaczało sprzeciwiać żydowski rytuał chłopców obrzezania dziecka, matka dziecka żydowskiego mienia widać nasiąknięty krwią Torę, mówiąc, “złe traktowanie? Nie jest to tradycja, wiara znaczna część naszej roku! ”

Na drugim końcu dziecka, który rozciągnięty na stole, Żyd – Albo ojciec chłopca lub rabin – jest pośród przeszywający chłopca w czoło z trzytorowej diabła widłami a odcięcie palcach.

Policjant, który przychodzi przez drzwi Reaguje na matkę, mówiąc “Wieży? O tak, to jest wszystko w porządku “, a drugi urzędnik przeprasza za przerwy.

Oświadczenie Wiesenthal Center Denuncjował “kreskówkę zniesławienie krwi opublikowany w Dagbladet”.

Rabin Abraham Cooper, stowarzyszony dziekan Centrum Szymona Wiesenthala, jest obecnie cię po ukończeniu Światowego Forum Antysemityzm w Jerozolimie zażądali Norweski rząd potępił kreskówkę.

“Wzywamy przywódców Norwegii wypowiedzieć to podżeganie do nienawiści i zachęcam szczególnie rzecznika praw dziecka, aby wypowiedzieć skandaliczne oczernianie rdzenia obrządku żydowskiego sięga czasów biblijnych Abrahama,” Cooper powiedział.

W e-mailu wysłanym do wieloletnich orientacyjnych ramach finansowych, Norwegian pro-Israel organizacja, rysownik, Tomas Drefvelin, powiedział, że o nie chciałem zwrócić Żydów w jego karykatury, wszystko co miał na myśli “nie jako krytykę religii szczegółowego Albo naród złoto [cel] jako ogólnej krytyki religii. ”

“Dałem ludziom w kapeluszach obrazu, a mężczyzna brodę, ponieważ jest to ’em bardziej religijny charakter”, dodał. “Nienawiść do Żydów jest naganne. I nigdy nie zwrócić do tworzenia nienawiść ludzi, lub w stosunku do jednostek. ”

Ervin Kohn, prezes gminy żydowskiej w Norwegii, dowiedział się, że JTA w Norwegii, “nie jest niczym niezwykłym, aby porównać brit milah z odcinanie kończyn i nazywając to okaleczenie. To jest forma kłamstwa, propagandy. ”

Europejski Kongres Żydów powiedział, że “Ostrożnie rozważa” możliwość działań prawnych ponad kreskówki.

“Ten animowany przekroczył i wszystkie linie przyzwoitości kapie z pośpiechem i antysemityzmu”, powiedział dr Moshe Kantor, prezydent Europejskiego Kongresu Żydów, w oświadczeniu. “Jesteśmy teraz studiuje możliwość, że to prawnie powstałymi ich nawoływania, a nawet nienawiści przestępczości i dlatego wymagają działań prawnych.”

To Kantor ostrzegł kreskówkę “ma inspirować pośpiech i pogardę wobec jednego narodu”, może zachęcić przemocy wobec Żydów.

“Ten rodzaj nienawiści, przypomina propagandy nazistowskiej, nie można pozostawić bez odpowiedzi, i to jest dokładnie ten rodzaj podżeganie Wszystko co przyczynia się do bardzo niepokojące okres dla mniejszości w Europie w tym czasie, szczególnie ze wzrostem skrajnej prawicy, “powiedział.

W ubiegłym roku odnotowano gwałtowny niewielkiego wzrost w aktywności anty-obrzezanie w Europie.

W marcu, 38 lekarzy z kontynentu napisał artykuł, twierdząc, że “kulturowe uprzedzenia” była za pro-obrzezanie stanowiskiem Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Około połowa lekarzy z krajów skandynawskich Were, gdzie kilka partii politycznej TWIERDZIĆ Czy ich zdaniem obrzezania jako formę “przemocy wobec dzieci.”

W ubiegłym roku miejscowy niemiecki sąd za przestępstwo obrzęd i rozpoczął ogólnopolską i międzynarodową kontrowersji na temat ceremonii religijnych w porównaniu praw dziecka. Trzy miesiące później niemiecki rząd zatwierdził zalegalizowane rachunek To obrzezania rytuał, jeśli zostaną wykonane przez lekarza.

Raphael Ahren i JTA Przyczynił się do tego raportu.

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE