Izraelczycy wstrzykują uwięzionym Palestyńczykom groźne wirusy.

Izraelczycy wstrzykują uwięzionym Palestyńczykom groźne wirusy.

 

Israel injecting dangerous viruses into Palestinian prisoners

19.04.2013 02:00

http://english.pravda.ru/world/asia/19-04-2013/124335-injection_viruses-0/#

 

A Palestinian released from Israeli jails, Rania Saqa, has brought to light that the Israeli regime injected detainees that are out of prisons with dangerous viruses.
Noting that Palestinian prisoners suffer from serious and chronic diseases such as bladder cancer and liver disorders, Rania has revealed that the Tel Aviv regime injects prisoners with dangerous viruses before releasing them.

jammas.hussain20130419235333717

The released prisoner  has asked the many institutions and the international community to examine them carefully.

Most former inmates die after being released from Israeli jails.

Saqa Rania criticized the neglect of the Palestinian state to the situation in which the prisoners and their families find themselves and added that “the prisoners are subjected to the most cruel tortures.”

A suspiciously large number of Palestinian prisoners are suffering from incurable diseases or permanent disabilities as a result of the critical situation in prisons that they suffer at the hands of Israeli regime.

Recently, the International Solidarity for Human Rights Institute warned that the Israeli regime uses and abuses Palestinian prisoners to test their new drugs, and this contradicts international medical and moral principles.

Currently, about 5,000 Palestinian prisoners, including women and children, are crowded in the jails of the regime in Tel Aviv. Most have not been tried and some have no formal charge against them, a strategy that the Israeli regime called “administrative detention.”

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon, voicing deep concern over what he called the “rapidly deteriorating condition” of Palestinian prisoners in Israeli custody who are on hunger strike, urged a solution to the matter be reached without delay.

“International human rights obligations towards all Palestinian detainees and prisoners under Israeli custody must be fully respected,” Mr. Ban’s spokesperson said in a statement that also underlined the importance of full adherence by all sides to previous agreement on the issue, including the implementation of prisoners’ family visitation rights.

International Covenant on Civil and Political Rights

The International Convention on Civil and Political Rights came in into force 23 March 1976. Article 10 of the International Covenant on Civil and Political Rights provides that any person deprived of their liberty shall be treated with humanity and dignity.  The article imposes a requirement of separation of prisoners in pre-trial detention from those already convicted of crimes, as well as a specific obligation to separate accused juvenile prisoners from adults and bring them before trial speedily.

There is also a requirement that the focus of prisons should be reform and rehabilitation, not punishment. These provisions apply to those in prisons, hospitals (particularly psychiatric hospitals), detention facilities, correction facilities or any other facility in which a person is deprived of their liberty. The article compliments article 7 of the Covenant, which bans torture or other cruel, inhumane or degrading treatment, by guaranteeing those deprived of the their liberty with the same conditions as that set for free persons.

Translated from the Spanish version by:

Lisa Karpova
Pravda.Ru

 

Timothy Bancroft-Hinchey

 

 

_________________

Palestyńczyk zwolniony z izraelskich więzieniach, Rania Saqa, przyniósł na jaw, że izraelski system wstrzykuje zatrzymanych, które są z więzień z niebezpiecznymi wirusami.
Zwracając uwagę, że więźniowie palestyńscy cierpi z powodu poważnych i przewlekłych chorób, takich jak rak pęcherza moczowego i zaburzenia czynności wątroby, Rania wykazała, że ​​Tel Aviv wstrzykuje reżim więźniów z niebezpiecznych wirusów przed ich uwolnienia.Zwolniony więzień zwróciła się wiele instytucji i społeczność międzynarodową do zbadania je uważnie.Większość byłych więźniów umiera po zwolnieniu z izraelskich więzieniach.

Saqa Rania krytykował zaniedbanie państwa palestyńskiego do sytuacji, w której więźniowie i ich rodziny znaleźli się i dodał, że “więźniowie są poddane najbardziej okrutne tortury.”

Podejrzanie duża liczba palestyńskich więźniów cierpi na nieuleczalne choroby lub niepełnosprawności stałych w wyniku krytycznej sytuacji w więzieniach, że cierpią z rąk izraelskiego reżimu.

Ostatnio Międzynarodowa Solidarność dla Instytutu Praw Człowieka ostrzegł, że izraelski reżim i nadużycia stosowanie palestyńskich więźniów do testowania nowych leków, a to przeczy międzynarodowych medycznych i moralnych zasad.

Obecnie około 5000 palestyńskich więźniów, w tym kobiety i dzieci, są zatłoczone w więzieniach reżimu w Tel Awiwie. Większość z nich nie zostały wypróbowane, a niektóre nie mają formalnych zarzutów przeciwko nim, strategii, że izraelski system zwany “zatrzymanie administracyjne.”

ONZ Sekretarz Generalny Ban Ki-moon, wyrażając głębokie zaniepokojenie, co nazwał “szybko pogarszających stan” palestyńskich więźniów w izraelskich aresztach, którzy są na strajk głodowy, wezwał rozwiązanie sprawy zostać osiągnięte bez zwłoki.

“Praw człowieka, międzynarodowe zobowiązania wobec wszystkich palestyńskich więźniów i jeńców pod izraelskim areszcie muszą być w pełni przestrzegane,” rzecznik Ban Ki-moon powiedział w oświadczeniu, że również podkreślił znaczenie pełnego przestrzegania przez wszystkie strony do poprzedniego porozumienia w tej sprawie, w tym realizacji praw więźniów do odwiedzin rodziny.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych

Międzynarodowa Konwencja Praw Obywatelskich i Politycznych wszedł w życie 23 marca 1976. Artykuł 10 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych stanowi, że każda osoba pozbawiona wolności będzie traktowana w sposób humanitarny iz poszanowaniem godności. Artykuł nakłada wymóg oddzielenia więźniów w areszcie od osób już skazanych za przestępstwa, jak również konkretnego obowiązku wydzielenia oskarżonych młodocianych więźniów od dorosłych i doprowadzić je przed rozprawą szybko.

Istnieje również wymóg, że celem reformy powinno być więzień i rehabilitacji nie kara. Przepisy te mają zastosowanie do tych w więzieniach, szpitalach (w szczególności szpitale psychiatryczne), zakładach karnych, urządzeń korygujących lub inny zakład, w którym dana osoba jest pozbawiona wolności. Artykuł uzupełnia artykuł 7 Paktu, która zakazuje tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, przez zagwarantowanie tych pozbawiony wolności w tych samych warunkach, jak przewidziany dla wolnych ludzi.

Przetłumaczone z hiszpańskiej wersji przez:

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE