Polska wypłaci żydom.

The TIMES OF ISRAEL

Polska wyplaci zydom

 

“Przełom” w sprawie odszkodowan za Holokaust w Polsce

 

Według informacji pisma The Times of Israel, Warszawa chce po raz pierwszy poważnie dyskutować o restytucji.

 

Wedlug informacji podanej przez pismo The Times of Israel, oficjalna delegacja izraelska w Polsce uważa, że osiągneła “przełom” w rozmowach z Warszawa o możliwej rekompensacie za majątek prywatny, który należał do Żydów przed Holocaustem.

Wprawdzie, pięcioosobowej delegacji, w skład której wchodził były izraelski minister, ktoremu towarzyszył wazny dyplomata izraelski, akredytowany w Warszawie, nie udało się jeszcze osiągnąć porozumienia z rządem polskim, jednak Izraelczycy powiedzieli, ze Polacy po raz pierwszy zasygnalizowali gotowość do podjęcia poważnych  dyskusji na temat odszkodowania i uzgodnili potrzebę dalszych konsultacji dwustronnych.

 

Spośród wszystkich krajów Środkowej i Wschodniej Europy, Polska jest  najbardziej uparta w swojej odmowie rozpatrzenia zwrotu mienia utraconego przez Żydów przed lub w czasie Holokaustu.

 

“Polacy byli bardzo uprzejmi i przyjaznie nastawieni oraz zaangażowali sie w bardzo poważne dyskusje,” powiedział Bobby Brown, dyrektor Project HEART  pozarządowej izraelskiej organizacji, która domaga sie zwrotu mienia ocalałych z Holocaustu.

“Nie udało się jeszcze osiągnąć porozumienia, ale rozpoczął sie dialog i widziałem dużo dobrej woli. To jest bardzo ważny krok naprzód. ”

Ani Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie, ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie nie odpowiedziały na zapytania Times of Israel, zanim artykuł został opublikowany.

 

Izraelczycy spotkali się z wyższymi urzędnikami z sześciu polskich Ministerstw – w tym Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości i Finansów  – oraz z pewna liczba  parlamentarzystów, zarówno z partii rządzącej jak i opozycji, powiedział Brown. Delegacja spotkała się z urzędnikami z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych.

“Coś takiego nigdy dotychczas sie nie zdarzyło. To był przełom, który złamał tabu Izraelczyków i Polaków, co pozwoli na racjonalne rozmowy na ten temat, rozpatrzenie  różnych opcji i rozpoczęcie prawdziwej dyskusji o tym, co jest możliwe,” powiedział.

W przeciwieństwie do innych grup, żadajacych restytucji za Holokaust, Project HEART  nie prosi polski rząd o uchwalenie przepisow prawnych do rozstrzygania roszczeń. “Po prostu chcemy, żeby  wdrożyli jakikolwiek proces w najbardziej prosty, szybki i tani sposob w celu zagwarantowania równego dostępu dla wszystkich tych, którzy spełniają kryteria”, powiedział Brown. Project HEART dotyczy tylko prywatnych posiadłości, nie odnosząc się do innych kwestii, takie jak nieruchomości organizacji, mienia osob, ktore nie pozostawily spadkobiercow lub rekompensaty za cierpienia.

 

W przeszłości urzędnicy polscy odpowiadali, ze Warszawa jeszcze nie uchwaliła ustawy o odszkodowaniach, ponieważ szczegóły sa tak skomplikowane, że trzeba dużo czasu, aby rząd je rozpatrzyl.

Oprócz Brown’a, w sklad delegacji do Warszawy weszli: jej przewodniczący, były minister d/s emerytow Rafi Eitan, były spiker Knesetu Dan Tichon oraz Zvi Barak, prezes Żydowskiego Funduszu Emerytalnego.

Project HEART jest organizacją założoną na początku 2011 roku  przez Jewish Agency i Ministerstwo Izraela d/s Emerytow, ktora stanowi Grupe Zadaniowa d/s restytucji mienia z czasów Holocaustu. Ma ona na celu określenie mienia żydowskiego utraconego lub skradzionego przez nazistów lub ich współpracowników w celu uzyskania zadośćuczynienia dla ofiar lub ich spadkobierców.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela jest zazwyczaj sceptycznie nastawione do działań Project HEART, obawiając się, że jego żądania zwrotu mienia nie są skoordynowane z innymi takimi inicjatywami oraz że może to skomplikować stosunki z krajami Europy Środkowej i Wschodniej na szczeblu dyplomatycznym. Ale ponieważ rząd polski oficjalne zaprosil ta organizacje – ktora sama w sobie stanowi ramie rządu izraelskiego – zastępca ambasadora Izraela w Polsce, Nadav Eshcar, służył jako pośrednik między stronami.

“Mamy wiele zastrzeżeń co do działalności Project HEART, ponieważ nie jest ona skoordynowana z innymi i dlatego, że może nie być zgodna z ogólnymi izraelskimi interesami w zakresie większych roszczen co do restytucji i oczywiście naszymi stosunkami z Polską,”  powiedział urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela przedstawicielowi The Times Israel, mówiąc o tym anonimowo ze względu na delikatność sprawy.

Warszawa jest najbardziej upartym krajem, jeśli chodzi o dyskutowanie możliwości restytucji za Holokaust, powiedział urzędnik, dodając, że oficjalne zaproszenie rządu polskiego wystosowane do Projectu HEART “zaskoczyło” Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

“Nalezy wszcząć cala procedurę restytucji w taki sposob, aby Polska mogla ja przejsc zgodnie z prawem oraz politycznie i finansowo”

Podczas Międzynarodowej Konferencji n/t Restytucji za Holokaust w grudniu ub. roku w Pradze, Polska była jedynym waznym państwem, które nie wysłało swojego delegata, co zirytowalo przedstawicieli grup walczących o odszkodowania. “Ten fakt dużo mówi, że nie chcą nawet brać udziału” powiedzial wtedy JTA Greg Schneider, wiceprezes  Claims Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Inni urzędnicy powiedzieli, że byli rozczarowani widoczna niechęcia Polski do spraw restytucji ale stwierdzil, ze nie należy tego traktowac jako przegranej sprawy i że przyszłe negocjacje moga ostatecznie przynieść rozstrzygnięcie.

Project HEART, który powstał przy błogosławieństwie premiera Benjamina Netanjahu, ma na celu zlokalizowanie ocalałych z Holocaustu i ich spadkobierców, którzy uważają, ze ich rodziny posiadaly nieruchomości, które zostały zrabowane przez nazistów lub ich współpracowników i  nigdy nie otrzymali odszkodowań. Dotychczas organizacja zebrała jakieś 177 tys. roszczeń.  40 tys. z nich odnosi się do nieruchomości lub rzeczy, które należały do mieszkańców przedwojennej Polski.

“Polacy zrozumieli konsekwencje tego,” powiedział Brown, mysląc o ogromnej liczbie roszczeń, które mogłyby trafić do polskich sądow. “Jeśli będziemy stawiać żądania poprzez system sądów, to poprzez które? Jeśli wybierzemy się do polskich sądów, to czy one poradza sobie z obciążeniem sprawami? Co by się stało z rynkiem nieruchomości? “Obie strony omówiły także trudności dla polskich emigrantów i ich potomków w wyborze polskiego orzecznictwa w dochodzeniu swoich roszczeń “Chcemy, aby bylo to uczciwe, szybkie i tanie, aby ludzie mogli latwo skorzystac z calego systemu”, powiedział Brown.

Uregulowanie restytucji z Holokaustu dla mieszkańców przedwojennej Polski jest bardzo skomplikowane, ponieważ granice kraju zmieniły się od tamtego czasu, powiedział Brown. “Ludność polska ucierpiała ogromnie podczas II wojny światowej. Pokój, który został narzucony  nie liczyl sie polskimi interesami, w rezultacie czego Poklska utracila duża czesc swojego terytorium a inne części  zostaly dodane. Cała populacja utracila nieruchomości w czasach komunizmu, “dodał.

“Rozumiemy, że tym wszystkim trzeba się zająć,  aby przeprowadzic cala procedurę restytucji w taki sposob, aby Polska mogla z tym normalnie żyć pod wzgledem prawnym, politycznym i finansowym.”

 

http://www.timesofisrael.com/breakthrough-in-talks-with-poland-on-holocaust-compensation/

 

(Z angielskiego tlumaczyl S.Sas)

 

 

 

 

An official Israeli delegation to Poland believes it achieved a “breakthrough” in talks with Warsaw about possible compensation for private assets that belonged to Jews before the Holocaust, The Times of Israel has learned.

The five-member delegation, which included a former Israeli minister and was accompanied by a senior Israeli diplomat stationed in Warsaw, failed to reach an agreement with the Polish government. However, the Israelis said the Poles for the first time signaled readiness to engage seriously in a discussion about compensation and agreed on the need for further bilateral consultations.

Of all Central and Eastern European countries, Poland is said to be the most obstinate in its refusal to consider reimbursing Jews for property lost before or during the Holocaust.

“The Poles were extremely gracious and friendly and engaged us in very serious discussions,” said Bobby Brown, the director of Project HEART, a semi-governmental Israeli organization that seeks property restitution for Holocaust survivors.

“We did not reach a settlement, but we started a channel of communication and saw much goodwill. This is a very important step forward.”

Neither the Polish Embassy in Tel Aviv nor the Foreign Ministry in Warsaw responded to Times of Israel queries before this article was posted.

The Israelis held meetings with senior officials from six Polish ministries — including the Foreign, Justice and Finance Ministries — and a handful of parliamentarians, both from the government and the opposition, Brown said. The delegation also met with officials from the National Institute of Museology and Collections Protection and the Office for War Veterans and Victims of Oppression.

“Something like this has never happened before. It was a breakthrough that broke the taboo of Israelis and Poles talking rationally about the subject, of looking into various options and beginning a real discussion about what’s possible,” he said.

As opposed to other groups advocating for Holocaust restitution, Project HEART does not ask the Polish government to pass legislation to settle the claims. “We just want them to implement whatever process is the most simple, speedy and inexpensive to guarantee equal access for all those who fit the criteria,” Brown said. Project HEART deals only with private possessions, not addressing other issues such as community property, heirless property or suffering.

In the past, Polish officials said Warsaw had not yet passed a compensation law because the details were so complicated that it took a long time for the government to review it.

Besides Brown, the organization’s delegation to Warsaw included its chairman, former senior citizen affairs minister Rafi Eitan; former MK and Knesset speaker Dan Tichon; and Zvi Barak, the chairman of the Jewish Agency Pension Fund.

Established in early 2011 by the Jewish Agency and Israel’s Senior Citizen Ministry, Project HEART — which stands for Holocaust Era Asset Restitution Taskforce — seeks to identify Jewish property lost or stolen by the Nazis or their associates with the goal of obtaining restitution for survivors or their heirs.

Israel’s Foreign Ministry is generally skeptical about Project HEART’s activities, fearing that its demands for restitution are not coordinated with other such initiatives and that it might complicate relations with Central and Eastern European countries on a diplomatic level. But since the Polish government extended an official invitation to the organization — which itself represents an arm of the Israeli government — Israel’s deputy ambassador to Poland, Nadav Eshcar, served as an intermediary between the parties.

“We have many reservations regarding Project HEART’s activity, because it is not coordinated with others and because they have a line that is not necessarily in conformity with general Israeli interests regarding larger restitution issues and of course our relations with Poland,” a Foreign Ministry official told The Times of Israel, speaking on the condition of anonymity because of the sensitivity of the matter.

Warsaw is the most stubborn country when it comes to discussing the possibility of Holocaust restitution, the official said, adding that the government’s official invitation to Project HEART “came as a surprise” to the Foreign Ministry.

‘All this has to be dealt with, including how to institute a restitution procedure that Poland can live with, legally, politically and financially’

During an international Holocaust restitution conference last December in Prague, Poland was the only relevant state that did not send a delegate, infuriating representatives of groups fighting for compensation. “It says a lot that they refuse to even engage,” Greg Schneider, executive vice president of the Claims Conference on Jewish Material Claims Against Germany, told JTA at the time. Other officials said they were disappointed with Poland’s apparent aversion to dealing with restitution but insisted the country was not a lost cause and that future negotiations might eventually yield a settlement.

Project HEART, which was launched with the blessing of Prime Minister Benjamin Netanyahu, aims to locate Holocaust survivors or their heirs who think their families owned property that was looted by the Nazis or their proxies and never received compensation. So far, the organization has collected some 177,000 claims. About 40,000 of them relate to property or goods that belonged to residents of prewar Poland.

“The Poles understood the ramifications of that,” Brown said, referring to the vast number of claims, which could end up in Polish courts. “If we put the claims through a court system, which one? If we choose the Polish courts, is that a caseload they can handle? What would happen to the real estate market?” The two parties also discussed the difficulties for Polish émigrés or their descendants in choosing to pursue their claims within the Polish judicature. “We want to make it fair, speedy and inexpensive for people to be able to approach the system,” Brown said.

Regulation of Holocaust restitution for residents of prewar Poland is extremely complicated because the country’s borders have changed since them, Brown said. “The Polish population also suffered tremendously during World War II. The peace that was imposed on them was not a Polish peace and resulted in large chunks of Poland being taken away and other parts being added. The entire population suffered the loss of property under the Communists,” he added.

“We understand that all this has to be dealt with, including how to institute a restitution procedure that Poland can live with, legally, politically and financially.”

 

 

===============================

W Polsce, “przełom” w compensationWarsaw Holokaustu, po raz pierwszy, powiedział, gotów poważnie dyskutować Raphael restitutionBy AHREN 05 marca 2013, 20:30 22
Email
Wydrukować
Udział
Izraelski młodzi fale flaga izraelska kobieta jak ona uczestniczy z setkami innych młodzieży izraelskiej w “Marszu Żywych” wycieczkę, która obejmuje wizyty koncentracyjnych i obozów zagłady w Polsce. 02 maja 2011. (Źródło zdjęcia: Yossi Zeliger/Flash90) Podobne tematy
HOLOCAUST RESTITUTIONPROJECT HEARTBOBBY BROWN
Oficjalna delegacja izraelska w Polsce uważa, że ​​osiągnął “przełom” w rozmowach z Warszawy o możliwej rekompensaty dla majątku prywatnego, które należały do ​​Żydów przed Holocaustem, The Times Izrael nauczył.

Pięcioosobowa delegacja, która obejmowała byłego izraelskiego ministra i towarzyszył starszy dyplomata izraelski stacjonujących w Warszawie, nie udało się osiągnąć porozumienia z rządem polskim. Jednak Izraelczycy powiedzieli Polacy po raz pierwszy zasygnalizował gotowość do podjęcia poważnie w dyskusji na temat odszkodowania i uzgodnili potrzebę dalszych konsultacji dwustronnych.

Spośród wszystkich krajów Środkowej i Wschodniej Europy, Polska jest uważane za najbardziej uparty w swojej odmowy rozpatrzenia zwrotu mienia utraconego przez Żydów przed lub w czasie Holokaustu.

“Polacy byli bardzo uprzejmy i przyjazny i zaangażowany nas w bardzo poważnych dyskusji,” powiedział Bobby Brown, dyrektor Project HEART semi pozarządowa izraelska organizacja, która ma na zwrot mienia dla ocalałych z Holocaustu.

“Nie udało się osiągnąć porozumienia, ale rozpoczął kanał komunikacji i widziałem dużo dobrej woli. To jest bardzo ważny krok naprzód. ”

Ani Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie, ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie odpowiedział na Times zapytaniami Izraela zanim artykuł został opublikowany.

Izraelczycy spotkał się z wyższych urzędników z sześciu polskich ministerstw – w tym zagranicznych, sprawiedliwości i finansów Ministerstwa – i garść parlamentarzystów, zarówno z rządu i opozycji, powiedział Brown. Delegacja spotkała się z urzędników z Narodowego Instytutu muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

“Coś takiego nigdy nie zdarzyło. To był przełom, który złamał tabu Izraelczyków i Polaków rozmawia racjonalnie na ten temat, patrzenia na różne opcje i zaczyna prawdziwą dyskusję o tym, co jest możliwe, “powiedział.

W przeciwieństwie do innych grup opowiadających o zwrot Holokaustu HEART Projekt nie prosi polski rząd do przekazania prawa do rozstrzygania roszczeń. “Po prostu chcę, żeby cokolwiek wdrożyć proces jest najbardziej proste, szybkie i tanie w celu zagwarantowania równego dostępu dla wszystkich tych, którzy spełniają kryteria”, powiedział Brown. HEART projekt dotyczy tylko prywatnych posiadłości, nie odnosząc się inne kwestie, takie jak nieruchomości osób, mienia bezpotomnej lub cierpienia.

W przeszłości urzędników polskich powiedział Warszawa jeszcze nie uchwalił ustawę odszkodowanie ponieważ szczegóły były tak skomplikowane, że trzeba było dużo czasu, by rząd przeglądać.

Rafi Eitan (kredyt zdjęcie: Kobi Gideon/Flash90)

Oprócz Browna, przez organizację delegacji do Warszawy wliczone swojego przewodniczącego, byłego ministra spraw seniorów Rafi Eitan, były MK i Knesecie głośnika Dan Tichon oraz Zvi Barak, prezes Żydowskiego Funduszu Emerytalnego Agencji.

Założona na początku 2011 przez żydowskiego Agencji i Senior Ministerstwo Izraela Citizen, Serce projektu – co oznacza Holocaust Era Aktywów Restytucji Taskforce – ma na celu określenie mienia żydowskiego utraconego lub skradzionego przez nazistów lub ich współpracowników z celem uzyskania zadośćuczynienia dla ofiar lub ich spadkobierców.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela jest zazwyczaj sceptycznie sercu działań projektu, obawiając się, że jego żądania zwrotu nie są skoordynowane z innymi takich inicjatyw, i że może to skomplikować stosunki z Europy Środkowej i krajów Europy Wschodniej na szczeblu dyplomatycznym. Ale ponieważ rząd polski rozszerzony oficjalne zaproszenie do organizacji – co samo w sobie stanowi ramienia rządu izraelskiego – zastępca ambasadora Izraela w Polsce, Nadav Eshcar, służył jako pośrednik między stronami.

“Mamy wiele zastrzeżeń co serce Projektu działalności, ponieważ nie jest skoordynowany z innymi i dlatego, że wiersz może nie być zgodne z ogólnymi izraelskich interesów w zakresie większych problemów restytucji i oczywiście naszych stosunkach z Polską,” Foreign urzędnik Ministerstwa powiedział The Times Izraela, mówiąc o kondycji anonimowość ze względu na delikatność sprawy.

Warszawa jest najbardziej uparty kraj, jeśli chodzi o dyskutowanie możliwości restytucji Holokaustu, urzędnik powiedział, dodając, że oficjalne zaproszenie rządu do projektu Heart “zaskoczyła” do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

“Wszystko to ma się zająć, w tym jak wszcząć procedurę restytucji, że Polska może żyć, prawnie, politycznie i finansowo”
Podczas międzynarodowej konferencji restytucji Holokaustu grudniu w Pradze, Polska była jedynym państwem, które istotne nie wysłał delegata irytujące przedstawicieli grup walczących o odszkodowania. “To dużo mówi, że nie chcą nawet brać udział” Greg Schneider, wiceprezes z Claims Conference on Jewish Material Claims Against Germany, powiedział JTA w czasie. Inni urzędnicy powiedzieli, że byli rozczarowani widocznej niechęci Polski do czynienia z restytucją ale nalegał kraj nie był przegrana i że przyszłe negocjacje, może ostatecznie przynieść rozstrzygnięcia.

HEART projekt, który powstał z błogosławieństwem premiera Benjamina Netanjahu, ma na celu zlokalizowanie ocalałych z Holocaustu i ich spadkobierców, którzy uważają ich rodziny własność nieruchomości, które zostały zrabowane przez nazistów lub ich pełnomocników i odszkodowań nie otrzymał. Dotychczas organizacja zebrała jakieś 177.000 roszczeń. O 40.000 z nich odnoszą się do nieruchomości lub rzeczy, które należały do ​​mieszkańców przedwojennej Polsce.

“Polacy zrozumieli konsekwencje, że” Brown powiedział, odnosząc się do ogromnej liczby roszczeń, które mogłyby skończyć w polskich sądach. “Jeśli będziemy stawiać żądań poprzez system sądów, który? Jeśli wybieramy się do polskich sądów, że obciążenie sprawami mogą poradzić? Co by się stało z rynkiem nieruchomości? “Obie strony omówił także trudności dla polskich emigrantów i ich potomków w wyborze do dochodzenia swoich roszczeń w polskim orzecznictwie. “Chcemy, aby to uczciwe, szybkie i tanie, aby ludzie mogli zbliżyć się do systemu”, powiedział Brown.

Rozporządzenie restytucji Holokaustu dla mieszkańców przedwojennej Polski jest bardzo skomplikowana, ponieważ granice kraju zmieniły się od nich, powiedział Brown. “Ludność polska cierpiał ogromnie podczas II wojny światowej. Pokój, który został nałożony na nich nie było polskich spokój i spowodowały duże kawałki Polski zostały zabrane i inne części są dodawane. Cała populacja poniósł stratę nieruchomości w komunistów, “dodał.

“Rozumiemy, że to wszystko ma się zająć, w tym jak wszcząć procedurę restytucji, że Polska może żyć, prawnie, politycznie i finansowo.”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jewish insatiable greed for money and power | Justice4Poland - 13/06/2014

    […] http://www.timesofisrael.com/breakthrough-in-talks-with-poland-on-holocaust-compensation/ http://gazetawarszawska.com/2013/03/08/polska-wyplaci-zydom/ Why would one separate Jewish assets from all other assets since all the owners were CITIZENS OF […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE