Wielka apostazja

 

THE GREAT APOSTASY

Wielka apostazja

http://anglo-saxonisrael.com/content/great-apostasy

tłumaczenie Ola Gordon

Fragment książki “The Great Impersonation: How the Anti-Christ Has Deceived the Whole World” [Wielka personifikacja: jak antychryst oszukał cały świat] – Eli James

“Ale, umiłowani, pamiętajcie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa; jak wam powiedział, że nie powinno być szyderców w ostatnim czasie, którzy pójdą za ich bezbożnymi żądzami. To będą ci, którzy oddzielają się, zmysłowi, nie mający Ducha” – Juda 17-19.

“. . . jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca,  wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” – 2 Tes 2:2-10.

Wielka apostazja to odchodzenie wierzących od wiary. Wiara ta, znana jako chrześcijaństwo, powoli słabła od około 1850 roku. To mniej więcej wtedy zaczął pokazywać się nowy typ “kaznodziei”. Tym nowym typem był racjonalista, który nie wierzył w nic co mówiła Biblia, gdyż wydawała się być sprzeczna z nauką. Teoria ewolucji Darwina wydawała się być wiarygodną alternatywą dla pochodzenia biblijnego; a zdumiewający postęp techniczny rewolucji przemysłowej dawał ogromny rozmach świeckiemu sposobowi myślenia. Akademicy i teolodzy zaczęli dawać koncesje racjonalistom, którzy wtedy wydawali się znać wszystkie odpowiedzi. Słynny proces Scopesa spowodował klęskę biblijnej dosłowności. Agnostycyzm a nawet ateizm wdzierały się do seminariów teologicznych. Wydawało się, iż teraz światem kierowała nauka, a Ewangelia zostawała w tyle. Jak powiedział Nietzsche: “Bóg jest martwy”.

Dla społeczeństwa świeckiego wszystko to było do przewidzenia. Jednak sposób, w jaki kościoły chrześcijańskie zaczęły naśladować świecką filozofię jest naprawdę zadziwiający. Rzeczywiście, w latach 1960 powszechnie słyszało się zdanie: “Nie ma Boga” wychodzące z ambon “nowoczesnego” chrześcijaństwa, nie tylko od żydowskich i liberalnych profesorów uczelni. Niektórzy chodzący do kościoła siedzieli biernie, inni odchodzili ze wstydu i obrzydzenia, kiedy coraz bardziej kaznodzieje zaczęli głosić “ewangelię społeczną” zamiast Ewangelii Jezusa Chrystusa. Powoli choć pewnie różne wyznania chrześcijańskie wpadały w apostazję.

“Przypuszczam, że nie powinniśmy się dziwić ciągłym pogarszaniem się sytuacji w naszych kościołach, lub widoczną niechęcią chrześcijan do obrony chrześcijaństwa. Przecież apostoł Paweł ostrzegał (2 Tes 2:3), że Dzień Chrystusa nie może przyjść aż najpierw dojdzie do rozpadu. Wszystko co musimy zrobić, to rozejrzeć się po własnych społecznościach, czytać gazety lub oglądać telewizję, by zobaczyć oznaki tej apostazji. Ale za każdym razem kiedy to robimy, doznajemy ukłucia żalu, kiedy uświadamiamy sobie, jak bardzo nasz kochający Pan jest zniesławiany, i jak daleko nasze kościoły odeszły od samego fundamentu naszej wiary”. – Brooks Alden, NEWS ALERT, październik 2001 roku “Thy Kingdom Come” [Przyjdź Królestwo Twoje].

Co jest tak zdumiewające, to jak nasze tzw. kościoły chrześcijańskie mogły skupiać się na bardzo wąskim  aspekcie nauczania biblijnego, a mianowicie doktrynie osobistego zbawienia, wyłączając liczne inne doktryny równie lub bardziej istotne.  Tematy takie jak narodowe zbawienie Izraela, kwas faryzeuszy, drugie przyjście, proroctwo, prawo Jahwe, i sama apostazja, nie są nawet poruszane na ambonie głównego nurtu. Tematy te stały się niemodne lub tabu. Zamiast tego udziela się poparcia sprawom niebiblijnym: jeden rząd światowy, geje, feminizm, nawrócenie “wybranego przez Boga narodu”, entuzjazm, tolerancja wobec doktryn antychrześcijańskich, multikulti, wiara bez zasad itp., itp.

Tak jak rabini wymyślili i napisali Talmud, tak Kościół Katolicki wymyślił własną doktrynę i liturgię. Kiedy reformacja buntowała się przeciwko tym naruszeniom, wiara została odbudowana na jakiś czas; ale kiedy teraz protestantyzm idzie tą samą drogą wymyślania pism, rozkwitła wielka apostazja. Chrześcijaństwo już nie jest rozpoznawalne jako “wiara naszych ojców”, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie chcę tu insynuować że wszyscy wyznawcy każdej z tych religii są apostatami; ale twierdzę, że różne kapłaństwa zostały zapostatowane, albo tez ztalmudyzowane.

Ale pośród wielu wiernych panuje pogląd, że z Biblii można wybrać doktrynę, zachować w niej to co chcemy, i odrzucić to co nam się nie podoba. Ten pomysł jest całkowicie fałszywy. Biblia specyficznie twierdzi, iż musimy zachowywać CAŁE PRAWO. Jeśli odejdziemy od niego choć trochę, to tak jakbyśmy złamali całe prawo. “Każdy bowiem, kto przestrzega całe prawo, a łamie jedno, jest winien łamania wszystkich” – James 2:10.

Jeśli chcemy zdobyć niebo, to musimy dążyć do tego, by być idealnymi, a nie letnimi chrześcijanami. “Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” – Mt 5:48. “. . .  A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” – Ap 3:16.

Poniżej lista naruszeń:

Jeśli wasz kościół uczy, że prawo Boże już nie obowiązuje, czyli zostało “przybite do krzyża”, to wasz kościół jest w stanie poważnej apostazji. “Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” – Mt 5:17. Zobacz także J 7:49.

Jeśli wasz kościół uczy, że nie ma Boga, to wasz kościół jest kościołem odstępczym. “Mówi głupi w swoim sercu: “Nie ma Boga” – Ps 14:1.

Jeśli wasz kościół uczy, że homoseksualizm odpowiada Jahwe, to ten kościół jest odstępczy. “Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. . . Rz 1:26. Kto stworzył naturę? “Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie” – Rz 1:27. Choroba homoseksualizmu przeciętnemu homoseksualiście daje połowę długości życia osoby heteroseksualnej. Czy te odstępcze kościoły zakładają, że Bóg chce byśmy byli buntowniczy, lubieżni i chorzy? Zobacz także Pwt 23:17.

Jeśli wasze zgromadzenie akceptuje wiedźmy i czarnoksiężników, to jest kościołem odstępczym. “. . . Nie będziecie uprawiać czarów” – Kpł 19:26. Zobacz także Pwt 18:10.

Jeśli wasz kaznodzieja uczy was doktryny entuzjazmu, to jest kościołem odstępczym. “Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” – Mt 24:13.

Jeśli wasz kościół akceptuje praktykowanie lichwy, to jest kościołem odstępczym. “Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy” – Pwt 23:20. Lichwa oznacza tylko pożyczkę pieniędzy na odsetki. Praktycznie cały komercyjny świat popełnia ten grzech. Zobacz także Wyj 22:25, Kpł 25:36, Neh 5:10.

Jeśli wasza wiara uczy, że żydzi są Izraelem, to was kościół jest w stanie apostazji. “Bo Ja sam ogołocę Ezawa, ujawnię to, co dla niego najskrytsze, tak że nie będzie mógł się ukryć. Zagładzie ulegną jego potomkowie, jego bracia i jego sąsiedzi – i nie będzie już istniał” – Jr 49:10.

Jeśli wasza wiara uczy, że Jezus Chrystus był żydem, to jest odstępczą. “Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. . . Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca” – J 8:42-44. Jezus jest od Boga. Talmudyczni rabini są od diabła. Jak może to być wyraźniejsze?

Jeśli wasza religia głosi ekumenizm, to wasz kościół jest kościołem odstępczym. “Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha” – Flp 2:2. Ekumenizm to synkretyzm, kombinacja nierozstrzygniętych przeciwieństw i sprzeczności. “Nikt nie może dwom panom służyć” – Mt 6:24.

Jeśli wasze zgromadzenie odrzuca Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to jesteście odszczepieńcami.

Jeśli nie nauczacie swoich dzieci Biblii, jesteście odszczepieńcami. “Słuchajcie, synowie, rad ojca,
by poznać mądrość, zważajcie! Udzielam wam cennej nauki: nie gardźcie mym pouczeniem. . .  strzeż mych nakazów, byś żył” – Prz 4:1-4. Czy wasze dzieci są niewolnikami bezbożnych szkół publicznych?

Jeśli wasz kościół ignoruje jedno z Dziesięciu Przykazań, to jest kościołem odszczepieńczym.

Jeśli wasza wiara nie ostrzega was przed kwasem faryzeuszy, to równie dobrze możesz należeć do synagogi szatana.

Jeśli wasz kościół głosi mieszanie ras, to jest odszczepieńczym. “I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy stojąc wyznali swoje grzechy. . .” – Ne 9:2.” Córek naszych nie damy narodom tej ziemi ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych” – Ne 10:31.” Gdy usłyszeli to prawo, odłączyli od Izraela wszelką cudzoziemszczyznę” – Ne 13:3. Takie jest Prawo Boże: żadnego mieszania ras. Odwrotność jest prawem ludzkim, doktryną ludzi: modernizmu, talmudyzmu, liberalizmu. Zobacz także 1Kr 8:52-53; Kpł 20:24; Pwt 32:8-12; Ezd 6:20-21; Ezd 9:1-3.

Jeśli wasza wiara uczy was “teologii wyzwolenia”. jest pełna apostazji antychrysta.

Jeśli wasz kościół uczy. że sama wiara was zbawi, to kościół uczy apostazji. “Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?” – Jk 2:14. “Ale bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami” – BKJ 1:22.

Jeśli wasz kościół uczy, że aborcja jest do przyjęcia, to jest w stanie apostazji. “I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” – Mt 18:5-6. Czy aborcja nie uniemożliwia tym małym przyjęcie ich przez Niego?

Jeśli wasz kościół nie naucza objawienia proroctwa, to jest w stanie apostazji.

Jeśli chodzi o “teologię wyzwolenia”, musimy przytoczyć pewne istotne opinie:

“Teologowie wyzwolenia wykazują się niepokojącym podwójnym standardem. Podczas gdy zrozumiale są krytyczni wobec dyktatur prawicowych (które upraszczając zrównują z kapitalizmem), to ich milczenie i czasami wyraźne wspieranie dyktatur lewicowych (Kuba, Nikaragua, Europa wschodnia, Związek Sowiecki i marksistowskie dyktatury w Afryce) budzą poważne wątpliwości co do ich zaangażowania na rzecz demokracji” – Ronald Nash, “Liberation Theology” [Teologia wyzwolenia], s. 7.

“Bóg działa przez rewolucję marksistowską w celu zjednoczenia całej ludzkości” – Emilio Castro, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów.

“Biblia naucza komunizmu” – Jose Miranda :Marks and the Bible” [Marks i Biblia].

“Teologia wyzwolenia zrobiła więcej dla promowania zmian rewolucyjnych w Ameryce Łacińskiej, niż mogły osiągnąć wszystkie miliony książek o marksizmie” – Fidel Castro.

“Dlatego najwłaściwsze było żeby Światowa Rada Kościołów z siedzibą w Genewie, Szwajcaria, i pod przywództwem laureata Leninowskiej Nagrody Pokojowej i pastora Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego, Eugene Carsona Blake’a, kierowała ruchem teologii wyzwolenia wśród religii protestanckich pod koniec lat 1960” – Wlliam McIlhany, “Teologia wyzwolenia”, s. 21.

Faktycznie “szatańskie doktryny”.

Ilu z tych naruszeń jest on winny? Powyższą listę można przedłużać jeszcze o kilka stron. Nie chcę dręczyć czytelników tysiącami zarzutów. Chcę tylko pokazać jak głęboki jest ten stan apostazji i jak daleko odeszliśmy od prawdziwego chrześcijaństwa biblijnego. Z całą pewnością Prawo Boga zastąpiliśmy “doktrynami człowieka”, a teraz mamy nie tylko żydowskich faryzeuszy, ale katolickich faryzeuszy, luterańskich faryzeuszy, episkopalnych, a nawet hindu i muzułmańskich faryzeuszy. Wydaje się, że jest to sprawa ludzkiego biegu wydarzeń, że w wystarczająco długim czasie duchowieństwo każdej religii staje się wyrachowane i skorumpowane.

Pamiętajmy o tym, że wszystkie te rzeczy zostały przepowiedziane przez Boga, Króla, i wasze sługi, apostołów. Powinno być bardzo upokarzające, byście uświadomili sobie, że Bóg tak dobrze zna wasze inklinacje. On zna naszą dumę i naszą arogancję. On wie, że jesteśmy niepokorni i nieposłuszni. On powiedział nam wcześniej w jaki sposób zbłądzimy i jak zaakceptujemy zło jako dobro (liberalizm), a dobro jako zło (relatywizm moralny). W jaki sposób odrzucimy Jego Prawo na rzecz naszych własnych opinii. W jaki sposób będziemy ulegać naszym żądzom, zamiast przyjmować Jego błogosławieństwa. Jak odrzucimy Jego władzę. Jak odrzucimy Jego przywództwo i ojcostwo. Jak totalnie źle będziemy Go rozumieć. Wszystkie te rzeczy są konsekwencją utraty przez nas łaski. Ale jeszcze, pomimo tego wszystkiego, On mówi nam, że nie opuści nas całkowicie. Zlituje się nad nami jeśli tylko okażemy skruchę i posłuszeństwo. W tym trwającym 6.000 lat okresie próbnym, On pokazuje nam jak nieszczęśliwi staliśmy się bez Niego, bo On jest źródłem ŻYCIA. Jeśli już, to On pokazuje jak bardzo nas kocha, i że wytrzymał z nami tak długo i z tak niewielką aprecjacją z naszej strony.

Ale ten okres próbny dobiega końca. Jesteśmy w Wielkiej Apostazji.

Wymienione wyżej naruszenia dotyczą odstępczego chrześcijaństwa. Świat świecki jest jeszcze gorszy:

“A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga” – 2 Tm 3:1-4.

Czy to brzmi jak “pokolenie ja”: obiboków, kłamczuchów, gapiów, naiwniaków? I nie zapominajmy o dobrze wykształconych i wszystko wiedzących ateistach i agnostykach. Do roku 1950, nikt nawet nie mógł sobie wyobrazić tego, że nasze społeczeństwo stanie się tak rozwiązłe. I wracając do pozornych chrześcijan: “Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń” – 2 Tm 3:5

Społeczeństwo jest w stanie zapaści. Rządzą ignorancja i arogancja. Dzieci buntują się przeciwko machinie. Matki nie mają czasu dla dzieci. Mężowie nie mają czasu dla  rodzin. Telewizja i filmy stają się coraz bardziej chore i ogłupiające. Polityka i chciwość przekupują biednych, okradają kreatywnych i szydzą z pracowitych. Nastolatki są niewolnikami narkotyków, samotności, alienacji i dezorientacji, a  wskaźnik samobójstw wśród nich systematycznie wzrasta z materializmem naszej epoki. Konsumenci są niewolnikami długu. Gwałt jest jak nowy sport w akademikach. Oszustwo jest powszechne. Faktycznie duchem epoki jest materializm, szatańsko zainspirowany materializm, który pozoruje się na oświecenie i tolerancję. W rzeczywistości jest to śmierć i podatki. Nasze wartości wywróciły się do góry nogami. Milcząco, stopniowo i ukradkowo ten materializm przejął całą planetę; a ci którzy uważają się za religijnych są tak samo winni jak niereligijni. Jest to tylko kwestia skali. Ignorujemy Prawo Boga na własne ryzyko; a najbardziej ryzykowne czasy są tuż przed nami.

Byłoby bardzo upokarzające zdać sobie sprawę z tego, że Bóg wybrał proroków by dokładnie opisali w jaki sposób zbłądzimy. To pokazuje, że jesteśmy tak przewidywalni w naszej apostazji, tak słabi, tak próżni, tak durni – tak jak Adam i Ewa w raju. Oni również myśleli, że są zbyt mądrzy żeby dać się oszukać aż do samozagłady. Teraz znamy ich lepiej. Ale czy lepiej znamy siebie?

 

,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Wielka apostazja – Eli James | forumdlazycia - 16/10/2012

    […] http://gazetawarszawska.com/2012/10/15/wielka-apostazja/ Share this:TwitterFacebookDodaj do ulubionych:LubięBe the first to like this. Ten wpis został […]

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE