Dr.Leszek Skonka: “… Ofiar Stalinizmu w sobotę 17 września.”

APEL O UCZCZENIE PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU

 

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce apeluje do obywateli o postawach patriotycznych o uczczeniu Pamięci Ofiar Stalinizmu w sobotę 17 września w 73 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę i zaprasza o godz. 17-tej przed Pomnik Ofiar Stalinizmu, we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej (między Operą i Fosą) dla   uczczenia Pamięci Ofiar Stalinizmu. Komitet apeluje o  uczczenia  Ich pamięci w całym kraju w miejscach symbolizujących martyrologię Polaków i o refleksję w środowiskach polonijnych za granicą.

Wrocław   11 września 20112- Komitet Pamięci Ofiar  Stalinizmu w Polsce

 

APEL

W 73  rocznicę agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę uczcijmy

pamięć Jej Ofiar

73 lata temu  dwa wrogie ościenne państwa napadły na nasz kraj i wyrządziły  mu ogrom  krzywd, spowodowali wiele niepowetowanych szkód,  cierpień i zbrodni.

Hitler i Stalin, po dokonaniu przez Polaków heroicznej walki w  obronie  kraju postanowili wymazać Państwo Polskie z mapy Europy mówiąc Polakom i światu : „Polszy niet i nie budziet” ( Polski nie ma i nie będzie).   Kraj  podzielona na dwie strefy okupacyjne: niemiecką i sowiecką a  Polaków skazano na cierpienia, poniżenia i brutalne represje, kończące się często   śmiercią całej zbiorowości . Wypracowany przez wiele pokoleń majątek okupanci rabowali lub niszczyli. Z tym , że Sowieci zrabowali także część ziemi Państwu Polskiemu i zatrzymali ją po zakończeniu wojny i nie zapłacili żadnych reparacji (odszkodowań) za wyrządzone  Polsce straty w czasie wojny i okupacje kraju po wojnie

Przez wiele lat można było mówić wyłącznie o okupacji, krzywdach  i zbrodniach niemieckich a nawet szeptem nie wolno było wspominać o drugim agresorze – Zawiązku Radzieckim, a przecież było dwóch agresorów.  O ile agresorzy niemieccy ponieśli, choćby częściowo konsekwencje za  wywołanie wojny ( zabrano im ziemie i  oddane Polsce, Czechom, Rosji. Francji, wypłacili nie współmierne niskie odszkodowanie państwom i narodom za wyrządzone im szkody i krzywdy (natomiast  bardzo wysokie Żydom i Izraelowi), to drugi agresor na równi  współwinny  nie poniósł żadnych konsekwencje za  wywołanie wojny  i nie uczynił nic by zrekompensować, nawet moralnie, za  wyrządzone szkody  okupowanym przez siebie państwom i ich narodom.

Przeciwnie nadal je okupował, ograbiał   i bogacił się ich kosztem .

Polska np. w wyniku wojny straciła na rzecz Sowieckiej Rosji 45,8 % terytorium  (179 tys. km kw.) i per saldo po rekompensacie terytorialnej otrzymała tylko 78 tys. km kw. ziem niemieckich., natomiast    AGRESOR SOWIECKI  powiększył swoje terytorium o 1  milion 300 tys. km kw. czyli o 6%).

PETYCJA DO SEJMU III RP

12 marca 1990 Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce w zwrócił się do ówczesnego premiera Rządu III RP pana Tadeusza Mazowieckiego z Petycją, pod którą zebrał tysiące  podpisów od  Polaków w kraju i za granicą, domagającą się naprawienia krzywd i szkód wyrządzonych Polakom, także przez drugiego agresora –  Związek Radziecki.

Premier Mazowiecki, zgodnie z jego polityką „ grubej kreski,” zignorował  Petycję, a nawet  nie odpowiedział na nią..

Petycja wciąż jest aktualna. Przytaczamy jej pełną treść. (L. Skonka)

 

PETYCJA DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ –

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce  zgodnie ze swoimi statutowymi celami i powinnościami obywatelskimi upomina się w imieniu swoich członków, sympatyków i innych pokrzywdzonych przez stalinizm, zwłaszcza tych, którzy sami już nie mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, o naprawienie wyrządzonych im krzywd moralnych, zrekompensowanie strat materialnych  i ukaranie winnych zadanych im cierpień.

Uważamy, że najwyższa już pora by te nabrzmiałe, bolesne krzywdy, tłumione i przemilczane przez lata, wreszcie naprawić. Wymaga tego zarówno zwykła ludzka sprawiedliwość, jak i względy społeczno wychowawcze.

Młode pokolenia Polaków powinny nabrać przekonania, że warto i trzeba poświęcać się dla innych, dla kraju, dla Ojczyzny, bo choć nieraz z opóźnieniem, to jednak cierpienia i ofiary poniesione dla ogółu są zawsze dostrzegane, doceniane i nagradzane, a zło wyrządzone społeczeństwu przykładnie ukarane i napiętnowane. Tylko wtedy będzie można wymagać i oczekiwać tak bardzo dziś potrzebnego zaangażowania i ofiarności wszystkich obywateli, a zwłaszcza młodszych pokoleń.

Bez zaangażowanie i aktywności obywatelskiej nie da się naprawić Rzeczypospolitej.

Dlatego postanowiliśmy się zwrócić do Sejmu o podjęcie aktów prawnych, które zapewniałyby naprawienie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to dziś jeszcze możliwe, krzywd wyrządzonych obywatelom polskim przez stalinizm w całym okresie powojennym w Polsce oraz ukaranie winnych tych krzywd, niezależnie od tego, gdzie się obecnie winowajcy ci znajdują, jakie zajmują stanowiska, i kto ich ochrania.

Domagamy się też by Sejm RP wystąpił  do Rządu by podjął działania zmierzające do przyznania odszkodowań za krzywdy i szkody wyrządzone Polakom przez Państwo Radzieckie.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Polski 17 września 1939 roku Polacy potraktowani zostali przez władze radzieckie – wrogo. Sowieci zachowywali się na tych terenach jak okupanci: grabili, rabowali, pozbawiali ludność polską mienia, domów, mieszkań, warsztatów pracy, ziemi, wysiedlali, wywozili w głąb państwa radzieckiego, więzili, szykanowali, zmuszali do ciężkiej niewolniczej pracy mordowali lub skazywali na powolną śmierć z wycieńczenia, chorób i głodu.

Obecne państwo radzieckie, mimo zachodzących w nim zmian jest kontynuatorem państwa Lenina i Stalina, dlatego powinno wziąć na siebie obowiązek uregulowania zaległych długów zaciągniętych wobec Polaków. Tym bardziej, że ZSRR, także po zakończeniu wojny nadal pośrednio działał na szkodę narodu polskiego, narzucił Polsce ustrój, obcy rząd, podporządkował kraj swoim imperialnym interesom.

Najpierw jednak trzeba spowodować naprawienie krzywd wyrządzonych w Polsce w okresie powojennym przez władze formalnie polskie.

Zdajemy sobie w pełni sprawę z trudności ekonomiczno-gospodarczych kraju, ale mimo to widzimy możliwości naprawienia doznanych przez ofiary stalinizmu krzywd; także w zakresie rekompensaty materialnej. (…)

Konieczne jest publiczne wyrażenie uznania i współczucia ludziom skrzywdzonym przez stalinizm.

Konieczne jest także podjęcie bezwzględnych działań zmierzających do ustalenia winnych zbrodni, przestępstw, nadużyć władzy.

Wymaga tego przede wszystkim szacunek dla ofiar stalinizmu.

Ustaleń winnych nie dokonają jednak żadne instytucje państwowe, a tym bardziej Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Instytucje te miały kilkadziesiąt lat  by sprawy te podjąć, lecz nie uczyniły tego. Toteż nie można mieć do nich zaufania.

Uważamy, że działalności tego rodzaju powinny przewodzić ciała społeczne i ludzie godni szacunku.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce wyraża gotowość uczestniczenia we wszystkich działaniach zmierzających do naprawienia krzywd ofiarom stalinizmu.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu występuje z inicjatywą powołania –

1.     Głównej Komisji ds. Odszkodowań  od Związku  Radzieckiego dla Ofiar Stalinizmu w Polsce.

2.     Komisji do Badania Zbrodni i Przestępstw Stalinowskich w Polsce.

Wrocław 12 marca 1990 Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

Dr Leszek Skonka  – Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce ( tel.  kontaktowy 691 830 350)

 

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE