List otwarty do twórców Forum Dialogu i Współpracy z Litwą

List otwarty do twórców Forum Dialogu i Współpracy z Litwą

12-06-2012,

Z ogromnym zainteresowaniem, nadzieją, oraz przede wszystkim troską przyjęliśmy deklarację powołującą „Forum Dialogu i Współpracy z Litwą”. Poziom wzajemnych stosunków wielu państw, tak względem intensywności, jak również zażyłości, pozostający w ciągu dziejów w podobnej postaci lub zmieniający się, zdeterminowany jest zawsze przez konkretne powody. Mamy nadzieję, iż działania Forum na rzecz poprawy stosunków polsko-litewskich skupią się nie wokół skutków, lecz przyczyn niekorzystnej aury otaczającej te relacje. W ciągu ponad dwudziestu lat niepodległości obu krajów strona polska przyjęła pewną stałą koncepcję polityki wobec naszych sąsiadów. Było to wspieranie niepodległej Republiki Litewskiej oraz jej aspiracji, tak pod względem materialnym, jak i politycznym. Ponadto, zgodnie z tą polityką przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej, aby nie budzić litewskiej nieufności oraz przedwojennych uprzedzeń wobec naszego kraju, zrezygnowali z upominania się o prawa Polaków na Litwie, które są nieprzerwanie i rażąco naruszane przez kolejne jej rządy. Kierowano się przypuszczeniem, iż wobec dobrej woli strony polskiej, demonstrowanej przez dwie dekady, władze Republiki zmienią swoje postępowanie. Niestety takie gesty nie zostały potraktowane z należytym szacunkiem, lecz odczytane jako słabość.

Głębokie zniecierpliwienie zademonstrował przed śmiercią śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, co więcej w tym duchu wyrażają się również przedstawiciele rządu. Brak dobrej woli ze strony litewskiej, przejawiającej nieprzejednaną  postawę i wykonującą pozorne ruchy imitujące dialog mógł zaobserwować ostatnio Wysoki Komisarz OBWE Knut Vollenbaek. Przypomnijmy, że Litwa, która powinna stać na straży standardów respektowania praw mniejszości, podczas swojego przewodnictwa w OBWE, sama rażąco je naruszała. Ten proceder dał o sobie znać szczególnie w dziedzinie likwidacji polskiego szkolnictwa na Litwie, wbrew woli uczniów i rodziców. Ci ostatni w skali 200 tysięcznej społeczności Polaków litewskich i 2,5 milionowej Litwy zebrali 60 tys. przedstawicieli mniejszości – wystarczająco odważnych, by się podpisać pod odpowiednią petycją. Przykładem może służyć postawa litewskiego ministra edukacji Gintarasa Steponaviciusa, który po fiasku wcześniejszych dwustronnych rozmów przyjął z obawą możliwość obecności podczas obrad K. Vollenbaeka.  Steponavicius proponuje rozmowy z polskim ministerstwem bez obecności Wysokiego Komisarza OBWE. Niestety nie można tego zinterpretować inaczej, niż jako pozbycie się bezstronnego świadka rozmów, który orzekłby z czyjej winy rokowania utknęły w martwym punkcie.

Władze litewskie jednocześnie grają na czas w celu dalszej likwidacji szkolnictwa mniejszości polskiej, której przedstawiciele są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Apelujemy do Forum, aby w szczytnym celu – poprawy stosunków polsko-litewskich, nie poddała się sugestiom strony litewskiej, zachęcającym do zbudowania teatralnych stosunków, kosztem łamania praw Polaków na Litwie. Postulujemy, by uczestnicy tej wzniosłej idei zechcieli zmierzyć się z prawdziwym powodem ochłodzenia relacji łączących oba kraje, wysłuchując również przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie. Dysproporcje w traktowaniu mniejszości litewskiej w Polsce i polskiej na Litwie są rażące. Republika Litewska oprócz złamania ustaleń Traktatu polsko-litewskiego z 1994 roku naruszyła Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych, którą ratyfikowała w 2000 roku. Na forum Parlamentu Europejskiego pojawiał się już temat naruszania praw mniejszości polskiej przez władze litewskie, które:

1. powodują zmiany składu narodowościowego na obszarach zamieszkałych przez polską mniejszość narodową (naruszenia art. 12 Konwencji). Litewska administracja państwowa prowadzi proces zwrotu ziemi skolektywizowanej w czasach Związku Sowieckiego. W okolicach Wilna znaczną część ziemi będącej własnością ludności miejscowej (przeważnie polskiej) przekazuje się osadnikom narodowości litewskiej. W tym celu wykorzystuje się procedurę przeniesienia ziem, polegająca na tym, że pretendent do odzyskania ziemi może ubiegać się o nią w zupełnie innym miejscu – np.: z głębi Litwy może ją „przenieść” pod Wilno. Nagminnie łamane jest przy tym prawo gwarantujące w pierwszej kolejności zwrot ziemi poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom. Prowadzi to do licznych nadużyć,  bulwersujących opinię publiczną. Proces zwrotu ziemi prowadzony jest przez administrację państwową bez jakiejkolwiek społecznej kontroli; a informacja o skali przeniesień ziemi jest skrzętnie ukrywana.

Jednocześnie wszelkimi możliwymi sposobami utrudnia się lub uniemożliwia zwrot ziemi prawowitym właścicielom. W rezultacie, w ostatnich latach liczba Polaków zamieszkujących okolice Wilna zmniejsza się, np.: w gminie suderwskiej zmniejszyła się o 20%.

2. utrudniają funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa polskiego, w ostatnim czasie wprowadzając regulacje prawne i organizacyjne prowadzące do jego likwidacji (naruszenia art. 12.3, 14.1 i 14.2 Konwencji). Na Litwie obowiązuje system szkolnictwa prowadzonego i finansowanego przez samorządy. Na obszarach zwarcie zamieszkałych przez Polaków samorząd prowadzi szkoły z językiem wykładowym polskim, litewskim i rosyjskim. Na przykład, w Rejonie Wileńskim istnieje 48 szkół polskich, 5 rosyjskich i 20 litewskich (27,4% ogółu), co mniej więcej odpowiada proporcjom ludnościowym – Litwini stanowią 22,4% mieszkańców. Mimo to, wyłącznie na obszarach na których Polacy stanowią większość mieszkańców, władze litewskie stworzyły dodatkowy, alternatywny system szkolnictwa państwowego, wyłącznie litewskojęzycznego. W rejonie wileńskim funkcjonuje 17 takich szkół co zwiększa ilość szkół litewskojęzycznych do 37 i 41% ogółu.

Szkolnictwo powiatowe jest uprzywilejowane finansowo w stosunku do szkolnictwa samorządowego. Ma to miejsce w sytuacji niedostatecznego, w stosunku do potrzeb, finansowania przez państwo szkół prowadzonych przez samorządy. W rezultacie, do szkół litewskojęzycznych uczęszcza prawie połowa uczniów w Rejonie (48,3%). Ponadto litewskie władze przeforsowały w Sejmie, ignorując kategoryczny sprzeciw rodziców uczniów oraz reprezentantów ludności polskiej, reformę szkolnictwa, której skutkiem będzie likwidacja znacznej części polskich szkół, a w pozostałych placówkach radykalne ograniczenie nauczania w języku polskim.

3. uniemożliwiają publiczne używanie języka polskiego na obszarach, gdzie Polacy stanowią większość ludności (naruszenia art. 10, 11.2 i 11.3 Konwencji).

Od odzyskania przez Litwę niepodległości ludność polska na Litwie konsekwentnie domaga się, by na terenach zwarcie zamieszkałych przez Polaków język polski mógł być legalnie używany publicznie (również w urzędach administracji państwowej i samorządowej) jako język pomocniczy w celach komunikacyjnych i informacyjnych, na co zezwalała obowiązująca do niedawna ustawa o mniejszościach narodowych. Władze litewskie odrzucają postulaty Polaków, a na wszelkie próby wprowadzenia języka polskiego w sferę publiczną (nazwy miejscowości, ulic, marszrut prywatnych linii autobusowych nie tylko po litewsku, ale i po polsku) reagują represjami (wielokrotne grzywny).

4. ograniczają prawa wyborcze Polaków jako mniejszości narodowej (naruszenia art. 4.2 Konwencji). Na Litwie obowiązuje mieszany system wyborczy. W okręgach jednomandatowych obowiązuje system większościowy. W jednym, obejmującym cała Litwę okręgu wielomandatowym, gdzie głosuje się na listy partyjne, obowiązuje system proporcjonalny, z progiem wyborczym, również dla partii mniejszości narodowych.

W okręgach jednomandatowych litewskie władze przeprowadziły skrajnie niekorzystny dla Polaków podział terytorialny, włączając znaczne obszary zamieszkałe przez ludność polską do okręgów z przewagą ludności litewskiej. Tylko w jednym okręgu wyborczym Polacy posiadają większość. Gdyby podział został przeprowadzony zgodnie ze standardami europejskimi, Polacy mieliby większość w czterech okręgach. Ponadto, granice okręgów wyborczych aktualizuje się tak, by utrudnić Polakom uzyskanie mandatów.

W okręgu wielomandatowym, w dotychczasowych wyborach, Polakom nie udało się przekroczyć progu wyborczego. W rezultacie Polacy uzyskują w wyborach od dwóch do trzech mandatów, podczas gdy w wyborach w 1990 roku uzyskali ich aż dziewięć.

5. uniemożliwiają zapisywanie imion i nazwisk Polaków w oficjalnych dokumentach zgodnie z polską pisownią (naruszenia art. 11.1 Konwencji).

Władze litewskie konsekwentnie ignorują w tej kwestii wolę przedstawicieli ludności polskiej zapisując polskie imiona i nazwiska zgodnie z zasadami pisowni litewskiej. Przewidziane wspomnianym wyżej Traktatem polsko- litewskim rokowania o sposób zapisu polskich nazwisk, trwające już kilkanaście lat, nie doprowadziły do porozumienia. W ten sposób państwo litewskie, oprócz Konwencji i Traktatu narusza niezbywalną i przyrodzoną godność człowieka w sprawie tak osobistej i delikatnej jak forma i brzmienie imienia i nazwiska.

6. w sposób dyskryminujący Polaków dzielą środki finansowe przeznaczone m.in. na rozwój kultury i zachowanie tożsamości  polskiej mniejszości narodowej (naruszenia art. 5.1 i 5.2 Konwencji).

Łączymy wyrazy szacunku.

Prof. dr hab. Romuald Turkowski, IH UW

Dr hab. Agnieszka Bartoszewicz, prof. IH UW

Dr hab. Alicja Kulecka, prof. IH UW

Dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. IH UW

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska

Dr hab. Michał Leśniewski, IH UW

Dr Piotr Kroll,IH UW

Prof. dr hab. Tadeusz Cegielski, IH UW

Andrzej Żupański, twórca seminariów Polska-Ukraina; Trudne pytania, ostatni żyjący uczestnik akcji „Góral” podczas II wojny światowej, Światowy Związek Żołnierzy AK

Dr Emil Noiński, Muzeum Niepodległości

Dr Stefan Artymowski, Muzeum Niepodległości

Dr Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości

Prof. dr hab. Małgorzata Karpińska, IH UW

Prof. dr hab. Maria Halańska, Euroreg UW

Dr hab. Anna Pajdzińska, prof. IFP UMCS

Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski, IA UW

Dr Marzena Łuszczewska, IA UW

Prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski, IA UW

Dr Dariusz Szeląg, IA UW

Dr Wiesław Więckowski, IA UW

Dr Katarzyna Januszek, IA UW

Dr Martyna Deszczyńska,IH UW

Dominik Purchała, pełnomocnik dyrekcji, IH UW

Dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. IH UW

Dr hab. Adam Brzozowski, prof. WPiA UW

Dr Sławomir Rzepka, IA UW

Dr hab. Zofia Zaron, IPS UW

Prof. dr hab. Anna Kwak, ISNS UW

Prof. dr hab. Izabela Malinowska WDiNP UW

Prof. dr hab. Maciej Szańkowski WSP UMK

Dr hab. Piotr Ugniewski, IH UW

Dr Hieronim Grala, IH UW

Dr Izabela Winiarska, IFP UW

Prof. dr hab. Mirosław Nagielski, IH UW

Dr Marcin Zaremba, IH UW

Marta Axentowicz-Bohosiewicz, prezes Fundacji Ormiańskiej

Prof. dr hab. Adam Wsiołkowki, ASP Kraków

Prof. dr hab. Stanisław Moryto, UMFC

Prof. dr hab. Tomasz Borecki, SGGW

Prof. dr hab. Jerzy Malec, Krak, Akadem. Im. Frycza Modrzewskiego

Prof. dr hab. Janusz Żmija, rektor UR Kraków

Prof. dr hab. Ryszard Górecki, UWM, rektor,senator PO

Dr hab. Jerzy Kolarzowski, WPiA UW

Dr Małgorzata Micerska-Wrotkowska, WPiA UW

Dr hab. Tadeusz Derda, prof. WH UW,

Dr Jakub Brdulak, SGH

Dr hab. Józef Tymanowski, WDiNP UW

Dr hab. Zygmunt Bąk, AJD Częstochowa

Dr hab. Jan Łaszczyk, APS

Prof. dr hab. Marian Oslislo, ASP Katowice

Prof. dr hab. Antoni Cygan, ASP Katowice

Dr Justyna Miecznikowska, UW Europeistyka

Red. Romuald Niedzielko IPN

Dr Marek Janicki, IH UW

Dr hab. Sławomir Gawlas, prof. UW, IH

Prof. dr hab. Rafał Habielski, ID UW

Prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, IH UW, UMCS

Dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, IH UW

Dr Jerzy Pysiak, IH UW

Dr Krzysztof Skwierczyński, IH UW

Dr Franciszek Stępniowski, IA UW

Prof. dr hab. Hubert Izdebski, WPiA UW

Red. Rafał Ziemkiewicz

Dr hab. Maciej Wojtyński, IH UW

Dr hab. Jacek Rzepka IH UW

Dr hab. Stefan Ciara, prof. IH UW

Prof. dr hab. Zofia Zielińska, IH UW

Dr Ewa Bem-Wiśniewska IFP UW

Dr Anna Wierzchowska, INP UW

Prof. Danuta Kądzielowa, WPiPed. UW

Dr Małgorzata Pacek, CE UW

Prof. dr hab. Andrzej Harasimowicz, CE UW

Dr hab. Wincenty Grajewski, IFP UW

Dr hab. Anna Zielińska, Wydz. Pedagogiczny UW

Dr hab. Roman Dolata, Wydz. Pedagogiczny UW

Prof. dr hab. Andrzej Karpiński, IH UW

Dr hab. Alina Żurawska-Witkowska, prof. UW,  Wydz. Hist.

Dr hab. Piotr Bieliński, prof. UW, Wydz. Hist.

Dr Marcin Niemojewski, IKP UW

Prof. Maria Zabłocka, WPiA UW

Dr Rafał Godoń, Wydz. Pedagogiczny UW

Dr Piotr Kładoczny, WPiA UW

Dr hab. Marta Zahorska, IS UW

Prof. Stanisław Sulowski, INP UW

Prof. dr hab. Wojciech Satuła, IF UW

Prof. dr hab. Jerzy Kamiński, IF UW

Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, IF UW

Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko, Wydz. Psychologii

Prof. dr hab. Tomasz Giaro, WPiA UW

Dr hab. Stanisław Piątek, Zarządzanie UW

Sławomir Sokołowski, Fundacja Universitatis Varsoviensis

Red. Michał Jezierski, Fronda

prof. Zbigniew Kurcz, dyr. IS UWr

prof. Tadeusz Marczak, ISR UWr

prof. Zdzisław Zagórski, IS UWr

prof. Wiesław Bokajło, ISM UWr

prof. Zdzisław  winnicki, dyr. ISM UWr

prof. Zdzisław Morawski, IS UWr

prof. Zbigniew Wiktor, ISM UWr

prof. Jerzy Juchnowski, Dziekan WNS, UWr

prof. Bogusław Paź, IF UWr

Prof. Joanna Jabłkowska, UŁ prorektor

Prof. Antoni Różalski,   prorektor UŁ

Prof. Paweł Maślanka,   prorektor UŁ

Prof. Robert Łoś, WSMIP UŁ

Prof. Eugeniusz Pończek,  WSMIP UŁ

Dr. Lucyna Chmielewska,   WSMIP UŁ

Dr. Karol Żakowski ,  WSMIP UŁ

Dr. Zbigniew Podlasiak,  WSMIP UŁ

Dr. Justyna Anders,  KMMiO UŁ

Dr. Joanna Pietraszczyk,  S. WSMIP UŁ

Dr. Andrzej Sepkowski ,  WSMIP UŁ

Dr. Artur Gałkowski , WSMIP UŁ

Dr. Jan Rydz,  zastępca kanclerza UŁ

Dr. D.Peter ,   Centrum  Kształcenia UŁ

Dr. Izabella Penier , WSMIP UŁ

Dr. Maria. A. Łukowska ,  WSMIP UŁ

Dr. Ryszard    Machnikowski,   WSMIP  UŁ

Dr. Anna Pateck-  Frauenfelder,  WSMIP  UŁ

Dr. Bożena  Walicka,  WSMIP  UŁ

Dr. Tomasz Dzikowski,   WSMIP UŁ

Dr. Michał Pierzgalski,  WSMIP UŁ

Dr. Robert Czaldor,  WSMIP  UŁ

Dr. Jacek Reginia-Zacharski,   WSMIP UŁ

Dr. Michał Słowikowski,  WSMIP UŁ

Dr. Małgorzata Rączkowska,  WSMIP UŁ

Dr. Konrad Składowski, WPIA UŁ

Prof. Julian Ławrynowicz,  WFITS UŁ

Prof. Tadeusz Balcerzak,  WFITS UŁ

Dr. Adam Busiakiewicz, WFITS UŁ

Dr. Ilona Zasada, WFITS UŁ

Dr.  Marek Moneta,  WFITS UŁ

Dr. Andrzej   Śmiałkowski,  KAWE UŁ

Dr. Andrzej Kryś, WFITS  UŁ

Dr. Andrzej Żak,  WFITS UŁ

Dr. Jan Malinowski, WFITS UŁ

Dr. Andrzej    Korejwo, WFITS UŁ

Dr. Witold Szmaja,  WFITS UŁ

Dr. Jadwiga Skurska, WFITS    UŁ

Dr. Sławomir Pawłowski, WFITS UŁ

Dr. Janusz Skubalski,  WFITS UŁ

Dr. Adam Jóżwik, WFITS UŁ

Prof. Wanda M. Krajewska, W.Bio. UŁ

Prof. Mirosław Soszyński , W.Bio. UŁ

Prof. Krzysztof Gwożdziński, W.Bio. UŁ

Prof. Mieczysław Puchała,  W.Bio. UŁ

Prof. Teresa Gabryelak,  W.Bio. UŁ

Prof. Koter- Michalak , W.Bio. UŁ

Prof. Barbara Klajnert,  W.Bio. UŁ

Prof. Zofia Jóżwiak, W.Bio. UŁ

Prof. Aneta Kocewa- Chyła,  W.Bio. UŁ

Prof. Maria Kwiatkowska, W.Bio. UŁ

Prof. Zofia Kiliańska, W.Bio.  UŁ

Prof. Krystyna Czyżewska,  W.Bio.  UŁ

Prof. Janusz Hereżniak, W.Bio. UŁ

Prof. Małgorzata Posmyk,  W.Bio. UŁ

Prof. Maria Skłodowska,  W.Bio. UŁ

Prof.  Jacek  Siciński, W.Bio. UŁ

Dr. Ewa Marczyńska- Piotrowska,  W.Bio. UŁ

Dr. Katarzyna Nowak,  W.Bio. UŁ

Dr. Aleksandra Rodacka, UŁ W.Bio.

Dr. Jan Czepas,  W.Bio. UŁ

Dr. Piotr Duchnowicz, W.Bio UŁ.

Dr. Anna Janaczewska,  W.Bio. UŁ

Dr. Agnieszka Marczak,  W.Bio. UŁ

Dr. Aneta Rogalska, W.Bio. UŁ

Dr. Anna Pieniążek, W.Bio. UŁ

Dr. Andrzej Każmierczak, W.Bio. UŁ

Dr. Justyna Polit,  W.Bio. UŁ

Dr. Dariusz Stępiński,  W.Bio. UŁ

Dr. Katarzyna Popłońska,  W.Bio. UŁ

Dr. Beata Olas,  W.Bio. UŁ

Dr. Magdalena Bryś, W.Bio.  UŁ

Dr.  Anna Krześlak, W.Bio. UŁ

Dr. Joanna Żołnierczyk,  W.Bio. UŁ

Dr. Ewa Famme,  W.Bio.  UŁ

Dr. Tomasz Popławski,  W.Bio. UŁ

Dr. Michał Ponczek, W.Bio. UŁ

Dr. Joanna Saluk,  W.Bio. UŁ

Dr. Bogdan Kortek , W.Bio. UŁ

Dr. Paweł Nowak, W.Bio. UŁ

Dr. Halina Żbikowska, W.Bio. UŁ

Dr. Renata Bocian,  W.Bio. UŁ

Dr. Marek Wieczorek, W.Bio. UŁ

Dr. Magdalena Strzelczuk, W.Bio. UŁ

Dr. Henryk Gołębiewski, W.Bio. UŁ

Dr. Maria Krolewicz, W.Bio. UŁ

Dr. Katarzyna Zielińska, W.Bio. UŁ

Dr. Joanna Żelazna Wieczorek, W.Bio. UŁ

Dr. Małgorzata Ruszkiewicz  Michalska, W.Bio. UŁ

Dr. Wiesław Lorkiewicz, W.Bio. UŁ

Dr. Magdalena Moryl,  W.Bio. UŁ

Dr. Magdalena Kowalewicz  – Kulbat, W.Bio. UŁ

Dr. Lidia Marszał, W.Bio. UŁ

Dr. Wojciech Jurasz,  W.Bio. UŁ

Dr. Piotr Presler,  W.Bio. UŁ

Dr. Agnieszka Sorzyńska,  W.Bio.  UŁ

Dr. Anna Jażdżewska, W.Bio.  UŁ

Dr. Małgorzata Różalska, WAM w Łodzi

Dr. Michał Grabowski , UŁ

Dr. Grzegorz Tończyk, UŁ

Dr. Karolina B. Spychalska, UŁ

Prof.  Jerzy Duraj,  WEK-SOC dziekan UŁ

Prof. Maria Bijak-Kaszuba, W.EK-SOC . UŁ

Dr. Justyna Wiktorowicz,  W.EK-SOC. UŁ

Dr. Paweł Starosta,  W.EK-SOC . UŁ

Dr. Justyna Przywojska,  W.EK-SOC . UŁ

Dr. Jacek Stasiak,  W.EK-SOC. UŁ

Dr. Piotr Oleksiak, W.EK-SOC.  UŁ

Dr. Beata Guziejewska,   W.EK-SOC .  UŁ

Dr. Zygmunt Konieczny,  W.EK-SOC . UŁ

Dr.  Aleksander Prelich,  W.EK-SOC . UŁ

Dr. Jerzy Krzyszkowik,  W.EK-SOC . UŁ

Dr. Katarzyna Waniek, W.EK-SOC . UŁ

Dr. Mariusz Górajski, W.EK-SOC . UŁ

Dr. Jerzy   Korzeniewski,   W.EK-SOC . UŁ

Dr. Rafał Kasprzyk,  adwokat , działacz dawnej  Solidarności

Prof. Marek Górski,   WPiA UŁ

Prof. Józef Jagieła,   WPiA UŁ

Prof. Teresa Dębowska-  Romanowska,  WPiA UŁ  (konstytucjanolista)

Prof. Dariusz Górecki,  WPiA UŁ, auor książęk na temat LT, przewodniczący zespołu międzyparlamentarnego

Prof. Michał Domagała,   WPiA UŁ

Prof. Tomasz   Grzegorczyk,   WPiA UŁ

Prof. Stefan Lelental,  WPiA UŁ

Prof.  J. Matuszewski,  WPiA UŁ

Prof. Teresa Wyka,   WPiA UŁ

Dr. Monika Namysławska,   WPiA UŁ

Dr. Małgorzata Kurzynoga,  WPiA UŁ

Dr. Teresa Augustyniak – Górska,   WPiA UŁ

Dr. Ewa Staszewska,   WPiA UŁ

Dr. Marcin   Wieczorek,    WPiA UŁ

Dr. Ireneusz Mirek,   WPiA UŁ

Dr. Maciej Muliński,   WPiA UŁ

Dr. Marcin Karpowski,    WPiA UŁ

Dr. Zofia Duniewska,  WPiA UŁ

Dr. Olgierd Cysek, WPiA UŁ

Dr. Agata Starosta, WPiA  UŁ

Dr. Lena Fijałkowska,    WPiA UŁ

Dr. Tomasz Kubicki,   WPiA UŁ

Dr. Dagmara Skrzywanek- Jaworska,   WPiA  UŁ

Dr. Joanna Połatyńska, WPiA   UŁ

Dr. Tomasz Bekrycht,  WPiA  UŁ

Dyrektor  teatru Wojciech Nowicki, Teatr Jaracza w Łodzi   i Teatr. Wlk.

Aktor  Izabela Noszczyka, Teatr Jaracza w Łodzi

Aktorka  Katarzyna Cynke, Teatr Jaracza w Łodzi

Aktorka  Barbara Zbirów, Teatr Jaracza w Łodzi

Aktorka  Bogusława  Pawelec, Teatr Jaracza w Łodzi

Aktor Dobromir Dymecki, Teatr Jaracza w Łodzi

Aktor ka Monika Badowska, Teatr Jaracza w Łodzi

Art. śpiewak   Wacław  Dobrowolski, Teatr Wielki w Łodzi

Art. śpiewak   Anna Skiba, Teatr Wielki w Łodzi

Art. śpiewak   Maria Gorlach, Teatr Wielki w Łodzi

Art. śpiewak   Artur Mieko, Teatr Wielki w Łodzi

Art. śpiewak   Beata Suder,  Teatr Wielki w Łodzi

Dyrektor Teatru  Zdzisław, Jaskuła Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka  Katarzyna Żuk, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor   Sławomir Sulej, Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka  Mirosława Olbińska, Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka  Magdalena Murawska, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor  Piotr Seweryński, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor  Jerzy Krasuń, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor   Paweł Audykowski,  Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka  Małgorzata Skoczylas, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor  Wojciech Bartoszek, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor  Michał Bielinski, Teatr Nowy w Łodzi

Aktor Wojciech Oleksiewicz, Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka Barbara Dembicka, Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka  Kamila Wojciechowska, Teatr Nowy w Łodzi

Aktorka  Hanna Molewska, Teatr Nowy w Łodzi

Rektor  Prof.  Mariusz Grzegorzek,  PWSFTViT  (Państw. Wyższa Szkoła Filmowa…)

Prof. Elżbieta Protakiewic,  PWSFTViT

Prof.  Piotr Dumała, PWSFTViT

Prof.  Janusz Tylman,  PWSFTViT

Prof.  Jolanta Dylewska, PWSFTViT

Prof.  Mariusz Grzegorzek, PWSFTViT

Prof.  Janusz Sosnowski, PWSFTViT  i ASP w W-wie

Dr.  Andrzej Sapija,  PWSFTViT

Dr. Marek Skrobecki,  PWSFTViT

Dr. Milenia Fiedler, PWSFTViT

Wykładowca  Wiesława  Stefańska, PWSFTViT

St. Wykładowca Marek Salori,  PWSFTViT

Dr.  Maciej Błoński,   PWSFTViT

Dr. Krzysztof   Rynkiewicz, PWSFTViT

Dr.   A. Musiał, PWSFTViT

Dr. Marek Edelman, PWSFTViT

Prof.  Witold Sobociński, PWSFTViT

Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski,  WZ PW

Dr  hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof.  ITC PW

Prof. dr hab. Marek Maciejczak, WAiNS PW

Dr hab. Maria Bretner, prof. WC PW

Prof. dr hab. inż. Lucjan Grochowski, WT PW

Prof. dr hab. inż. Adam Gryff-Keller, WC PW

Prof. dr hab Stanisław Sieniutycz, WICHiP PW

Dr Łukasz Hardt, WNE UW

Dr Piotr Koryś, WNE UW

Dr Gabriela Grotkowska, WNE UW

Dr Robert Borowski, WNE UW

Dr Marta Widy-Behiesse, WO UW

Doc. dr Krzysztof Cybulski, WZ UW

Dr hab. Tomasz Zalega, WZ UW

Prof. dr hab. Jan Żaryn, INH UKSW

Dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, prof.  WCh PW

——————————————————————————–

http://kurierwilenski.lt/2012/06/06/towarzyski-mecz-%E2%80%9Epolonii-z-%E2%80%9Ezalgirisem-zakonczony-bandycka-napascia/

Towarzyski mecz „Polonii” z „Žalgirisem” zakończony bandycką napaścią

 

Towarzyski mecz między dwoma klubami piłkarskimi — „Polonią Wilno” i „Žalgirisem” — zakończył się wygraną Litwinów wynikiem 8:1. „Polonia” w tym sezonie po raz pierwszy od lat gra w I lidze (awansowała z II ligi), „Žalgiris” zaś gra w litewskiej ekstraklasie — „A lyga”.

Na początku meczu, w drugiej minucie, bramkę zdobył dla wileńskiego klubu Mindaugas Vilius, jednak później inicjatywę przejął „Žalgiris” i mimo kilku udanych ataków, „Polonia” nie zdobyła więcej punktów. Dla „Žalgirisu” pięć bramek strzelił Szkot Calum Elliot (w 19, 21, 41, 46 i 63 minutach), kolejne dwie strzelił Chorwat Tomislav Pek (w 85 minucie z rzutu karnego i w 88 min.), a także jedną w 65 minucie zdobył Artūras Jeršovas.

Po meczu doszło do ataku kibiców „Žalgirisu”, wspomaganych przez litewskich neonazistowskich skinheadów, na kibiców „Polonii” przy wyjściu ze stadionu. Mimo dysproporcji sił na trybunach (mecz oglądało ok. 50 kibiców „Polonii” i ok. 30 kibiców „Žalgirisu”), do bandyckiego ataku ruszyła o wiele większa liczba osób — szacuje się, że było ich około 120. Mimo zasłoniętych twarzy, było widać że napastnicy wywodzili się z różnych litewskich klubów kibicowskich oraz ugrupowań skinowskich. Do ataku ruszyli z okrzykiem „Lietuva lietuviams!” (lit. „Litwa dla Litwinów”), z tłumu dochodziły też pojedyncze przekleństwa i obelgi pod adresem Polaków. Mimo dwukrotnej przewagi liczebnej napastników i biernej postawy policji, kibice „Polonii” obronili swoją flagę, której zniszczenie, jak sądzą, chodziło agresorom. Policja nikogo nie zatrzymała.

http://kurierwilenski.lt/2012/06/11/kolejny-napad-na-kibicow-wilenskiej-%E2%80%9Epolonii/

Kolejny napad na kibiców wileńskiej „Polonii”

Honorata Adamowicz

 

W niedzielę w Kurszanach (Kuršėnai) w rejonie szawelskim, został rozegrany mecz między drużynami „Polonia” z Wilna i „Venta” z Kurszan. Niestety, kibice wileńskiej drużyny zostali kolejny raz zaatakowani i pobici przez grupę młodych napastników. Chociaż nie było żadnego powodu do bójki.

Podczas spokojnego oglądania meczu przez kibiców z Wilna nagle z lasu obok stadionu wybiegło około 15 zamaskowanych napastników, którzy bez słowa zaatakowali miłośników sportu ze stolicy. Cztery osoby zostały powalone na ziemię i były kopane. Cała akcja przeniosła się na stadion, gdzie jeszcze trwał mecz. Nikt nie wie, co było przyczyną takiego zachowania się młodych ludzi.

— To nie byli miłośnicy sportu, a zwyczajni chuligani. Podczas meczu wybiegli z lasu, jedni na twarzach mieli maski, a inni szaliki. Od razu zaczęli bić kibiców z Wilna. Gdy gracze „Polonii” zobaczyli, że ich kibiców biją, przybiegli z pomocą. W tym czasie napastnicy zaczęli uciekać — kto samochodem, a kto pieszo do lasu — powiedział „Kurierowi” zastępca naczelnika Głównego Komisariatu Policji Okręgu Szawelskiego Vincas Urbunavičius.

Na szczęście ochroniarze i policja zareagowali szybko i sprawcy napaści zostali zatrzymani i przewiezieni na komisariat policji w Szawlach. Fani „Venty” twierdzą, że napastnicy nie są miejscowi.

— Na szczęście do poważnych pobić nie doszło. Zostało zatrzymanych 15 osób: 4 z rejonu szawelskiego, 1 z Kowna i 10 z Wilna. W komisariacie zachowywali się spokojnie. Wszyscy uczestnicy bójki byli trzeźwi — powiedział Vincas Urbunavičius.

W czasie bójki mecz wstrzymano, ale po przerwie był kontynuowany. Mimo zepsutej atmosfery i nieprzyjemnych wydarzeń, zwolennicy „Polonii” nie opuścili stadionu i mecz zakończył się zwycięstwem „Polonii” z wynikiem 2:0.

http://kurierwilenski.lt/2012/06/11/kolejny-napad-na-kibicow-%E2%80%9Epolonii-wilno/

Kolejny napad na kibiców „Polonii Wilno”

 

Jak już „Kurier Wileński” informował wcześniej, w środę 6 czerwca br. miała miejsce napaść ok. 120 zamaskowanych osobników na kibiców Polonii Wilno na stadionie na Lipówce, po meczu towarzyskim między Polonią Wilno i klubem „Žalgiris”. W niedzielę doszło do kolejnego ataku, w czasie trwania meczu I ligi między Polonią a „Venta Kuršėnai” w Kurszanach (rej. szawelski).

Jak wynika z naszych źródeł, kibice „Polonii” byli zaczepiani jeszcze przed rozpoczęciem gry, jednak w środku pierwszej połowy meczu z krzaków w pobliżu stadionu wybiegło 15 osobników w kominiarkach o barwach flagi litewskiej, by zaatakować czterech kibiców polskiego klubu, spokojnie obserwujących mecz. Ze względu na to, że napastnicy wdarli się na murawę, by na niej kopać fanów „Polonii”, mecz został na chwilę przerwany, musiały interweniować ochrona i policja. Wszyscy napastnicy, mimo prób ucieczki, zostali zatrzymani i przetransportowani na komisariat w Szawlach. Kibice „Venty” utrzymują, że napastnicy nie są miejscowi. Po przerwie mecz kontynuowano, a chociaż kibicom kurszańskiego klubu udzielił się nastrój i śpiewali „Z prądem rzeki płynie wolno Polak”, zwolennicy „Polonii” nie opuścili stadionu. Gra zakończyła się zwycięstwem „Polonii” z wynikiem 2-0.

Po środowej napaści na kibiców „Polonii” w Wilnie policja nikogo nie zatrzymała, a następnego dnia wydała komunikat, że bójka nie miała miejsca.

 

Zespół Ochrony Praw Człowieka

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE