Second Seal: World War 3

 

Second Seal: World War 3

 

Moja najukochańsza córko, muszę poinformować cię, że trzecia wojna światowa wkrótce ukaże się światu.

Jak widzisz, dziś rano, płyną Moje łzy.*

Druga Pieczęć wkrótce zostanie złamana, jak przepowiedział Jan Ewangelista w Księdze Apokalipsy.

Rozpocznie się ona w Europie.

Przyczyną będzie system bankowy i Niemcy po raz kolejny wezmą udział w tej tragedii, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach.

Kiedy się rozpocznie, w dużym stopniu będzie to z powodu oszczędności w gospodarce, a katastrofa wpłynie na Grecję z wielkim opadem radioaktywnym we Francji.

Bliski Wschód będzie również zaangażowany z Izraelem i Iranem w wojnę, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu.

Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby straszyć, ale wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie.

Z powodu wojny i braku pieniędzy, dużo zbiorów zostanie utraconych, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci oznaczającej głód.

Dlatego teraz wzywam wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i nie łatwo psującą się żywność do wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby uprawiać własne zbiory, jeśli to możliwe.

Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.

Efektem tej wojny będzie to, że Mój Kościół na ziemi, będzie wciągnięty do jednego światowego kościoła, w imię zjednoczenia.

To zjednoczenie czyli fałszywy pokój, staną się rzeczywistością, w której antychryst ujawni się, by stworzyć fałszywy pokój i tak zwany koniec wojny.

Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni aż Chiny i Rosja zaangażują się w sprawy świata.

Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z Dziesięcioma Rogami” – Europy i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm.

„Czerwony smok” – Chiny, już zdobywają silną pozycję w świecie ze względu na ich kontrolę światowych finansów.

„Czerwony smok” i “Niedźwiedź“, którym jest Rosja nie kochają Boga.

Są one kierowane przez antychrysta, który pochodzi ze wschodu i kryje się za zamkniętymi drzwiami.

Kiedy te proroctwa zaczną się spełniać cały świat uwierzy w te orędzia. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.

Proszę odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, gdyż pomoże ona osłabić wpływ tych wydarzeń.

Krucjata Modlitwy (54) Modlitwa do Ojca, aby osłabić wpływ III Wojny Światowej

O, Ojcze Niebieski, w imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa

Który wiele wycierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć

Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez chciwych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje Kościoły i Twoje dzieci

Błagamy Cię Drogi Ojcze, abyś pomógł nakarmić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli

Kochamy Cię, Drogi Ojcze

Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie

Uratuj nas od zawładnięcia przez antychrysta

Pomóż nam przetrwać jego znak, znamię Bestii, odmawiając jego przyjęcia

Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie, abyś

Mógł obdarzyć nas łaskimi potrzebnymi do przetrwania w Ciele i Duszy.

Moja córko, zdaję sobie sprawę, że to orędzie może być szokiem, ale pamiętaj, że modlitwa i Pieczęć Boga Żywego – Krucjata Modlitwy numer (33) będą chronić Moich wyznawców.

Moja Resztko Kościoła, wy Moje dzieci, przetrwacie, chociaż to nie będzie łatwe.

Będziecie prześladowani z powodu waszego chrześcijaństwa, lecz nigdy nie potępiajcie Mnie ani Mnie nie odrzucajcie.

Z tego powodu otrzymacie dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.

Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie pobłogosławiona przez księdza.

Szybko rozpocznijcie przygotowania na dzień opadu radioaktywnego w Europie, gdyż jest on blisko.

Wasz Jezus

 

Wednesday, May 16th, 2012 @ 03:10 am

My dearest beloved daughter I must inform you that a third world war is about to unfold in the world

My tears flow this morning as you can see.*

The Second Seal is about to unfold as foretold to John the Evangelist in the Book of Revelation.

It will start in Europe.

Your banking system will be the cause and Germany, once again, will be involved in this tragedy as it was on the last two occasions.

When it commences much will be over saving the economy and catastrophe will affect Greece with much fallout in France.

The Middle East will also be involved with Israel and Iran at war and Syria will play a serious part in the downfall of Egypt.

My daughter I wake you to tell you this, not to frighten you, but to urge much prayer for Europe at this time.

Because of war and lack of money, much of the harvest will be lost and this will lead to the opening of the Third Seal which means famine.

This is why I now urge all of God’s children to try to stock pile dried and non-perishable food to feed your families. It is important to grow your own harvest if possible.

Remember, however, that prayer can mitigate much of this suffering.

The effect of this war will be that My Catholic Church on earth will be sucked into a one world church, in the name of unification.

This unification, or false peace, will become a reality after the antichrist appears to create a false peace and a so called end to the war.

This peaceful pact will involve the western world until China and Russia become involved with world matters.

They will pose a threat to the ‘Beast with the Ten Horns’, Europe, and will overcome them to introduce communism.

The ‘Red Dragon’, China, already gains a strong foothold in the world because of their control of the world’s finances.

The Red Dragon and “The Bear” which is Russia do not love God.

They are being led by the antichrist who is from the east and who hides behind closed doors.

When these prophesies unfold the whole world will believe in these messages. There will be no doubts then.

Please recite this Crusade Prayer as it will help dilute the impact of these events.

Crusade Prayer (54) Prayer to the Father to dilute impact of World War 3

O Heavenly Father in the name of your Beloved Son, Jesus Christ

Who suffered greatly for the sins of mankind please help us in these difficult times we face Page 2 of 2

 

Help us to survive the persecution being planned by greedy rulers and those who want to destroy your Churches and your children

We implore you Dear Father to help feed our families and save the lives of those who will be forced into a war against their will

We love you Dear Father

We beg you to help us in our time of need

Save us from the grip of the antichrist

Help us to survive his mark, the mark of the beast, by refusing to accept it

Help those who love you to remain true to Your Holy Word at all times so that

You can bestow on us the graces to survive in Body and Soul.

My daughter, I realise that this news may come as a shock but remember that prayer and the Seal of the Living God Crusade Prayer number (33) will protect My followers.

My Remnant Church, you My children, will survive although it will not be easy.

You will be bullied because of your Christianity but you will never denounce Me or reject Me.

For this you will be given gifts. My Gift of the Seal of the Living God will render you invisible to your enemies.

Recite it every day from now on. Keep it before you in your homes and have it Blessed by a priest.

Begin your preparation soon for the day of the fallout in Europe is not far away.

Your Jesus

*Note : When Maria was taking down this message a wet tear rolled down the photo of Jesus in front of her.

 

 

, ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE