ZNIEWOLENIE ŚWIATA LUB POKÓJ

 

WORLD ENSLAVEMENT OR PEACE

 

ZNIEWOLENIE ŚWIATA LUB POKÓJ

to zależy od papieża

http://www.worldenslavementorpeace.com/contents.asp

Ojciec Nicholas Gruner i inni eksperci fatimscy

tłumaczenie Ola Gordon

 

“Matka Boża powiedziała, że Rosja będzie instrumentem karzącym wybranym przez Niebo do ukarania całego świata, jeśli wcześniej nie doprowadzimy do nawrócenia tego biednego narodu” – s. Łucja

 

Ze słów Jezusa i Maryi mówionych przy różnych okazjach do s. Łucji wynika jasno, że jest tylko jeden sposób dokonania nawrócenia Rosji. Ma to zrobić papież i biskupi wykonując dokładnie nakaz poświęcenia Rosji. Jeśli nie zrobimy tego wkrótce, stracimy domy, rodziny, przyjaciół i życie. Masz prawo i obowiązek przypominać swoim biskupom o wielkiej potrzebie szybkiego wykonania tego nakazu.

 

Co powiedzą te osoby, które doradzają nam, że nic nie robią w sprawie poświęcenia Rosji, kiedy Rosja zaleje Stany Zjednoczone i cały świat, bo czekaliśmy zbyt długo, a ponieważ nie wywiązaliśmy się z naszej części, aby dopilnować, że papież i biskupi poświęcą Rosję zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi przez Matkę Bożą w Fatimie?

Pamiętajmy, że kiedy stanie się najgorsze, by zaufać Matce Bożej Fatimskiej, która obiecała: Ale w końcu moje Niepokalane Serce zwycięży. Ojciec Święty (i pozostali biskupi) poświęcą mi Rosję. Rosja nawróci się i ludzkości będzie dany pokój.

Ważna uwaga dla czytelnika

Tytuł tej książki jest absolutnie poprawny. To zależy tylko od papieża czy ty i ja i cały świat zostanie zniewolony przez okrutnych, bezbożnych tyranów z komunistycznej Rosji. Tylko dzięki posłuszeństwu papieża wobec nakazu Boga danego 59 lat temu poprzez zaakceptowanego przez Kościół publicznego Orędzia Fatimskiego świat dozna pokoju.

Jeśli papież nadal będzie to opóźniał, to cały świat, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, zostanie okrutnie zniewolony przez Rosję. Nasz los faktycznie zależy od papieża. Niniejsza książka to wykaże i wyjaśni dlaczego to jest rozsądne i prawdziwe.

To dlatego, że prosta prawda zarysowana powyżej jest ukrywana przed opinią publiczną, publikujemy tę książkę. Zawiera w sobie szeroko publikowane artykuły w The Fatima Crusader. Według naszej wiedzy, nigdy wcześniej nie opublikowano książki na ten temat, w żadnym języku. Ta książka jest odpowiedzią na najpilniejszą potrzebę.

Możesz pomóc papieżowi uratować siebie, tych których kochasz i  twój kraj przed zniewoleniem, uwięzieniem, torturami i śmiercią. Papież potrzebuje teraz twojej pomocy. W tej książce pokazujemy wiele tego sposobów.

Ponieważ wydawcy po raz pierwszy pokazują w tej książce absolutną konieczność dla świata, dla papieża i biskupów katolickich by wykonali nakaz Boga – poświęcenia Rosji w sposób wskazany przez Boga poprzez Matkę Bożą Fatimską, nie zajmujemy tu dużo miejsca by podkreślić znaczenie realizacji tego nakazu dla życia każdego z nas.

Nie dlatego, że minimalizujemy znaczenie jednostek posłusznych Matce Bożej, ale ponieważ tematem tej książki jest absolutne znaczenie i konieczność jakie odczuwamy, by papież i biskupi wykazali się takim samym posłuszeństwem.

Niemniej jednak, chcielibyśmy przypomnieć każdemu o ślubowaniu Międzynarodowej Krucjaty Różańcowej, złożonej światu przez s. Łucję, która podsumowuje prośby Matki Bożej wobec każdego z nas. Prosimy, dołączcie do milionów ludzi, którzy podpisali to ślubowanie wobec Matki Bożej, zamieszczone w części “Fatimskie Ślubowanie Pokojowe”. “The Fatima Peace Pledge”.

Poprzez realizację naszego ślubowania pomożemy duchowo Papieżowi, żeby w końcu wykonał nakaz Boga, i w ten sposób spełnić proroctwo Matki Bożej: “Ale w końcu moje Niepokalane Serce zwycięży, Ojciec Święty (i pozostali biskupi) poświęcą mi Rosję. Rosja nawróci się i ludzkości będzie dany pokój”.

“NA PRÓŻNO będziecie budować kościoły, sprawować misje, zakładać szkoły –

“Cała wasza praca, wszystkie wasze wysiłki zostaną zniszczone, jeśli nie będziecie w stanie władać ofensywną i defensywną bronią lojalnej i oddanej katolickiej prasy. . .
“Złożyłbym każdą ofiarę, nawet zastawiłbym mój pierścień, pektorał i sutannę, żeby wesprzeć katolicki dziennik . . .”

. . . Papież św. Pius X

 

 

DEDYKUJEMY:

Zwycięstwu Niepokalanego Serca Maryi poprzez poświęcenie i nawrócenie Rosji.

Wszystkim ludziom dobrej woli, którym pokój na ziemi został przekazany w noc Bożego Narodzenia, żeby zrozumieli, że ich obowiązkiem jest wspieranie, praca i modlitwa za poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, gdyż bez tego Aktu Wynagrodzenia i Poświęcenia nie będzie pokoju.

Historia od 1017 roku

 

Cena za niewykonanie prostego nakazu naszego Pana

 

13 lipca 1917              Matka Boża obiecała Łucji, że powróci i poprosi o poświęcenie Rosji, żeby uniknąć

kary dla świata za jego grzechy

 

13 października 1917 Cud Słońca uwiarygodnia Fatimski przekaz Matki Bożej do Łucji

 

13 czerwca 1929        Matka Boża wraca do s. Łucji by poprosić o poświęcenie Rosji przez papieża i

wszystkich biskupów w ustalonym dniu podczas Uroczystej Ceremonii Publicznej.

W tym najpoważniejszym objawieniu Matki Bożej Fatimskiej, przekazuje nakaz w imię Najświętszej Trójcy.

 

sierpień 1931              Nasz Pan powiedział s. Łucji: “Powiedz moim księżom, że jeśli będą brać przykład

z króla Francji w opóźnianiu realizacji mojego nakazu, spotka ich, tak jak jego, nieszczęście”. Pan powiedział także: “oni nie posłuchali mojego nakazu. Jak król Francji, będą tego żałować, nawrócą się, ale będzie już za późno”.

 

1936                           “Módlcie się dużo za Ojca Świętego”, powiedział Jezus do s. Łucji, żeby nastąpiło

poświęcenie Rosji.

 

25 stycznia 1938        Ponieważ ludzkość niw posłuchała Matki Bożej Fatimskiej, Bóg przypomina

wszystkim przez wielki znak, że Bóg ukarze świat wojną, głodem i prześladowaniami Kościoła i Ojca Świętego.

 

1945                           Traktat Jałtański – kraje katolickie zostają zdradzone i oddane w ręce Rosji, wokół

nich spuszczona zostaje żelazna kurtyna.

 

1956                           Traktat Jałtański nadal aktualny, kiedy Ameryka i inne kraje odmawiają udzielenia

pomocy Węgrom.

 

1958                        Papież Jan XIII wstępuje na tron, rozpoczyna nową watykańską politykę, usiłuje

pomóc katolikom za żelazną kurtyną

 

1960                           Tajemnica Fatimska – otwarta i przeczytana, ale nie ujawniona.

 

1962                           Podpisanie Porozumienia Watykan / Moskwa.

 

1962-1965                  Podczas Soboru nie dokonano poświęcenia Rosji. Nie potępiono rosyjskiego

komunizmu i komunistycznego rządu w Moskwie.

 

1967                           Papież Paweł VI udaje się do Fatimy by modlić się o pokój w Kościele i na świecie,

nie dokonuje poświęcenia Rosji.

 

1969                           I później, papież Paweł VI mówi o wejściu do Kościoła dymu szatana.

 

1978                           Wybór papieża Jana Pawła II.

 

13 maja 1981             Postrzelenie Jana Pawła II przez Agca i KGB.

 

13 maja 1982             Papież udaje się do Fatimy by poświęcić świat, ale nie Rosję.

 

lipiec 1983                  Agca publicznie przyznaje, że KGB wynajęła go by zastrzelił papieża.

 

16 października 1983 Podczas Synodu papież Jan Paweł II poświęca świat, ale nie Rosję.

 

27 grudnia 1983         Papież spotyka Agca w więzieniu i odbywa z nim długą rozmowę.

 

luty-marzec 1984       Papież Jan Paweł II krytykuje komunistyczne prześladowania katolików.

 

25 marca 1984           Po ponownym poświęceniu świata, papież Jan Paweł II mówi, że Matka Boska

Fatimska nadal czeka na poświęcenie przez biskupów “pewnego narodu” Jej Niepokalanemu Sercu

 

1989                                     Czas łaski dobiega końca. Rok Maryjny zakończony 15 sierpnia 1988 roku, 1.5 mld ludzi nadal zniewolonych przez komunistyczną Rosję. potęga militarna Rosji 6 razy większa od USA. Traktat INF osłabia Europę zachodnią, która wkrótce może dostać się w ręce komunistycznej Rosji.

 

ROZDZIAŁ I

 

Kontekst i znaczenie Orędzia Fatimskiego

Charakter wydarzeń fatimskich kiedy Matka Boża Fatimska ukazywała się od 13 maja 1917 do 13 czerwca 1929 roku, jak również znaczenie Jej orędzia, odróżnia je od innych objawień i tych zjawisk, które Kościół uważa za “objawienia prywatne”.

Bóg potwierdził prorocze orędzie pokazując jeden ze zdumiewających cudów, jakie wydarzyły się kiedykolwiek. Nie zrobiłby tego gdyby to było “objawienie prywatne”. To orędzie, jak oświadczył nawet Jan Paweł II, odnosi się do każdej istoty ludzkiej, dlatego nie jest “prywatne”. Samo orędzie ma ogromne znaczenie: albo pokój na świecie, albo zniszczenie całych narodów, zależnie od tego czy zostanie wykazane posłuszeństwo wobec próśb Matki Bożej.

Zamieszczone poniżej artykuły służą wyjaśnieniu istoty orędzia fatimskiego, stawiają w perspektywie ogromną odpowiedzialność złożoną w ręce wiernych, a zwłaszcza pasterzy Kościoła.

Matka Boża Fatimska jest spełnieniem biblijnego proroctwa

o. Joseph de Ste. Marie, profesor teologii, Wydz. Papieski św. Teresy, Rzym

Ingerencja Boga w historię ludzką poprzez wydarzenia fatimskie została przewidziana w Biblii i jest Jego ostateczną odpowiedzią na bunt wielu ludów i narodów będących poza odkryciem i panowaniem Jezusa Chrystusa. Bunt przeciw Bogu jest “tajemnicą nieprawości”, o której św. Paweł mówi, że już występuje.

Bunt przeciwko Bogu pojawił się w wieku apostolskim w formie gnostycyzmu, ponownie w średniowieczu, jak gnostycki dualizm albigensów, i w końcu wybuchł na początku epoki nowożytnej jako bezbożna filozofia oświecenia XVI wieku .
Bezbożna i brutalnie anty-religijna ideologia oświecenia stała się podstawą współczesnego ataku na  cywilizację chrześcijańską i jest wyidealizowaną podstawą, zgodnie z którą Marks opracował niemoralną doktrynę ateistycznego komunizmu.

Punktem kulminacyjnym buntu wobec Boga była rewolucja komunistyczna w Rosji, i to w tym kluczowym momencie w dziejach ludzkości Bóg zaingerował w historię poprzez wydarzenia fatimskie.

Maryja pośredniczką wszelkich łask

 

Co jest główną prawdą? To, że Maryja jest pośredniczką wszelkich łask. Nadszedł czas, kiedy Bóg pragnie by cały świat uznał rolę Maryi w historii zbawienia. I to stanowi istotę Fatimy i wszystkich innych interwencji Matki Bożej, ale przede wszystkim tej fatimskiej.

Postaram się to wykazać na dwa uzupełniające się sposoby: poprzez historię, a następnie teologię, ta ostatnia jest najbardziej pouczająca, a także najtrudniejsza.

 

Przyjrzyjmy się w jaki sposób ta prawda o pośrednictwie Maryi pojawia się w historii XX wieku, na Zachodzie, bo historia świata została zdominowana przez Zachód od czasów Chrystusa aż do XX wieku. Od XVI wieku wyłania się dramat buntu, nad którym Bóg pragnie zwyciężyć za pomocą pośrednictwa Maryi. Aby to wykazać, potrzebne jest pewne badanie historyczne; konieczne jest zbadanie równoległego rozwoju, z jednej strony narastającej fali ateizmu we współczesnym świecie, a z drugiej wielości proroczych głosów danych przez Boga Kościołowi w celu powstrzymania tego grzechu.

 

Co możemy odkryć w trakcie tego historycznego opracowania to wizja w Rozdziale 12 Apokalipsy. Fatima to “niewiasta obleczona w słońce”: cud z 13 października 1917 roku. Komunizm to “czerwony smok” negujący Boga: czerwona gwiazda z Moskwy. Czyż nie jest oczywiste to, że XX wiek to historia tej bitwy między niewiastą z Apokalipsy z jednej strony, i czerwonym smokiem komunistycznego ateizmu Wschodu i praktycznego ateizmu Zachodu z drugiej? To oni są wrogami, ale także towarzyszami broni. Wschód i Zachód połączyli się w tej wspólnej negacji Boga. To tę historię musimy sobie przypomnieć.

 

Znaczenie XVI wieku

 

Ja po prostu zaproponuję pewne daty zmieniające nieco prezentację mojego tekstu. Bo jest konieczne, żeby zacząć nie tak jak ja od XVII wieku, ale od XVI, który w podręcznikach historii, literaturze itp. uważany jest za początek czasów nowożytnych. XVI wiek to epoka humanizmu, a także luterańskiego dramatu z protestanckiego buntu. Humanizm był wprawdzie ruchem kulturowym, ale był także powrotem do pogaństwa w przebraniu kulturowym. Co do Lutra, był na samym początku podziału chrześcijańskiej Europy. Był wielkim rozdzielaczem: “Gott ist im Himmel, du bist auf Erden“. (Boga jest w Niebie, ty jesteś na ziemi) Między niebem a ziemią, Luter ustanawia nieprzekraczalną przepaść. Zaprzecza wszelkiemu pośrednictwu. W końcu Luter, który tak dużo mówi o Chrystusie, zaprzecza pośrednictwu należącej do Chrystusa ludzkości. Tym bardziej, że neguje pośrednictwo Matki Chrystusa, Jego Współodkupicielki.

 

Na tym polega zasadnicze znaczenie XVI wieku: afirmacja człowieka, ruptura między niebem a ziemią przez zaprzeczenie pośrednictwa, które ich łączy: Chrystus, Maryja i przede wszystkim Kościół. Taki jest początek buntu przeciwko Bogu w czasach nowożytnych.

W obliczu tego ataku, Kościół odpowiedział hierarchią – przez Sobór Trydencki – i za pośrednictwem plejady świętych – św. Ignacego, św. Teresy, św. Jana od Krzyża, św. Piotra z Alkantary itd.: to przez nich ta prorocza charyzma została zrealizowana i obficie sprawowana.

 

XVII wiek

 

W XVII wieku zło szerzyło się nadal. Podczas gdy XVI wiek był Złotym Wiekiem Hiszpanii z Karolem V i wielką chwałą Hiszpanii, to XVII był ‘Wielkim Wiekiem’ Francji. Zło rozpoczęło się w Niemczech buntem protestantyzmu, potem przedostało się do Francji, gdzie zakorzeniło się w Kościele w formie jansenizmu, pewnego rodzaju ‘katolickiej‘ przeróbki protestantyzmu, zwłaszcza kalwinizmu, co poskutkowało zamrożeniem serca Chrystusa. To wtedy miały miejsce pierwsze proroctwa nowoczesnych czasów: objawienia Najświętszego Serca św. Margaret-Mary Alacoque w 1675 roku. Było to w Paray-le-Monial i przedstawiały wydarzenie w historii Kościoła, które były zarazem stare i nowe: stare bo proroctwo zawsze było jego elementem, a nowe z powodu jego formy. W odpowiedzi na negację Jego miłości, Chrystus sam przyszedł by otworzyć przed nami swoje serce, i zrobił to objawiając się (młodej zakonnicy) i poprzez proroctwo (przekazane jej). I tak samo jak w XVII wieku mieliśmy ujawnienie proroctw skupionych wokół Serca Chrystusa, tak w XX wieku Fatima jest kontynuacją Paray-le-Monial: bo jest to objawienie Serca Maryi połączone z Sercem Chrystusa. A Bóg w swoim miłosierdziu obdarzył tym darem Jego Kościół, gdyż ten nie odpowiedział odpowiednio na apel Chrystusa, i ponieważ, w konsekwencji, bunt nadal wywoływał spustoszenie.

 

XVIII wiek

 

W XVIII wieku była dalsza ekspansja buntu, którego punktem kulminacyjnym była rewolucja francuska, wielki akt zorganizowanego buntu politycznego przeciwko Bogu. Było to w wyniku negacji i pęknięć w XVI wieku, ochłodzenia wiary w XVII wieku, egzaltacji rozumu w XVIII wieku, oraz wykorzystania tego buntu przez masonerię, powstałą w 1717 roku.

 

Spójrzmy na te daty: rok 1517 – bunt Lutra; 1717 – założenie masonerii; 1917 – powstanie bolszewizmu i odpowiedź Boga przez Niepokalane Serce Maryi (Fatima, także 1717).

 

Przeczuwałem coś, by pokazać tę uderzającą serię dat  (do których oczywiście można dodać wiele innych wydarzeń). Ale wracając do XVIII wieku, widzimy rewolucję francuską jako dzieło masonerii, którą powołano do życia na początku tego wieku, jak i wyniesienie rozumu: innymi słowy widzimy człowieka odrzucającego Boga, by stał się panem samego siebie i był całkowicie samowystarczalny.

 

XIX wiek

 

Rozerwanie Europy poprzez rewolucję – faktycznie mówimy o Europie: dokonano tego poprzez przerażającą jeśli “chwalebną” epopeją  Napoleona, który siał bunt w całej Europie, niszcząc królestwa i burząc chrześcijaństwo. I początek XIX wieku był także katastrofą dla Kościoła i wiary. To właśnie wtedy rozpoczęła się seria wielkich proroctw: 1830 przy Rue du Bac, z ‘cudownym medalikiem’ i inwokacją: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy“.

 

W ten sposób od początku te proroctwa były pod znakiem Niepokalanego Poczęcia. I w połowie tego stulecia, w 1854 roku, pokazało się zdefiniowanie tego dogmatu; a cztery lata później, Matka Boża pokazała się w Lourdes, żeby potwierdzić działania Wikariusza Jej Syna, oświadczając młodej Bernadette 25 marca 1858: ‘Jestem Niepokalanym Poczęciem’. Lata 1830, 1854 i 1858: w ten sposób XIX wiek wprowadził erę Niepokalanej Maryi do Kościoła i świata.

 

XX wiek

 

Przechodząc szybko do XX wieku, mamy wielki punkt zwrotny w roku 1917 – jeszcze inny punkt który rozwinę w tym opracowaniu – punkt zwrotny, który jednocześnie jest wynikiem, i nowym punktem odejścia, nie tylko tym całym procesem rewolucji, ale także całego proroczego objawienia. Po poświęceniu ludzkości Najświętszemu Sercu przez Leona XIII w 1899 roku i subsekwentnym braku współpracy ze strony ludzi, Bóg nie mógł znieść tego dłużej; nie mógł pozwolić na to, by kolejne zbrodnie człowieka przeszły bezkarnie; ale nie mógł przestać szukania sposobów ocalenia nas poprzez proste miłosierdzie. A kiedy ludzie nie zareagowali, lub zareagowali niewystarczająco na apel Serca Jego Syna, wysłał im Jego Matkę. Serce Chrystusa jakoś wycofało się za Serce Maryi. Taki był wielki punkt zwrotny w roku 1917.

 

I powinniśmy  zauważyć; w tej samej chwili, gdy w wyniku zwycięstwa bolszewików, “czerwony smok” pojawił się na jednym krańcu Europy w Leningradzie, który wtedy był Piotrogrodem, na drugim krańcu Europy, w Fatimie, gdzie jesteśmy teraz, pojawiła się “Niewiasta obleczona w słońce“, Niepokalane Serce Maryi. Taki był cud 13 października 1917 roku, Cud Słońca, to cud, który wymaga całej książki. . . Ale, drodzy przyjaciele, to słońce jest symbolem Chrystusa. A jak wiadomo – przypomniałem o tym wczoraj w medytacji różańcowej z księżmi – ten Cud Słońca odnowił się cztery razy w Watykanie, za Piusa XII w 1950 roku, kiedy zdefiniował dogmat Wniebowzięcia: czyli dogmat o Maryi wziętej do nieba, Maryi ‘zabranej’ przez Chrystusa, dogmat o Kobiecie całkowicie odzyskanej przez ‘Słońce Sprawiedliwości‘ i ustanowionej przez Niego w chwale i w mocy Jego Królowania jako Słońce zarówno nieba, jak i ziemi.

 

Fatima i Wniebowzięcie

 

W ten sposób można dostrzec związek Fatimy z dogmatem Wniebowzięcia. To dlatego to może i musi zostać potwierdzone z Fatimą, ale także z ta datą, rokiem 1950, w samym środku XX wieku, datą zdefiniowania dogmatu Wniebowzięcia z tymi dwoma datami, które są nierozerwalne od początku, jako przedłużenie ery Niepokalanej w XIX wieku, ery Wniebowzięcia, ery “Niewiasty obleczonej w słońce“.  I takie jest Orędzie Fatimskie w całej chwalebnej doskonałości, w całej mocy zbawczej.

 

Niestety! mamy teraz rok 1981 i nadal świat nie odpowiedział tej wspaniałej, ustanowionej w słońcu Królowej. Nie rozumie się jeszcze tego, że Chrystus, Słońce, nie chce nam dać swoich dających życie i zwycięstwo promieni inaczej niż poprzez Niepokalane Serce Maryi.

 

To dlatego ludzkość coraz głębiej zanurza się w grzechu i zmierza prosto do katastrofy; dzieje się to dlatego, że jeszcze nie zrozumiano tego, że Chrystus chce panować tylko przez Maryję.

 

Mój wniosek jest następujący: Orędzie przekazane s. Łucji poddawano od 1917 roku pewnego rodzaju męczeństwu, ponieważ nie było żadnej skutecznej odpowiedzi na prośby Matki Bożej. Dlatego musimy rozważać to Orędzie i naszą uwagę skupiać na Sercu Maryi i Jej apelu, który nie jest abstrakcyjny, lecz apelem Serca Naszej Matki. Musimy zwracać się do Niej, słuchać Jej i słyszeć co mówi do nas wszystkich: ‘Chodźcie do mojego serca, bo tylko ten sposób zostaniecie nawróceni i staniecie się wystarczająco silni w walkach, które na was czekają i będziecie mogli znosić cierpienia’. Taki jest Jej apel do każdego z nas. I ten apel jest dla teologów i tych na odpowiedzialnych stanowiskach, jak również dla każdego chrześcijanina wezwanego do apostolstwa. ‘Słuchajcie mnie (mówi), ale czyńcie wszystko by mój apel był słyszany’.

 

Kolegialne poświęcenie Rosji

 

I myślę, że (to jest) szczególnie (istotne) by apelować do hierarchii, papieża i wszystkich biskupów: “Poświęćcie mi Rosję, a będziecie mieć pokój; bo Chrystus, który jest Księciem Pokoju, chce wam go dać przez mnie, i przez moje serce On sam odda się wam‘.

 

A na koniec praktyczna rada. Ludzie często zastanawiają się na co czekają papież i biskupi, zanim odpowiedzą na ten apel. Drodzy przyjaciele, na powód tego dlaczego oni czekają, to każdy z nas powinien pojedynczo być posłuszny wobec Matki Bożej. Bo te łaski oświecenia i siły, nadzwyczajne łaski, których potrzebują przede wszystkim i nade wszystko papież, a także biskupi, aby dokonać tego aktu, co jest niesłychane i nie do pomyślenia w warunkach współczesnych, zdaję sobie zbyt dobrze sprawę, mogą być uzyskane tylko przez nas, poprzez modlitwę. Tak więc to, co jest po ludzku niemożliwe, staje się możliwe dzięki łasce Bożej, poprzez te niezwykłe łaski, które pozwolą hierarchii okazać posłuszeństwo wobec Matki Bożej. Te łaski będą dane zbiorowe wysiłki, modlitwy i wyrzeczenia ze strony wszystkich chrześcijan, całego Kościoła.

 

Wnioski

 

Dlatego mój wniosek ma bardzo praktyczny charakter. Nie histeryzujmy z powodu terminów czy oczekiwania kar. Terminy nie są znane, a kary pewne. Wniosek praktyczny dla nas wszystkich jest taki, by spojrzeć ku Sercu Matki. I zaczniemy robić to bezpośrednio od tej pielgrzymki, która będzie punktem wyjścia, a nie czymś robionym mimochodem lub pobożnym aktem zajmującym chwilę lub dwie gdy jesteśmy w trasie. Będzie to punkt wyjścia od słuchania apelu Matki Bożej i moja radość będzie wynikać z przyczynienia się do tego. Będzie to punktem wyjścia w tym, że po wysłuchaniu apelu Matki Bożej, nauczysz się tego, żeby odpowiedź z każdym kolejnym dniem była coraz bardziej skuteczna. Moją wypowiedź kieruję do was, między innymi, by pomóc uczynić to punktem wyjścia, żeby nauczyć się reagować na Maryję.

To w wyniku wysiłku całego Kościoła, modlitwy i ofiary każdego z nas, nadejdzie ruch i łaski konieczne w celu umożliwienia papieżowi i następcom apostołów, dokonania tego wyzwalającego poświęcenia.

To wtedy zatriumfuje Serce Maryi. To wtedy Rosji dany będzie pokój, i począwszy od Rosji, całemu światu. To wtedy Maryja zostanie ogłoszona Pośredniczką wszelkich łask. To wtedy nastanie Odnowa, prawdziwa Odnowa, a nie ‘odnowa’, która jest fałszywa  i wymyślona jako oszustwo. To wtedy nadejdzie obiecana Odnowa obiecana przez Boga w całym Kościele i na całym świecie, dla większej chwały Serc Chrystusa i Maryi, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Amen.

 

ROZDZIAŁ II

Niezwykle ważna prośba Matki Bożej:

Ta część orędzia fatimskiego, w pewnym sensie, jest najbardziej istotna. To dlatego, że pokazuje skuteczne natychmiastowe środki, którymi Bóg chciał wprowadzić pokój i dobrobyt na świecie. Wszystkie inne rzeczy, o które prosiła Matka Boża (modlitwa różańcowa, noszenie szkaplerza, wynagradzanie, pokuta itp.) to sposoby nakazane dla uzyskania łaski dokonania przez papieża, wraz z wszystkimi biskupami, uroczystego i publicznego aktu poświęcenia Rosji.

Zamieszczone poniżej artykuły wyjaśniają sprawę o którą prosi Matka Boża tak precyzyjnymi słowami, a którą wielu komentatorów ukrywało przez lata.

Tylko “W ten sposób” unikniecie zniewolenia

O. Nicholas Gruner, STL, STD (Cand.)

 

W tym artykule podajemy faktyczne słowa naszego Pana i Matki Bożej siostrze Łucji odnośnie najpilniejszej prośby o poświęceniu Rosji. Naszą jedyną nadzieją jest niezwłoczne spełnienie tej prośby. Musimy zrobić wszystko co możliwe, żeby w najbliższej przyszłości papież i biskupi poświęcili Rosję w sposób uroczysty i publiczny.

 

Matka Boża pokazała się w Fatimie w odpowiedzi na udręczone wołanie do niej papieża Benedykta XV  5 maja 1917 roku, o pomoc dla niego i całej ludzkości w znalezieniu pokoju. Matka Boża odpowiedziała osiem dni później, 13 maja 1917 roku, przychodząc pierwszy raz do Fatimy, by zaoferować pomoc i powiedzieć nam wszystkim o jedynej drodze do pokoju. 13 lipca 1917 roku bardziej szczegółowo wyjaśniła ‘plan pokojowy’, i powiedziała, że pokaże się później by poprosić papieża o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

 

Najważniejsza prośba fatimska

Matka Boża powróciła, jak obiecała, 13 czerwca 1929 roku, i tego dnia poprosiła o poświęcenie Rosji. Poniżej opis objawienia słowami s. Łucji:

“Poprosiłam i uzyskałam pozwolenie od moich przełożonych i spowiednika na Godzinę Świętą od 23:00 do północy z czwartku na piątek. Będąc sama jednej nocy, uklękłam między balustradami w środku kaplicy, aby odmówić modlitwy Anioła, leżąc krzyżem. Czując się zmęczona, wstałam i uklękłam, i nadal je odmawiałam ze skrzyżowanymi rękami.

“Jedyne światło pochodziło z lampki sanktuarium. Nagle nadprzyrodzone światło oświetliło całą kaplicę i na ołtarzu pojawił się świetlny krzyż sięgający sufitu. W jaśniejszym świetle mogłam zobaczyć górną część krzyża, twarz Człowieka i górną część Jego ciała, z Gołębiem Światła na piersiach, i przybite do krzyża ciało innego Człowieka.

“Lekko poniżej jego talii, zawieszony w powietrzu, był Kielich i duża Hostia, na którą spadały krople krwi z twarzy Ukrzyżowanego i z rany na Jego piersiach. Te krople spływały przez Hostię i wpadały do Kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża była Matka Boża (Matka Boża Fatimska z Jej Niepokalanym Sercu w dłoni). . . Pod lewym ramieniem duże litery, jakby to była kryształowo czysta woda spływająca z ołtarza, tworzące te słowa: ‘Łaska i Miłosierdzie’.

“Zrozumiałam, że to była tajemnica Trójcy Przenajświętszej, którą mi ujawniono. . .”

Oczywiście, za każdym razem kiedy mówi Matka Boża, wypowiada się w imieniu Trójcy Przenajświętszej, ale tym razem Ona wyraźnie mówiła w imieniu Boga, bo powiedziała: “Nadeszła chwila, kiedy Bóg prosi Ojca Świętego, by wspólnie z biskupami świata poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu, obiecując w ten sposób jej ocalenie”. Tak więc jest bardzo jasne, że tym sposobem papież i biskupi razem poświęcając Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, Rosja zostanie nawrócona i ocalona. Nie ma żadnej innej bezpośredniej przyczyny. Matka Boża mówi, że “tym sposobem”.

Nasz Pan to potwierdza

Jest kilka innych wydarzeń, w których Jezus i Maryja pokazują, że to jest wyjątkowo poświęcenie Rosji przez papieża i biskupów, które nawróci Rosję i przyniesie pokój dla świata. Mamy rozmowę s. Łucji z Jezusem, o której napisała w liście z 18 maja 1936 roku:

“Szczerze rozmawiałam z Panem na ten temat i nie tak dawno temu spytałam Go, dlaczego On nie nawróci Rosji bez dokonywania poświęcenia przez Ojca Świętego, i Jezus odpowiedział: “Bo chcę by mój cały Kościół uznał to ​​poświęcenie za triumf Niepokalanego Serca Maryi“. S. Łucja zaprotestowała: “Ale Boże, Ojciec Święty zapewne nie uwierzy mi, chyba że Ty Sam poruszysz go za pomocą specjalnego natchnienia”. Jezus odpowiedział: “Módlcie się, módlcie się dużo za Ojca Świętego. On to uczyni, ale to będzie późno“.

W całej tej rozmowie Jezus i s. Łucja rozumieją, że Rosja zostanie nawrócona tylko przez akt poświęcenia dokonany przez papieża i biskupów – w przeciwnym razie ta rozmowa nie miałaby sensu.

Prześladowania zakończą się tylko przez poświęcenie

Mamy też uwagę końcową Matki Bożej z 13 lipca 1917 roku: “… Rosja będzie rozprzestrzeniać swoje błędy po świecie, wszczynając wojny i prześladowania wobec Kościoła: dobrzy będą męczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, wiele narodów zostanie unicestwionych: w końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje, Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i światu będzie dany okres pokoju“. Oczywiście Matka Boża wygra, a zwycięstwo będzie Jej gdy Ojciec Święty wraz ze wszystkimi biskupami, w podany sposób dokona ​​aktu poświęcenia. Tego dnia moc Boża pokaże się w sposób, jakiego nie widziano od początku świata, nawet w wielkich teofaniach biblijnych. Każdy będzie wiedział, że nawrócenie Rosji zostało spowodowane przez ten akt posłuszeństwa papieża i biskupów.

Bóg obiecuje uratować Rosję ten sposób, a pokój na świecie nastanie po nawróceniu Rosji. Jest to, wydaje się, ponieważ nowa katolicka Rosja stanie się wielką potęgą misyjną, szerząc prawdziwą wiarę z taką samą gorliwością, jak kiedyś szerzyła błędy marksizmu-leninizmu na całym świecie. Tego dnia Rosja zostanie wyrwana z rąk szatana, i pokornie podda się słodkiej niewoli Matki Bożej, dając niezrównaną chwałę Bogu. To stamtąd Królestwo Maryi będzie się szerzyć po całej ziemi, przygotowując świat na powszechne panowanie Chrystusa Króla. Tak, Bóg obiecał uratować Rosję w ten sposób – i z takim pocieszeniem dla nas – bo obietnica jest bezwarunkowa, i dlatego możemy nawet powiedzieć, że Bóg “czuje się zobowiązany” by nawrócić Rosję przez ten akt posłuszeństwa.

 

Dlatego poświęcenie Rosji dotyczy naszych dusz nawet bardziej niż naszych spraw doczesnych. Ponieważ jest to tak ważne dla tak wielu dusz, które nie zostaną uratowane w żaden sposób poza aktem posłuszeństwa, Bóg wskazał wiele lat temu, że nadejdzie wielka kara na papieża i biskupów, nie wspominając o całym chrześcijańskim ludzie i reszcie świata, jeśli będą opóźniać spełnienie tej istotnej prośby Królowej Niebios. Bóg, który jest miłosierny i sprawiedliwy, nie groziłby tak wielką karą gdyby nie było ważnego powodu. Jezus przepowiedział kary s. Łucji w sierpniu 1931 roku, tylko dwa lata po przekazaniu tej poważnej prośby, ii tylko kilka miesięcy po odmowie jej spełnienia przez papieża Piusa XI:

“Przekaż moim pasterzom, że jeśli wezmą przykład z króla Francji w opóźnianiu spełnienia mojego nakazu, spotka ich takie samo nieszczęście”.

Wzmianka o królu Francji odnosi się do prośby skierowanej do niego 17 czerwca 1689 roku poprzez św. Małgorzatę Marię, by poświęcił swój kraj Najświętszemu Sercu w sposób uroczysty i publiczny. Król i jego następcy odmawiali dokonania tego przez 100 lat, dlatego 17 czerwca 1789 roku rewolucja odebrała królowi władzę i cztery lata później dokonano na nim publicznej egzekucji poprzez ścięcie.

W związku z tym, poświęcenie Rosji nie jest tylko pewnego rodzaju pobożną finezją, ale czymś, co jest  istotne, absolutnie konieczne. W tym miejscu słowa naszego Pana z sierpnia 1931 i maja 1936 roku, są całkowicie spójne i potwierdzają to, co Matka Boża powiedziała już w lipcu 1917 i czerwcu 1929 roku – mamy rozumieć dosłownie, że “w ten sposób” oznacza, kiedy papież i biskupi łączą się publicznie i uroczyście by poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu – Rosja się nawróci, uratuje i zapanuje pokój na świecie.

Nie mamy innego wyboru – to nasz obowiązek posłuchać Jezusa, kiedy mówi ‘przekaż moim pasterzom’. To nie jest duch braku szacunku czy arogancji, a raczej synowskie przywiązanie i miłość do naszych biskupów i ich świętego urzędu, co skłania nas do opublikowania tych rzeczy, bo jedynie poprzez poznanie tej prośby i spełnienie jej zostaną uratowani od nieszczęśliwego losu króla Francji. Naszym obowiązkiem jest publikacja prawdy o tej istotnej i pilnej potrzebie poświęcenia Rosji. Jest to obowiązek nałożony na nas wszystkich, zwłaszcza, że my, którzy szerzymy Orędzie i Cuda Fatimskie. Jest również waszym obowiązkiem by mówić o tym waszym biskupom (w duchu synowskiej miłości i posłuszeństwa) i innym. Jezus chce by cały Jego Kościół o tym wiedział. To jest wystarczającym powodem by nalegać na dokonanie tego aktu poświęcenia.

Pokój na świecie czy unicestwienie narodów?

To zależy od 3.700 osób. Nie od Moskwy, nie od Waszyngtonu, nie od ONZ, nie od jednostronnego rozbrojenia, lecz wyłącznie od posłuszeństwa 3.700 katolickich biskupów wobec Fatimskiego Planu Pokojowego Matki Bożej, żeby zapobiec zniszczenie całych narodów. Nie pomoże tu nic innego.

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie
. (Psalm 127:1)

Biskupi katoliccy muszą wszyscy publicznie i uroczyście, w tym samym dniu, razem z papieżem poświęcić (dedykować) zwłaszcza Rosję Bogu poprzez Niepokalane Serce Maryi. Taki jest nakaz samego Boga. TYLKO poprzez ten publiczny akt danej im przez Boga władzy apostolskiej zapanuje pokój na całym świecie! Wojna wywołana została przez grzech – musi zostać dokonane wynagrodzenie. Takie jest wynagrodzenie wymagane przez Boga. Nic innego nie wystarczy.

 

zbliża się kolejny 13 maja [czy będą następne? zob. Apokalipsa]

czy nie byłby to najpiękniejszy prezent dla Matki Bożej Fatimskiej i całego świata?

 

Rozdział III

Tylko w wyniku spełnienia prośby Matki Bożej przez papieża i biskupów zapanuje pokój na świecie

Opublikowany w tym rozdziale artykuł pokazuje absolutne znaczenie spełnienia prośby Matki Bożej o kolegialnym poświęceniu Rosji przez papieża i biskupów we właściwy sposób. Bóg zadekretował, że ma się to odbyć tylko “w ten sposób”, co jedynie oznacza, że całemu światu dany będzie okres pokoju.

Dlatego konieczne jest by informować pasterzy Kościoła, że ich obowiązkiem jest dokonanie tego poświęcenia. Konieczne są także naciski, by papież i biskupi to zrobili.

W ten sposób

13 lipca 1917 roku Matka Boża powiedziała trojgu dzieciom, że powróci, “by poprosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu”. Spełniła tę obietnicę 13 czerwca 1929 roku, pokazując się s. Łucji i mówiąc: “Nadszedł czas kiedy Bóg prosi Ojca Świętego, w jedności ze wszystkimi biskupami, o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu, obiecując w ten sposób ją uratować”. Wyjątkowa pilność tej prośby jest jasna, kiedy zastanowimy się, że Rosja nie może zostać nawrócona w żaden inny sposób, bo jedynie w ten sposób Rosja może zostać uratowana.

Przeciwnie do tego co ludzie myślą czy oczekują, nawet w niedalekiej przeszłości, biskupi, ludzie bliscy papieżowi, a nawet papieże, nie znali wyraźnie i wyczerpująco wystosowanego do nich nakazu Matki Bożej Fatimskiej. (Ale powinniśmy zauważyć, że papież Jan Paweł II wskazał w 1984 roku, że zna tę prośbę, i że ona nie została spełniona.)

Ten powyższy brak wiedzy u biskupów i papieskich asystentów występuje w większości z powodu kampanii dezinformacyjnej, szerzonej przez pewne osoby, które twierdzą, że pracują na rzecz Matki Bożej Fatimskiej, a faktycznie nie przedstawiają we właściwy sposób Jej Orędzia.

Dobry biskup wprowadzony w błąd przez dezinformację

Poniżej przedstawiona historia wydarzyła się niedawno, i jest jasnym tego przykładem. W piątek 29 listopada 1985 roku, biskup Ganaka, przewodniczący Nigeryjskiej Konferencji Biskupów, został zaproszony na obiad z Ojcem Świętym w Watykanie, i z kilku innymi biskupami uczestniczącymi w Soborze.

Biorąc udział w Międzynarodowym Sympozjum Fatimskiej Krucjaty Różańcowej 24 listopada w Watykanie, po raz pierwszy dowiedział się o ważnej prośbie Matki Bożej dotyczącej poświęcenia Rosji.

Był pod wrażeniem naszej prezentacji i powiedział The Fatima Crusader, że zamierzał poprosić Ojca Świętego by tego dokonał. Chciał także okazać swoje poparcie dla tego projektu papieżowi Janowi Pawłowi II. Biskup Ganaka, ze względu na swoje afrykańskie pochodzenie, jest bardzo wpływowy w Watykanie.

Ponieważ Kościół Katolicki obecnie działa tak dobrze w Afryce, urzędnicy watykańscy w szczególny sposób szanują opinie i rady afrykańskich biskupów. Stąd wiemy, że afrykański biskup mógłby zrobić dużo dobrego dla Kościoła 29 listopada 1985 roku.

Niestety! Tego dnia w pokoju gdzie biskupi spotykali się z papieżem, ktoś na stole wyłożył czasopismo zawierające fałszywe wiadomości o dokonanym poświęceniu Rosji. Wydawało się, że ten artykuł był wynikiem ‘podrobionego wywiadu’ z maja 1982 roku.

The Fatima Crusader w No. 20* i No. 22** pokazał jak fałszywy był ten ‘podrobiony wywiad’ z maja 1982 roku z s. Łucją. Ale ta kampania dezinformacyjna widocznie wygrała. Widząc to czasopismo, nieważnie które wydanie, na stole w papieskim apartamencie, biskup stracił pewność siebie by rozmawiać z papieżem o tej sprawie. Dlatego o niej nie wspomniał.

* zob. Ujawnienie taktyki dezinformacyjnej przeciwko Fatimie

* zob. “Przywództwo Błękitnej Armii stosował celową politykę fałszowania Orędzia Fatimskiego”

 

Papież wprowadzony w błąd przez biskupa

 

Poniżej kolejny przykład kampanii dezinformacyjnej przeciwko Matce Bożej Fatimskiej. Arcybiskup Sante Portalupe, nuncjusz papieski w Portugalii, 21 marca 1982 roku zapytał s. Łucję w imieniu papieża, co papież musi zrobić by okazać posłuszeństwo wobec Matki Bożej Fatimskiej.

 

S. Łucja wyjaśniła nuncjuszowi, że papież musi wybrać datę, w której nakaże biskupom z całego świata dołączyć do niego i poświęcić Rosję. Tej części wywiadu nigdy nie przekazano papieżowi zanim udał się do Fatimy w 1982 roku.

W maju 1982 roku w Fatimie papież poświęcił świat, a nie Rosję. Dlatego nie spełnił prośby Matki Bożej. Po drugie, nie nakazał biskupom by dołączyli do niego podczas tego aktu. Ten brak posłuszeństwa papieża miał miejsce dlatego, że papież został wprowadzony w błąd.

Ta kampania dezinformacyjna nie jest nowa

W 1952 roku pewna Belgijka otrzymała broszurę zawierającą nakaz Matki Bożej z 13 czerwca 1929 roku. Były w niej następujące słowa Matki Bożej: “Nadszedł czas kiedy Bóg prosi Ojca Świętego. . . by poświęcił mi Rosję. W ten sposób Bóg obiecuje ją uratować”. Niefortunnie ktoś usunął z tekstu w tej broszurze słowa Matki Bożej: “wspólnie ze wszystkimi biskupami“.

Kobieta ta myślała, że otrzymała niezmienione słowa Matki Bożej. Poruszona tym co przeczytała, nie zniechęciła się, i dzięki swoim kontaktom, energii i silnej woli, zdołała dotrzeć do papieża.

Zmusiła papieża Piusa XII do poświęcenia Rosji 7 lipca 1952. Nic dziwnego, że nie powiedziała mu o tym, iż miał to zrobić ze wszystkimi biskupami świata, gdyż słowa odnoszące się do biskupów usunięto z tekstu w broszurze.

Teraz cierpicie w wyniku wprowadzenia w błąd papieża

Dlatego Jego Świątobliwość nie poprosił biskupów by razem z nim poświęcili Rosję. W wyniku tego obecnie nadal jęczymy pod groźbą wojny nuklearnej i zniewolenia przez komunizm. Mamy teraz 50 mln aborcji rocznie.

Zamiast ery pokoju żyjemy w ciągłej wojnie, wojnie komunizmu z Kościołem, i wojnie z nienarodzonymi, w której jest 50 mln ofiar śmiertelnych rocznie. Faktycznie widzimy, że o. Caillon człowieka który redagował tę frazę “wspólnie ze wszystkimi biskupami świata”, słusznie nazwał zbrodniarzem.

Zbrodnicze dziennikarstwo

Jeśli człowieka, który morduje jedną osobę nazywamy zbrodniarzem, jeśli ludzi, którzy w nazistowskim holokauście byli winni śmierci milionów polskich katolików i innych chrześcijan w obozach koncentracyjnych nazywamy zbrodniarzami; jeśli słusznie nazywamy ich zbrodniarzami, to czy nie powinniśmy nazywać zbrodniarzami tych, którzy poprzez umyślne zniekształcanie, dezinformację Orędzia Fatimskiego, doprowadzają do tego, by spopielić całe narody?

Bo całe narody zostaną unicestwione, zniesione z powierzchni ziemi, jeśli Orędzie Matki Bożej Fatimskiej nie zostało spełnione i Rosja nie doznała nawrócenia w czasie dzięki temu poświęceniu.

Naprawdę słowo ‘zbrodniarz’ jest słuszne, i o. Caillon, mówiąc na Sympozjum, dobrze powiedział nazywając to zbrodnią. Musimy się z tym zgodzić, to zbrodnia by zniekształcać i nie podawać słów Matki Bożej, a zamiast ich własną interpretację, sprzeczną z jasnymi słowami Matki Bożej Fatimskiej.

To jakby jacyś komuniści powiedzieli, że te rzeczy które znamy możemy ignorować, ponieważ oni nie wierzą w Fatimę. Ale kiedy człowiek, który wyznaje katolicyzm, i co więcej, uważa się za apostoła Matki Bożej Fatimskiej, przez wiele lat umyślnie zniekształca Jej Orędzie, to jest on prawdziwym zbrodniarzem, i to w dwójnasób.

Musimy to zatrzymać, modlitwami i szerzeniem prawdy. Z Bożą i waszą pomocą zatrzymamy to, zanim będzie za późno.

Musimy przekazać światu prawdę

Na podstawie tych trzech przykładów nie tylko widzimy znaczenie przekazywania słów Matki Bożej w sposób jasny i niezniekształcony, ale widzimy także znaczenie publikacji słów opinii publicznej. Pamiętajmy, to nie urzędnicy Kurii wokół papieża Piusa XII wymogli na papieżu by poświęcił Rosję w 1952 roku. Nastąpiło to z powodu świeckiej kobiety, która otrzymała broszurę opublikowaną dla opinii publicznej, której udało się dotrzeć do papieża i powiedzieć mu o prośbie Matki Bożej Fatimskiej.

Według o. Caillona, wokół papieża Jana Pawła II są jeszcze tacy, którzy są zdezinformowani w kwestii prośby Matki Bożej Fatimskiej. W świetle przeszłych doświadczeń, jak również obecnej kampanii dezinformacji, ważne jest przekazanie opinii publicznej w całości i dokładnego Orędzia Matki Bożej Fatimskiej.

Jezus chce byście się dowiedzieli

Pamiętajmy co Jan Paweł II powiedział w Fatimie: “Orędzie Fatimskie zaadresowane jest do każdej istoty ludzkiej”. Później przypomnijmy sobie, że Bóg chce by cały Jego Kościół uznał poświęcenie Rosji za tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

Jak ma być spełniony ten wymóg Jezusa? Jak cały Jego Kościół dowie się, że nawrócenie Rosji jest wynikiem poświęcenia Rosji przez papieża i biskupów Niepokalanemu Sercu Maryi? Oczywiste jest to, że Kościołowi należy powiedzieć, zanim nastąpi nawrócenie Rosji, to tylko w wyniku dokonania tego “w taki sposób“. Inaczej mówiąc, taka jest część planu Jezusa, tryumf Niepokalanego Serca, żeby Jego nakaz wobec papieża i biskupów był szeroko rozpowszechniany przed spełnieniem go.

Dlatego kiedy nastąpi przewidziane nawrócenie Rosji, wszyscy katolicy zauważą, że to w wyniku dokonania tego aktu posłuszeństwa przez papieża i biskupów, Rosja się nawróci. Nie wolno przypisywać tego kard. Casaroli i jego Porozumieniu Watykan-Moskwa, (faktyczne porozumienie było dziełem kard. Tisseranta i  abp Willebrandsa. Ale Ostpolitik kard. Casaroli wiąże się z Porozumieniem Watykan-Moskwa.), ani fałszywemu myśleniu pewnych pobożnych osób, które twierdzą, że dzięki ich modlitwom Rosja zostanie nawrócona.

Nawrócenie Rosji tylko “w ten sposób”

Nawrócenie Rosji jest czystym aktem Łaski danej bezinteresownie, pomimo naszych zasług i modlitw. Nie zasługujemy na nią, lecz Bóg udzieli jej przez zasługi Niepokalanego Serca Maryi, a nie przez nasze zasługi. I Bóg chce, żeby to jasno zauważono, że kiedy świat otrzyma nawrócenie Rosji i pokój, to nie dzięki temu aktowi poświęcenia, który całkowicie przypisuje się zasługom i wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi.

Dlatego ważne jest dla opinii publicznej, a zwłaszcza dla członków Kościoła Chrystusowego, katolików, by byli poinformowani zanim odbędzie się poświęcenie, że tylko “w ten sposób” Rosja się nawróci.

Oni muszą wiedzieć, że “w ten sposób” będzie dany światu pokój. Muszą wiedzieć, że to nie coś innego, co dało pokój światowy i nawrócenie Rosji. Dlatego ważne jest by prawda o tej sprawie została opublikowana TERAZ.

Pamiętajmy:

To dzięki publikacji o niej w przeszłości, papież był tak blisko poświęcenia Rosji, jak to uczynił w dniu 7 lipca 1952 roku. Ale z powodu dezinformacji jaką karmiono wybranego laika, czyli ze względu na “zbrodnicze” zaniedbania, wydawca tej broszury, który nie opublikował całej prawdy, papież Pius XII nie uczynił kolegialnego poświęcenia nakazanego przez Boga. A my, w wyniku zaniedbania tego wydawcy, trwamy w bałaganie, w jakim jesteśmy dzisiaj.

 

Ze złego przykładu tych, którzy źle poinformowali papieża w 1952 i ponownie w 1982 roku, jak również tych, którzy źle poinformowali biskupa Ganaka w 1985 roku, widzimy wyraźnie konieczność zapewnienia, że zostanie opublikowana cała prawda, nie tylko w prywatnych listach przeznaczonych tylko dla oczu biskupów, ale także w czasopismach, gazetach, broszurach itp., przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa. Gdyby wydawca tej broszury w 1952 roku opublikował tylko całe zdanie Matki Bożej – jak inaczej byłoby dzisiaj.

Komunistyczna Rosja utrzymuje się przez dezinformację

Obecnie niemal połowa mieszkańców świata podlega Rosji z powodu dezinformacji, błędnej informacji, podanej w roku 1952. Rosja kontynuuje szerzyć zło, kontynuuje zniewolenie ponad 1 bilion, 500 milionów ludzi. Gdyby papież i biskupi byli jasno poinformowani, i gdyby sprzeciw i fałszywe rozumowanie przeciwko Fatimie zostały wyraźnie ujawnione, to z pewnością papież by tego dokonał.

Jeśli papież i biskupi nie robią tego z poczucia obowiązku, to niech przynajmniej zrobią to by usatysfakcjonować katolick

, , , , , , ,

Comments are closed.
Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE