Dr. LESZEK SKONKA: CZY IDEA IV RZECZPOSPOLITEJ BYŁA MRZONKĄ ?

CZY IDEA IV RZECZPOSPOLITEJ BYŁA MRZONKĄ ?

Koncepcja IV RP została uzurpowana bezprawnie, bez zgody i udziału ludzi, którzy ją zainicjowali i jej zręby organizacyjne tworzyli. To co stworzyła z tej koncepcji PiS było karykaturą i przeciwieństwem prawdziwej idei ustroju i Państwa przemyślanego już w 1990 roku, po nieudanych rządach Solidarności, przez patriotyczne środowisko opozycyjne w kraju.

Ta przemyślana , zasadna idea i koncepcja zostały skompromitowane i ośmieszone przez niedołężne działanie PiS, tak, że dziś już się o niej nie wspomina a nawet wstydliwie milczy .

Obecnie, gdy szuka się nowych rozwiązań nabrzmiałych polskich problemów warto przypomnieć tę obywatelską ideę IV Rzeczypospolitej, zdeformowaną i skompromitowanej przez nieudolność PiS

Geneza idei IV Rzeczypospolitej

Idea powołania IV RP pojawiła się już na początku lat 90-tych, gdy po kilku miesiącach od rozmów w Magdalence i przy „Okrągłym Stole” do świadomości aktywnej, myślącej części społeczeństwa zaczęło docierać, że III RP jest tworem nieudanym, efektem oszukańczego manewru różnych karierowiczowskich klik i zaprzeczeniem tego, czego oczekiwał i do czego dążył Naród. Trudno dokładnie spersonalizować autorstwo idei IV RP, ale na pewno inicjatorem nie był nikt, kto był powiązany ze sprawującymi wówczas władzę (z obozem „Solidarności”, lewicą postpezetperowską i Kościołem, z obozem „okrągłego stołu”). Wystąpienie w owym czasie z inicjatywą tworzenia IV RP było bowiem jawną, ostentacyjną negacją wartości III RP. Wszyscy, którzy byli powiązani ze sprawującymi pośrednio lub bezpośrednio rządy, uczestniczyli we władzy po zawarciu układów przy „Okrągłym Stole” i poczuwali się do moralnej odpowiedzialności za istniejącą sytuację w kraju, sprzeciwili się i sprzeciwiają obecnie idei PiS -owskiej  IV RP. Ale ludzi i organizacji obywatelskich, krytykujących, niekiedy bardzo ostro, wciąż przybywało. Pierwszym, który głośno, jednoznacznie publicznie, wystąpił z inicjatywą tworzenia IV RP był Jerzy Gawęda z Kętów na Śląsku. Nie poprzestał na samej krytyce III RP, ale zaczął wydawać miesięcznik pod tytułem „IV Rzeczypospolita”, w którym zamieszczał, nie tylko wypowiedzi wskazujące na błędy i wypaczenia istniejącego modelu państwa, ale kreślił wizje IV RP, jako państwa prawdziwie obywatelskiego. Dzięki temu Pismu oraz podobnym wydawnictwom takim, jak dwutygodnik „Najjaśniejsza Rzeczpospolita” redagowanym przez dra Andrzeja Reymanna z Łabowej, „Pamięć Narodu” przez dra Leszka Skonki z Wrocławia, oraz innym inicjatywom i refleksjom działaczy zaniepokojonych o losy Polski, konsolidowała się koncepcja Konfederacji na rzecz tworzenia Nowej Polski – IV Rzeczypospolitej .

Konfederacja na Rzecz Konstytucji IV Rzeczypospolitej w Katowicach

IV RP rodziła się długo i w bólach. Był to okres powstawania różnych inicjatyw społecznych, partii i organizacji. Społeczeństwo zachłysnęło się swobodą do, której nie było przygotowane. Toteż w krótkim czasie powstało i zarejestrowało się kilkaset partii, organizacji politycznych i społecznych. Niektóre z nich kompromitowały i udowadniały naiwność, lekkomyślność, niedojrzałość społeczną, obywatelską. Powstały więc: Partia Ludzi Niezadowolonych, Partia Przyjaciół Whisky, Partia Rozumu, Partia Posiadaczy Magnetowidów, Partia Erotyczna, Unia Restytucji Monarchii, Forum Proamerykańskie, Polska Partia Przyjaciół Piwa. Ta ostatnia np. zdobyła nawet 17 mandatów w Sejmie. Na pytanie np. dlaczego ludzie glosowali na Partię Przyjaciół Piwa, pytani odpowiadali szczerze, że dlatego, bo lubią piwo. ( zob. Partie Polityczne w Polsce, PAP, 1991.

Ta sytuacja skłoniła bardziej zatroskanych i dostrzegających niebezpieczeństwa grożące krajowi i społeczeństwu, do działań praktycznych – powołania organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje obywatelskie, o postawach patriotycznych pod nazwą – KONFEDERACJA IV RZECZYPOSPOLITEJ.

APEL KONFEDERACJI KATOWICKIEJ SKIEROWANY DO PARTII I ORAGANIZACJI POLITYCZNYCH

„W wyniku analizy sytuacji w Polsce i podejmowanych wielokrotnie bezskutecznych prób ratowania kraju, działacze pozaparlamentarnych ugrupowań politycznych doszli do wniosku, że obóz sprawujący od kilku lat władzę nie potrafi wyprowadzić kraju z zapaści, do której sam doprowadził, a nie dopuszcza innych sił politycznych i patriotycznych, które chcą i mogą przeciwdziałać pogłębiającemu się wciąż kryzysowi.

Dlatego zebrani w dniu 3 maja 1992 r. w Katowicach przedstawiciele partii i organizacji politycznych postanowili zawiązać KONFEDERACJĘ mającą zrzeszać partie, organizacje polityczne i obywatelskie dla przygotowania zrębów przyszłej IV Rzeczpospolitej Polskiej, wolnej od wad dzisiejszej Polski, która jest zaprzeczeniem wizji oczekiwanej Ojczyzny; jest tragiczną jej karykaturą.

Zwracamy się, więc o włączenie się do powstającego ruchu patriotyczno-obywatelskiego – Konfederacji ustanowionej na rzecz utworzenia IV Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach równości i ze statusem założyciela tego Ruchu, którego pełniejszy kształt zostanie wspólnie wykreowany.”

( -)Kanclerz Konfederacji – Bogdan Fertig

UCZESTNICY FORUM NA RZECZ POWOŁANIA IV RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 3 maja 1992 roku w Katowicach zebrało się około 50 przedstawicieli 32 partii, organizacji politycznych i niezależnych redakcji. Niektóre z tych instytucji reprezentowane były przez kilka osób.

Wśród partii i organizacji- sygnatariuszy były m.in.:

Partia Republikanów Polskich – Sosnowiec ( mec. Janusz Majewski)
Partia „X” – ( Zofia Salomon)
Polska Partia Postępu – ( dr Stefan Czarnowski)
Najjaśniejsza Rzeczpospolita, Redakcja, Łabowa ( dr Andrzej Reymann)
Stronnictwo Sprawiedliwości Społecznej – Wrocław ( dr Leszek Skonka)
Ruch Wolnych Demokratów, Wrocław ( Mirosław Laskowski)
Partia Postępu Społecznego i Narodowego – Katowice (Bogdan Fertig)
Odrodzenie Narodowe Centrum – Warszawa ( Witold Szymański)
Partia Rzemiosła Polskiego – Bydgoszcz ( Ryszard Szylman)
IV Rzeczypospolita , Miesięcznik – Kęty ( Jarzy Gawęda)
Ruch Opcji Ludowo-Agrarnej „Rola”– Szczecin ( Piotr Baumgart)
Powszechna Partia Słowian i narodów Sprzymierzonych – Gdańsk ( dr Kazimierz Abramski)
13. Ruch Polityczny Patriotów RP „Rota) Radom ( mec. Jan Bratoszewski)

Partia Pracy – Warszawa ( prof. Lech Jan Radwanowski) …
Zebrani wybrali władze Konfederacji. Marszałkiem Konfederacji wybrano dra Leszka Skonkę z Wrocławia – przewodniczącego Stronnictwa Sprawiedliwości Społecznej, Kanclerzem Konfederacji wybrano Bogdana Fertiga z Katowic – przewodniczącego Partii Postępu Społecznego i Narodowego.

Konfederacja wydała następujące Orędzie –

ORĘDZIE KONFEDERACJI KATOWICKIEJ NA RZECZ USTANOWIENIA IV RZECZYPOSPOLITEJ POLKSIEJ

Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Losy narodu zagrożone. Politykierzy odbierają nam wszelkie nadzieje i wiarę oraz przekonanie w sens, celowość i skuteczność jakiegokolwiek działania. Wszelkie wysiłki Narodu zmierzające do ratowania kraju są paraliżowane przez obóz rządzący, który sprawując od kilku lat władzę w Polsce przyczynił się do tylu szkód, wykazał taką nieudolność, niekompetencje, popełnił tyle błędów i tak zrujnował kraj, że wiązanie jakiekolwiek nadziei z nim, że wyprowadzi naszą Ojczyznę z zapaści, którą sam spowodował – nie ma żadnych racjonalnych podstaw.

Budowany z takim wysiłkiem, trudem, ogromem wyrzeczeń i poświęceń kraj upada w wyniku nieudolności, bezideowości, egoizmu, prywaty i głupoty obozu rządzącego. Wspólny narodowy dorobek wielu pokoleń Polaków obracany jest w niwecz, bezmyślnie niszczony, marnotrawiony, rozkradany przez rodzimych i obcych złodziei.

Nie ma dziedziny życia w kraju, która w ciągu ostatnich lat, nie uległaby planowemu lub bezmyślnemu niszczeniu. Jednakże najdotkliwszym ciosem zadanym Narodowi jest pozbawienie go nadziei, wiary i przekonania w sens i celowość działania, ofiarności i poświęcania się dla dobra kraju, Narodu, spraw publicznych.

Dlatego nie można dłużej stać na boku i przyglądać się biernie, jak ginie Ojczyzna. Trzeba przeciwstawić się czynnie niszczeniu Polski.

W dniu 3 maja 1992 r. w Katowicach, z inicjatywy partii i organizacji pozaparlamentarnych powołana została organizacja patriotyczno-obywatelska dla ratowania kraju pod nazwą KONFEDERACJI KATOWICKIEJ NA RZECZ USTANOWIENIA IV – tej RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która postawiła sobie cele doraźnie, pilne i perspektywiczne; za najbardziej pilne i doraźne uznano :

1. Opracowanie nowej sprawiedliwej umowy społecznej – Konstytucji IV Rzeczypospolitej Polskiej i poddanie jej projektu ogólno obywatelskiej opinii i ocenie.

2. Opracowanie projektu nowej Ordynacji Wyborczej do Sejmu i Senatu, gwarantującej wyłonienie prawdziwych przedstawicieli Narodu i wyrażających rzeczywiście jego wolę.

3. Wyłonienie i sprawdzenie praktycznie wartościowych jednostek spośród całego narodu, potrafiących realizować wyznaczone przez społeczeństwo cele i zadania. Konfederacja uważa, że losami kraju powinni kierować ludzie mądrzy, uczciwi, kompetentni, poddani publicznej ocenie, a nie jednostki przypadkowe, nieudolne, karierowiczowskie.

Dlatego Konfederacja przygotowywać będzie już dziś przyszły gabinet rządu.

4. Przywrócenie społeczeństwu nadziei, wiary w sens i celowość podejmowania wysiłków zmierzających do zbudowania Państwa Prawa, Sprawiedliwości, Demokracji, Dobrobytu, państwa obywatelskiego o głęboko i szeroko zdecentralizowanym systemie władzy.

Do wspólnej realizacji tych zadań wzywamy wszystkie siły patriotyczne w kraju i za granica, dla których losy Polskiej Rzeczypospolitej nie są obojętne.

Połączmy nasze siły i budujmy już dziś zręby przyszłej IV-tej RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Nasze współdziałanie oprzyjmy na tych pryncypiach patriotyczno-obywatelskich, które zawsze łączyły i łączyć będą wszystkich Polaków – na umiłowaniu Ojczyzny. Odrzućmy to, co mogłoby nas dzielić i stańmy jeszcze raz – pod sztandarem z hasłem – WSZYSTKO, CO NASZE POLSCE ODDAMY.

Katowice – Wrocław 3 maja 1992 r. Prezydium Konfederacji Katowickiej
LESZEK SKONKA

 

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE