Prof. Zbigniew Dmochowski: POTOP

 

Drodzy Rodacy w Polsce i poza Polską!
Szanowni Członkowie  Wspólnot Chrześcijańskich w Polsce i poza Polką!
W załączniku  przesyłam do wykorzystania  mój  materiał pt ” POTOP”.
Szczęść Boże  Z poważaniem
Zbigniew Dmochowski , dr hab. inż., em. prof. P.B., członek Zarządu  Mazowieckiego Oddziału  Towarzystwa  Higieny  Psychicznej, WILNIANIN

 

POTOP

UNIA EUROPEJSKA  JAKO  KOMBINAT PSYCHIATRYCZNY DS. POTOPU

 

W książeczce  do nabożeństwa  opracowanej przez  ks. Wiesława Al. Niewęgłowskiego pt  „Podnoszę  z ziemi  mój głos” wydanej w Paryżu  w 1993r na str. 190 jest  fragment  opisujący  potop.:

„ Bo jak błyskawica , gdy  zabłyśnie, świeci od  jednego krańca widnokręgu  aż do  drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego Tak działo się  za dni Noego, tak będzie również za dni  Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i  za mąż  wychodziły aż  do  dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nagle przyszedł potop i wygubił  wszystkich”.

Wprawdzie od dawna Unia Europejska  (UE)  czekała  na moment przejęcia  CENTRUM ATEIZMU i przeniesienia go przy aprobacie FEDERACJI ROSYJSKIEJ z MOSKWY do BRUKSELI, ale chrześcijański  opis  potopu  zdecydowano wykorzystać do określonych  celów polityczno-gospodarczych pewnych  mafii  wewnątrz i  na zewnątrz UE.

I w ten sposób  powstał  zalążek potężnego  kombinatu psychiatrycznego d/s. potopu., który  kojarzy się  aktualnie z IMPERIUM EUROPA.

Wykorzystując  problem  potopu, który ma podobno  nadejść  w postaci  globalnego ocieplenia na świecie , zaczęto  tę nadchodzącą  klęskę  dla całej ludzkości forsować w postaci nowej świeckiej  religii, która  miała zastąpić  wypędzoną  z UE  religię  chrześcijańską, a którą  władze UE pozbawiły „ korzeni  historycznych”.

Do tego – jak  napisał  T. Teluk , Autor  książki pt „ Mitologia efektu cieplarnianego” oraz prezes INSTYTUTU GLOBALIZACJI, potrzeba było  wprowadzić  10  przesądów  ekologicznych, hamujących  rozwój  globalnej gospodarki.

W rozpowszechnianiu tych mitów wielką rolę  odegrały  pewne kręgi naukowe, których  ZAMAWIANE OPINIE o poważnym efekcie cieplarnianym kupione zostały przy wykorzystaniu olbrzymich  DOTACJI  dla tych  kręgów nie tylko z Unii Europejskiej, ale także z takich  instytucji, jak : MIĘDZYNARODOWA  KOMISJA DS. ZMIAN KLIMATU, ŚWIATOWA  ORGANIZACJA  METEOROLOGICZNA, PROGRAM  ŚRODOWISKOWY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH –  wszystkie  sponsorowane  przez ONZ.

Niebezpieczne  decyzje dla dalszego rozwoju cywilizacji zapadły podczas SZCZYTU ZIEMI w Rio de Janeiro w 1992r. oraz  na VI KONFERENCJI  DO SPRAW KLIMATU, na której uchwalono sławetny PROTOKÓŁ Z KIOTO.

Protokół ten , który  podpisały  kraje UE, w tym również  Polska, nałożył  poważne ograniczenia na przemysł, związane z redukcja  tzw. gazów cieplarnianych.

Rzeczywiście  protokół z Kioto jest  oparty na jednym  z największych FAŁSZERSTW WSPÓŁCZESNOŚCI – MICIE GLOBALNEGO  OCIEPLENIA.

Fakt, że  w 1992r.  został opublikowany APEL HEIDELBERSKI, podpisany przez  ponad  4 tysiące najwybitniejszych przedstawicieli nauki ze 106  krajów świata, w tym  72  noblistów i że ten apel został  zablokowany przez  ekologów świadczy o potężnej  władzy  tworzącego się  i umacniającego się KOMBINATU  PSYCHIATRYCZNEGO D/S. POTOPU..

A przecież  po odrzuceniu Protokółu z Kioto przez USA, ponad  17 tysięcy uczonych z całego świata podpisało  tzw. PETYCJĘ OREGOŃSKĄ , w której  stwierdzili, że nie istnieją naukowe  dowody, że  gazy  uwalniane do atmosfery w wyniku  działalności człowieka, spowodują  zmiany klimatyczne i doprowadzą  do globalnej  katastrofy , w postaci  NOWEGO POTOPU..

Przystąpienie  przez Polskę , jako członka UE  do porozumienia  z Kioto jest i będzie  hamulcem dla gospodarki. Ograniczenie wzrostu gospodarczego – to  tylko jeden z wielu efektów ubocznych nieodpowiedzialnego ulegania ekologicznej modzie  forsowanej przez KOMBINAT  PSYCHIATRYCZNY D/S. POTOPU.

Stąd też szacowana  dla Polski kwota  rzędu  jednego  miliarda USD rocznie na dostosowanie się do biurokratycznych wymogów nie była zawyżona.

Mamy tu różne  składniki kosztów tej psychiatrycznej operacji.: wzrost cen energii, likwidacja  mniejszych firm, spadek rentowności  większych firm, zmniejszenie produkcji, redukcja zatrudnienia i większe bezrobocie.

A właśnie  traktując  działania EUROPEJSKIEGO KOMBINATU PSYCHIATRYCZNEGO  D/S.POTOPU jako  niebezpiecznego nie tylko dla siebie, potęgi  spoza Europy będą  wyznaczały kierunek praktyczny ochrony  środowiska na najbliższe lata.

Stany  Zjednoczone, Australia,  Chiny, Indie i Japonia  podpisały PARTNERSTWO  DLA CZYSTEGO ROZWOJU i KLIMATU AZJI I PACYFIKU, będący  alternatywą  dla  nierealnych celów z KIOTO ( redukcja  globalnej emisji CO2 o połowę  do 2050r.).

I w tym miejscu  trzeba uznać, że zarówno TUSK, jak i KACZYŃSCY są  odpowiedzialni za przyjęcie nie tylko niekorzystnych, ale wręcz  zgubnych dla Polski sformułowań  3×20, za którymi nadejdzie  około 20% więcej  bezrobocia i wzrost  gospodarczy niższy o 20 % do 2020r.

O EUROPEJSKIM  KOMBINACIE  PSYCHIATRYCZNYM D/S.POTOPU przypomniała  nam  już w 2005r.grupa EUROPOSŁÓW, która  wezwała do nałożenia sankcji gospodarczych na wszystkie  kraje, które odmówiły  podpisania PROTOKOŁU Z KIOTO, włącznie  ze STANAMI ZJEDNOCZONYMI.

Można w ten sposób  powiedzieć, że  wejście władz polskich do EUROPEJSKIEGO  KOMBINATU  PSYCHIATRYCZNEGO D/S.POTOPU  przyczyniło się i będzie  przyczyniało się  w przyszłości do pogarszania się  efektywności naszej  gospodarki, a stąd  również sytuacji  rodzin polskich.

Wydaje się, że powstanie w międzyczasie (2011r.) tzw. bloku BRICS czyli BRAZYLII, ROSJI, INDII, CHIN i POŁUDNIOWEJ AFRYKI, może  odegrać  znaczącą  rolę  w przyszłości w uporządkowaniu problemu ochrony środowiska nie w obłędnym modelu  urzędniczym UE (EUROPEJSKIM KOMBINACIE  PSYCHIATRYCZNYM  D/S. POTOPU), lecz  naukowo-technologicznym (BRICS).

Ekolodzy  UE  nie troszczą się  tymczasem wyłącznie o środowisko naturalne, ale głównie  o swoje  portfele. Na programy niezliczonych  organizacji badających  zmiany klimatu w ramach  ŚWIATOWEGO  KOMBINATU PSYCHIATRYCZNEGO D/S. POTOPU, wydaje się  miliardy dolarów. Pseudobadania nad globalnym ociepleniem stanowią  żyłę  złota dla tysięcy urzędników  tego kombinatu. W tym  kombinacie  nastąpiło  jednocześnie niebezpieczne pomieszanie nauki i pseudonauki z polityką i pseudopolityką.

Przy okazji trzeba  także przypomnieć, że  podczas  „SZCZYTU EUROPA – AZJA”, który  odbył się  w 2006r.  w Helsinkach ani CHINY, ani INDONEZJA, ani KOREA POLUDNIOWA nie podjęły  zobowiązań ograniczania emisji CO2 do atmosfery.

Szczególnie  interesujące było  stanowisko INDONEZJI, która  jako  jeden  z najludniejszych  krajów świata ( około 200 milionów ludności) wspólnie z instytucjami niemieckimi uczestniczyła i uczestniczy w rekonstrukcji energetyki indonezyjskiej w kierunku  energetyki węglowej do roku 2021. W ramach tej rekonstrukcji brano pod uwagę  prognozy energetyczne,  ekonomiczne i ekologiczne traktując  energetykę  węglową  jako przyszłościową i proekologiczną.  Przy okazji zdecydowanie odrzucono wariant  indonezyjskiej energetyki nuklearnej jako najdroższej i niebezpiecznej. Szczególnie, że wyspy  indonezyjskie stanowią teren narażony na trzęsienia ziemi i  tsunami.

Można przy okazji powiedzieć , że  zespół indonezyjsku-niemiecki uniknął  w ten sposób przyszłościowych awarii nuklearnych, które dotknęły doświadczoną Japonię ( 2011r. – Fukushima I – 80 tysięcy  Japończyków przesiedlonych do baraków poza strefę  zagrożoną  radiacją na okres bliżej nieokreślony oraz 60 tysięcy  protestujących Japończyków w Tokio, po awarii nuklearnej zwanej „JAPOŃSKIM CZARNOBYLEM”).

Wracając  do problemu ograniczenia emisji CO2, który  stanowi podstawę ZAKŁÓCEŃ  PSYCHIATRYCZNYCH D/S. POTOPU głównie  w UE, to PROTOKÓŁ Z KIOTO zakładał

ograniczenie emisji CO2 o 5,2% między  latami 2008-2012 w porównaniu poziomem roku 1990. Jednak staje się to kompletnie  nierealne podczas, gdy już w 2001 r. Hiszpania zwiększyła emisję CO2 o 36,8%. Ważne  jest  też  stwierdzenie geofizyków, że PROTOKÓŁ Z KIOTO nie będzie miał ŻADNEGO WPŁYWU NA ZMIANY  TEMPERATUR NA ZIEMI W CIĄGU  NAJBLIŻSZYCH  100 LAT.

Tymczasem  w KOMBINACIE PSYCHIATRYCZNYM  D/S. POTOPU W UE. , panuje  przekonanie, że ocieplenie ocenia się nadal  jako „GORSZE OD II WOJNY ŚWIATOWEJ”, a gazy  cieplarniane opisywane są  przez chorych urzędników  i władze UE jako „BOMBA  JĄDROWĄ , ALE 100 RAZY GORSZA”.

Najgorsze  jest  jednak to, że nikt z górnych półek władzy  w Polsce nie reaguje na te  objawy ciężkiej  choroby psychicznej, a jeżeli  reaguje – to ze świadomym opóźnieniem (aktualnie PREZYDENT R.P i PREMIER R.P.).

W tym czasie  BIAŁY DOM nie chce słuchać EKOLOGICZNYCH BZDUR  O GLOBALNYM OCIEPLENIU.

USA  stawiają  na rozwój  technologiczny: przede wszystkim  CZYSTY WĘGIEL, TECHNOLOGIE WODOROWE i BIOPALIWA.

Przy  okazji trzeba przypomnieć dwie wypowiedzi PREZYDENTÓW  PAŃSTW UE  NA NOWOJORSKIM SZCZYCIE ONZ  w 2007r. POŚWIĘCONYM  ZMIANOM KLIMATYCZNYM:

PREZYDENT R.P. LECH KACZYŃSKI

„ Problem  zmniejszania emisji gazów  cieplarnianych nie może być rozwiązany przez zmuszanie  krajów  uboższych do ograniczania ich emisji. Potrzebna jest  solidarność  z tymi  państwami, które pomoże  im  wprowadzić  czyste  technologie bez  spowalniania ich rozwoju.”.

PREZYDENT REPUBLIKI CZESKIEJ VACLAV KLAUS

„ Nie ma  dowodów naukowych, że globalne  ocieplenie jest  wynikiem  działalności  człowieka. Podważam także  wątpliwej jakości  analizy „HIPOTETYCZNYCH ZAGROŻEŃ” w wyniku  globalnego  ocieplenia  i brak  zgodności  naukowej, co do przyczyn i konsekwencji zjawiska.  Wzywam do  większej  konkurencyjności wśród  naukowców i zniesienia  MONOPOLU  na  jednorodną  wykładnię  problemu zmian klimatu. Każdy kraj  powinien  rozwiązywać  swoje problemy klimatyczne samodzielnie”.

Porównanie  tych wypowiedzi nie wymaga komentarza.!!

I znowu  tu trzeba  przypomnieć opinie  specjalistów np. Autorów  z Uniwersytetu Warszawskiego ( L. Marks, L. Piela Walka  ze zmianą  klimatu czyli „ czarne przegrywa, czerwone  wygrywa”, UW, nr. 1 (56), luty 2012).:

„ Największym  emitentem  dwutlenku węgla do atmosfery  jest woda na ziemi, odpowiedzialna w 98% za emisję. Czynnik ludzki daje zaledwie 0,25% emisji”.

To stwierdzenie daje podstawy do ustalenia poziomu porażającego  przypadku KOMBINATU  PSYCHIATRYCZNEGO D/S POTOPU w UE..

Na życzenie  tego chorobowego przypadku Polska  stanie się  jednym z krajów, które  poniosą najwyższe  koszty tzw. PAKIETU KLIMATYCZNEGO. Polacy zapłacą nawet 2,5 mld euro rocznie za niekorzystne  regulacje, których jedynym  efektem okażą się wysokie rachunki i niższy  standard życia.

W tym miejscu trzeba  podkreślić, że powagę  sytuacji wytworzonej przez  działania KOMBINATU PSYCHIATRYCZNEGO D/S.POTOPU w UE wykazała  NSZZ „Solidarność” poprzez  następujące działania:

a) Demonstracja  w Warszawie w dniu  30 czerwca 2011r. pod hasłem „STOP ŚWIATOWEJ  KAMPANII ANTYWEGLOWEJ” (liczba  uczestników bliska 100 tysięcy).

b) Powołanie  w dniu  7 września  2011r.  w Warszawie zespołu do spraw efektu  cieplarnianego w związku z emisja CO2 do dyskusji z odpowiednim zespołem, który miał powołać RZAD R.P.

c) List  z dnia 26 września 2011r. Pana PIOTRA DUDY PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI  KRAJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” do Pana DONALDA TUSKA PREZESA RADY MINISTRÓW R.P. w sprawie PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO.

d) List z dnia 15 listopada 2011r.Pana PIOTRA DUDY  PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI KRAJOWEJ NSZZ „ SOLIDARNOŚĆ” do Pana BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO PREZYDENTA  R.P. w sprawie  PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO.

Przygotowując  się  do konferencji w sprawie ZMIAN KLIMATU  w DURBANIE (RPA)  .

.(COP17) w dniach  28 listopada- 9 grudnia 2011r.  PARLAMENT EUROPEJSKI popierając  KOMBINAT PSYCHIATRYCZNY D/S.POTOPU przy UE przygotował między innymi następujące propozycje:

1) Zawarcie  kompleksowego, międzynarodowego, sprawiedliwego, ambitnego i prawnie wiążącego  porozumienia na okres po roku 2012, wykorzystując  oparty na zasadach międzynarodowy system  PROTOKOLU Z KIOTO , zgodny z celem 2 stop. C oraz  szybko  rosnące  poziomy światowych i krajowych emisji  gazów cieplarnianych.

2) Szefowie państw i rządów na całym świecie powinni wykazać się  w trakcie negocjacji prawdziwym przywództwem i wolą polityczną oraz nadać tej kwestii najwyższego  priorytetu

3) UE powinna  potwierdzić swoje  silne  zaangażowanie w realizację postanowień PROTOKOŁU Z KIOTO.

4) Wdrożenie  prawnie  wiążącego porozumienia w ramach konwencji  najpóźniej  do roku 2015.

5) Państwa  uprzemysłowione muszą ograniczyć emisje  o (25-40)% w stosunku do  poziomu z roku 1990.

6) Kraje  rozwijające się  powinny łącznie znacznie ograniczyć emisje poniżej obecnie przewidywanego tempa  wzrostu poziom  emisji, aby  do 2020r.  uzyskać ograniczenie  emisji  rzędu (15-30)%.

7) Globalne emisje gazów  cieplarnianych powinny osiągnąć  najwyższe  wartości nie później  niż do 2015r., a następnie do roku 2050 powinny się zmniejszać o co najmniej 50% w porównaniu z poziomami z 1990r. i powinny nadal  maleć.

8) Unijny  cel redukcji emisji gazów cieplarnianych powinien wynosić  o (80-95)% do 2050r.

9) Wszystkie  instytucje  UE powinny w szerszy i skuteczniejszy  sposób  rozwijać  dyplomacje UE w zakresie klimatu ( szczególnie w odniesieniu do  stosunków UE – Afryka).

10) UE powinna  zająć pozycję  lidera i dążyć do  stworzenia  ambitnej unijnej polityki przeciwdziałania zmianie klimatu.

11) Ostrzega się, że  jeśli  UE nie wykaże  chęci kontynuowania drugiej  fazy realizacji zobowiązań określonych w PROTOKOLE Z KIOTO, będzie  to  bardzo negatywny sygnał  dla krajów rozwijających się.

12) UE proponuje CAŁKOWITE  ODEJŚCIE OD PALIW  KOPALNIANYCH  DO ROKU  2050!!!

13) UE powinna  przekonać  partnerów na całym świecie, w tym CHINY i STANY ZJEDNOCZONE, że  możliwe  jest  zmniejszenie emisji bez utraty konkurencyjności

i miejsc pracy, szczególnie  jeśli wszystkie  kraje będą  działać wspólnie.

14) Europa powinna zwiększać wydatki na badania w zakresie przyjaznych dla klimatu energooszczędnych  technologii przemysłowych i energetycznych oraz  w tym zakresie  rozwinąć  ścisłą  współpracę naukową  z międzynarodowymi  partnerami, takimi jak  kraje BRIC ( Brazylia, Rosja, Indie  i Chiny) oraz  Stany Zjednoczone..

15) UE powinna  w negocjacjach  międzynarodowych zwrócić większą  uwagę na  oszczędność  energii, zarówno podczas  omawiania  kwestii transferu  technologii, jak i  planów rozwoju  dla krajów  rozwijających się , czy też pomocy finansowej.

16) Swiat powinien wycofać się stopniowo z nieskutecznych  dopłat do paliw  kopalnianych w perspektywie średnioterminowej, co  stanowiłoby ważny  wkład  w ochronę  klimatu i byłoby szczególnie istotne w kontekście  panującego obecnie w wielu  krajach  deficytu.

17) Europa  powinna  wspierać  wysiłki  RPA  mające  na celu  umożliwienie  krajom  afrykańskim  znalezienie partnerów i źródeł  finansowania na rzecz  inwestycji w odnawialne  źródła  energii i ekologiczne technologie.

18) Wzywa się  do  obowiązkowego  uwzględnienia  emisji  (pochłaniania  i uwalniania ), których  źródłem jest gospodarka leśna

19) Zachęca się do  ustanowienia funduszu nagradzającego za  ograniczenie emisji,  osiągnięte dzięki zrównoważonym praktykom gospodarowania ziemią, w tym ochronie  lasów, zrównoważonej  gospodarce leśnej, unikaniu  wylesiania, zalesianiu i zrównoważonemu rolnictwu lub  fundusz,  który udzielałby  zachęt  do tego.

20) Wzywa UE do  ograniczenia emisji  w żegludze.

21) Wzywa UE do  zagwarantowania, że  w porozumieniu międzynarodowym uwzględniony  zostanie całościowy  wpływ  transportu  lotniczego oraz  wzywa wszystkie  podmioty do dopilnowania, by cele te były wspierane przez  organy wykonawcze w formie  wiążących  celów w zakresie redukcji dla  transportu  lotniczego.

22) Uznaje zasadę” wspólnej, ale  zróżnicowanej odpowiedzialności i popiera  wprowadzenie międzynarodowych  instrumentów uwzględniających światowe  cele w zakresie redukcji emisji w celu  ograniczenia wpływu  lotnictwa międzynarodowego i transportu  morskiego na klimat.

Ostatecznie  podczas  konferencji w DURBANIE kolejny już  raz  ODRZUCIŁY  SZALEŃCZE POMYSŁY UE jako KOMBINATU PSYCHIATRYCZNEGO D/S POTOPU NAJWIĘKSZE  PAŃSTWA  AWISTA, w tym CHINY i INDIE z GRUPY BRICS oraz USA.

 

Literatura

 

Z. Dmochowski Recenzja książki T. Teluka pt „ Mitologie efektu  cieplarnianego”.

 

Zbigniew Dmochowski

 

.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Intronizacja
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE